Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

"Κέντρο Μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα"

 


Το Πρωτοδικείο απέρριψε τις ενστάσεις για τη δημιουργία Κέντρου «Μακεδονικής» γλώσσας στη Φλώρινα και επικύρωσε το καταστατικό του!

Και έτσι η "Συμφωνία των Πρεσπών" αυτή που θα έλυνε όλα τα προβλήματα, δημιούργησε “Μακεδονική γλώσσα", “Μακεδονικά” σχολεία και “Μακεδονική” μειονότητα....

Στόχος του <<Κέντρου Μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα>> είναι να εργαστεί για τη διδασκαλία της <<μακεδονικής γλώσσας>> σε πολίτες της Ελλάδας, για την υποστήριξη της εισαγωγής της <<μακεδονικής γλώσσας>> ως προαιρετικού μαθήματος σε δημόσια σχολεία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και πανεπιστήμια στην Ελλάδα, για την υποστήριξη της ίδρυσης παιδαγωγικών σχολών/τμημάτων εντός πανεπιστημίων στην Ελλάδα, για την ανάπτυξη καθηγητών της <<Μακεδονικής γλώσσας>>, καθώς και του προγράμματος σπουδών και του διδακτικού υλικού.

Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων: «Σταυρωθέντα καί ταφέντα…»

 

Τίμιος Σταυρός. Ιερά Μονή Σταυροβουνίου

ἀποσπάσματα ἀπό τήν ΙΓ’ Κατήχηση

Εἶναι καύχημα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας βέβαια τό καθετί πού ἔπραξε ὁ Ἰησοῦς, ἀλλά τό καύχημα τῶν καυχημάτων εἶναι ὁ Σταυρός Του. Τοῦτο ἀσφαλῶς γνωρίζοντας ὁ Παῦλος, λέει: «ὅσο γιά μένα, ἄς μή γίνει νά καυχηθῶ γιά τίποτε ἄλλο, παρά μόνο γιά τό Σταυρό τοῦ Κυρίου μας, Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6, 14).

Ἦταν πραγματικά θαυμαστό πού ἀνέβλεψε ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ (πρβλ. Ἰωάν. 9, 7), ἀλλά τί εἶναι αὐτό μπροστά στήν ἀνάβλεψη τῶν πνευματικά τυφλῶν ὅλης τῆς οἰκουμένης; Θεωρεῖται μέγα θαῦμα καί ὑπερφυσικό πού ἀναστήθηκε ὁ Λάζαρος, ἐνῶ ἦταν τετραήμερος νεκρός, ἀλλά τότε ἡ χάρη τῆς Ἀναστάσεως σταμάτησε σ᾽ αὐτόν. Τί εἶναι ὅμως αὐτό μπροστά στήν ἀνάσταση τῶν νεκρωμένων ἀπό τήν ἁμαρτία, σέ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη; Εἶναι θαυμαστό πού ἀπό τούς πέντε ἄρτους πήγασε τροφή γιά πέντε χιλιάδες (πρβλ. Ματθ. 14, 21), ἀλλά τί εἶναι αὐτό μπρός στό ὅτι χόρτασε αὐτούς «πού πέθαιναν ἀπό πνευματική πείνα, ἐξαιτίας τῆς ἄγνοιάς τους, σέ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς»; (Πρβλ. Ἀμ. 8, 11). Εἶναι θαυμαστό πού ἐλευθέρωσε τή γυναίκα ἐκείνη, τή δεμένη ἀπό τό Σατανά δεκαοχτώ χρόνια, ἀλλά τί εἶναι αὐτό μπροστά στήν ἐλευθερία πού ἔδωσε σέ ὅλους ἐμᾶς, τούς σφιχτοδεμένους μέ βαριές ἁλυσίδες ἁμαρτημάτων; (πρβλ. Παρμ. 5, 22). Αὐτό λοιπόν, τό ὁλόφωτο στεφάνι τῆς δόξας τοῦ Σταυροῦ, ἀφενός φώτισε τούς τυφλωμένους ἀπό τήν ἀγνωσία καί ἀφετέρου ἐλευθέρωσε τούς δέσμιους τῆς ἁμαρτίας καί δυναμικά λύτρωσε ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅλων τῶν αἰώνων.

Λόγος Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως: Λόγος στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

 


«Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς. Άρατε τον ζυγόν Μου εφ’ υμάς και μάθετε απ’ Εμού, ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία, και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών. Ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστίν» (Ματθ. ΙΑ.28 – 30).

Μεγάλη είναι η αγκαλιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ο Κύριος έχει στην αγκαλιά του όλους όσους υποφέρουν στη ζωή τους από τις θλίψεις και τις στενοχώριες. Τί βάθος έχει η καρδιά Του και πόσο δυνατή είναι η αγάπη Του, αφού μπορεί όλους αυτούς που κοπιάζουν και είναι φορτωμένοι να τους αναπαύσει, να τους παρηγορήσει και να τους δώσει δύναμη να υπομένουν τις θλίψεις και να μην απελπίζονται όταν αδικούνται στη ζωή τους!

