Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ [: Κολ. 3,4-15] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ [:Κολ. 3,4-15]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν (:Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθεῖ ὁ αἴτιος καὶ χορηγὸς τῆς πνευματικῆς αὐτῆς ζωῆς μας)» [Κολ. 3,4], τότε νὰ ζητεῖτε τὴ δόξα, τότε τὴ ζωή, τότε τὴν ἀπόλαυση. Αὐτὰ εἶναι προπαρασκευαστικὰ γιὰ νὰ ἀπομακρύνει αὐτοὺς ἀπὸ τίς ἀπολαύσεις καὶ τίς ἀνέσεις. Ἔτσι συνηθίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἐνῶ ὁμιλεῖ γιὰ ἄλλα, μεταπηδᾷ σὲ ἄλλα· γιὰ παράδειγμα, ὁμιλῶντας γιὰ ἐκείνους ποὺ τρέχουν ἔγκαιρα στὰ δεῖπνα [Κολ. 2.16-23], μεταπήδησε ἀμέσως στὴν παρατήρηση τῶν μυστηρίων· διότι ἔχει μεγάλη δύναμη ὁ ἔλεγχος, ὅταν γίνει σὲ ἀνύποπτο χρόνο. «Εἶναι κρυμμένη», λέγει, «ἀπὸ ἐσᾶς». «Τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε (:τότε κι ἐσεῖς μαζὶ μὲ Αὐτὸν θὰ φανερωθεῖτε)». Συνεπῶς τώρα δὲν φαίνεστε. Πρόσεχε μὲ ποιόν τρόπο μετέθεσε αὐτοὺς στὸν οὐρανό. Ὅπως δηλαδὴ προανέφερα, πάντοτε προσπαθεῖ νὰ δείξει ὅτι ἔχουν τὰ ἴδια ποὺ ἔχει καὶ ὁ Χριστὸς καὶ σὲ ὅλες τίς ἐπιστολές του τὸ ἴδιο θέμα ὑπάρχει, νὰ δείξει δηλαδὴ ὅτι σὲ ὅλα εἶναι μέτοχοι μὲ τὸν Χριστό. Γι᾿ αὐτὸ καὶ κεφαλὴ καὶ σῶμα Τὸν ὀνομάζει καὶ τὰ πάντα κάνει γιὰ νὰ παρουσιάσει αὐτὸ τὸ πρᾶγμα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ [:Λουκᾶ 14,16-24] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ [:Ματθ. 22,1-14]

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ [:Λουκᾶ 14,16-24] 

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ [:Ματθ. 22,1-14]


Ἀντιλήφθηκες καὶ στὴν προηγούμενη παραβολὴ τοῦ υἱοῦ τοῦ νοικοκύρη ἐκείνου πού, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀπεσταλμένους δούλους του γιὰ τὴ συγκομιδὴ τῶν καρπῶν στὸ ἀμπέλι ποὺ τοὺς ἐμπιστεύτηκε νὰ καλλιεργοῦν, θανάτωσαν οἱ κακοὶ γεωργοί[βλ. Ματθ.21,33-46]καὶ σὲ αὐτὴν ἐδῶ τὴν παραβολὴ τοῦ υἱοῦ καὶ τῶν ἀπεσταλμένων δούλων, τὸ ἐνδιάμεσο κεντρικὸ νόημα; Ἀντιλήφθηκες ὅτι ὑπάρχει βέβαια μεγάλη συγγένεια ἀνάμεσα στὶς δύο αὐτὲς παραβολές, ἀλλὰ καὶ πολὺ μεγάλη διαφορὰ ταυτόχρονα; Καθόσον καὶ αὐτὴ δείχνει καὶ τοῦ Θεοῦ τὴ μεγάλη μακροθυμία καὶ τὴν πρόνοια, ἀλλὰ καὶ τὴν ἰουδαϊκὴ ἀγνωμοσύνη. 

Λυκούργος Νάνης: Τον Αρχιεπίσκοπο δεν τον ενοχλεί η θέσπιση του ψευτο-γάμου των ομοφυλοφίλων, αλλά μονάχα η «τεκνοθεσία»


Γράφει ο Λυκούργος Νάνης, ιατρός

"Δεν με ενοχλεί η συμβίωση αλλά η τεκνοθεσία"....

Τάδε έφη ο χάρτινος επιτελάρχης, τουτέστιν ο κρίμασιν οις οίδε Κύριος κατέχων τον αρχιεπισκοπικό θρόνο των Αθηνών, αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος ο Β΄, αναφορικά με την επικείμενη θεσμοθέτηση από την πλευρά του αντίχριστου Κράτους του "γάμου" των σοδομιτών και της υπ αυτών "τεκνοθεσίας" αθώων και ανεύθυνων παιδιών.

Ώστε μονάχα η "τεκνοθεσία" ενοχλεί τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη της χώρας και πρόεδρο των διοικητικών σωμάτων της καθ Ελλάδα Εκκλησίας....
Ο TEMPORA , O MORES....

