Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Δείτε το βίντεο-κλιπ, τους στίχους- ποίημα του Γέροντος Ιωσήφ και την συνέντευξη - ομολογία πίστης του αμερικανού ερμηνευτή και ηθοπιού Jonathan Jackson.Μία προσευχή για όλους – A prayer for all


 

“Μεγάλες Ώρες” ονομάζεται το άλμπουμ τραγουδιών που είναι αφιερωμένο, στη μνήμη του μεγάλου ασκητή του Αγίου όρους, Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, για την πνευματική στήριξη που προσφέρει διαχρονικά στον κόσμο. Το τραγούδι που ακολουθεί την ενημέρωση αυτή, έρχεται από το Άγιο Όρος και είναι μια προσευχή στον Δημιουργό μας, ένας ποιητικός λόγος για τον Θείο έρωτα του Αγίου Συμβολίζει την ενότητα και την ανάγκη που έχουμε όλοι τώρα, μέσα σε αυτή την επώδυνη δοκιμασία για την ανθρωπότητα να προσευχηθούμε στο Θεό . Την διασκευή και απόδοση του ποιήματος εκ των αυθεντικών στίχων που υπάρχουν στην έκδοση της ΙΜΜ Βατοπαιδίου με τίτλο: “Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού Επιστολές και ποιήματα “60 χρόνια από την κοίμησή του”, έκανε ο ποιητής Α.Φωτεινός. Την ερμηνεία ο Jonathan Jackson, από τις ΗΠΑ και την σύνθεση ο Ανδρέας Κατσιγιάννης από την Ελλάδα Το άλμπουμ είναι παραγωγή του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός.

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σκηνοθεσία: Α. Φωτεινός Ερμηνεία:Jonathan Jackson Απόδοση ποιήματος: Α. Φωτεινός Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης Φωνητικά: Απόστολος Μόσιος Απόδοση του ποιήματος στα Αγγλικά: Γιάννης Καραλάκος

My yearning for Your love has wounded my poor soul

And every other kind of love is now no love at all

The love inside my heart, the air that fills my breath

Glorious light inside my mind, my only love and strength

 

Το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος της Κυριακής, η θεραπεία του Τυφλού

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ (Ἰωάν. θ΄ 1-38)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων.

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Πράξεις τῶν Αποστόλων: Πρῶτο Κεφάλαιο.


1.ΤΟΝ μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν

2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ῾Αγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· 

3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

 4 καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου·

 5 ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.

῾Η ἀνάληψις τοῦ Χριστοῦ

6 Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ ᾿Ισραήλ; 

7 εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ,

8 ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

9 καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ,

11 οἳ καὶ εἶπον· ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.

Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

«ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΕΚΡΑΞΟΝΤΑΙ»του Νεκτάριου Δαπέργολα Διδάκτορος Ιστορίας


Μου ήρθε ξαφνικά στον νου τις προάλλες η περικοπή από το Κατά Λουκάν (3.7-9). «Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας, καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. Ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται».

ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ το ντοκιμαντέρ «Ιωσήφ ο Ησυχαστής» στην παγκόσμια πρώτη προβολή


Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΝΑ ΤΗ ΔΕΙΤΕ ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ

Από τις 9 σήμερα το πρωί (ώρα Ελλάδος) ως και τις 22 Μαΐου στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδας, μπορείτε να παρακολουθείτε LIVE το ντοκιμαντέρ «Ιωσήφ ο Ησυχαστής» στην πλατφόρμα του φεστιβάλ ταινιών του Λονδίνου (LGFF), το οποίο πραγματοποιείται διαδικτυακά, λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό, που ισχύουν για τα θέατρα και τους κινηματογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ντοκιμαντέρ μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο μόνο στις ημερομηνίες που αναφέρουμε (21 ως 22 Μαΐου από τις 9:00 ως τις 9:00 ώρα Ελλάδος)

https://vimeo.com/419870879

Το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στη ζωή του Αγιορείτη ασκητή, Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, ο οποίος αγιοκατατάχθηκε πρόσφατα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έλαβε πέντε βραβεία από την επιτροπή του φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου και του βραβείου για το βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι «Μια προσευχή για όλους» με στίχους του ίδιου του Γέροντα  από το βιβλίο «Γέροντας Ιωσήφ – Επιστολές και Ποιήματα» και το οποίο ερμηνεύει ο Τζόναθαν Τζάκσον, ο χολυγουντιανός ηθοποιός που ενσαρκώνει και το ρόλο του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή στο ντοκιμαντέρ.