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Ἑβρ. 4,14-16 και 5, 1-6] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ[:Ἔβρ.4,14-16 καὶ 5, 1-6]
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
 
[...] Ὅμως ὁ ἀπόστολος Παῦλος δὲν ἀναθέτει τὰ πάντα στὸν ἱερέα, ἀλλὰ ζητάει καὶ τὴ δική μας συνδρομή, καὶ ἐννοῶ τὴν ὁμολογία τῆς πίστης. «Ἒχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας (:Ἀφοῦ λοιπόν, σύμφωνα καὶ μὲ ὅσα εἴπαμε, ἔχουμε μεγάλο Ἀρχιερέα, ὁ ὁποῖος ἔχει πλέον διασχίσει τοὺς οὐρανοὺς καὶ μπῆκε στὸν τόπο τῆς αἰώνιας ἀναπαύσεως, στὴν οὐράνια βασιλεία Του ὅπου μᾶς περιμένει, τὸν Ἰησοῦ δηλαδή, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος ἀλλὰ καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἂς κρατοῦμε καλὰ τὴν ὁμολογία τῆς πίστεώς μας πρὸς Αὐτόν)»[Ἔβρ.4,14]. Ποιά ὁμολογία ἐννοεῖ; Ὅτι ὑπάρχει ἀνάσταση, ὅτι ὑπάρχει ἀνταπόδοση, ὅτι ὑπάρχουν ἄπειρα ἀγαθά, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός, ὅτι ἡ πίστη εἶναι ὀρθή. Αὐτὰ ἂς ὁμολογήσουμε, αὐτὰ ἂς κρατᾶμε σταθερά. Καὶ ὅτι αὐτὰ εἶναι ἀληθινά, φαίνεται ἀπό τὸ ὅτι ὁ ἀρχιερέας εἶναι μέσα. Ἑπομένως ἂς ὁμολογήσουμε, αὐτὰ ἂς κρατᾶμε σταθερά. Καὶ ὅτι αὐτὰ εἶναι ἀληθινά, φαίνεται ἀπό τὸ ὅτι ὁ ἀρχιερέας εἶναι μέσα. Ἑπομένως ἂς ὁμολογήσουμε ὅτι δὲν ἔχουμε πέσει. Ἄν καὶ τὰ πράγματα δὲν εἶναι κοντά, ἐμεῖς ὅμως ἂς ὁμολογήσουμε· ἂν ἦταν πρὶν ἀπὸ λίγο, ἦταν ψέμα. Ὥστε καὶ αὐτὸ εἶναι ἀληθινό, τὸ ὅτι μετατίθενται.

Κυριακή Γ΄ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) – Ο Ιερός Χρυσόστομος για την αυταπάρνηση στην οποία μας καλεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ[:Μάρκ.8,34-38 και 9,1]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ


    «Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι(:εάν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει ως μαθητής μου, ας διακόψει κάθε σχέση με τον διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του και ας πάρει τη σταθερή απόφαση να υποστεί ακόμη και θάνατο σταυρικό και βίαιο. Και ας με ακολουθήσει μιμούμενος σε όλα το παράδειγμά μου. Και μη διστάσει να προβεί στις αποφάσεις και τις θυσίες αυτές)»[Ματθ.16,24].

     «Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του», λέγει ο ιερός Ευαγγελιστής· πότε δηλαδή; Όταν ο Πέτρος προηγουμένως είχε πει: « Ἵλεώς σοι, οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο(:ο Θεός να σε φυλάξει από όσα φοβερά μας είπες ότι θα σου συμβούν, Κύριε. Δεν πρέπει σε σένα τον Μεσσία να συμβεί αυτό που είπες)»[Ματθ.16,22]· και άκουσε ως απάντηση από τον Κύριο: « Ὑπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ(:Πήγαινε πίσω μου και φύγε από μπροστά μου, σατανά˙ μου είσαι εμπόδιο στο δρόμο του καθήκοντός μου και πειρασμός· διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν στον Θεό, αλλά εκείνα που αρέσουν στους ανθρώπους)»[ Ματθ. 16,23]· διότι δεν αρκέστηκε στην επιτίμηση μόνο, αλλά θέλοντας να δείξει και με το παραπάνω και το ότι τα λόγια του Πέτρου ήταν άτοπα και ανάρμοστα καθώς επίσης και το κέρδος που θα πήγαζε από το Πάθος, λέγει: «Εσύ μου λέγεις: ‘’ο Θεός να σε φυλάξει και να σε ευσπλαχνισθεί, ώστε να μη σου συμβεί αυτό’’· εγώ όμως σου λέγω ότι δεν είναι μόνο επιβλαβές για σένα και ολέθριο το να με εμποδίσεις και να δυσφορείς για το επικείμενο Πάθος μου, αλλά ότι ούτε θα μπορέσεις να σωθείς εάν και εσύ ο ίδιος δεν είσαι προετοιμασμένος με κάθε τρόπο να πεθάνεις».