Δηλαδή, μονάχα η "τεκνοθεσία" είναι το πρόβλημα εν προκειμένω; Ο ευτελισμός και η "ακύρωση" του ιερού θεσμού του γάμου ως ενώσεως ανδρός και γυναικός, διά της θεσμοθετήσεως του ψευτογάμου μεταξύ ομοφύλων, του νομικού αυτού τερατουργήματος και εκτρώματος, δεν συνιστά μείζον θέμα που ενοχλεί και συνταράσσει την αρχιερατική συνείδηση και ευαισθησία του κ. Ιερωνύμου;

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου και της μητρός αυτού Ανθίας (15 Δεκεμβρίου)

Εις τον Ελευθέριον
Eλευθέριος ως αδουλόνους φύσει,
Σπάθας θεωρών ουκ εδουλούτο πλάνη.
Δίον Eλευθέριον δεκάτη πέφνε φάσγανα πέμπτη.

Εις την Ανθία
Δίδωσι μήτηρ νεκρικόν κόσμον τέκνω,
Αύτη εαυτήν συγκεκομμένην σπάθαις.

Μαρτύριο Αγίου Ελευθερίου. Μικρογραφία (Μινιατούρα) στό Μηνολόγιο του Βασιλείου Β ‘
Oύτος ήτον από την πόλιν της Pώμης, εν έτει ριζ΄ [117], πολλά νέος κατά την ηλικίαν, ορφανός από πατέρα, μητέρα δε μόνην έχων, ονομαζομένην Aνθίαν. H οποία εδιδάχθη από τον Aπόστολον Παύλον την εις Xριστόν πίστιν. Oύτος λοιπόν όταν ήτον ακόμη παιδίον επροσφέρθη από την μητέρα του εις τον Eπίσκοπον της Pώμης Aνίκητον. Kαι από εκείνον έμαθε τα ιερά γράμματα, και εσυναριθμήθη με το τάγμα των κληρικών, ήτοι έγινεν Aναγνώστης. Όταν δε έγινε δεκαπέντε χρόνων, εχειροτονήθη Διάκονος. Kατά δε τον δέκατον όγδοον χρόνον της ηλικίας του εχειροτονήθη Iερεύς, και εις τον εικοστόν χρόνον εχειροτονήθη Eπίσκοπος του Iλλυρικού, πολλά πρότερον εργασάμενος θαύματα διά την υπερβάλλουσαν αρετήν του1. Eπειδή δε επίστρεφεν εις την πίστιν του Xριστού πολλούς Έλληνας διά μέσου της διδασκαλίας του, τούτου χάριν εφέρθη έμπροσθεν του βασιλέως Aδριανού. Kαι τον Xριστόν Θεόν αληθινόν ανακηρύξας, κατά προσταγήν του βασιλέως βάλλεται επάνω εις ένα χάλκινον και πεπυρωμένον κρεββάτι, υποκάτω εις το οποίον ήτον εστρωμένη φωτία. Έπειτα εξαπλόνεται επάνω εις μίαν εσχάραν πολλά αναμμένην. Kαι μετά ταύτα βάλλεται μέσα εις ένα πυρωμένον τηγάνι γεμάτον από λάδι και οξύγγι και πίσσαν. Υπό της θείας όμως χάριτος διεφυλάχθη από όλα αυτά αβλαβής.

Χιλιάδες νέοι μετανιώνουν για τη «μετάβαση φύλου» τους και οι ιστορίες τους είναι απελπιστικές


Τι κάναμε σε αυτά τα παιδιά; Σε τί τα έμπλεξε η κοινωνία μας; Νά ποια είναι η πραγματικότητα του τρανς κινήματος: Δεκάδες χιλιάδες ζωές καταστράφηκαν – και το μέτρημα συνεχίζεται.

Από Jonathon Van Maren,

(LifeSiteNews) — Τα τελευταία χρόνια, ο συστημικός Τύπος κάνει υπερωρίες για να αποδομήσει τις μαρτυρίες των «detransitioners» –ανδρών και των γυναικών, οι περισσότεροι πολύ νέοι, που υποβλήθηκαν στις ποικίλες διεμφυλικές παρεμβάσεις, όπως αναστολείς της εφηβείας, ορμόνες αντιθέτου φύλου και χειρουργικές επεμβάσεις «αλλαγής φύλου». Όσοι από εσάς διαβάζετε το blog τους τακτικά θα έχετε διαβάσει πολλές από τις ιστορίες τους. Υπάρχουν τόσοι πολλοί που μιλούν ανοιχτά, ώστε έχει δημιουργηθεί σειρά από ντοκιμαντέρ διαφωνούντων που περιγράφουν τις ιστορίες τους.

