Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος της Κυριακής 9 Αυγούστου 2020 : η κατάπαυση της τρικυμίας
Ἡ κατάπαυση τρικυμίας


Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Θ΄ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 22-34)

Τῶ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. ὁ δὲ εἶπεν, ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με. εὐθέως δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας; καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος· οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ. Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ.

Ιερά Σύνοδος: «Κανονικά θα γίνουν οι λιτανείες τον Δεκαπενταύγουστο»

Η Ιερά Σύνοδος, όπως ανακοίνωσε θα πραγματοποιήσει κανονικά τις λιτανείες τον Δεκαπενταύγουστο, παρά το μέτρο απαγόρευσης λόγω κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι θα γίνουν κανονικά οι λιτανείες χωρίς συνωστισμό, προτρέποντας τις εκκλησίες να τις πραγματοποιήσουν. Η Ιερά Σύνοδος συμβουλεύει τις εκκλησίες να κρατά τους πιστούς σε απόσταση μεταξύ τους και να κάνουν μια σύντομη περιφορά της εικόνας της Παναγίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος:

«Κατόπιν ερωτημάτων πολλών πιστών περί των ισχυουσών συστάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου σχετικώς προς την τέλεση των λιτανειών κατά την προσεχή περίοδο πληροφορούμε ότι η Ιερά Σύνοδος προσφάτως εξέδωσε το Εγκύκλιο Σημείωμα υπ' αριθ. 3499/1445/28.7.2020, διά του οποίου υπενθύμισε τις σχετικές αποφάσεις Της ως προς την ακριβή και συνεπή τήρηση των προβλεπομένων μέτρων προφυλάξεως για την προστασία της δημόσιας υγείας στους Ιερούς Ναούς, με την προτροπή προς όλους τους Κληρικούς, τους Μοναχούς και τις Μοναχές και τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Ηγουμενοσυμβουλίων, για την πιστή και μετά προσοχής τήρησή τους, όπου περιέχεται και η σύσταση: «Η τέλεσις Λιτανειών θα πραγματοποιήται μετά μεγάλης προσοχής, άνευ συνωστισμού του συμμετέχοντος πιστού λαού, και εάν ή δυνατόν, εν συντομία, συμφώνως τη ποιμαντική κρίσει του οικείου Ποιμενάρχου».

Ο δισταγμός και ο φόβος ως αποτέλεσμα ολιγοπιστίας, π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου


Η ομιλία αυτή εκφωνήθηκε στις 09-08-98. Κυριακή Θ' Ματθαίου,(Ματθ. 14, 22-34) Ὁ Δισταγμός (β΄ ἔκδοσις) (δ. 26').

Πηγή:http://www.arnion.gr/hxolhcies/p_auanasioy_mytilhnaioy/omiliai_kyriakvn.html