Απαράδεκτη μεθόδευση του ΥΠΑΙΘ σε βάρος των γονέων για διδασκαλία της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία

 

Με έγγραφο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘ) στις 11 Οκτωβρίου 2022 (Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΕΧ/60156/124677/Δ7) [1] εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση στα σχολεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και συνοδευτικό υλικό του Υπουργείου Υγείας (ΥΠ.ΥΓ) που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή των μαθητών σε αυτά τα προγράμματα είναι προαιρετική και προϋποθέτει την ενυπόγραφη έγκριση των γονέων. Οι γονείς, ωστόσο, καλούνται να υπογράψουν τύποις ένα λιτό έντυπο στο οποίο δεν αναφέρεται το παραμικρό για το τι πρόκειται να διδαχτούν τα παιδιά τους.

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Όταν τα χρόνια πια περάσουν... - Ελευθεριάδης Ελευθέριος

Όταν τα χρόνια πια περάσουν, οι άνθρωποι δε θα θυμούνται τα λόγια που τους είπες, ούτε τις συμβουλές που τους έδωσες.

Όταν τα χρόνια πια περάσουν οι άνθρωποι δε θα θυμούνται το τι δουλειά έκανες, το αν ήσουνα σπουδαίος ή αν είχες πλούτη μαζεμένα.

Όταν τα χρόνια πια περάσουν, οι άνθρωποι δε θα θυμούνται τα γλέντια και τις γιορτές που κάνατε μαζί.

Όταν τα χρόνια πια περάσουν, οι άνθρωποι, πολλά θα έχουνε ξεχάσει για εσένα.

Το μόνο που θα θυμούνται σίγουρα, είναι το πως τους έκανες να νιώθουν. To πως τους έκανες να νιώθουν, όταν ήσουν δίπλα τους…
Την αγάπη που τους έδειξες.
Μόνο αυτό θα θυμούνται οι άνθρωποι, όταν τα χρόνια πια περάσουν.

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος
Ψυχολόγος M.Sc.

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

«ΑΣ ΘΥΜΩΣΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ» - Παρέα της Τρίτης, 14 Μαρτίου 2023

 

https://youtu.be/Qh1eFF5AHeo?t=1

Εγκατάσταση του προγράμματος «Αγάπη»

Τεχνική Υποστήριξη:
Παρακαλώ, πως μπορώ να βοηθήσω;

Πελάτης: Χμ… μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να εγκαταστήσω το πρόγραμμα που λέγεται «Αγάπη«. Μπορείτε να με καθοδηγήσετε πώς να το κάνω;

Τ.Υ. : Φυσικά μπορώ. Είστε έτοιμος να ξεκινήσουμε;

Π: Είμαι λίγο άσχετος από τεχνολογία, αλλά ας προσπαθήσουμε. Τι πρέπει να κάνω;

Τ.Υ.: Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσετε και να ανοίξετε το παράθυρο «Η Καρδιά μου». Μπορείτε να την εντοπίσετε;

Π: Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα τόσα... προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα να εγκαταστήσω το «Αγάπη» ενώ τρέχουν τα άλλα;

Τ.Υ: Ποια προγράμματα τρέχουν τώρα;

Π: Μισό λεπτό να δω… υπάρχει ένα που λέγεται «Παλιά Τραύματα», «Χαμηλή Αυτοεκτίμηση», ένα άλλο «Μνησικακία» και «Εκδίκηση».

Άγιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού

ΛΑΜΠΡΟΥ κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

  Ως ο κατ’ εξοχήν «άνθρωπος του Θεού», αξιώθηκε να χαρακτηρισθεί μόνον ένας άγιος, ο άγιος
Αλέξιος.
Κι’ αυτό διότι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αποτέλεσε γνήσιος τύπος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του αιωνίου προτύπου ανθρώπου.
   
 Γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια των αυτοκρατόρων Αρκαδίου (395-408) και Ονωρίου (395-423). Οι γονείς του ήταν ευλαβείς άνθρωποι και πλούσιοι. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ευφημιανός και ήταν συγκλητικός. Αγαπούσε τους φτωχούς και γι’ αυτό παρέθετε καθημερινά τρεις τράπεζες στο σπίτι του για τα ορφανά, τις χήρες και τους φτωχούς ξένους. Η μητέρα του ονομαζόταν Αγλαΐς και ήταν άτεκνη. Παρακαλούσαν και οι δυο τους το Θεό, νυχθημερόν, να τους χαρίσει γιο. Ο Θεός άκουσε την δέησή τους και τους χάρισε ένα χαριτωμένο αγόρι. Το μεγάλωσαν με αγάπη και του ενέπνευσαν πίστη στο Θεό. Του προσέφεραν επίσης σπουδαία μόρφωση, ώστε είχε γίνει μια σπουδαία προσωπικότητα, ένας σοφός άνδρας.

«Πιπεράτο» του Καθηγητή Πιπερόπουλου για Συλλαλητήρια - Απεργίες!

Παραλύουν τα πάντα σήμερα Πέμπτη 16 Μαρτίου στην Ελλάδα λόγω της απεργίας με αφορμή το πολύνεκρο, το πλέον θανατηφόρο αριθμητικά σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που κόστισε 57 ζωές, νέων κυρίως συνανθρώπων μας, και βύθισε σε πένθος τις οικογένειές τους και σε πόνο ολόκληρη την Ελλάδα. 