Χριστούγεννα στη Μικρά Ασία


Στην πανέμορφη ελληνική Σμύρνη πριν το 1922, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά αποτελούσε μια από τις επισημότητες σκόλες της χρονιάς με ιδιομορφία δραστηριότητας και χαρακτηριστικών εκδηλώσεων. Ας ζήσουμε για λίγο στη Σμύρνη τις άγιες τούτες μέρες…

«…Από την παραμονή των Χριστουγέννων ανάστατη ολη η οικογένεια στο σμυρναϊκό σπιτι. Απο νωρίς το απογευμα αρχίζαν τα λουσίματα και η καθαριότητα, πρώτα των παιδιών. Θα μεταλαβαίνανε του «Χριστού τη μέρα» που ξημέρωνε, γι’ αυτό ήπρεπε να γίινει «ειδική καθαριότητα». «Σώμα και ψυχή», όπως έλεγε η μητέρα/ σαν φέρνανε αντίρηση τα παιδιά. Λούσιμο, χτένισμα με το ψιλό χτένι/ κόψιμο σύριζα τα νύχια και σαπούνισμα γερό ούλο το κορμί για να μπουν τα παστρικά μοσκομυρισμένα ασπρόρουχα. Νηστεία κρατούσανε ολο το σαρανταήμερο, αλλά για τη μετάληψη έπρεπε να γινει «τρίμερο» με σκέτο νερόβραστο.

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023

Τον Χριστό ή την Εκκλησία;


Του π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Το δίλημμα «Το Χριστό ή την Εκκλησία;» σε παλαιότερη εποχή θα φάνταζε παράξενο και ανυπόστατο. Σήμερα, όμως, όχι μόνο είναι αποδεκτό αλλά και πολύ φυσιολογικό.

Οι σύγχρονοι άνθρωποι, κυρίως νέοι, ενώ θέλουν, πιστεύουν κι προσεύχονται στο Χριστό, δεν θέλουν ούτε εμπιστεύονται ούτε έχουν σχέση με την Εκκλησία. Κι αν χρειαστεί, για κοινωνικούς ή εθιμοτυπικούς λόγους να το κάνουν, η σχέση τους είναι τυπική κι επιφυλακτική.

Προφανώς, για τους ανθρώπους με τέτοια στάση, η Εκκλησία ταυτίζεται με τον κλήρο και, ίσως, με τους λαϊκούς λεγόμενους «ανθρώπους της Εκκλησίας». Κι ακόμα, εκφράζει την πεποίθησή τους ότι υπάρχει διάσταση λόγων και έργων, ασυνέπεια και υποκρισία στον εκκλησιαστικό χώρο που, ασφαλώς, δεν ταυτίζεται με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θυμίζει αυτό του Μαχάτμα Γκάντι που έλεγε: «Μ’ αρέσει ο Χριστός σας. Δεν μ’ αρέσουν οι χριστιανοί σας. Οι χριστιανοί σας είναι τόσο διαφορετικοί από το Χριστό». Αν και ο ίδιος δεν ήταν χριστιανός, όμως, δυστυχώς, φαίνεται πως αρκετοί χριστιανοί μέλη της Εκκλησίας θα συμφωνούν μαζί του.

Οι Aρχές ήξεραν για την εισβολή αναρχικών στην παλαιά αίθουσα τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, όπου εκεί παρουσίαζε το βιβλίο της η Μαρία Δελιβάνη.


Το κόμμα του νόμου δεν εγγυάται το νόμο

Οι Aρχές ήξεραν για την εισβολή αναρχικών στην παλαιά αίθουσα τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, όπου εκεί παρουσίαζε το βιβλίο της η Μαρία Δελιβάνη. Ομως, για να επέμβει η Αστυνομία στο πανεπιστημιακό άσυλο, χρειαζόταν πολιτική... εντολή

Μανώλης Κοττάκης

Απόγευμα Τρίτης στην παλαιά αίθουσα τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Βρίσκομαι στο πανεπιστήμιο ύστερα από καιρό. Εντυπωσιάζομαι από το γεγονός ότι το κτίριο διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση χωρίς συνθήματα στους τοίχους, ακόμη περισσότερο όταν διαβάζω τις μαρμάρινες στήλες με τα ονόματα των ευεργετών που βοήθησαν στην ανέγερσή του: μεταξύ αυτών και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχάριστο το γεγονός ότι οι αριστερές οργανώσεις που συνήθως θεωρούν κόκκινο πανί κάτι τέτοιες επιγραφές σέβονται την Ιστορία και την έχουν αφήσει απείραχτη.

«Τα κόκαλα τους εβαρέθηκαν στο μνήμα καρτερώντας»


Στις εκδηλώσεις μνήμης, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από την ημέρα που τα Καλάβρυτα κάηκαν ολοσχερώς και εκατοντάδες αθώοι σφαγιάστηκαν, παραβρέθηκαν σήμερα ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός και ο βουλευτής Αχαΐας Σπύρος Τσιρώνης.

