Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

«Προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ» ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΒΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (Λκ 8,41-56) Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ Θεολογίας

 Κάποιος ἄνθρωπος, ποὺ τὸν ἔλεγαν Ἰάειρο καὶ ἦταν ἄρχων τῆς συναγωγῆς, πλησίασε τὸν Ἰησοῦ, πέφτοντας στὰ πόδια του, καὶ τὸν παρακάλεσε νὰ μπῆ στὸ σπιτι του, διότι ἡ δωδεκάχρονη, μονάκριβη, κόρη του πέθαινε. Στὸ δρόμο γιὰ τὸ σπίτι, οἱ ὄχλοι συνωστίζονταν, καὶ κάποια γυναῖκα, ποὺ ἀπὸ δώδεκα χρόνων αἱμορραγοῦσε καὶ εἶχε ξοδέψει πολλὰ σὲ ἰατροὺς χωρὶς νὰ βρῆ θεραπεία, πλησίασε ἀπὸ πίσω, ἀκούμπησε τὴν ἄκρη τοῦ ἱματίου τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀμέσως σταμάτησε ἡ αἱμορραγία. Καὶ ὁ Χριστὸς εἶπε˙ Ποιὸς μὲ ἀκούμπησε; Καὶ ἐπειδὴ κανένας δὲν ὁμολογοῦσε, εἶπε ὁ Πέτρος˙ Δάσκαλε, ἐδῶ μᾶς σμπρώχνουν καὶ μᾶς συνθλίβουν καὶ ἐσὺ λὲς ποιὸς μὲ ἀκούμπησε;  Ὁ Ἰησοῦς εἶπε˙ Κάποιος μὲ ἀκούμπησε, ἐγὼ ἔννοιωσα ὅτι βγῆκε ἀπὸ μένα μία δύναμι. Ὅταν ἡ γυναῖκα κατάλαβε ὅτι ἔγινε ἀντιληπτή, μὲ τρόμο πλησίασε, γονάτισε καὶ μπροστὰ σὲ ὅλους τὰ εἶπε ὅλα, καὶ ὅτι θεραπεύθηκε τότε. Αὐτὸς τῆς εἶπε˙ Θυγατέρα, θάρρος ἡ πίστις σου σὲ ἔσωσε, προχώρα εἰρηνικά. Καὶ, ἐνῶ ἀκόμα μιλοῦσε, ἦρθαν ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ ἀρχισυναγώγου καὶ ἀνήγγειλλαν τὸν θάνατο τῆς θυγατέρας, ἂς μὴ κουράζει τὸν διδάσκαλο. Τὸ ἄκουσε ὁ Ἰησοῦς καὶ τοῦ εἶπε˙ Μὴ φοβᾶσαι, μόνο πίστευε, καὶ θὰ σωθῆ. Ἦρθαν στὸ σπίτι καὶ δὲν ἄφησε κανέναν νὰ μπῆ παρὰ μόνο τὸν Πέτρο, τὸν Ἰωάννη καὶ Ἰάκωβο, τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα τοῦ κοριτσιοῦ. Ὅλοι τὴν ἔκλαιγαν, καὶ ὁ Κύριος τοὺς εἶπε˙ Μὴν κλαῖτε, δὲν πέθανε, ἀλλὰ κοιμᾶται. Ἀλλὰ αὐτοὶ κορόϊδευαν, διότι ἤξεραν ὅτι πέθανε. Ὁ Χριστὸς τοὺς ἔβγαλε ὅλους ἐξω, ἔπιασε τὸ χέρι της καὶ φώναξε˙ «Ἡ παῖς, ἐγείρου». Καὶ ἀμέσως ἐπέστρεψε ἡ ψυχή της καὶ σηκώθηκε τὴν ἴδια στιγμή. Ὁ Χριστὸς ἐδωσε ἐντολὴ νὰ τῆς δώσουν νὰ φάη. Κατάπληκτοι ἔμεινα οἱ γονεῖς, ἀλλ’ αὐτὸς τοὺς παρήγγειλλε νὰ μὴν ποῦν σὲ κανέναν τίποτε.

Ἡ σημερινὴ περικοπὴ λέγεται «ἡ ἀνάστασις τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου», ἀλλὰ περιέχεται καὶ μία ἀκόμη θαυμαστὴ ἐνέργεια τοῦ Κυρίου, δηλαδὴ ἡ θεραπεία τῆς αἱμορροούσης. Καὶ σήμερα θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ αὐτὸ τὸ θαῦμα, γιὰ νὰ τονίσωμε μία λεπτομέρεια.

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Ζ΄ Λουκά ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν''


ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ

Λουκ. 8, 41-56

 

ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΑ

«Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα,

ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ

ἴσχυσεν ὑπʼ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα

ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ,

καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς»

(Λουκ. 8, 43)

 

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τὸ σημερινὸ Ευαγγέλιο μᾶς διηγεῖται δύο θαύματα, ἀπὸ τὰ ἄπειρα ἐκεῖνα θαύματα, ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνη μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὤ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ! Ποιός μπορεῖ νὰ τὴν περιγράψη; Μὲ ὅση εὐκολία ἐμεῖς μιλᾶμε, μὲ τόση εὐκολία ἐκεῖνος ἔκανε τὰ θαύματά του. Ὁ λόγος του παντοδύναμος.