 Είχαν προηγηθεί πολυάριθμα συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις και μαζί απεργίες και σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις με αφορμή τα Τέμπη…. 

 Δεν ζούμε σε προγενέστερες εποχές της πάλαι ποτέ Ε.Σ.Σ.Δ. ούτε και στη σύγχρονη Κίνα αλλά σε Αστική Καπιταλιστική κοινωνία όπου η απεργία είναι δικαίωμα των εργαζομένων (έστω και αν οι 9 στις δέκα, για να μην πω οι 99 στις εκατό κρίνονται, συνήθως «παράνομες και καταχρηστικές»).

Άγιος Πορφύριος: 9 καίρια σημεία περί της αγωγής των παιδιών

 


Ένας Άγιος των καιρών μας, μέσα από το μοναδικό του – εν Πνεύματι Αγίω – διορατικό χάρισμα, διεισδύει στον ψυχισμό ενός παιδιού και μας δίνει κάποια καίρια σημεία περί της αγωγής τους:

1. Η αγωγή των παιδιών αρχίζει απ’ την ώρα της συλλήψεώς τους.

Το έμβρυο ακούει κι αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας του. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει κι αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει κι αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος κ.λπ., τα ζει κι αυτό.

Πνίγηκαν επειδή την κατασκεύασαν, αλλά δεν πίστευαν στο κακό που ερχόταν...


Ήμουν στο λεωφορείο και δίπλα μου καθόταν μία κυρία. Περνώντας έξω από έναν Ιερό Ναό έκανα το σταυρό μου. Παρακινούμενη από εμένα έκανε και εκείνη κάτι σαν σταυρό –γρήγορα –γρήγορα- κάτι σαν ανακάτεμα!

Της λέω.. «αυτόν τον σταυρό που κάνεις δεν τον φοβάται ο διάβολος» έτσι όπως τον κάνεις είναι σαν να κοροϊδεύεις. Θίχτηκε τότε εκείνη και μου λέει… «τι είναι αυτά που λέτε; το ξέρετε πως εγώ είμαι πολύ πιστή και βοηθάω την εκκλησία όσο μπορώ;» Της απάντησα πως δεν το ήξερα και συνέχισα…

«Δηλαδή εκκλησιάζεστε, εξομολογείστε, κοινωνάτε, και συμμετέχετε στα μυστήρια της εκκλησίας;»
Δεν εκκλησιάζομαι συχνά, μου λέει, ούτε συμμετέχω ιδιαίτερα, αλλά βοηθάω όσο μπορώ την εκκλησία. Έχω δώσει ένα σωρό λεφτά για να χτιστούν εκκλησίες, για να εξοπλιστούν με τα απαραίτητα, για να αγιογραφηθούν τόσοι Άγιοι….!!!

Χίλιες εκκλησίες να χτίσεις, αν δεν μπεις μέσα, δε σώζεσαι… της απάντησα! Η Εκκλησία σαν κιβωτός που είναι, το ξέρεις πως πρέπει να μπεις μέσα για να σωθείς; 
Ξέρεις τι απέγιναν αυτοί που έφτιαξαν την κιβωτό του Νώε; ΠΝΙΓΗΚΑΝ!
Πνίγηκαν επειδη την κατασκεύασαν, αλλά δεν πίστευαν στο κακό που ερχόταν και έμειναν απ’ έξω! Γι’ αυτό όσες εκκλησίες και να φτιάξει ο άνθρωπος και όσα μοναστήρια, αν δεν μπει μέσα στην κιβωτό που λέγεται εκκλησία, να κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού, δε σώζεται.

Του μακαριστού Δημητρίου Παναγόπουλου.

πηγή: https://yiorgosthalassis.blogspot.com/


Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΗΝΥΣΕΩΣ κατά του δημοσιογράφου Κων. Φλαμή.

 

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

τηλ. 6945-377621

Πάτρα   15 . 3 . 2023

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΗΝΥΣΕΩΣ

κατά του δημοσιογράφου Κων. Φλαμή.

 

Δεν ήταν στις προθέσεις μου η παρούσα ανακοίνωση αλλά για την πληρότητα και ακρίβεια της ενημερώσεως του λαού μετά το χθεσινό άρθρο του κ. Φ3λαμήμε τίτλο «Όλα όσα έγιναν στη δίκη με κατηγορούμενο τον Κ. Φλαμή» (14.3.23) οφείλω να δηλώσω:

Ο δημοσιογράφος κ. Κων. Φλαμήςτην 13.3.2023, κατά την εκδίκαση της εναντίον του μηνύσεώς μου, κατέθεσε στα Πρακτικά του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών την ακόλουθη δήλωση:

 

«ΔΗΛΩΣΗ

Ο κατηγορούμενος[Κων. Φλαμής]δηλώνει ότι τιμά και εκτιμά ως κληρικό τον εγκαλούντα π. ΑναστάσιοΓκοτσόπουλο.