Αμέσως μετά την τέλεση της Πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου, συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών: Πατρών κ. Χρυσοστόμου, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιεροθέου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου και του Επισκόπου Αμφιπόλεως κ. Χριστοφόρου, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Στη συνέχεια, στο Μνημείο του τόπου εκτέλεσης των Καλαβρυτινών, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου. Εκ μέρους της ΝΙΚΗΣ στεφάνι τιμής και μνήμης για τα αθώα θύματα της Γερμανικής θηριωδίας κατέθεσε ο πρόεδρός της Δημήτρης Νατσιός ο οποίος δήλωσε: «Πριν από 80 χρόνια σε τούτα τα ευλογημένα χώματα εκατοντάδες αθώοι σφαγιάστηκαν από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής. «Τα κόκαλα τους εβαρέθηκαν στο μνήμα καρτερώντας…», λέει ο Εθνικός μας Ποιητής. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας οφείλει να επιστρέψει το κατοχικό δάνειο, να καταβάλει τις πολεμικές αποζημιώσεις, τα αρχαία και τα τιμαλφή που έκλεψαν οι Γερμανοί».

πηγή: https://www.nikh.gr/

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Ἡ ἐξομολόγηση κόβει τὰ δικαιώματα τοῦ διαβόλου"


Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ Α' «Μὲ Πόνο καὶ Ἀγάπη» σελ.26

ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ἡ ἐξομολόγηση κόβει τὰ δικαιώματα τοῦ διαβόλου.

Νὰ πᾶνε τουλάχιστον οἱ ἄνθρωποι σὲ ἕναν Πνευματικό νὰ ἐξομολογηθοῦν, νὰ φύγη ἡ δαιμονική ἐπίδραση, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δὲν μποροῦν οὔτε νὰ σκεφθοῦν ἀπὸ τὴν δαιμονική ἐπίδραση. Ἡ μετάνοια, ἡ ἐξομολόγηση κόβει τὸ δικαίωμα τοῦ διαβόλου. Πρίν λίγο καιρό, ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὅρος ἕνας μάγος καὶ ἔφραξε μὲ πασσαλάκια καὶ δίχτυα ὅλο τὸν δρόμο, ἐκεῖ σὲ μία περιοχή κοντά στὸ Καλύβι. Ἄν περνοῦσε ἀπὸ 'κει μέσα ἕνας ἀνεξομολόγητος, θὰ πάθαινε κακό. Δὲν θὰ ἤξερε ἀπὸ ποὺ τοῦ ἦρθε. Μόλις τὰ εἶδα, κάνω τὸν σταυρό μου καὶ περνῶ ἀπὸ μέσα, τὸ διέλυσα. Μετά ὁ μάγος ἦρθε στὸ Καλύβι, μοῦ εἶπε ὅλα τὰ...σχέδιά του καὶ ἔκαψε τὰ βιβλία του. Σὲ ἕναν ποὺ εἶναι πιστός, ἐκκλησιάζεται, ἐξομολογεῖται, κοινωνάει, ὁ διάβολος δὲν ἔχει καμμιά δύναμη, καμμιά ἐξουσία. Κάνει μόνο λίγο «κάφ-καφ» σάν ἕνα σκυλί ποὺ δὲν ἔχει δόντια. Σὲ ἕναν ὅμως ποὺ δὲν εἶναι πιστός καὶ τοῦ δίνει δικαιώματα, ἔχει μεγάλη ἐξουσία. Μπορεῖ νὰ τὸν λιντσάρη, ἔχει δόντια καὶ τὸν ξεσκίζει. Ἀνάλογα μὲ τὰ δικαιώματα ποὺ δίνει μία ψυχή, εἶναι καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ ἐπάνω της. Ἀκόμη καὶ ὅταν πεθάνη κανεὶς καὶ εἶναι τακτοποιημένος, τὴν ὥρα ποὺ ἡ ψυχή τοῦ ἀνεβαίνει στὸν Οὐρανό, εἶναι σάν νὰ τρέχη ἕνα τραῖνο καὶ ἄλλα σκυλιά τρέχουν ἀπὸ πίσω γαυγίζοντας «κάφ-κάφ...», κόβει καὶ κανένα σκυλί τὸ τραῖνο. Ἀλλά, ἄν δὲν εἶναι τακτοποιημένος, εἶναι σάν νὰ βρίσκεται σὲ τραῖνο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τρέξη μὲ ταχύτητα, γιατί εἶναι χαλασμένες οἱ ρόδες, κ οἱ πόρτες ἀνοικτές καὶ μπαίνουν τὰ σκυλιά μέσα καὶ δαγκάνουν καὶ κανέναν. Ὅταν ὁ διάβολος ἔχη ἀποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἔχη κυριεύσει, τότε πρέπει νὰ βρεθῆ ἡ αἰτία, γιὰ νὰ κοποῦν τὰ δικαιώματα. Ἀλλιῶς, ὅση προσευχή καὶ νὰ κάνουν οἱ ἄλλοι, αὐτός δὲν φεύγει. Σακατεύει τὸν ἄνθρωπο. Οἱ ἱερεῖς δωσ' τοῦ-δωσ' τοῦ ἐξορκισμούς, καὶ τελικά τὰ πληρώνει ὁ ἄνθρωπος, γιατί βασανίζεται ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὸν διάβολο. Πρέπει νὰ μετανοήση ὁ ἄνθρωπος, νὰ ἐξομολογηθῆ, νὰ κοποῦν τὰ διακαιώματα ποὺ ἔχει δώσει, καὶ μετά θὰ φύγη ὁ διάβολος, ἀλλιῶς θὰ ταλαιπωρῆται. Μία μέρα, δύο μέρες, ἑβδομάδες, μῆνες, χρόνια, διάβασε-διάβασε ἐξορκισμούς, ἀφοῦ ὁ διάβολος ἔχει δικαιώματα, δὲν φεύγει.