Ψαλτηρίου θησαύρισμα Ψαλμός11ος

 
1 Ες τ τλος, πρ τς γδης· ψαλμς τ Δαυδ.
2 (Μασ. 12) Σσόν με, Κριε, τι κλλοιπεν σιος, τι λιγθησαν α λθειαι π τν υἱῶν τν νθρπων.
2 (Μασ. 12) Σώσε μέ, Κυριε, από την κακίαν και τους κακούς, που με περιβάλλουν, διότι δεν έχει απομείνει πλέον άνθρωπος ενάρετος επάνω εις την γην. Σπάνιοι είναι οι ειλικρινείς και αληθινοί λόγοι μεταξύ των ανθρώπω
3 μταια λλησεν καστος πρς τν πλησον ατο, χελη δλια ν καρδίᾳ, κα ν καρδίᾳ λλησε κακ.
3 Λογια ψευδή και επιβλαβή ανταλλάσσει ο καθένας με τον πλησίον του. Από την αμαρτωλήν καρδίαν των βγαίνουν δια του στόματός των δολιότητες. Ογκος κακίας υπάρχει εις την καρδίαν των, την οποίαν εκφράζουν με πανουργίαν τα χείλη των.
4 ξολοθρεσαι Κριος πντα τ χελη τ δλια κα γλσσαν μεγαλοῤῥήμονα.
4 Είθε να εξολοθρεύση ο Κυριος όλα τα δόλια και απατηλά χείλη, τας γλώσσας των διπροσώπων αυτών ανθρώπων, που καυχησιολογούν και κομπάζουν·
5 τος επντας· τν γλσσαν μν μεγαλυνομεν, τ χελη μν παρ᾿ μν στι· τς μν Κρις στιν;
5 όλους εκείνους, οι οποίοι είπαν· “θα δοξάσωμεν και θα αναδείξωμεν την γλώσσαν μας με την ευφράδειάν μας. Τα χείλη μας είναι εις την απόλυτον διάθεσίν μας. Ποιός είναι Κυριος επάνω από ημάς; Ημείς και κανείς άλλος”.
6 π τς ταλαιπωρας τν πτωχν κα π το στεναγμο τν πεντων, νν ναστσομαι, λγει Κριος· θσομαι ν σωτηρίῳ, παῤῥησισομαι ν ατ.
6 Εις την αλαζονείαν όμως και αφροσύνην αυτήν ο Κυριος απήντησεν· “εξ αιτίας της καταδυναστεύσεως των πτωχών από τους αμαρτωλούς πλουσίους, εξ αιτίας των στεναγμών των πενήτων, που καταπιέζονται, τώρα αμέσως θα εγερθώ, λέγει ο Κυριος, θα θέσω εις ασφαλή και σωτήριον τόπον τον καταπιεζόμενον πτωχόν και χάριν αυτού θα δείξω εις τα μάτια όλων την λαμπράν και ακατανίκητον δικαιοσύνην μου”.
7 τ λγια Κυρου λγια γν, ργριον πεπυρωμνον, δοκμιον τ γ κεκαθαρισμνον πταπλασως.
7 Αυτά τα λόγια του Κυρίου, όπως και όλα τα λόγια του, είναι καθαρά, αγνά, απηλλαγμένα από κάθε ψεύδος, όμοια προς τον άργυρον που επυρακτώθη και εχωνεύθη στον κλίβανον της γης, και είναι τελείως καθαρός.
8 σ, Κριε, φυλξαις μς κα διατηρσαις μς π τς γενες τατης κα ες τν αἰῶνα.
8 Συ, Κυριε, είθε να μας προφυλάξης από τους κακούς και το κακόν, να μας διατηρήσης καθαρούς και αβλαβείς μέσα εις την πονηράν αυτήν γενεάν τώρα και στους αιώνας των αιώνων.
9 κκλ ο σεβες περιπατοσι· κατ τ ψος σου πολυρησας τος υος τν νθρπων.
9 Τριγύρω μας περιπατούν οι ασεβείς με δολιότητα. Συ όμως δεν αδιαφορείς δια τους υιούς των ανθρώπων. Οσον είναι το ύψος της δόξης σου, τόση είναι και η μεγάλη φροντίς και προσοχή σου δι' αυτούς.

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Θ΄ Ματθαίου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν'

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ματθ. 14, 22-34 


 ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ!

«Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη

εἰς τὸ ὄρος κατʼ ἰδίαν προσεύξασθαι»

(Ματθ. 14, 23)

 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ἀγαπητοί μου, ὅπως εἴδαμε στὴν προηγούμενη ὁμιλία, εἶχε ἀποσυρθῆ στὴν ἔρημο. Ἀλλʼ οἱ ἄνθρωποι, ποὺ τόσο αἰσθάνονταν τὴν ἀνάγκη τῆς παρουσίας του, ἔψαξαν καὶ βρῆκαν τὸ μέρος ὅπου εἶχε ἀποσυρθῆ, καὶ σὲ λίγο ἡ ἔρημος ἔγινε πολυάνθρωπος πόλις. Ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ εἶχαν συγκεντρωθῆ. Ὁ Χριστός, ποὺ εἶδε τὸ λαὸ νὰ ἔχη τόση δίψα γιὰ νʼ ἀκούση τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ἄρχισε νὰ διδάσκη. Κι ὁ λαὸς ἄκουγε μὲ πολλὴ προσοχὴ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλλʼ ὄχι μόνο τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων εὐεργετοῦσε ὁ Χριστὸς μὲ τὸ λόγο του. Εὐεργετοῦσε καὶ τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶχαν προσβληθῆ ἀπὸ διάφορες ἀρρώστιες καὶ κανένας γιατρὸς δὲν μποροῦσε νὰ τὰ θεραπεύση. Ὁ Χριστὸς θεράπευε μὲ τὸν παντοδύναμο λόγο του.