Στην αρθρογραφία του προέβη από δημοσιογραφικό δικαιολογημένο ενδιαφέρον και δεν είχε την πρόθεση να εξυβρίσει ή να συκοφαντήσει τον εγκαλούντα.

Αποδέχεται ότι οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί και ισχυρισμοί που εμπεριέχονται στο κατηγορητήριο στο πρόσωπο του εγκαλούντος δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Πάτρα, 13-3-2023

Ο δηλών

[υπογραφή Κων. Φλαμής]».

 

Οι εμπεριεχόμενοι στο κατηγορητήριο χαρακτηρισμοί και ισχυρισμοί ήταν μεταξύ άλλων:«ταλιμπάν παπάς», «ταλιμπάν ορθοδόξων», «ταλιμπανέζος», «φανατικών ορθοδόξων», «μισούν περισσότερο τον Πάπα από τον Αλλάχ», «αντιπαπικός», «δεν θέλουν να βλέπουν τον Πάπα», «λέει τέτοιες ιστορίες για αγρίους», «λέειπαπάτζες», «έλεγεεκείνος ο παπά-Τάσος και ξανάλεγε για το εμβόλιο “είναι του διαβόλου”, “είναι του 666”, “δεν υπάρχει κορονοϊός”».Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω προσβλητικές και συκοφαντικές φράσεις αφορούν χρονική περίοδο ενός μόνο τριμήνου (9.9.-8.12.21) προ της καταθέσεως της μηνύσεως. Δυστυχώς στη συνέχειαοι ανυπόστατοι αυτοί ισχυρισμοί και οι απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί συνεχίστηκαν, πολλαπλασιάστηκαν και εμπλουτίστηκαν και με άλλους δημιουργώντας μια ζοφερή αχλή εναντίον μου χωρίς όμως να προβώ σε συμπληρωματική καταγγελία κατά του δημοσιογράφου. Είναι προφανές ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί και ισχυρισμοί μονότονα επαναλαμβανόμενοι  προσβάλλουν όχι μόνο το πρόσωπό μου -μικρό το κακό- αλλά κυρίως τον θεολογικό λόγο που με πολλή προσοχή και αγωνία προσπαθώ να εκφέρω.

Δεν μας επιτρέπεται να μελαγχολούμε!

 


Κάποιος μοναχός της Μονής του Σαρώφ κυριεύθηκε από μελαγχολία. Μια φορά μάλιστα που ένιωσε να φθάνει στην απόγνωση, ζήτησε την συμπαράσταση ενός αδελφού.Βγήκαν και οι δύο έξω από την Μονή μετά τον Εσπερινό και άρχισαν να περιπατούν στον κήπο και να παρηγορούνται με την συζήτηση. Πλησίασαν στον σταύλο της Μονής. Εκεί κοντά άρχιζε το δρομάκι που οδηγούσε στην πηγή του Οσίου Σεραφείμ. Ο άρρωστος αδελφός θέλησε ν’ αλλάξει κατεύθυνση, για να μην συναντηθεί με τον Στάρετς σ’ αυτήν την ψυχική κατάσταση. Πριν όμως προφθάσουν ν’ απομακρυνθούν, τον βλέπουν να έρχεται προς το μέρος τους. Οι δύο Μοναχοί έπεσαν με σεβασμό στα πόδια του. Εκείνος τους ευλόγησε και τους μίλησε με ασυνήθιστη καλωσύνη. Σαν στοργικός πατέρας!

15 Μαρτίου: Άγιος Μανουήλ εκ Σφακίων - Η σύζυγος του τον απάτησε, ο αδελφός της τον εκδικήθηκε!

 

https://youtu.be/qUST73eJpY8?t=19

Τέμπη: Η οργή της νεολαίας δεν πρόκειται να πιάσει τόπο αν δεν μετατραπεί σε πολιτική σκέψη και πράξη

Αν οι νέοι που αντιδρούν για τα Τέμπη αναλωθούν στις καταδίκες και δεν αποκτήσουν πολιτικοποιημένη σκέψη, τότε τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο


Συντάκτης: Ελευθέριος Ανδρώνης 

Τραγωδία στα Τέμπη: Από τη μια άκρη της ελληνικής επικράτειας ως την άλλη, ο λαός φαίνεται να περνάει σε μια φάση αφύπνισης, αφού μετά την τραγωδία των Τεμπών η οργή και η αγανάκτηση του λαού αναζωπυρώνεται συνεχώς από την προκλητική στάση των πολιτικών. Διαδηλώσεις τέτοιας μαζικότητας και τόσο κοινής αποδοχής έχουμε να δούμε στη χώρα από την εποχή των μνημονίων.

Όμως, δεν πρέπει να ξεχνούμε πώς μετά την κορύφωση της δράσης του, το λαϊκό ρεύμα των «αγανακτισμένων» ξεθύμανε μήνα με τον μήνα, χρόνο με τον χρόνο, μέχρι που το πολιτικό σύστημα κατάφερε να απλώσει και πάλι τα πλοκάμια του και να εγκλωβίσει τον λαό ξανά στον φαύλο κύκλο των αυτόκλητων «σωτήρων» που έρχονταν στην εξουσία μόνο και μόνο για να διαιωνίσουν έτι περεταίρω το πελατειακό κράτος διαφθοράς και συστηματικής εκποίησης της χώρας.