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Ο άνθρωπος πρέπει να προετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα και πνευματικώς

 Δημήτριος Παναγόπουλος Ἱεροκήρυκας

«Δὲν ξέρω ἐσεῖς πὼς ἑτοιμάζεστε γιὰ τὰ Χριστούγεννα.

Ἂν ἑτοιμάζεστε μόνο ὑλικῶς, μὲ ὅλο τὸ φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν σας δηλ. ἀνεξομολόγητοι, κάνετε πολὺ λάθος. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ προετοιμάζεται γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ πνευματικῶς, νὰ ἐξομολογεῖται δηλ. καὶ νὰ βρίσκεται ἐν μετανοία… Διότι ὁ Χριστὸς ἦρθε στὸν κόσμο, νὰ «μαζέψει» τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ καταργήσει τὸν θάνατο, ποὺ προκαλεῖ ἡ ἁμαρτία.

Ἐὰν λοιπὸν θέλουμε, τὰ φετινὰ Χριστούγεννα νὰ εἶναι Χριστούγεννα Θεοῦ, φροντίστε νὰ ἐξομολογηθεῖτε τὶς ἁμαρτίες σας, εἰρηνεύσετε μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους.

Ἀγαπῆστε – συγχωρέστε τοὺς ἀνθρώπους, πεῖτε τὴν »καλημέρα» τοῦ Θεοῦ, γράψτε, τηλεφωνεῖστε καὶ μετὰ πάτε στὴν Βηθλεέμ, γιὰ νὰ ἀκούσετε τὸ »ἐπὶ γὴς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» ἀπὸ τοῦτο τὸν κόσμο γιὰ τὸν ἄλλον. Ἀμήν».

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Ἀρχὴ σοφίας, τέλος ἀνωμαλίας.


Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων

Ἔφτασε πλέον στὸ χτένι τῆς πραγματικότητος καὶ ὁ κόμπος ποὺ λέγεται «γάμος καὶ οἰκογένεια» ὁμοφύλων. Ἀναπόφευκτο. Τόσους κόμπους ποὺ ἔχει σχεδιάσει τὸ ταγκαλάκι καὶ τὰ ὄργανά του, τὸ χτένι πιὰ δὲν προχωρᾶ φυσιολογικά. Ἤ θὰ σπάσῃ τὸ χτένι ἤ θὰ μαδήσουν τὰ μαλλιά.

Ὅλα ὅσα συμβαίνουν εἶναι ἐξόχως τραγελαφικά. Ἐντελῶς τραγικά καὶ ἐντελῶς γελοία. Καὶ καλὰ, εἶναι κατανοητό νὰ συμβαίνουν στὴν Ἀμερική, μιὰ χώρα χωρὶς στέρεα θεμέλια, χωρὶς ρίζες βαθειές, φτιαγμένη ἐξ ἀρχῆς ἀκριβῶς γιὰ νὰ ὁδηγηθῇ (καὶ νὰ ὁδηγήσῃ ὅλον τὸν κόσμο) στὸ χάος ποὺ θὰ φέρει τὴν νέα τάξι. Νὰ συμβαίνουν στὴν Ἑλλάδα μὲ τόσων χιλιετηρίδων ἱστορία καὶ πολιτισμό εἶναι ὄντως γιὰ νὰ τραβᾶς τὰ μαλλιά σου. Καὶ μόνο ἡ γλώσσα μας φτάνει γιὰ νὰ ἀποδείξῃ τὴν ἀπάτη καὶ τὸ παρά φύσιν ὅλων αὐτῶν τῶν καταστάσεων.

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

Η Ευρώπη που καταρρέει. Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς


Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Ο άνθρωπος είναι μεγάλος μόνον δια του Θεού και εν’ τω Θεώ· τούτο είναι η θεμελιώδης αρχή του θεανθρωπίνου πολιτισμού. Χωρίς τον Θεόν ο άνθρωπος δεν είναι παρά εβδομήκοντα κιλά αιμόφυρτου ύλης. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τον Θεόν, αν όχι τάφος παραπλεύρως εις τον τάφον; Ο Ευρωπαίος άνθρωπος έχει καταδικάσει εις θάνατον τον Θεόν και την ψυχήν. Δεν κατεδίκασεν όμως ούτω και τον εαυτόν του εις θάνατον εκ του οποίου θανάτου δεν υπάρχει ανάστασις;