Ἔτσι ὅλη ἐκείνη τὴ μέρα ὁ Χριστὸς στὴν ἔρημο δίδασκε καὶ θεράπευε καὶ δὲν τοῦ ἔμεινε ὥρα νʼ ἀναπαυθῆ. Ὅ ἥλιος κόντευε νὰ βασιλέψη. Ὁ λαός, ἀφοῦ ἔφαγε καὶ χόρτασε καὶ ἀπόλαυσε τὴ μέρα ἐκείνη τὶς ὑλικὲς καὶ πνευματικὲς εὐεργεσίες τοῦ Χριστοῦ, ἄρχισε νὰ ἐπιστρέφη στὸν τόπο του. Στὸ ἐρημικὸ ἐκεῖνο μέρος ἔμειναν μόνο ὁ Χριστὸς καὶ οἱ μαθηταί του. Ἀλλὰ κʼ οἱ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ μὲ προσταγὴ τοῦ Χριστοῦ μπῆκαν σὲ κάποιο μικρὸ πλοῖο, ποὺ ἦταν ἐκεῖ κοντὰ στὴ λίμνη, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Καπερναούμ, ποὺ ἦταν στὴν ἀπέναντι ὄχθη.

* * *

Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Θ΄ Ματθαίου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ''


Μία οἰκοδομὴ

«Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί˙ Θεοῦ γεώργιον,

Θεοῦ οἰκοδομὴ ἐστε»

(Α΄ Κορ. 3, 9)

 

ΔΕΝ ΕΙΝΕ, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε πολὺς καιρός, ποὺ συνέβη στὴ Θεσσαλονίκη τὸ ἐξῆς. Σὲ κάποιο μέρος εἶχε χτιστεῖ μιὰ πολυκατοικία. Ὅλες οἱ ἐργασίες εἶχαν τελειώσει. Ἀπʼ ἔξω ἡ πολυκατοικία φαινόταν πολὺ ὡραία. Ἐσωτερικὰ εἶχε ὄμορφη διαρρύθμισι. Σὲ λίγο τὰ διαμερίσματα νοικιάστηκαν. Οἱ ἐνοικιασταὶ ἔβαλαν καὶ τηλεοράσεις. Ὅλα στὴν πολυκατοικία φαινόντουσαν εὐχάριστα. Ἀλλὰ ξαφνικὰ ἦρθε ἡ συμφορά. Ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ κάθονταν μέσα εἶχαν ἀνοίξει τὰ ῥαδιόφωνα καὶ τὶς τηλεοράσεις κʼ ἔβλεπαν κι ἄκουγαν εὐχάριστα γιʼ αὐτοὺς πράγματα, ἡ πολυκατοικία σείστηκε. Ὅλοι τρόμαξαν. Νόμισαν πὼς ἔφτασε τὸ τέλος τους, κʼ ἔτρεξαν νὰ φύγουν τὸ γρηγορώτερο ἀπʼ τὴν πολυκατοικία. Τί εἶχε συμβῆ; σεισμός;

Ὄχι. Ὁ μηχανικός, ποὺ εἶχε ἀναλάβει νὰ χτίση τὴν πολυκατοικία, δὲν πρόσεξε τὰ θεμέλια. Ἔβαλε θεμέλια σὲ μέρος ποὺ τὸ ἔδαφος δὲν ἦταν στερεό. Ἔτσι ἡ πολυκατοικία μὲ τὸ βάρος της «κάθισε», καὶ γιʼ αὐτὸ κλονίστηκε. Ἡ πολυκατοικία ἔμεινε μόνο μὲ τὰ ἔπιπλα, τὰ ῥαδιόφωνα καὶ τὶς τηλεοράσεις. Ἔμεινε ἔρημη ἀπὸ ἀνθρώπους. Κρίθηκε τέλος σὰν ἐπικίνδυνη γιὰ τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, καὶ συνεργεῖα τῆς μηχανικῆς ὑπηρεσίας ἦρθαν καὶ τὴν κατεδάφισαν...

Ἔτσι γκρεμίστηκε μιὰ πολυκατοικία στὴ Θεσσαλονίκη. Καὶ δὲν εἶνε ἡ μόνη. Κι ἄλλες οἰκοδομὲς ποὺ χτίζονται γκρεμίζονται καὶ σκοτώνουν τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ δὲν προλαβαίνουν νὰ βγοῦν ἔξω. Δυστυχῶς! Γιὰ νὰ κερδίσουν περισσότερα χρήματα μηχανικοὶ καὶ ἐργολάβοι, δὲν προσέχουν τὰ θεμέλια. Τὰ θεμέλια δὲν φαίνονται˙ εἶνε κρυμμένα κάτω ἀπʼ τὴ γῆ, καὶ δὲν τὰ κοιτάζει κανείς. Ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο μέρος τῆς οἰκοδομῆς φαίνεται, καὶ ἀναγκαστικὰ τὸ προσέχουν, γιὰ νὰ φαντάζῃ καὶ νὰ ἐλκύῃ. Ἀλλὰ τί τὸ ὄφελος νὰ εἶνε ὅλα τακτοποιημένα κι ὄμορφα, καὶ τὰ θεμέλια τῆς οἰκοδομῆς νὰ μὴν εἶνε στερεά; Οἰκοδομὲς χωρὶς στερεὰ θεμέλια ἀργὰ ἤ γρήγορα πέφτουν καὶ γίνονται ἐρείπια.