Ουαλία: Σχολικό φυλλάδιο διδάσκει 100 διαφορετικά φύλα! Η «θεωρία του φύλου» εισβάλλει στα σχολεία!

 


Αντί σχολίου παραθέτουμε απόσπασμα από το βιβλίο «Ζωή Θυσιαζομένης Αγάπης» για τον Γέροντα Ιουστίνο Πίρβου, σελ. 24

Αναφερόμενος αργότερα, ο π. Ιουστίνος, σε ζητήματα ήθους και παιδείας, έλεγε: «Σήμερα, τη χριστιανική και ηθική διάπλαση ενός παιδιού μπορεί να την προσφέρει μόνο μια πνευματικά υγιής οικογένεια. Δυστυχώς, πλέον, οι εκπαιδευτικοί θεσμοί έχουν γίνει παράγοντες αντιχριστιανικής ανατροφής των παιδιών. Σε διδάσκουν να ευθυγραμμίζεσαι με τον αθεϊστικό ‘επιστημονικό’ ορθολογισμό και με τον αμαρτωλό κόσμο και σου δικαιολογούν τις ειδεχθέστερες των αμαρτιών, που ντρέπεσαι ακόμη και να τις αναφέρεις. Τα σχολεία, ήδη απ΄ το νηπιαγωγείο, έχουν τον δαιμονικό σκοπό τους: να αποβάλλουν τα παιδιά το αίσθημα της ντροπής και να εκτραπούν από τον χριστιανικό δρόμο· με άλλα λόγια, σου βρίσκουν δουλειά για να σε απασχολούν και να μην πηγαίνεις την Κυριακή στην εκκλησία».

Σχόλιο ἐπί τῆς μνημειώδους ἐγκυκλίου τοῦ μακαριστοῦ Φλωρίνης Αὐγουστίνου σχετικά μέ τίς ἐκτροπές τῶν Ἀπόκρεων καί συσχέτισή της μέ πρόσφατα γεγονότα καί καταστάσεις*

 

Δεῖτε τὴν ἐν λόγῳ ἐγκύκλιο ΕΔΩ


Γράφει ο Λυκούργος Νάνης, ιατρός

Ὁ μακαριστὸς ἱεράρχης, ὑπείκων στὴ φωνὴ τῆς ἀρχιερατικῆς του συνειδήσεως καὶ ἑπόμενος τῶν φρικτῶν διαβεβαιώσεων ποὺ ἔδωσε κατὰ τὴν ἱερότατη στιγμὴ τῆς χειροτονίας του, ἀγωνιῶν ἐμπόνως γιὰ τίς καρναβαλικὲς καὶ λοιπὲς ψυχοφθόρες παρεκτροπὲς τῶν ἡμερῶν τῶν Ἀπόκρεων, ποὺ σὲ μεγάλο βαθμὸ μάστιζαν καὶ λυμαίνονταν ἀπὸ ἐτῶν καὶ πολὺ πρὸ τῆς ἐνθρονίσεώς του στὴ μητρόπολη Φλωρίνης τὸ δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ βίο τῶν κατοίκων τῆς ἐπισκοπικῆς του παροικίας (ὅρα ἐπὶ παραδείγματι ὁ καρνάβαλος τοῦ Ἀμυνταίου), ἤδη ἀπὸ τὸν πρῶτο χρόνο τῆς διαποιμάνσεως τοῦ τοπικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, ἀποδύθηκε, κατ᾿ ἀρχήν, σὲ μιὰ εὐλογημένη ἐπιχείρηση διαφωτίσεως τοῦ ποιμνίου του, ἀναφορικὰ μὲ τὴν τεράστια καὶ δυσθεώρητη πνευματικὴ ζημία ποὺ συνεπάγονται γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν οἱ ἐν λόγῳ ἀσχημίες καὶ ἀθλιότητες ποὺ ἀποτελοῦν χαρακτηριστικὲς ἐκδηλώσεις παλινδρόμησης καὶ ὀπισθοδρόμησης στὴν ἀρχαία εἰδωλολατρεία, δύο χιλιάδες καὶ πλέον χρόνια μετὰ Χριστόν!

Οι Πόντιοι που ενοχλούν την Τουρκία: Ποιοι έχουν χαρακτηριστεί ανεπιθύμητοι μέχρι τώρα

 


Το όνομα του προέδρου της Ευξείνου Λέσχης Γιαννιτσών Απόστολου Ασλανίδη είναι το τελευταίο που έγινε γνωστό ότι περιλαμβάνεται στη λίστα που έχει στείλει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας στις πύλες εισόδου και αφορά πρόσωπα που θεωρούνται ανεπιθύμητα στη χώρα. Παρόλο που τα τελευταία 25 χρόνια επισκεπτόταν συχνά τον Πόντο, αυτή τη φορά οι Τούρκοι αστυνομικοί τον σταμάτησαν στο τελωνείο των Κήπων. 