Κάμετε ειλικρινώς και αμερολήπτως τον απολογισμόν της Ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, επιστήμης, πολίτικής, κουλτούρας, πολιτισμού, και θα ιδήτε ότι αυταί έχουν φονεύσει εις τον Ευρωπαίον άνθρωπον τον Θεόν και την αθανασίαν της ψυχής. Εάν όμως προσέξετε σοβαρώς εις την τραγικότητα της ανθρωπίνης ιστορίας οπωσδήποτε θα εννοήσετε, ότι η θεοκτονία πάντοτε καταλήγει εις την αυτοκτονίαν. Ενθυμείσθε τον Ιούδαν; Εκείνος πρώτος εφόνευεσε τον Θεόν και έπειτα εξώντοσε τον εαυτόν του. Τούτο είναι αδυσώπητος νόμος, ο οποίος κυριαρχεί εις την ιστορίαν του πλανήτου τούτου.

Εἰρήνη-εἰρήνη. Καὶ ποῦ ἐστιν εἰρήνη; (Ἰε 6,14)


Γράφει η Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος-Θεολόγος

Ποῦ θά βρεθεῖ Ἰε­ρε­μίας νά θρηνήσει ἐ­πά­ξια τίς συμφορές τῆς γῆς, ὅ­που ἀ­κού­στηκε ὁ ἀγγελι­κός ὕ­μνος «Δόξα ἐν ὑψί­στοις Θε­­ῷ... καὶ ἐπὶ γῆς εἰρή­νη...»; Καί δέν εἶναι μό­νον ἡ σημερινή ἐμπό­λεμη κα­τά­στα­ση. Καί τότε, πρίν 2023 χρόνια, πρίν καλά-καλά σταματήσει ὁ ἀντί­λα­λος ἀπό τόν ἀγγελι­κό ὕμνο στά βουνά τῆς Βηθλεέμ, «φωνὴ ἐν Ραμᾶ ἠ­κού­σθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀ­δυρ­μὸς πολὺς» (Μθ 2,18) ἀπό τή σφαγή τῶν νηπίων μετά τή διαταγή τοῦ Ἡρώ­δη.

Πράγματι, τί σαρκασμός καί τί εἰ­ρω­νεία! Ποῦ εἶναι αὐτή ἡ πολυθρύ­λη­τη, ἡ χιλιοτραγουδημένη εἰρήνη;

Παραμένει παναν­θρώπινος πόθος ἀ­πό τήν ἀρχαιότητα μέχρι καί σήμερα. Εἶναι γνωστό ὅτι οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας πίστευαν πώς ἡ Εἰρήνη ἦταν θυγα­τέρα τοῦ Δία καί τῆς Θέμιδας καί ἀ­δελ­φή τῆς Εὐνομίας καί τῆς Δικαιο­­σύνης. Τή θεωροῦ­σαν φορέα ὅλων τῶν ἀγα­θῶν, τροφό καί μητέρα τῆς ἀνθρωπό­τη­τας, ἀναγκαία προϋπό­θεση τῆς εὐ­τυ­­χισμένης ζωῆς. Πο­λύ συ­χνά, μετά τό πέ­ρας τῶν ἐχθρο­πραξιῶν ἵ­δρυαν βω­μούς πρός τιμήν της. Τῆς ἀ­πέδιδαν τά ἐ­πί­θετα «Γλυκεῖα», «Βα­­θύπλουτος», «Πλουτοδότειρα» κ.ἄ. Ἐν­δεικτικά πα­ρα­θέτω ἀπόσπασμα ἀπό τόν κορυφαῖο τραγικό ποιητή Εὐρι­πί­δη, στό ὁποῖο ὁ ποιητής προσωπο­ποι­εῖ τήν εἰ­ρήνη καί μέ πολύ λυρισμό ἀπευθυ­νό­με­νος σ’ αὐ­τήν τῆς λέγει:

Ἅγιος Παίσιος: "Ὁ Θεός οἰκονόμησε νά μείνει ἄφθαρτο τό Λείψανο, γιά νά βοηθιοῦνται οἱ ἄνθρωποι"


Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Στ΄, Περὶ Προσευχῆς, ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, 2012, σελ. 110

- Γέροντα, μπορεῖ ὁ ἅγιος Σπυρίδων νὰ ζήτησε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μείνη ἄφθαρτο τὸ Λείψανό Του;
- Ὄχι, πῶς μπορεῖ νὰ γίνη αὐτό;
Οἱ Ἅγιοι δὲν ζητοῦν τέτοια πράγματα.
Ὁ Θεὸς οἰκονόμησε νὰ μείνη ἄφθαρτο τὸ Λείψανο, γιὰ νὰ βοηθιοῦνται οἱ ἄνθρωποι.
Καὶ βλέπετε πὼς τὰ ἔχει οἰκονομήσει ὁ Θεός!
Ἐπειδὴ ἡ Κέρκυρα, ἡ Κεφαλονιά, ἡ Ζάκυνθος εἶναι κοντὰ στὴν Ἰταλία καὶ εὔκολα οἱ ἄνθρωποι θὰ μποροῦσαν νὰ παρασυρθοῦν ἀπὸ τὸν Καθολικισμό.
Ἔβαλε φράγμα ἐκεῖ πέρα τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα, τὸν Ἅγιο Γεράσιμο καὶ τὸν... Ἅγιο Διονύσιο!