Η κριτική επιτροπή απένειμε, μεταξύ άλλων, το Βραβείο του Καλύτερου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ στην παραγωγή του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γραικός, για τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, και το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στον Χολυγουντιανό ηθοποιό και τραγουδιστή, Jonathan Jackson για το ρόλο του Αγίου Ιωσήφ στο ντοκιμαντέρ.

Επιπλέον, απονεμήθηκε Βραβείο Ειδικής Μνείας στους μοναχούς της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου στο Άγιο Όρος, για την επιμέλεια, και τη συμμετοχή τους στο ντοκιμαντέρ, ενώ Τιμητικό Βραβείο δόθηκε στους ίδιους μοναχούς για την πνευματική και κοινωνική τους συμβολή σε όλον τον κόσμο.

Το βίντεο για το τραγούδι «Μια προσευχή για όλους» (Α prayer for all), που βασίζεται σε ένα ποίημα που έγραψε ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και ερμηνεύει ο Τζόναθαν Τζάκσον, πήρε το Βραβείο Καλύτερου Βίντεο Κλιπ!

Πώς ανακάλυψε η Αγία Ελένη τον Σταυρό του Κυρίου

Σταυρό

Ο Άγιος Κωνσταντίνος έστειλε την μητέρα του, την Ελένη, στα Ιεροσόλυμα για να ανακαλύψει σε ποιο σημείο βρισκόταν ο Τάφος του Κυρίου και ο Τίμιος Σταυρός Του, γιατί οι Εβραίοι είχαν ρίξει επάνω τους χώματα και τα είχαν θάψει για να εξαφανιστεί κάθε ίχνος από την ιστορία του Χριστού…

Όταν η Αγία Ελένη έφτασε στα Ιεροσόλυμα με τους ανθρώπους της, άρχισε αμέσως να ερευνά το τί έγινε ο Ζωοποιός Σταυρός. Κανείς όμως δεν γνώριζε να της πει που ήταν παραχωμένος.

Τότε όλοι μαζί, Αρχιερείς και λαός, έκαναν δέηση προς τον Θεό για να τους αποκαλύψει που βρισκόταν ο Πανάγιος Τάφος και ο Τίμιος Σταυρός.

Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Ψαλτηρίου Θησαύρισμα: Ψαλμός 1ος

      
1,1 Μακάριος ἀνήρ,

ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν

βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν

ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ

ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ

λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν.

 

2 Ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ

Κυρίου τὸ θέλημα αὐ -

τοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ

αὐτοῦ μελετήσει ἡμέ -

ρας καὶ νυκτός.

 

3 Καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύ λον

τὸ πεφυτευμένον παρὰ

τὰς διεξόδους τῶν

ὑδάτων, ὃ τὸν καρ πὸν

αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ

αὐτοῦ, καὶ τὸ φύλλον

αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσε-

ται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν

ποιῇ, κατευοδωθήσε-

ται.

 

4 Οὐχ οὕτως οἱ ἀσε-

βεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ

ὡσεὶ χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει

ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώ -

που τῆς γῆς.

 

 

5 Διὰ τοῦτο οὐκ ἀνα -

στήσονται ἀσεβεῖς ἐν

κρίσει, οὐδὲ ἁμαρτω-

λοὶ ἐν βουλῇ δικαίων·

 

 

6 ὅτι γινώσκει Κύριος

ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς

ἀσεβῶν ἀπολεῖται.