Δύο θαύματα. Τὸ ἕνα ἡ θεραπεία μιᾶς γυναίκας. Τὸ ἄλλο ἡ ἀνάστασι τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου. Ἄς δοῦμε σύντομα τὸ πρῶτο θαῦμα.

* * *

Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ Πίστη τῶν Πατέρων μας καὶ ἡ Πατρίδα,του Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ Θεολογίας

 


«Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἔχει μιὰ πνοὴ ἁγιασμένη, κι’ ἡ ἱστορία της εἶναι σὰν συναξάρι. Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ παρασταθεῖ σὰν τὴ μητέρα τῶν Μακκαβαίων ποὺ εἶδε νὰ βασανίζονται καὶ νὰ σφάζονται μπροστά της τὰ παιδιά της ἕνα - ἕνα.

Ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ χάθηκε ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ πατρίδα μας μαυροφόρεσε σὰν χήρα· οἱ ἀνδρες ἤτανε σὰν ἀσκητές, οἱ γυναῖκες σὰν καλογρηές, τὰ τραγούδια μας γεμάτα πόνο καὶ ἐλπίδα, τὴ λεγόμενη «χαρμολύπη», σὰν χερουβικά, σὰν τροπάρια. Μἰα ἁγιοσύνη τὰ τύλιγε ὅλα. Οἱ καρδιὲς ἤτανε, μὲ ὅη τὴν παληκαριά τους, συντετριμμένες καὶ ταπεινωμένες. Γι’ αὐτὸ κ’ ἡ θρησκεία μας ἤτανε ἀληθινή, ἐπειδὴ ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ δὲν ταιριάζει σὲ ἀνθρώπους ἀπίκραντους καὶ καλοπερασμένους, κατὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ ποὺ λέγει: «ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἕξετε», καί «στενὴ καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδός». Μὰ ὅσα χάνει ὁ ἄνθρωπος σὲ καλοπέραση, τὰ κερδίζει «ἑκατονταπλασίονα» σὲ βάθος πνευματικό. Καὶ τὸ ἔθνος μας ποὺ στάθηκε κακότυχο καὶ βασανισμένο, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ στάθηκε εὐλογημένο.

Λοιπόν, δὲν εἶναι ἁγιασμένη ἡ Ἐπανάστασή μας, δὲν εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία ματωμένη γιὰ νὰ φυλάξη τὴν πίστη μας; Ἡ Ὀρθοδοξία ἔ/γινε ἕνας λόγος ἄδειος τὰ στόματα τῶν σημερινῶν φραγκοδασκαλευμένων δασκάλων. Μὰ ἡ ἁληθινὴ Ὀρθοδοξία ποὺ εἶναι πλοῦτος καὶ ρίζα ἀθανασίας, εἶναι φυτρωμένη βαθειὰ στὴν καρδιὰ τοῦ ὀρθοδοξώτατου λαοῦ μας, ποὺ ὅσο δὲν ἤθελε νὰ τουρκέψει, ἄλλο τόσο δὲν θέλει νὰ φραγκέψει…

Μονάχα μὲς ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν πίστη μπορεὶ νὰ καταλάβη κανένας τὸ δίδαγμα ποὺ φεγγοβολεῖ τὸ 1821.

Αὐτὴν τὴν καυτερὴ σημασία του ἂς τὴν τυπωσωμε στὶς ψυχές μας οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες σὰν σφραγίδα ζωῆς». 

Φὠτης Κόντογλου,  Μάρτιος 1953

***

Ἡ 25η Μαρτίου 1821 ἀποτελεῖ τὴν δοξασμένη ἡμερομηνία, ποὺ θὰ πιστοποιεῖ πάντοτε τὴν δύναμη τοῦ πνεὐματος κατὰ τῆς ὕλης. Τὸ μυστικὸ ὅπλο, τὸ ὁποῖο ἔφερε τὴν νίκη ἦταν ἡ πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεό. Χωρὶς τὴν πίστη καὶ τὴν θεία ἀρωγὴ ἀνεξήγητη εἶναι ἡ ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσως. Ὁ Κύριος ὑπῆρξε ὁ ἐλευθερωτὴς τῆς χώρας μας, καὶ αὐτὸ μαρτυροῦν μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ λόγι τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.

Λαοὶ ποὺ ξεχνοῦν τὴν ἱστορία τῶν προγόνων τους, εἶναι ἀνάξιοι νὰ ζοῦν.