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Ο λογισμός που πλησιάζει αθόρυβα σαν κλέπτης…«Η Χάρις του Θεού δεν επιτρέπει στον αληθινό ασκητή να πει έπαινο στον αδελφό, διότι ακόμα και οι τέλειοι συχνά δεν μπορούν να βαστάξουν τον έπαινο χωρίς να υποστούν ζημιά.

Έπαινοι λέγονται μόνο σε αυτούς που έχουν αποκάμει από την απόγνωση.

Να ανοίγονται όμως οι οφθαλμοί της αριστεράς σε αυτά που κάνει σε εμάς η δεξιά του Υψίστου ουδόλως επιτρέπεται ή θα πρέπει να γίνεται με άκρα προσοχή και τέχνη.

Η εξωτερική μορφή την οποία παίρνει ο λογισμός συχνά δεν επιτρέπει να αντιληφθείς από πού προέρχεται αυτός.

Συχνά ο λογισμός πλησιάζει αθόρυβα σαν κλέπτης και η πρώτη λογική του μορφή μπορεί να φανεί όχι μόνο σοφή αλλά και αγία.

Και όμως μερικές φορές αρκεί και το πιο ελαφρύ πλησίασμα ενός τέτοιου λογισμού για να προκαλέσει βαθιά αλλαγή στην ψυχή.

Οι δοκιμασίες της ζωής είναι κάλεσμα από τον Κύριο


Καμιά φορά ο άνθρωπος χρειάζεται θλίψεις για να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο και για να αποστραφεί την αμαρτία. Οι δοκιμασίες είναι αυτές ακριβώς που μας αναγκάζουν να αφυπνιστούμε από τον ύπνο της καθημερινότητας, να δούμε τις συνήθειές μας με άλλη οπτική γωνία, να επανεξετάσουμε το δικό μας τρόπο σκέψεων και πράξεων. Κάτι τέτοιες στιγμές δε χρειάζεται να γογγύζουμε, να θυμώνουμε ή να πέφτουμε σε απόγνωση. Η καλύτερη διέξοδος είναι η προσευχή που να συνδυάζεται με μετάνοια.

Ο Όσιος Εφραίμ από μικρός είχε οξύθυμο και ευέξαπτο χαρακτήρα. Και κάποια στιγμή «ταπεινώθηκε», όπως συνηθίζεται να λέγεται: τον νεαρό Εφραίμ τον κατηγόρησαν άδικα για κλοπή προβάτων. Τον φυλάκισαν και εκεί στη φυλακή, συνειδητοποιώντας τα λάθη του, έλαβε συγχώρηση από τον Θεό, απελευθερώθηκε και μπήκε στο δρόμο της μετανοίας.

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Ο κυβερνητικός φασισμός έχει και αριστερό χέρι.Μια χούφτα αναρχικών αποφάσισε απόψε να επιβάλει τον φασισμό και τη φίμωση της ελευθερίας σκέψης, εντός πανεπιστημιακού χώρου, σε μία εκδήλωση πολιτισμού. Με συνθήματα κατά της ΝΙΚΗΣ, αλλά και με προσωπικές απειλές κατά της ζωής και της υπόληψής μου, αντιεξουσιαστές μπήκαν ανενόχλητοι στην παλαιά αίθουσα τελετών της Φιλοσοφικής του ΑΠΘ, με κουκούλες και οπλισμένοι με φονικά αντικείμενα.

Δεν μου προκαλούν εντύπωση οι κόκκινοι φασίστες. Εντύπωση μου προκαλεί η εκκωφαντική απουσία της αστυνομίας, φυσικά με μεγάλη ευθύνη του πρωθυπουργού, ο οποίος υποσχόταν τάξη και νομιμοφροσύνη στους πανεπιστημιακούς χώρους· φαίνεται όμως ξέχασε τα ωραία λόγια, όταν η ΝΙΚΗ μπήκε στη Βουλή.

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

«Ο τεμενάς του κ.Γεραπετρίτη στον Ερντογάν δεν ήταν τυχαία κίνηση»! Γ.Αυφαντής


Ο πρέσβυς ε.τ Γιώργος Αυφαντής, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη και αναφέρθηκε στην υπόκλιση του ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη, τη στιγμή που ο Ερντογάν έμπαινε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ.Αυφαντής έκανε λόγο για «τεμενά» του κ.Γεραπετρίτη, την οποία χαρακτήρισε τελείως αυθόρμητη. Όπως λέει στο απόσπασμα της εκπομπής, η κίνηση Γεραπετρίτη, δείχνει στους πολίτες ποια θα είναι η πραγματικότητα στα ελληνοτουρκικά από εδώ και πέρα. «Έκανε αυτή την κίνηση για να εκπαιδεύσει τους Έλληνες πολίτες πως θα συμπεριφερόμαστε στον επικυρίαρχο».
«Ο κόσμος πρέπει να αντισταθεί στους Γεραπετρίτες», είπε ο κ.Αυφαντής.