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

Ερμηνεία στην εικόνα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος


Η σκηνή, με τρία πρόσωπα επάνω όρθια επί τριών κορυφών του όρους Θαβώρ και τρία κάτω «κατά γης πεσόντα», αποτελεί τετράγωνη σύνθεση.

Ο Χριστός, εντός φωτεινής ελλειψοειδούς συνήθως δόξης, εικονίζεται ενδεδυμένος λευκά ενδύματα («τα ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως» (Ματθ. 17,2), υψώνει την δεξιά του σε σχήμα ευλογίας, και κρατά ειλητάριο συνεπτηγμένο με την αριστερή του χείρα. Με χιτώνα και ιμάτιο είναι ενδεδυμένοι και οι εκατέρωθεν του Χριστού προφήτες Μωϋσής και Ηλίας.


Στην κορυφή του Άθωνος για την αγρυπνία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

Η Πνευματική και Εκκλησιαστική Κρίση: Συνέντευξη του Καθηγητή Δημήτρη Τσελεγγίδη (Μέρος Γ')

Μέρος Γ': Η Πνευματική και Εκκλησιαστική Κρίση. Συνέντευξη με τον Ομότιμο Καθηγητή Δογματικής Θεολογίας ΑΠΘ, κ. Δημήτρη Τσελεγγίδη στον πρωτοπεσβύτερο π. Πέτρο Χιρς Δρ. Θεολογίας Α.Π.Θ

Ἀντισταθεῖτε!! Ὁ ἀγώνας εἶναι γιὰ τὴν Θεομάνα μας, τὴν Παναγία


"Σὰν τὴν καταστολισμένη νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα μᾶς γεμάτη ἀπὸ ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ ἐρημοκλήσια τῆς Παναγίας, πνευματικὰ παλάτια τῆς ταπεινῆς αὐτῆς Βασίλισσας. Στὸ καθένα ἂπ΄ αὐτὰ βρίσκεται τὸ σεβάσμιο εἰκόνισμά της, δεξιὰ ἀπὸ τὴν Ὡραία Πύλη, μὲ τὸ γυρτὸ κεφάλι της γιὰ ν’ ἀκούσει τὸν κάθε πόνο μας, τὴν κάθε χαρά μας. Πόσα δάκρυα στ’ ἄχραντα χέρια της, δάκρυα τοῦ βασανισμένου λαοῦ μας! 

Τὸ γλυκό, μελαχροινὸ καὶ χρυσοκέρινο πρόσωπο τῆς δίνει ἐλπίδα στοὺς ἀπελπισμένους, χαρὰ στοὺς θλιμμένους, ἀνάπαυση στοὺς κουρασμένους, εἰρήνη στοὺς ταραγμένους. Τὸ κάλλος του δὲν εἶναι σαρκικό, ἀλλὰ κάλος πνευματικό, ποὺ φέρνει κατάνυξη σεβασμὸ καὶ ἀγάπη. 

Οἱ ζωγράφοι ποὺ τὴ ζωγραφίσανε ἤτανε πονεμένοι ἄνθρωποι, νηστευτές, ἐγκρατεῖς καὶ ὁλοκάθαροι, κατὰ τὸ τροπάρι ποὺ λέγει: «Ὡς ἐμψύχω Θεοῦ κιβωτῶ ψαυέτω μηδαμῶς χεὶρ ἀμυήτων…». 