 
1,1 Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος,

ὁ ὁποῖος δέν πορεύθηκε

σύμφωνα μέ τά φρονήματα τῶν ἀσεβῶν

καί δέν στάθηκε ἐκεῖ,

ὅπου συνάζονται οἱ ἁμαρτωλοί

καί δέν κάθισε σέ τόπο διεφθαρμένων.

 

2 Ἀλλά, ἀντίθετα,

ἡ ἐπιθυμία του εἶναι (μόνο)

στόν Νόμο τοῦ Κυρίου

καί τόν Νόμο Αὐτοῦ

ψελλίζει μέρα καί νύχτα.

 

3 Καί αὐτός θά εἶναι σάν τό δένδρο,

πού εἶναι φυτευμένο στά τρεχούμενα νερά,

τό ὁποῖο δίνει τόν καρπό του

στόν κατάλληλο καιρό

καί τά φυλλώματά του δέν πέφτουν

καί ὅλα ὅσα κάνει θά ἐπιτυγχάνουν.

 

 

 

 

 

4 Δέν θά συμβαίνει ὅμως ἔτσι

μέ τούς ἁμαρτωλούς,

δέν θά συμβαίνει ἔτσι!

Ἀλλά θά μοιάζουν σάν τό χνοῦδι,

πού ἐξαφανίζει ὁ ἄνεμος

ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς.

 

5 Γι᾽ αὐτό δέν θά ἀθωωθοῦν

(ἀπό τόν Κύριο) οἱ ἀσεβεῖς

στήν γενόμενη (καθημερινή) κρίση,

οὔτε οἱ ἁμαρτωλοί θά ἀριθμοῦνται

στήν κοινότητα τῶν δικαίων·

 

6 γιατί φροντίζει ὁ Κύριος γιά τούς διαίους,

ἐνῶ οἱ ἀσεβεῖς θά καταστραφοῦν

 


 

 


Μητροπολίτης Σερρών Θεολόγος για έγγραφο προς τα ληξιαρχεία: Πρέπει να ντρέπονται οι δυο υπουργοί!!


Μετά από δύο μήνες άνοιξαν σήμερα οι πόρτες σε όλους του ιερούς ναούς της χώρας προκειμένου οι πιστοί να συμμετάσχουν στην Θεία Λειτουργία.

Σε όλους τους ναούς τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας καθώς ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων θα καθορίζεται από την αναλογία ένα άτομο ανά 10 τ.μ. Έτσι, για παράδειγμα, σε έναν χώρο λατρείας επιφανείας 300 τ.μ. ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων θα είναι 30.

Οι πιστοί διατηρούσαν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Για τους χώρους λατρείας που είναι άνω των 500 τ.μ., ο αντίστοιχος μέγιστος αριθμός είναι 50. Το ίδιο συνέβη και στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών ενώ τοποθετήθηκαν και καρέκλες αύλειο χώρο του ναού.

Στη Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγος στο κήρυγμά, ο Ποιμενάρχης των Σερρών αναφέρθηκε στα όσα ειπώθηκαν το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με τη Θεία Κοινωνία

“Λυπούμεθα γιατί πράγματα ασεβή εκστομίστηκαν για τη Θεία Κοινωνία για το οποία θα έπρεπε να ζητήσουν το έλεος του Θεού

Τρίτη 19 Μαΐου 2020

Ὁ πατήρ Βασίλειος ὁ φθισικός


Κάποτε, ὅταν ὁ Γέροντας ἦταν στὸν Ἅγιο Βασίλειο, ἦρθε σὲ κάποια γειτονική συνοδεία, ἕνα λαϊκό παιδί, γιὰ νὰ γίνη μοναχός. Τὸ παιδὶ αὐτὸ ἦταν ὀρφανὸ καὶ υἱοθετημένο. Δὲν πέρασε πολὺς καιρὸς καὶ ἦρθε ὁ ψυχοπατέρας του στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τοῦ λέγει:

- Ἐγὼ σὲ πῆρα ἀπὸ μικρὸ καὶ σὲ ἀνέθρεψα, γιὰ νὰ μὲ γηροκομήσης κιʼ ἐσὺ τώρα θὰ γίνης καλόγερος; Καὶ τὸν πῆρε μὲ τὸ ζόρι κιʼ ἔφυγε.