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

"Μακεδονία" ή Μακεδονία;

Γράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης 


Μέρος της εισήγησης στο 75ο Συνέδριο της Παμμακεδονικής Ένωσης Αμερικής. 
Νέα Υόρκη, 11 Μαρτίου 2023 
Στη Μνήμη των Θυμάτων στα Τέμπη. 

 Η συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την κύρωση (με το γνωστό τρόπο) από τη Βουλή των Ελλήνων και τριών ετών από υπογραφή της λεγόμενης "Συμφωνίας" για τη Μακεδονία στις Πρέσπες, έδειξε ότι , οποιαδήποτε πράξη, παρά τη θέληση του λαού, της "ηγεσίας" είναι καταδικασμένη στη λήθη και την αποτυχία. 

 Ειδικότερα κάθε πράξη εναντίον των συμφερόντων του Ελληνισμού, πράξη που επιβραβεύτηκε με τη σιωπή και τη συναίνεση, ΟΛΩΝ, (θα) έχει νομοτελειακή κατάληξη την ακύρωση. 

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ: ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ (ΚΑΙ) Η ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ!

 


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 13η Μαρτίου 2023


    Ο Γάμος αποτελεί ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και αναμφίβολα κορυφαίο κοινωνικό θεσμό, διότι συνιστά το θεμέλιο της κοινωνίας και το πρωταρχικό της κύτταρο. Η επιστήμες της ανθρωπολογίας, της χριστιανικής ηθικής, της κοινωνιολογίας, της αρχαιολογίας και φυσικά η μελέτη της ιστορίας, μας βεβαιώνει ότι ο γάμος και η οικογένεια είναι πανάρχαιος θεσμός και ασφαλής μήτρα, όπου γεννιέται, αναπτύσσεται, πραγματώνεται ο άνθρωπος και συγκροτείται η κοινωνία.

    Για την χριστιανική μας πίστη είναι ο πρώτος θεσμός, τον οποίο θέσπισε ο ίδιος ο Δημιουργός, ο Θεός. Στο ιερό βιβλίο της Γενέσεως διαβάζουμε: «είπε Κύριος ο Θεός· ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αυτώ βοηθόν κατ’ αὐτόν. Και επέβαλεν ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, και ύπνωσε· και έλαβε μίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα αντ’ αὐτῆς. Και ωκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν, ήν έλαβεν από του Αδάμ, εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπεν Αδάμ· τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σαρξ εκ της σαρκός μου· αύτη κληθήσεται γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη· ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν» (Γεν.2,18-24).

Έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το Μυστήριο της εξομολογήσεως.

 

Έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το Μυστήριο της εξομολογήσεως, γι’ αυτό και πνίγονται από τους λογισμούς και τα πάθη.

Πόσοι έρχονται και ζητούν να τους βοηθήσω σε κάποιο πρόβλημά τους, και ούτε εξομολογούνται ούτε εκκλησιάζονται! «Εκκλησιάζεσαι καθόλου;», τους ρωτάω. «Όχι», μου λένε. «Εξομολογήθηκες καμιά φορά;».
«Όχι. Ήρθα να με κάνεις καλά».
«Μα πώς; Πρέπει να μετανοήσεις για τα σφάλματά σου, να εξομολογείσαι, να εκκλησιάζεσαι, να κοινωνάς όταν έχεις ευλογία από τον πνευματικό σου, και εγώ θα κάνω προσευχή να γίνεις καλά. Ξεχνάς ότι υπάρχει και άλλη ζωή και πρέπει να ετοιμασθούμε για εκεί;».
«Κοίταξε, πάτερ, αυτά που λες, εκκλησίες, άλλη ζωή κ.λπ., εμένα δεν με απασχολούν. Αυτά είναι παραμύθια. Έχω πάει σε μάγους, σε μέντιουμ και δεν μπόρεσαν να με κάνουν καλά. Έμαθα ότι εσύ μπορείς να με κάνεις καλά».
Άντε τώρα! Τους μιλάς για εξομολόγηση, για την μέλλουσα ζωή, και σου λένε «αυτά είναι παραμύθια», και από την άλλη μεριά: «Βοήθησέ με, παίρνω χάπια».
Εμ πώς, με μαγικό τρόπο θα γίνουν καλά;

~Άγιου Παϊσίου του Αγιορείτου.

πηγή: https://www.agiotopia.gr/

«Να προσεύχεσαι, όπως ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος για χρόνια έκραζε, “Κύριε, φώτισόν μου το σκότος”, και εισακούσθηκε»

 


Αγίου Σωφρονίου του Essex

«Τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή»;

Και μου δόθηκε η απάντηση:

«Να προσεύχεσαι, όπως ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος για χρόνια έκραζε, “Κύριε, φώτισόν μου το σκότος”, και εισακούσθηκε.

»Να προσεύχεσαι με τα λόγια της εκκλησιαστικής Ωδής, “Λαμψάτω, ω Φωτοδότα, και εμοί τω αμαρτωλώ το φως Σου το απρόσιτον”, και να ενδυναμώνεις στην πίστη, ενθυμούμενος ότι η Εκκλησία δεν προσεύχεται για πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν».