(6,11.2020)

 

Ἦταν σωματικὴ ἡ “ἀσθένεια” τοῦ Ἀποστόλου Παύλου; Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Χατζηεφραιμίδης, Καθηγητὴς Ὀρθοδοξίας καὶ Πολιτισμοῦ, ΠΔΜ

 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴ Β΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή, κεφ. 12, στ. 7-10,  μνημονεύει ἀκανθωτὸ ξύλο, “σκόλοπα τῇ σαρκί”, γιὰ τὸν ὁποῖο παρεκάλεσε  τὸν Κύριο τρὶς, δηλαδή, ἀναρίθμητες φορές, νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπ’ αὐτόν˙ ἀλλ’ ὁ Κύριος τοῦ ἀπάντησε: Σοῦ ἀρκεῖ ἡ χάρις μου, καθότι ἡ δύναμή μου ἀναδει κνύεται τέλεια «ἐν ἀσθενείᾳ». 

 Ποιός εἶναι αὐτὸς ὁ σκόλοπας; Ποιά εἶναι αὐτὴ ἡ “ἀσθένεια”, στὴν ὁποία  ἀναφέρεται ὁ Ἀπόστολος; Πρόκειται γιὰ ἀσθένεια τοῦ σώματος;  Ὁδηγός μας ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὁ αὐθεντικώτερος καὶ θεοφώτιστος ἑρ μηνευτὴς τῆς Γραφῆς, ὁ ὁποῖος ἔλυσε τὴν συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν ἁγι ογραφικῶν ζητημάτων. 

 Κατ’ ἀρχὴν ὁ ἱερὸς Πατέρας μνημονεύει ὅτι κάποιοι ἀποδίδουν τὸν σκό λοπα σὲ κεφαλαλγία ποὺ γινόταν ἀπὸ τὸν διάβολο, θεωρία ποὺ ἀπορρίπτει  κατηγορηματικά: «Ἀλλὰ μὴ γένοιτο». Ὡς ἄγγελο τοῦ σατανᾶ θεωρεῖ τὸν Ἀλέ ξανδρο τὸν χαλκέα, τὸ περιβάλλον τοῦ Ὑμέναιου καὶ τοῦ Φιλητοῦ˙ ὅλους ὅσοι  ἀντιτίθενταν στὸ κήρυγμά του, τὸν καταπολεμοῦσαν, τὸν φυλάκιζαν, τὸν  ἔδερναν, ἐπειδὴ ἦσαν ὄργανα τοῦ σατανᾶ. Ὡς ἄνθρωπος, ἐπισημειώνει ὁ Χρυσόστομος, ὁ Παῦλος δὲν ὑπέφερε τὶς ἐπιβουλές˙ ἀπέκαμνε καὶ χρειαζόταν νὰ παρακαλεῖ τὸν Κύριο νὰ τὸν ἀπαλλάξει˙ ἔνδειξη ταπεινοφροσύνης.   Ὅμως, μὲ τὴν ἄρνησή Του ὁ Κύριος ἦταν σὰν νὰ τοῦ ἔλεγε: Σοῦ ἀρκεῖ ὅτι  ἐπιτελεῖς θαύματα. Μὴ ζητᾶς νὰ κηρύττεις χωρὶς κίνδυνο, χωρὶς φόβο, χωρὶς  νὰ σ’ ἐνοχλεῖ κανένας. Μὴ νομίζεις ὅτι εἶναι Θεοῦ ἀδυναμία τὸ νὰ ἔχεις πολ λοὺς ποὺ σὲ ἐπιβουλεύονται, σὲ δέρνουν, σὲ διώκουν, σὲ μαστιγώνουν. «Ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται». Αὐτὸ ἀκριβῶς δείχνει τὴ δύναμή  μου: Ὅταν σᾶς διώκουν καὶ ὑπερισχύετε˙ ὅταν σᾶς κυνηγοῦν καὶ ἐπικρατῆτε˙ ὅταν σᾶς φυλακίζουν καὶ μεταβάλλετε τοὺς φύλακες. Ἑπομένως, λέγει  ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι δὲν ὁμιλεῖ γιὰ κεφαλαλγία, ἀλλ’  ὅτι κυνηγημένοι καὶ διωγμένοι ἐπικρατοῦσαν καὶ ἐπιβίωναν. Ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ διαλάμπει στὸ ὅτι, ἐνῶ οἱ ψευδαπόστολοι δὲν εἶχαν τέτοιες περιπέτειες,  οἱ ἀπόστολοι διώκονταν. 

Τα ελευθέρια του Αμυνταίου, Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού Τοπάλη

 Η ομιλία αυτή εκφωνήθηκε την Παρασκευή 06.11.2020


Δείτε το βίντεο εδώ:https://youtu.be/2w2kifF_qFg

Αγωνιστικός χαιρετισμός π. Αντωνίου Στυλιανάκη από Θεσσαλονίκη κ το κανάλι Synaxaria


 Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/KLKHRl3gXhk

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος «Πνεῦμα Ἅγιον, Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, καθάρισον ἡμᾶς» (28. 10. 2020)


Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/vVOUlpxqxVY
ΙΑ΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 28 Ὀκτωβρίου, 2020 στὸν ὑπαίθριο χῶρο τῆς πίσω αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῶν Ἀγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὸ χωριὸ Μένικο τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου. Στὶς πνευματικὲς αὐτὲς συνάξεις ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τῶν πιστῶν ποὺ τοὺ ὑποβάλλονται εἴτε γραπτῶς εἴτε προφορικῶς, ἐπώνυμα ἢ ἀνώνυμα.
 