Τό παιδί, ἀπὸ τὴν στενοχώρια του, ἔπαθε φυματίωσι. Τότε ὁ πατέρας του τὸν ἔδιωξε.

- Φύγε ἀπό ʼδῶ, νὰ μὴ μολύνης κιʼ ἐμᾶς καὶ πήγαινε στὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ γίνης καλόγερος ἀφοῦ τὸ θέλεις.

Σε πνευματική καραντίνα έθεσε τους πρωτεργάτες της καραντίνας ο π. Αμβρόσιος.Ποιός είναι ο σύγχρονος σκοταδισμός …..Σε πνευματική καραντίνα έθεσε τους πρωτεργάτες της καραντίνας ο π Αμβρόσιος…Σε πνευματική απομόνωση κι αποκλεισμό γιατί αυτό εστί αφορισμός…

Μιλούν για σκοταδισμό αναφορικά με τον αφορισμό..

Αν μιλήσουμε για σκοταδισμό τότε

σκοταδισμός είναι η καραντίνα μεσαιωνικό μέσο του 13ου αιώνα αντιμέτωπισης λοιμών…
σκοταδισμός είναι η λογοκρισία μέσο της μεσαιωνικής Ιεράς Εξέτασης που υφίστανται όσοι διαφοροποιούνται από το politically correct στην blogoσφαιρα και εν γένει στο διαδίκτυο αλλά και σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής με αποκoρύφωση την περίπτωση Assange…
σκοταδισμός είναι ο στιγματισμός, η περιθωριοποίηση, ο απομονωτισμός των ασθενών, της 3ης ηλικίας π.χ από covid19..
σκοταδισμός και ρατσισμός είναι τα ηλεκτρονικά βραχιόλια και η ποινικοποίηση της ασθένειας
σκοταδισμός είναι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου..
σκοταδισμός είναι η αναστολή του Συντάγματος μ΄εθνοσωτήρια σαλπίσματα….

Αγία Λυδία, η πρώτη Χριστιανή της Ευρώπης
Πηγή: 4Ε

Γενοκτονία : Το έγκλημα που δεν τιμωρήθηκε επαναλαμβάνεται, του Θ. ΜαλκίδηΗ Γενοκτονία που δεν τιμωρήθηκε επαναλαμβάνεται 

Πολλοί έντιμοι και ανεξάρτητοι ερευνητές, πολιτικοί και διανοούμενοι γνωρίζουν για τα μαζικά εγκλήματα και ασχολούνται σε όλον τον πλανήτη με το ζήτημα της Γενοκτονίας.
Η περίπτωση της Γενοκτονίας των Ελλήνων αποτελεί μία συμπύκνωση όλων των μεθόδων που ακολουθήθηκαν στην πορεία του ανθρώπου, αφού εμφανίστηκαν εξοντωτικές πορείες, τάγματα εργασίας, στρατόπεδα συγκέντρωσης, βιασμοί, μεταφορά γυναικών και παιδιών στην τουρκική ομάδα και μία σειρά από άλλα ζητήματα που εμφανίζονται στην Σύμβαση του ΟΗΕ για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της Γενοκτονίας. Άλλωστε ο πρώτος συστηματικός μελετητής της υπόθεσης της Γενοκτονίας, ο επιζήσας του Ολοκαυτώματος Ραφαήλ Λέμκιν, θεμελίωσε τον όρο και τη Σύμβαση, πάνω στο μαζικό έγκλημα εναντίον των Ελλήνων και βεβαίως των Αρμενίων και των Εβραίων.