πηγή: https://www.militaire.gr/

«Από τα μικρά και ασήμαντα μπορούμε να φτάσουμε σε μεγάλες και σπουδαίες αρετές»


Συνήθως βάζουμε τον πήχυ ψηλά, όταν μιλάμε για χαρίσματα που δωρίζει ο Θεός στον καθένα από εμάς.

Ενώ δε κοιτάμε τα μικρά που για εμάς ενώ είναι ψίχουλα τετριμμένης καθημερινότητας για

Τον Ουρανό είναι μεγάλα και σπουδαία!

Ένα χαμόγελο.

Μια όμορφη λέξη συμπαράστασης.

Ένα άγγιγμα.

Μία αγκαλιά.

Ένα μήνυμα στο κινητό.

Ένα τραγούδι, έστω και φάλτσο.

Μία καλημέρα.

Ένα ανέκδοτο (ας είναι και κρύο..)

Μία προσευχή.

Ένας κόμπος στο κομποσκοίνι.

Όλα δωσμένα απλόχερα με τον όρο να τα πολλαπλασιάζουμε σκορπίζοντάς τα στους άλλους εκεί που χρειάζεται.

Μην τα θάβουμε σαν το τάλαντο της παραβολής.

Θα μας ζητηθούν κάποια στιγμή τόκοι γι’ αυτά που καρπωθήκαμε και δεν τα κάναμε περισσότερα σκορπώντας τα κιμπάρικα παντού.

Δεν μας στοίχισαν άλλωστε και τίποτα.

Μην ξεχνάμε αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος…

«Από τα μικρά και ασήμαντα μπορούμε να φτάσουμε σε μεγάλες και σπουδαίες αρετές».

π. Θεόκτιστος Δικταπανίδης

πηγή: simeiakairwn.wordpress.com/

Περί ἐνανθρωπήσεως – Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου


Ὁ παντοκράτωρ Θεός, ὅταν ἐδημιούργει διά τοῦ Λόγου του τό γένος τῶν ἀνθρώπων, ἐγνώρισε καί τήν ἀδυναμίαν τῆς φύσεώς των καί ὅτι αὐτή δέν θά ἦτο ἱκανή μόνη της νά γνωρίσῃ τόν δημιουργόν, οὔτε κἄν νά λάβῃ ἔννοιαν Θεοῦ. Διότι αὐτός μέν ἦτο ἄκτιστος, αὐτοί δέ πλάσματα ἐκ τοῦ μηδενός, αὐτός μέν ἦτο ἀσώματος, οἱ δέ ἄνθρωποι ἐπλάσθησαν μέ σῶμα κάπου ἐδῶ κάτω, καί γενικῶς μεγάλαι εἶναι αἱ ἐλλείψεις τῶν πλασμάτων, διά νά γνωρίσουν καί νά κατανοήσουν τόν πλάστην των. Καί πάλιν ὡς ἀγαθός Θεός εὐσπλαγχνίσθη τό ἀνθρώπινον γένος καί δέν τό ἀφῆκε μακριά ἀπό τήν γνῶσιν του, διά νά μή ἔχῃ ἄχρηστον ζωήν.

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Διαρροὴ κωδικῶν Taxis. Θὰ τοὺς ἐμπιστευθοῦμε γιὰ τὶς ταυτότητες;;»

 


πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Που υπάρχει πνευματική πρόοδος;


«Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί που υπάρχει η αίσθηση ότι όλα είναι χάλια!» (όσιος Παΐσιος Αγιορείτης).

Πιστεύεις ότι προχωράς καλά κι ότι η πνευματική σου ζωή έχει πάρει την… ανιούσα! Γιατί εκκλησιάζεσαι, ίσως και κοινωνάς τακτικά, παρακολουθείς κηρύγματα, διαβάζεις κάποια πνευματικά βιβλία, δίνεις και κάποια ελεημοσύνη… Πώς λοιπόν να μη δέχεσαι λογισμούς ότι έχεις ανέβει επίπεδο; Πράγματι φαίνεσαι «ότι δεν είσαι σαν τους πολλούς των ανθρώπων, δεν είσαι άρπαγας, μοιχός, πόρνος!» Οπότε μπορείς να… «καμαρώσεις» το φαρισαϊκό σου ήθος! Γιατί έφτασες στα μέτρα εκείνου από τη γνωστή παραβολή του Κυρίου, που ο Κύριος τον κατέταξε στη χορεία των αδίκων που δεν μπορούν να δουν πρόσωπο Θεού! Του Φαρισαίου! «Εξήλθε δικαιωμένος ο αμαρτωλός Τελώνης από τον Ναό και όχι ο «άγιος» Φαρισαίος» (ο Κύριος).