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

Ψυχή μου... μη λυγίσειςΨυχή μου... αυτές τις δύσκολες ώρες, μη λυγίσεις ...

Ζήσε!!! Ζήσε όπως δεν έζησες ποτέ!!

Προσευχήσου!!! Όπως δεν προσευχήθηκες ποτέ!!

Αγάπα!!! Όπως δεν αγάπησες ποτέ!!

Μετανόησε!!! Άλλαξε τελείως και έλκυσε την χάρη του Θεού.

Μετάτρεψε αυτές τις δύσκολες ημέρες, σε μέρες επιστροφής!!!

Ύψωσε το βλέμμα σου στον ουρανό!!! 

Υπάρχει μια αγκαλιά και για σένα...Μια μεγάλη αγκαλιά που θα ενώσει ...

όλα τα σπασμένα κομμάτια της ψυχής σου!!!

Μη μου πεις πως δεν έχεις κανέναν

έχεις τον Χριστό μας, τον ακούς...?

Ἐγὼ πατήρ, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ Νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, 
ἐγὼ τροφεύς, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος.
 Πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ. Μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς.
 Ἐγὼ δουλεύσω. 
Ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι...
 (κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον 24,16-31)

Μη ξεχνάς από πού προέρχεσαι...

Τα μάτια των Ελλήνων έχουν μάθει μόνο στο Φως...

Η αλήθεια του κόσμου είναι εδώ!!!

Είναι εδώ ο Ένας και Μόνος!!!

Είναι εδώ η καινούργια σελίδα που τη γράφουν οι δυνατοί!!


 Οι Έλληνες...χθες... σήμερα...αύριο...  
Δείτε το βίντεο εδώ:  https://youtu.be/k6SaUWqCIHU

Πίστεψε στην αγάπη της Θείας Πρόνοιας που δεν εγκαταλείπει ποτέ τον άνθρωπο, παρά μόνο περιμένει κάθε φορά την εμπιστοσύνη του σ' αυτήν για να ενεργοποιηθεί, γιατί σέβεται την ελευθερία του απεριόριστα!

Εἰ ὁ θεὸς μεθ ἡμῶν οὐδεὶς καθ' ἡμῶν

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Ὁ Ὀρθόδοξος ναός μεταδίδει Χάρι, ζωὴ καὶ ἁγιασμὸ

 


Ἕνα οἰκοδόμημα τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα. Μεγαλόπρεπο καὶ ἐπιβλητικὸ ξεχωρίζει ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα γύρω του στὶς πόλεις καὶ στὰ χωριά μας. Ἄλλοτε τὸ βλέπουμε ταπεινὸ καὶ ἀπέριττο σὲ κάποια ὄμορφη ἀκρογιαλιὰ τῆς Πατρίδας μας ἢ τὸ συναντοῦμε σὲ κάποια κατάφυτη βουνοπλαγιὰ σκαρφαλωμένο. Μὲ τὴν ἰδιαίτερη ἀρχιτεκτονική του, μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὴν κορυφή του, μὲ τὴν ὅλη παρουσία του ξεχωρίζει μέσα σ᾿ ὅλα τὰ ἄλλα οἰκοδομήματα. Δὲν εἶναι σὰν τὰ σπίτια τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι τὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ, «ὁ οἶκος Κυρίου». Ὁ ἱερὸς ναός.

Ὁ ναὸς εἶναι ἱερὸς καὶ ὅλα μέσα στὸν ναὸ εἶναι ἱερὰ καὶ ἅγια: ἡ ἁγία Τράπεζα, τὸ ἅγιο Δισκοπότηρο, ἡ ἁγία λαβίδα, τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ὁ Τίμιος Σταυρός, οἱ ἅγιες εἰκόνες, τὰ ἱερὰ λείψανα. Ὅλα εἶναι ἁγιασμένα καὶ μεταδίδουν Χάρι, ζωὴ καὶ ἁγιασμό.