Καθηγητὴς Κοντογιώργης: Ἡ «Ἐπιτροπὴ 2021» ἀποτελεῖται ἀπὸ κακομοίρικα ξεπεσμένα σαπρόφυτα τῆς «διανόησης» ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸ


Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Η Ομόνοια, η διχόνοια και ο… Πάπας! του Ελευθέριου Ανδρώνη


Οι εικόνες του συνωστισμού εκατοντάδων ανθρώπων γύρω από το νέο σιντριβάνι της Ομόνοιας, μπόρεσαν να φωτίσουν (για άλλη μία φορά) το μέγεθος της παρωδίας που αντιμετωπίζουμε, στην εποχή του κορονοϊού.

Πόσο ειρωνικό πραγματικά, η πλατεία Ομονοίας να γίνεται ουσιαστικά ένα σύμβολο διχόνοιας…

Διχόνοια μεταξύ του «περιούσιου λαού» των «Αρίστων», που όταν προωθεί κομματικά συμφέροντα, τα μέτρα προστασίας κατά του ιού πηγαίνουν περίπατο και όλων εμάς των πολιτών «β’ κατηγορίας» που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα καθεστώς υποκινούμενης τρομοκρατίας, ποινικών διώξεων και προστίμων.

Διχόνοια… διχασμός μεταξύ κοινής λογικής και παραλόγου.

Διεθνείς επιστημονικές μελέτες βεβαιώνουν την ασφάλεια της Θείας Κοινωνίας έναντι λοιμώξεων» (Ιωάν. Κουντουράς, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ)

Ο Ομ. Καθηγητής τής Ιατρικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Κουντουράς, προχώρησε σε παρέμβαση για το ζήτημα που αφορά τη σχέση μετάδοσης του κορωνοϊού μέσω Θείας Κοινωνίας.

Ο Ιώαννης Κουντουράς προχώρησε σε δεύτερη παρέμβαση, απευθυνόμενος προς την Επιτροπή Ειδικών τού Υπουργείου Υγείας, η οποία πριν από 40 ημέρες, φέρεται να απέστειλε επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας τής Ελλάδος για το ζήτημα που αφορά τη σχέση μετάδοσης του κορωνοϊού μέσω Θείας Κοινωνίας.

Στην πρώτη του παρέμβαση ο κ. Καθηγητής, με επιστημονικά στοιχεία που παρουσίασε, χαρακτήριζε ως «αντιεπιστημονική τη θέση της «Επιτροπής Ειδικών» του Υπουργείου Υγείας για τη Θεία Κοινωνία», υπό τον κ. Σ.Τσιόδρα».

Αναλυτικά η νέα παρέμβαση του Ιωάννη Κουντουρά, έχει ως εξής:

Γενοκτονία των Ποντίων– Θεόδωρος Ν. Ρωμανίδης


: Η καταραμένη ημέρα για τον ποντιακό ελληνισμό. Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, η 19η Μαΐου κάθε έτους. Στις 24 Φεβρουαρίου του 1994, ύστερα από δεκαετίες άρνησης, η ελληνική Βουλή, ομόφωνα, επιτελεί το ελάχιστο καθήκον της απέναντι στα εκατομμύρια των νεκρών. Αναγνωρίζεται ομόφωνα η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Η 19η Μαΐου είναι η καταραμένη ημέρα για τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Είναι η μέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ειρηνεύσει, δήθεν, την περιοχή. Με το σύνθημα «η Τουρκία στους Τούρκους» έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο των Νεότουρκων για την τελειωτική εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού σε όλο τον Πόντο. 353.000 καταγεγραμμένοι επίσημα νεκροί και άλλοι τόσοι ξεριζωμένοι και διασκορπισμένοι αγνοούμενοι, αποτελούν πάντοτε για τους Πόντιους μια μνήμη στοιχειωμένη στην ψυχή.Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή ο ανά τον κόσμο διάσπαρτος ποντιακός ελληνισμός, αμάχητο τεκμήριο και ζωντανό κομμάτι του οικουμενικού ελληνισμού, επιβεβαιώνει την ισχυρή θέληση και αγωνιστικότητά του, το χρέος και το εθνικό καθήκον του για τη με κάθε θεμιτό μέσο διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των προγόνων μας.