Στὴν Ἑλλάδα προσκυνεῖται ἡ Παναγία μὲ τὸν πρεπούμενο τρόπο· ἤγουν μὲ δάκρυα, μὲ πόνο, μὲ ταπεινὴν ἀγάπη καὶ μὲ «χαροποιὸν πένθος». Γιατί ἡ Ἑλλάδα μᾶς εἶναι τόπος πονεμένος, χαροκαμένος, βασανισμένος· καὶ τὸ ἔθνος μᾶς βρίσκει στὶς... σκληρὲς περιστάσεις τοῦ παρηγοριὰ καὶ στήριγμα στὴ λυπημένη μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Σὲ ἄλλες χῶρες ἡ Παναγία τραγουδιέται μὲ τραγούδια κοσμικά· μὰ ἐμεῖς τὴν ὑμνολογοῦμε μὲ κατάνυξη, θαρρετὰ μὰ καὶ μὲ συστολή, μὲ ἀγάπη, μὰ καὶ μὲ σέβας, σὰν μητέρα μας, μὰ καὶ σὰν μητέρα τοῦ Θεοῦ μας. Ἀνοίγομε τὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ ἰδεῖ τί ἔχει μέσα καὶ νὰ γιάνει τὶς πληγές μας. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ πικραμένη χαρὰ τῆς Ὀρθοδοξίας· τὸ «χαροποιὸν πένθος», ἡ «χαρμολύπη μας», «ὁ ποταμὸς ὁ γλυκερός του ἐλέους», «ὁ λιμὴν τῶν χειμαζομένων». 

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΘΙΩΝ 15/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

            Το πρόγραμμα των  ιερών Παρακλήσεων στην Υπεραγία Θεοτόκο και Θ. Λειτουργιών  της Ενορίας Αγίου Νικολάου Φλωρίνης έχει ως   ακολούθως:

1.   Καθημερινά στις 7:00 μ.μ. από τις 2/8 έως 13/8/2020, εκτός Σαββάτων και την Τετάρτη 5/8/2020 παραμονή της Μεταμορφώσεως.Προηγείται ο Εσπερινός 6:30 μ.μ.

2.  Τετάρτη 5/8/20:   Ώρα 6:30 μ.μ.  Πανηγυρικός Εσπερινός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος  μετ’αρτοκλασίας

3.   Πέμπτη 6/8/20:  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ  Ώρα 7:30 π.μ. Όρθρος –Θ. Λειτουργία.

4.   Κυριακή 9/8/20:    Ώρα 7:30 Όρθρος –Θ. Λειτουργία

5. Παρασκευή 14/8/2020 Ώρα 6:00μ.μ.  Πανηγυρικός Εσπερινός Κοιμήσεως  Θεοτόκου, μετ’ αρτοκλασίας

6. Σάββατο 15/08/20 Ώρα 7:30 ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Όρθρος –Θ. Λειτουργία.

7.     Κυριακή 16/8/20 Ώρα 7:30 Όρθρος –Θ. Λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά της ιερές ακολουθίες  θα τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή της εξαπλώσεως της πανδημίας του κορωνοϊού Covid 19 ήτοι μάσκες και τήρηση των αποστάσεων

Κάθε Κυριακή  μεταδίδεται  η Θ. Λειτουργία από   τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Λεχόβου ΡΥΘΜΟΣ FM 104 από τις 7:30 π.μ. έως και της 10:30 π.μ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

π. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ:
 Η ομάδα της Περιβλέπτου δηλώνει την αντίθεσή της στη χρήση μάσκας εντός των ιερών ναών, η οποία 
δείχνει απιστία και βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα. Όταν αγαπάς αληθινά δεν αγκαλιάζεις την πλάνη!, αλλά 
βοηθάς τον  συνάνθρωπο με τρόπο πώς να σωθεί, να μην κολαστεί! Δεν αγαπάμε λοιπόν όταν αγκαλιάζουμε τους μασκοφόρος, αλλά όταν στηλιτεύουμε τη βλασφημία και τους νουθετούμε να την αφήσουν! Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού!,

Μοναδικές προσφορές στο βιβλιοπωλείο "Η ΕΛΑΦΟΣ"


Για το μήνα Αύγουστο, το βιβλιοπωλείο «Η έλαφος – Ορθόδοξος αδελφότης η Αγάπη» πραγματοποιεί 20% έκπτωση σε όλα τα είδη του άνω των 10 €.

Μπορείτε να το επισκεφθείτε στη διεύθυνση Βασ. Γεωργίου Α10 ή να καλέστε στο 2385028868 για περισσότερες πληροφορίες.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 3 Ἰουλίου - 9 Ιουλίου 2020

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Περιόδου 3 Ἰουλίου - 9 Ιουλίου 2020

Κατά την εβδομάδα αυτή θα τελεστούν καθημερινά οι παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο στις 5:00 μ.μ.

1) Τετάρτη 5/8 Ιερά Αγρυπνία στις 09.00μ.μ.-12.30πμ (Μεταμορφώσεως Σωτήρος)

2) Κυριακή, 9/8 Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 04:00 π.μ. - 09:00 π.μ.

Εκ της Ιεράς Μονής