Διότι ὁ ναὸς ἔχει καθαγιασθεῖ καὶ καθιερωθεῖ μὲ τὴν εἰδικὴ τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων. Μὲ εἰδικὴ καθαγιαστικὴ εὐχὴ ὁ Ἀρχιερεύς, ποὺ τελεῖ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ, παρακαλεῖ τὸν Ἅγιο Θεὸ νὰ καταπέμψει τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, «τὸ προσκυνητὸν καὶ παντοδύναμον», καὶ νὰ ἁγιάσει «τὸν οἶκον τοῦτον». Ζητεῖ νὰ τὸν γεμίσει μὲ «φῶς ἀΐδιον», νὰ τὸν ξεχωρίσει γιὰ δική Του κατοικία, νὰ τὸν ἀναδείξει σκήνωμα τῆς δόξης Του, νὰ τὸν κατακοσμήσει μὲ τὰ θεῖα Του καὶ ὑπερκόσμια χαρίσματα, νὰ τὸν καταστήσει «λιμένα χειμαζομένων, ἰατρεῖον παθῶν, καταφυγὴν ἀσθενῶν, δαιμόνων φυγαδευτήριον». Καὶ ἀκόμη ζητεῖ νὰ ἔχει ὁ Θεὸς τοὺς ὀφθαλμούς του «ἀνεῳγμένους ἐπ᾿ αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ τὰ ὧτά» του «προσέχοντα εἰς τὴν δέησιν τῶν ἐν φόβῳ Θεοῦ καὶ εὐλαβείᾳ ἐν αὐτῷ εἰσιόντων καὶ ἐπικαλουμένων τὸ πάντιμον καὶ προσκυνητὸν ὄνομά» του· ὥστε νὰ ἀκούει πάνω στὸν οὐρανὸ τὶς αἰτήσεις τους καὶ νὰ στέλνει πλούσια τὰ ἐλέη Του.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Δημ. Κούβελας : Μέτρα και αποφάσεις σε λάθος κατεύθυνση

 Ακούστε τη συνέντευξη εδώ: https://youtu.be/4GaHYmW1fdQΟ καθηγητής κλινικής Φαρμακολογίας στο ΑΠΘ Δημήτρης Κούβελας , μιλώντας στον 98.4 εξήγησε γιατί σύμφωνα με την οπτική του και τα μέχρι στιγμής δεδομένα, μέτρα και αποφάσεις, με διαρκή υπόμνηση στην ατομική ευθύνη, ο μονόδρομος της επιλογής των lock down και οι αλληλοαναιρούμενες οδηγίες, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα στην κοινωνία, την οικονομία αλλά και την υγεία από όσα επιλύουν. 
Κατά τον ίδιο τα μαζικά αλλά με σύστημα και στρατηγική μέσω ΕΟΠΥΥ, δωρεάν τεστ όχι στο κουτουρού αλλά με σύστημα , θα μπορούσαν να αποτυπώσουν πλήρως την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας και να οδηγήσουν σε στοχευμένες παρεμβάσεις σε εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού που χρήζουν προστασίας και όχι στην συντριπτική πλειοψηφία που είτε θα αποκτήσει ανοσία εν είδη εμβολιασμού , εφόσον εμφανιστεί θετική στον ιό , που δεν σημαίνει ότι και θα νοσήσει από την λοίμωξη της νόσου Covid-19 .
 Όπως είπε , καμία κουβέντα και κυρίως μέτρα ουσίας για το δημόσιο σύστημα υγείας δεν υπάρχει, ούτε ο χρόνος που κέρδισαν οι πολίτες στη πρώτη φάση αξιοποιήθηκε από το κράτος για να μπει αποφασιστικά στο σύστημα , η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
 Κατά την γνώμη του, οι μέχρι στιγμής αποφάσεις κινούνται σε λάθος κατεύθυνση και καθοριστικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι η σύνθεση της επιτροπής των ειδικών του Υπουργείου Υγείας στην συντριπτική της πλειοψηφία είναι λοιμωξιολόγοι, έχοντας εξοβελιστεί οι επιδημιολόγοι , οι καρδιολόγοι, οι ογκολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, ακόμη και οι ψυχίατροι και ψυχολόγοι που θα έπρεπε να μετέχουν.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

ΙΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - Αρχιμ. Αντωνίου Στυλιανάκη 1.11.2020

 


Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/wvMJPc5nnlwΟμιλία Αρχιμ. Αντωνίου Στυλιανάκη με αφορμή τα νέα μέτρα στους ναούς.

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης (1.11.2020)

Άγιος Ιωάννης ο Βατατζής ο ελεήμονας βασιλιάς

 


Kάτω βασιλεύς ων το πριν στεφηφόρε,
Άνω Bασιλεύς νυν εδείχθης, ω κλέους!Ἔχει, Ἰωάννη, σὲ οὐρανοῦ δόμος,
μολόντα Κωνσταντῖνον ὡς πάλαι μέγαν.

Λῆξιν Ἰωάννην πρὸς ἀκήρατον ἦλθε τετάρτη.

Βιογραφία
Προφητείες, θρύλοι και διηγήσεις που ζωντανεύουν στις μνήμες μας τον μαρμαρωμένο βασιλιά συνδέονται άρρηκτα με θαύματα και γεγονότα που σχετίζονται με τον Άγιο βασιλιά Ιωάννη Βατάτζη! Ξετυλίγοντας το κουβάρι του θαυμαστού βίου του θα διαπιστώσουμε ότι ο ευσεβής βασιλέας Ιωάννης ο Βατάτζης, είχε θέσει προτεραιότητα στη ζωή του την ελεημοσύνη! Με βάση το έλεος και την αγάπη αντιμετώπισε με τη βοήθεια του Θεού ακανθώδη ζητήματα της εποχής του. Το χριστιανικό ήθος και η προσήλωσή του στο γράμμα του ευαγγελίου συνέβαλαν στο να επιλύσει το πρόβλημα της φτώχειας. Προβάλλοντας το έλεος συνάντησε τον Θεό, όπως λέγει η ρήση του προφήτη και βασιλιά Δαυίδ! Και έτσι επίλυσε οριστικά όπως αναφέρει ο βιογράφος του και το δικό του πρόβλημα, το πρόβλημα δηλαδή του πνευματικού θανάτου, όπως αποκαλύπτει το άφθαρτο σκήνωμά του.