Η ορθόδοξη Πίστη μας του Αρχιμ. Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου (5ο κεφ)


5. Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

 

5.1. Ο ΘΕΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 

Ἔννοια τῆς θείας Προνοίας

Ὁ Θεὸς εἶναι καὶ «Παντοκράτωρ». Καὶ ὀνομάζεται ἔτσι διότι κυβερνᾶ τὰ πάντα. Ἀφοῦ δημιούργησε τὸν κόσμο, δὲν τὸν ἄφησε στὴν τύχη του. Ἐξακολουθεῖ νὰ τὸν ἐπιβλέπει καὶ νὰ ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτόν. Αὐτὸ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἡ συνεχὴς φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο ὀνομάζεται θεία Πρόνοια. Χωρὶς τὴ θεία Πρόνοια τὸ Σύμπαν θὰ ἔμενε ἀκυβέρνητο καὶ θὰ διαλυόταν.

Ἡ θεία Πρόνοια ἁπλώνεται σ’ ὅλη τὴν πλάση, ἀπὸ τὰ πιὸ μεγάλα μέχρι τὰ πιὸ μικρά (βλ. Ψαλμ. 103· 144,14-16). Καὶ ἂν γιὰ τὰ ἐλάχιστα φροντίζει ὁ Θεός, πολὺ περισσότερο γιὰ τὸν ἄνθρωπο.  Ἂς θυμηθοῦμε τὰ συγκινητικὰ ἐκεῖνα λόγια τοῦ Κυρίου· «Κοιτάξτε τὰ πουλιὰ τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ δὲν σπέρνουν οὔτε θερίζουν οὔτε μαζεύουν σὲ ἀποθῆκες, καὶ ὁ πατέρας σας ὁ οὐράνιος τὰ ταΐζει. Ἐσεῖς δὲν ἀξίζετε πολὺ περισσότερο ἀπ’ αὐτά; …» (Ματθ. 6,26-30).

Κάθε ἄνθρωπος, ἂν ρίξει μιὰ ματιὰ στὸ παρελθόν του, θὰ βρεῖ πολλὲς φορὲς ποὺ ὁ Θεὸς τὸν εὐεργέτησε καὶ τὸν φύλαξε ἀπὸ κινδύνους. Ἀλλὰ καὶ στὴν ἐθνικὴ καὶ στὴν παγκόσμια ἱστορία βλέπουμε τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ νὰ προνοεῖ καὶ νὰ κατευθύνει τὴν πορεία τοῦ κόσμου. Τέλος, ὑπάρχουν στιγμὲς ποὺ οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἐγκαταλείπουν. Ὁ Θεὸς ὅμως ποτέ δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει.

Ρήματα Ζωής..... από τον π. Στέφανο Αναγνωστόπουλο

17-5-2020 κήρυγμα του π. Στεφάνου Αναγνωστόπουλου(Ο Κορωνοϊός  και τα μέτρα που ελήφθησαν) Ι.Ν.Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης

Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου ΦλώριναςΤην Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των αγίων Λειψάνων του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, Προστάτου και Εφόρου της Ενορίας μας.

Την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 21:30, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου πόλεως Φλωρίνης.

Παρακαλούμε, τους πιστούς και φιλακόλουθους χριστιανούς της Ενορίας μας και της πόλεως Φλωρίνης, να προσέλθουν και συμμετάσχουν εις την ανωτέρω Ιερά Αγρυπνία.

Κατά την ιεράν Αγρυπνία θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή της εξαπλώσεως της πανδημίας του κορωνοϊού Covid 19.

Εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φλωρίνης

17 Μαΐου 1914: Αναγνωρίστηκε η Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου με το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας


Συμπληρώθηκαν 106 χρόνια από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας και ακόμη το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα εκκρεμεί, όταν τα άλλα δύο ζητήματα είχαν αίσιο τέλος. Το Αυστριακό λύθηκε το 1955 με την ουδετερότητα της και το Γερμανικό το 1991 με την ένωση των δύο Γερμανιών.

Γράφει ο Αντιστράτηγος (ε.α.) Αντώνης Βασιλείου*