Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Η΄ Ματθαίου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν''

 ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ματθ. 14, 14-22


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν

κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις»

(Ματθ. 14, 20)


ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ, ἀγαπητοί μου, τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο μᾶς διηγεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ ἀναρίθμητα θαύματα, ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνη μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἄς δοῦμε πῶς ἔγινε

* * *

Ὁ Χριστὸς μαζὶ μὲ τοὺς μαθητάς του εἶχε ἀποσυρθῆ σὲ ἔρημο τόπο. Ἀλλʼ ὁ λαός, ποὺ τὸν ἀγαποῦσε καὶ τὸν θαύμαζε, αἰσθάνθηκε πολὺ τὴν ἔλλειψί του. Ἤθελε νὰ τὸν ἀκούη, νὰ βλέπεη τὰ θαύματα καὶ νὰ ἀπολαμβάνη τὶς εὐεργεσίες του. Ὁ Χριστὸς ἦταν γιὰ τὸ λαὸ ἀναγκαῖος περισσότερο ἀπʼ ὅτι εἶνε τὸ ψωμὶ γιὰ τὸν πεινασμένο, τὸ νερὸ γιὰ τὸν διψασμένο καὶ τὸ φάρμακο γιὰ τὸν ἄρρωστο.

Τὸν ζήτησαν, καὶ τέλος ἀνακάλυψαν τὸ μέρος ὅπου εἶχε ἀποσυρθῆ. Καὶ ἐντὸς ὀλίγου ἡ ἔρημος ἔγινε πόλις πολυάνθρωπος. Κάτοικοι ἀπʼ ὅλα τὰ χωριὰ ξεκίνησαν καὶ ἦρθαν στὴν ἔρημο.

Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς H΄ Ματθαίου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ''

 ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Α΄ Κορ. 1, 10-17


Ποιός σταυρώθηκε;

«Μεμέρισται ὁ Χριστός; μή Παῦλος

ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν;»

(Α΄ Κορ. 1, 13)


Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Παῦλος, ἀγαπητοί μου, ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου. Ἦταν δὲ τότε ἡ Κόρινθος μιἀ ἀπὀ τἰς πιὀ μεγάλες πόλεις τοῦ κόσμου. Χτισμένη κοντὰ στὴ θάλασσα, στὸν περίφημο Ἰσθμό, εἶχε ἐξελιχθεῖ σʼ ἕνα σπουδαῖο ναυτικὸ καὶ ἐμπορικὸ κέντρο τῆς Μεσογείου. Χιλιάδες καράβια ἔρχονταν κʼ ἔφευγαν ἀπʼ τὸ λιμάνι της. Οἱ κάτοικοι ζοῦσαν μὲ πολυτέλεια καὶ ἀσωτία. Διεφθαρμένες γυναῖκες κοπάδια. Εἶχαν ὡς κατοικία ἕνα ναό, τὸν περιβόητο ναὸ τῆς Ἀφροδίτης, ποὺ οἱ Ἕλληνηες εἰδωλολάτρες εἶχαν χτίσει γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν αἰσχρὰ θεότητα.

Φιλόσοφοι καὶ ῥήτορες ἔρχονταν ἐκεῖ ἀπʼ τὴ γειτονικὴ πόλι, τὴν Ἀθήνα, καὶ μὲ πληρωμὴ δίδασκαν τοὺς νέους τὴν πονηριὰ καὶ τὴν ψευτιά. Ἔτσι στὴν πόλι μαζεύτηκε πολλὴ κοπριά. Πορνεία, μοιχεία, ἀσωτία, πολυτέλεια καὶ κάθε ἄλλη κακία, αὐτὴ ἦταν ἡ κοπριά˙ μιὰ κοπριά, ποὺ ἤξερε ὁ σατανᾶς νὰ τὴ σκεπάζη, μὲ χρυσόχαρτο, μὲ τὶς ψευτοφιλοσοφίες τῶν ἀρχαίων, γιὰ νὰ μὴ φαίνεται ἡ ἀσχήμια της.