Ὁ Κύριος ἀπευθυνόμενος πρὸς ἡμᾶς Ἁγίου Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου ἀπόσπασμα ἐκ τῆς οστ´ (76) ὁμιλίας αὐτοῦ εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον 24,16-31 (ΕΠΕ τόμ. 12, σελ. 34)

 
Ἐγὼ πατήρ, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ Νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφεύς, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος. Πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ. Μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ δουλεύσω. Ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος καὶ ξένος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφὸς καὶ μήτηρ. Πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ, καὶ ἀλήτης διὰ σέ, ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ διὰ σέ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ, ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρί, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ καὶ ἀδελφὸς καὶ συγκληρονόμος καὶ φίλος καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τόν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον; Τοῦτο γάρ ἐστιν εἰς τὸν παρόντα βίον πονεῖσθαι. Τί εἰς πῦρ ξαίνεις; τί τῷ ἀέρι πυκτεύεις; (κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον 24,16-31)

ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Εκλεκτά Διηγήματα 5. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

 


ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

 Γεώργιος Χ. Μόδης

ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 Εκλεκτά Διηγήματα

5. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

 

Ο ελληνικός στόλος ξεκίνησε. Οκτώ πλάβες – μονόξυλα καρίνα του Βάλτου των Γιαννιτσών – προχωρούσαν η μια πλισω απʼ την άλλη με τρεις οπλοφόρους η καθεμιά. Φιλοδοξούσαν να ξεκαθαρίσουξ τον Βάλτο απʼ τα κομιτατζήδικα αγκάθια και νʼ απαλλάξουν τα χωριά απʼ τη Βουλγαρική τρομοκρατία. Και χαιρετούσαν προκαταβολικά τον θρίαμβο τους με λίγες ντουφεκιές και πολλές ζητωκραυγές. Μερικά ποτήρια ρακή είχαν δυναμώσει την αισιοδοξία τους. Απʼ την παραλία τούς φώναζαν πολλοί χωρικοί: «Ούώρακʼλή παιδιά... Ούώρακʼλή. Ο Χριστός κʼ η Πανʼγια μαζί σας».

       Ήταν το πρώτο Ελληνικό Σώμα στον Βάλτο που εγκαινίαζε την εκστρατεία εναντίον της κομιτατζήδικης παντοκρατορίας. Είχαν απλωθεί τώρα οι κομιτατζήδες σʼ όλο τον Βάλτο και σε μέρη που ήταν καθαρά Ελληνικά. Και είχαν γίνει ανυπόφοροι. Πίεζαν και τυραννούσαν και τα Ελληνόφωνα χωριά που είχαν μείνει στην αρχή ανενόχλητα. Δεν άφηναν οι κομιτατζήδες να ψαρεύουν στον Βάλτο ή να κόβουν ψάθες παρά μόνοι δικοί τους έμπιστοι. Οι άλλοι έπρεπε να πληρώσουν φόρο μεγαλύτερο απʼ τον επίσημο Τουρκικό, όταν δεν πλήρωναν με το κεφάλι. Ήταν πια ο Βάλτος η «Σπηλιά του Δράκου» που σκορπούσε παντού γύρω τον φόβο και τρόμο μα παράλληλα και απέραντο πλούσιο τσιφλίκι, που άνηκε θεωρητικά στον Σουλτάνο, ήταν όμως ουσιαστικά αποκλειστική ιδιοκτησία τους. Και για να επιβεβαιώσουν την επιβολή και δύναμη τους έβαλαν φωτιά στο μικρό Ελληνικό χωριό Νησί.

Τα Ελευθέρια της Κέλλης_Αρχιμανδρίτης Σεβαστιανός Τοπάλης


Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/cPDkyIjTCUQ

 

«Βαστᾶς τὴν Παρθένα καὶ φοβᾶσαι;» Τοῦ Γιάννη Τσαρούχη. Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Χατζηεφραιμίδης, Καθηγητὴς ΠΔΜ

 

 Φαντάρος τὸ ’40 ὁ ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης, πήγαινε, ὅπως ἀφηγήθηκε ὁ ἴδιος, μὲ μοτοσυκλέτα στὸν διοικητὴ τοῦ τάγματος, κρατώντας τὴν  εἰκόνα τῆς «Παναγιᾶς τῆς Νίκης». Ξαφνικὰ βάρεσε συναγερμός. Καὶ ἐνῶ αὐ τὸς καὶ ὁ μοτοσυκλετιστὴς ἔπεσαν πρηνεῖς, οἱ παρακείμενοι στρατιῶτες ἀπὸ τὴν Ἄρτα δὲν ἔκαναν τὸ ἴδιο. «Βρὲ συνάδελφε», τοῦ εἶπε ἕνας ἀπὸ δαύτους,  «βαστᾶς τὴν Παρθένα καὶ φοβᾶσαι;».  