Στη συνέχεια ο άνδρας εκείνος, σαν να απέκλειε τη δυνατότητα ότι μια τέτοια προσευχή θα παραμείνει χωρίς την άνωθεν απάντηση, κατέκλεισε τον λόγο του ως εξής:

«Όταν η ψυχή σου γνωρίσει αυτό το φως, τότε, όταν συμβεί να το στερείται, θα φλέγεσαι γι’ αυτό και μιμούμενος τον άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο θα το ζητάς και θα κράζεις προς αυτό:

Ελθέ, το φως το αληθινόν.
Ελθέ, η Ζωή η αιώνιος.
Ελθέ, των πεπτωκότων η έγερσις.
Ελθέ, των κειμένων η ανόρθωσις,
Ελθέ, των νεκρών η ανάστασις.
Ελθέ, Πανάγιε Βασιλεύ.
Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν,
και μείνον αδιαστάτως εν ημίν,
και αδιαιρέτως Συ μόνος βασίλευε εν ημίν
εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Γέροντος Σωφρονίου του Essex, «Λόγος εις την Μεταμόρφωσιν του Κυρίου», Περί του Θαβωρίου Φωτός (Πηγή: Αρχιμ. Σωφρονίου, Άσκησις και θεωρία, Έσσεξ Αγγλίας )

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Στη Βρετανία νέοι κανόνες επιβάλλουν στους πολίτες να δηλώνουν τις κότες που έχουν για οικιακή χρήση!

 

Οι πολίτες της Μεγάλης Βρετανία που έχουν στον κήπο τους μερικές κότες θα πρέπει να τις δηλώνουν στο κράτος σύμφωνα με προτεινόμενους νέους κανόνες.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε τέτοια είδους υποχρέωση για όσους είχαν μικρό αριθμό πτηνών (κάτω από 50) για ιδία χρήση. Η δικαιολογητική βάση των νέων κανόνων είναι η αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών!

Οι ιδιοκτήτες πτηνών πλέον θα οφείλουν να επικαιροποιούν τη δήλωση κάθε έτος που θα περιλαμβάνει αρκετές λεπτομέρειες όπως τον τόπο εκτροφής, το είδος, τον αριθμό, την χρήση τους κ.λπ.

πηγή: https://yiorgosthalassis.blogspot.com/

«Βαρετοί» ήρωες – Συναρπαστικοί υπερήρωες!…

 


Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης

Πρόσφατα ένας φίλος μου δάνεισε το εικονογραφημένο μυθιστόρημα Civil War II, ένα δίτομο κόμικ που εκδόθηκε από τη Marvel Comics, τη δημοφιλέστερη αμερικάνικη εκδοτική εταιρία δημιουργίας κόμικς με περιπέτειες υπερηρώων, όπως ο Σπάιντερμαν, ο Κάπτεν Αμέρικα, ο Γούλβεριν, οι Εκδικητές κ.λ.π. (η άλλη δημοφιλέστερη εκδοτική εταιρία κόμικς με περιπέτειες υπερηρώων – προγενέστερη της Marvel – είναι η DC, στην Αμερική πάντα, με ήρωες όπως ο Σούπερμαν, ο Μπάτμαν κ.π.ά.). Διαβάζοντάς το, διαπίστωσα ότι στις περιπέτειες αυτές δεν παρουσιάζονται πλέον μεμονωμένοι υπερήρωες ή ομάδες, αλλά ολόκληρες κοινότητες και έθνη υπερηρώων, με τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιστορία τους – ηρώων εφοδιασμένων με υπερδυνάμεις ή υπερεξελιγμένη τεχνολογία, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχους σκοτεινούς, ή και δαιμονικούς αντιπάλους.

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Ο κόσμος είναι πολύ μικρός, η ζωή πολύ σύντομη και ο Θεός πολύ μεγάλος... - Ελευθέριος ΕλευθεριάδηςΟ κόσμος είναι πολύ μικρός, η ζωή πολύ σύντομη και ο Θεός πολύ μεγάλος.

Είναι μικρός ο κόσμος. Και όσο περνάν τα χρόνια, όλο και μοιάζει να μικραίνει. Τίποτα δεν μένει κρυφό στο τέλος. Όλα φανερώνονται. Και καθένας αργά η γρήγορα, παίρνει αυτό που του αξίζει.

Είναι σύντομη η ζωή. Πολύ. Για αυτό φρόντισε να την ξοδέψεις όσο πιο σωστά μπορείς. Φρόντισε να μοιραστείς τον χρόνο που σου δόθηκε κατάλληλα, πριν από το πέρασμά σου.

Είναι μεγάλος ο Θεός. Για αυτό μην ανησυχείς. Και αν φαίνονται σκούρα τα πράγματα στην κάποια αρχή, Αυτός την έχει την τελευταία λέξη.

Είναι μικρός ο κόσμος και σύντομη ζωή. Μα μην ανησυχείς. Γιατί στο τέλος-τέλος, είναι και ο Θεός.