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ: Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Ἅγιος Παΐσιος: «Οἱ Ἀπόστολοι ζήλεψαν ποὺ ὁ Χριστὸς πῆρε μόνον τοὺς τρεῖς Μαθητές... Μὲ τὴν ζήλεια ἀποδυναμώνεσαι πνευματικά»

 


Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Πάθη καὶ ἀρετὲς» Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, 
Λόγοι Ε΄, ἔκδοση Ἱ. Ἠσυχαστηρίου «Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου»

Ἡ ζήλεια μᾶς ἀποδυναμώνει

- Γέροντα, δὲν ἔχω καθόλου κουράγιο. 
- Ζηλεύεις, γι΄ αὐτὸ δὲν ἔχεις κουράγιο. Ὅταν ζηλεύη κανείς, στενοχωριέται, δὲν μπορεῖ νὰ φάη, ὁπότε ἀδυνατίζει καὶ χάνει τὸ κουράγιο του· καὶ οἱ ἄλλοι μπορεῖ νὰ νομίζουν πὼς εἶναι μεγάλος ἀσκητής! 
- Γέροντα, αἰσθάνομαι πολὺ φτωχὴ πνευματικὰ καὶ ἀδύναμη. 
- Ἐσὺ ἔχεις πολλὲς δυνάμεις, ἀλλὰ τὶς χαραμίζεις μὲ τὴ χαζὴ ζήλεια καὶ ἐνῶ εἶσαι ἕνα ἀρχοντόπουλο, βασανίζεσαι σὰν κακόμοιρο γυφτάκι. Θὰ εἶχες προχωρήσει πολὺ στὴν πνευματικὴ ζωή, ἂν δὲν σκάλωνες στὴν ζήλεια. Πρόσεξε, γιατί ἡ ζήλεια σοῦ ρουφάει ὅλες τὶς ψυχικὲς καὶ σωματικές σου δυνάμεις, ποὺ θὰ μποροῦσες νὰ τὶς προσφέρεις θυσία στὸν Θεό. Ἐὰν...
ἒδιωχνες τὴν ζήλεια, καὶ ἡ προσευχή σου θὰ εἶχε δύναμη. 

Μὲ τὴν ζήλεια ἀποδυναμώνεται κανεὶς πνευματικά. Γιατί, νομίζετε, οἱ Ἀπόστολοι δὲν μπόρεσαν νὰ βγάλουν τὸ δαιμόνιο ἀπὸ τὸ δαιμονισμένο παιδί, ἐνῶ εἶχαν λάβει αὐτὴν τὴν ἐξουσία ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ εἶχαν βγάλει ἄλλα δαιμόνια; Ἐπειδὴ ζήλεψαν, ποὺ ὁ Χριστὸς πῆρε στὴν Μεταμόρφωση μόνον τοὺς τρεῖς Μαθητές, τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη. 

Μποροῦσε ὁ Χριστὸς νὰ πάρει ὅλους τούς Μαθητές, ἀλλὰ δὲν ἦταν ὅλοι σὲ κατάσταση νὰ χωρέσουν αὐτὸ τὸ μυστήριο, γι΄ αὐτὸ πῆρε αὐτοὺς ποὺ μποροῦσαν νὰ τὸ χωρέσουν. Λέτε νὰ μὴν ἀγαποῦσε τοὺς ἄλλους Μαθητές; Ἢ μήπως ἀγαποῦσε τὸν Ἰωάννη περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους; Ὄχι, ἀλλὰ ὁ Ἰωάννης ἀγαποῦσε περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους Μαθητὲς τὸν Χριστὸ καὶ γι΄ αὐτὸ καταλάβαινε τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καλύτερα. Εἶχε πολλὴ χωρητικότητα· ἡ μπαταρία του ἦταν μεγάλη. Βλέπετε πῶς ἡ ζήλεια ἀπομάκρυνε τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἀποστόλους καὶ δὲν μπόρεσαν νὰ γιατρέψουν τὸ δαιμονισμένο παιδάκι; Γι΄ αὐτὸ ὁ Χριστὸς εἶπε: «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ΄ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;»!

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Πρακτικός οδηγός για να αποφεύγετε την αμαρτία

 

Γράφουμε εδώ μερικές ερμηνείες και θεραπείες πνευματικές και ωφέλιμα βότανα εναντίον κάθε αμαρτίας, τις οποίες πρέπει να έχει ο καθένας στα χέρια του σαν άρματα και όπλα πνευματικά για να πολεμά τους εχθρούς του.

Γιατί δεν είναι η πάλη μας προς σάρκα και αίμα αλλά εναντίον αοράτων και πονηρών δαιμόνων. Και χρωστάμε να προσέχουμε, ευρισκόμενοι πάντοτε σε εγρήγορση για να μην νικηθούμε και χάσουμε τα ουράνια αγαθά και καταδικαστούμε αθλίως σε ατελείωτη κόλαση.

Κυριακή Η΄ Ματθαίου: Γιά τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος)

 [Ματθ. 14, 14-22]


«Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾿ ἰδίαν· καἰ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων (: όταν λοιπόν τα άκουσε αυτά ο Ιησούς, αναχώρησε από εκεί με πλοίο σε κάποιον ερημικό τόπο, για να μείνει μόνος Του με τους μαθητές Του. Και όταν άκουσαν τα πλήθη του λαού ότι αποχώρησε σε ερημικό τόπο, Τον ακολούθησαν πεζοί από τις πόλεις)» [Ματθ. 14, 13].