 


 

Αὐτὰ ἀφηγεῖται ὁ Γιάννης Τσαρούχης καὶ εἶναι καταγεγραμμένα στὸ βιβλίο τοῦ Κ. Χατζηπατέρα “Μαρτυρίες ’40- ’41”.  Αὐτὰ διαβάζω καὶ ’γὼ καὶ ἀκούω τὸ πικρὸ παράπονο καὶ τὸ ἀμεἰλικτο ἐρώτημα τοῦ συνειδητοῦ Χριστιανοῦ:  


 -Βαστᾶς Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, καὶ φοβᾶσαι;  

 Δηλαδή:  

 -Φοβᾶσαι νὰ μεταδώσεις τὴ Θεία Κοινωνία σὲ πάνω ἀπὸ ἐννέα πιστούς;  

-Φοβᾶσαι μὴ συγκρουσθεῖς μὲ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία, ποὺ σήμερα εἶναι καὶ αὔριο ἐκλείπει, ἐνῶ Αὐτὸ ποὺ μεταδίδεις εἶναι φάρμακο ἀθανασίας; 

-Φοβᾶσαι μήπως κάνεις ἀνυπακοή… καὶ ἀναπαύεις τὴ συνείδησή σου,  λέγοντας ὅτι εἶμαι ὑπάκουος;

 -Φοβᾶσαι νὰ ἀντιπαρατεθεῖς, ὑπερασπιζόμενος αὐτὸ ποὺ σοῦ κληροδότησαν οἱ Πατέρες, καὶ δὴ τό: «Οὐ βασιλέως ἐστί τὸ νομοθετεῖν τῇ Ἐκκλησίᾳ»; 

-Φοβᾶσαι μήπως σὲ περιπαίξουν τὰ κανάλια ποὺ διαπνέονται ἀπὸ ἀντι εκκλησιαστικὸ πνεῦμα; 

 -Σὲ φοβίζει μήπως δὲν ἀποδέχεσαι τὸ κοσμικὸ πνεῦμα ποὺ εἰσέρχεται ὡς  ξένο καὶ ἀλλότριο στὴν Ἐκκλησία; 

 -Φοβᾶσαι νὰ ἐξεγερθεῖς, ὅταν βλέπεις νὰ μᾶς σέρνουν στὰ ἀστυνομικὰ τμήματα, ἐπειδὴ κρατήσαμε τὴ γαλανόλευκη, βαμμένη μὲ τὸ αἷμα μαρτύρων  καὶ ἡρώων; Σιωπᾶς, ἐνῶ βλέπεις νὰ παραβιάζεται κατάφωρα ἡ ἀρχὴ τῆς  ἀναλογικότητος

 -Γιατί μᾶς ἀφήσατε νὰ σκορπισθοῦμε καὶ νὰ γίνουμε «κατάβρωμα πᾶσι  τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ», ὅπως διαβάζω στὸν προφήτη Ἰεζεκιἠλ; Ξεχνᾶτε ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς ἐκζητήσει ἀπὸ τὰ δικά σας χέρια, καθὼς λέγει ὁ ἴδιος προφήτης; 

-Φοβᾶσαι νὰ μᾶς κοινωνήσεις, ἐνῶ ἐμεῖς τολμήσαμε νὰ ἔρθουμε, ἔστω καὶ κρυμμένοι στὸ σκοτάδι, ἀκόμη καὶ στὰ μνήματα, γιατί ἀπέξω ἦταν τὰ ὄργανα  τῆς ἐξουσίας; 

 -Τελικὰ σὲ ποιὰ χώρα ζῶ; Ἀναρωτιέμαι: Ζῶ στὴν Πατρίδα μου καὶ δὲν τὸ ξέρω; Εἶναι ἔγκλημα νὰ ἐκκλησιάζομαι, νὰ κοινωνῶ; Ἤ εἶμαι στὴ διωκομένη  ἐκκλησία ποὺ μεγαλουργεῖ;  

 -Μήπως ὑπείκετε ἀκουσίως στὴν κοσμικὴ ἐξουσία, ποὺ δικαιώνει τὸ τοῦ Θουκυδίδη: «Καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν  τῇ δικαιώσει»˙ ποὺ σημαίνει: «Καὶ τὴν ἀνέκαθεν συνήθη σημασία τῶν λέξεων  μετέβαλαν ἐν τοῖς ἔργοις, κατὰ τὴ δική τους βούληση καὶ εὐχαρίστηση»; 

 -Φοβᾶσαι ν’ ἀνοίξεις τὰ φτερά σου καὶ σὰν χρυσαετὸς νὰ χαρεῖς τὴ θύελλα  ἢ προτιμᾶς νὰ εἶσαι λαγός, πτώξ, καὶ νὰ πτώσσεις, νὰ μαζεύεσαι˙ δηλαδή, νὰ εἶσαι πτωχός, φουκαρᾶς; 


 Ἐλπίζω πὼς δὲν φοβᾶσαι, γιατί κρατᾶς τὸ δισκοπότηρο σφικτὰ κι αὐτὸ σοῦ δίνει δύναμη, θάρσος. Δὲν εἶσαι τῆς «ὑποστολῆς», γιατί ὁ Θεὸς δὲν σοῦ ἔδωσε «πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ». Ἀλλιῶς, οὐαί «τοῖς δειλοῖς», κατὰ τὴν Ἀποκάλυψη.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ περιόδου 1-8 Νοεμβρίου 2020

 


Α΄. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ θὰ τελεστοῦν οἱ ἑξῆς θεῖες Λειτουργίες:

α) Τετάρτη 4/1, ὥρα: 7:15-9:00 π.μ..

β) Παρασκευὴ 6/11 (Ἁγίου Δημητριανοῦ), ὥρα: 7:15-9:00 π.μ.


Β΄. ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ


Τὶς ὑπόλοιπες μέρες θὰ τελεῖται κάθε πρωὶ στὶς 7:30 π.μ. Ὄρθρος καὶ

κάθε ἀπόγευμα στὶς 5:00 μ.μ. Ἑσπερινός.

Τὴν Παρασκευὴ μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ ἀκολουθήσει Παράκληση.

Σειρά ομιλιών για την Θεία Λειτουργία του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου (1η και 2η ομιλία.)

1η ομιλία: Η Θ. Λειτουργία, ανάμνηση.


Δείτε το βίντεο εδώ:https://youtu.be/aPTck0MS3Kc

Η ομιλία αυτή εκφωνήθηκε 25.10.2020 στον Μητροπολιτικό ναό Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης


2η ομιλία: Η Θεία Λειτουργία θυσία.


Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/TJ_QiI1_JOI

Η ομιλία αυτή εκφωνήθηκε 01.11.2020 στον Μητροπολιτικό ναό Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης


 

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 2 - 8 Νοεμβρίου 2020

 


                                                            Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

βράδυ: 8:30 - 12:30 Απόδειπνο - Εσπερινός - Όρθρος - Θ. Λειτουργία
                  Αγρυπνία για την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου

                                                            Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
απόγευμα: 5:00 - Εσπερινός και Παράκληση της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου


                                                            Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Πρωί:     7.15-9.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία

                                                            Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Πρωί:     7.15-10.30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία για τα Ελευθέρια της πόλης


Τις υπόλοιπες ημέρες τελείται κάθε πρωί 7:30-8:30 π.μ. Όρθρος 
και κάθε απόγευμα 5:00 - 6:00 Εσπερινός


Έχουν αρχίσει να λειτουργούν τα κατηχητικά σχολεία της ενορίας του Αγίου Γεωργίου:
Κορίτσια: Κυριακή στις 11:30 στο Νεανικό Κέντρο, Ν. Χάσου.

Αγόρια: στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου: 
                        Α΄ - Β΄ - Γ΄ και Δ΄ τάξη δημοτικού την Κυριακή στις 3:00 μ.μ.
                        Ε΄ - ΣΤ΄ τάξη δημοτικού το Σάββατο στις 12:00 μ.μ.
                        Γυμνάσιο και Λύκειο το Σάββατο στις 4:00 μ.μ.
                                                                  

Εκ του Ιερού Ναού

Συγκλόνισε ο Νεόφυτος των Ελλήνων


 Βρείτε το βίντεο εδώ:https://www.youtube.com/watch?v=xnf4lFOzq0M&t=15s


Πηγή:https://yiorgosthalassis.blogspot.com/

Μαλάκωσε βρε άνθρωπε…Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος Ψυχολόγος M.Sc.


 Μαλάκωσε βρε άνθρωπε. Μαλάκωσε.

Μαλάκωσε τη ψυχή σου.

Μαλάκωσε πριν να είναι αργά.

Μαλάκωσε εκούσια, από μόνος σου, γιατί αλλιώς θα το κάνει η ίδια η ζωή για σένα.

 Τον σκληρόκαρδο τον άνθρωπο κανένας δεν τον θέλει. Τον εγωιστή. Τον ισχυρογνώμονα. Αυτόν που έχει πάντα δίκιο. Αυτόν, που δεν δέχεται μύγα στο σπαθί. Αυτόν που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.

Σταμάτης Σπανουδάκης-Ηλίας Λιαμής, Μια κατάθεση ψυχής από τον Σταμάτη Σπανουδάκη


 Βρείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/MLxT3O39reU


Πηγή:https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής Ε΄ Λουκά (ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ΙΒ΄ 27 - ΙΓ´ 7)

 

 Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' ΙΒ´ 27 - ΙΓ´ 7

 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' ΙΒ´ 27 - 31

27 Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. 28 Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 29 μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; 30 μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσι; μὴ πάντες διερμηνεύουσι; 31 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείτονα. καὶ ἔτι καθ’ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' ΙΓ´ 1 - 7

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 2 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. 3 καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.