Δημήτρης Νατσιός: Ελλάς, η Παναγιόφιλος θυγατέρα…Ξέρω. Ο τίτλος είναι βαρύς. Διευκρινίζω. Δεν μιλάω για τον χώρο που ζούμε. Για το, επαναλαμβάνω πάλιν και πολλάκις, κράτος- «σκαντζόχοιρο». Φτάνει μια κλεφτή ματιά σε ένα κεντρικό δελτίο, όχι ειδήσεων, αλλά ανήκουστων εγκλημάτων και εξωφρενικών ανομιών. Δεν μιλάω γι’ αυτήν την σαβανωμένη Ελλάδα. Αυτό είναι εφιάλτης.

«Πολιτεία βυθισμένη στη νύχτα

κοιμητήριο μ’ επάλληλους

πολυώροφους τάφους νεκρών

που ροχαλίζουν»,

γράφει ο κεκοιμημένος Θεσσαλονικιός ποιητής Γιώργος Βαφόπουλος, στο ποίημά του «Πολυκατοικία», που θα μπορούσαμε να το μετονομάσουμε «η τωρινή Ελλάδα». Μια Ελλάδα που καθημερινώς «βιάζεται» από ημέτερα και λαθραία ταγκαλάκια, που ξεβράστηκαν από τις κολάσεις της Ασίας. Και όσο θα συνεχίζεται η παρανοϊκή ατιμωρησία, το κακό θα πληθαίνει.

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Πώς να μη κλαίει η Παναγία μας μ' αυτά που γίνονται και μ' αυτά που θα γίνουν...

 


Παναγία η Ελεούσα, 1823 εικόνα του παλαιού Καθολικού στην Ι. Μονή Αναλήψεως (Σίψα) Δράμας.

Σε αυτή την εικόνα προσηύχετο ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης.


Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης 

Η Παναγία δεν θέλει μεγάλες λαμπάδες, ελεημοσύνη στους φτωχούς θέλει!

Υπερβολικά ευλαβείτο και τιμούσε την Υπεραγία Θεοτόκο, την Πάναγνο Παναγία. Την επεκαλείτο συνεχώς μετά δακρύων.

Ένα πρωινό μετά την Θεία Λειτουργία, ρώτησα τον Γέροντα γιατί έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια της Παναγίας. Με κοίταξε και κούνησε το κεφάλι του: 

- Γιαβρούμ, πως να μη κλαίει η Παναγία μας μ' αυτά που γίνονται και μ' αυτά που θα γίνουν...

Συλλειτουργούσε με Αγγέλους και Αγίους, όπως ο Άγιος Σπυρίδων. "Σπάνια λειτουργώ μόνος μου" έλεγε ο Όσιος Γέροντας. Είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στην Παναγία, τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Ζητούσε μόνο τη Δόξα του Τρισαγίου Θεού και των Φίλων Του, Αγίων. Τους Αγίους ονόμαζε μουσαφίρηδές του. Είχε καλή παρέα μαζί τους. 

(†) Μοναχός Μωϋσής Αγιορείτης 

πηγή: https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/

ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ που μας ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ

 


Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας μας, της μεγάλης μας μητέρας, της άγρυπνης μεσίτριάς μας προς τον γλυκύτατο Υιό της και Θεό μας, τον Κύριό μας Ιησού.


Από την Πρωταυγουστιά μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο κάθε απόγευμα εναλλάξ ψάλλουμε τον Μικρό και τον Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα με μεγάλη κατάνυξη και με μοναδική προσέλευση πιστών. Οι Παρακλητικοί αυτοί Κανόνες αποτελούν τις προσφιλέστερες ακολουθίες της Εκκλησίας μας.


Η Μικρή Παράκληση είναι σύνθεση ανωνύμου μοναχού, ίσως του Θεοστηρίκτου, ίσως του Θεοφάνους. Πιθανόν να πρόκειται και περί του ίδιου προσώπου μετονομασθένος κατά την μοναχική κουρά. Η Μεγάλη Παράκληση αποτελεί ποίημα του Δούκα Θεοδώρου του Β΄ του Λασκάρεως, Βασιλέως της Νίκαιας, ο οποίος έζησε στα μέσα του 13ου αιώνος. Το περιεχόμενο και των δύο Παρακλήσεων είναι ικετευτικό, μας συγκινεί αφάνταστα, μας διδάσκει και μας προτρέπει σε κάθε δυσκολία της ζωής μας να καταφεύγουμε με θάρρος και εμπιστοσύνη στην Παναγία μας, για να βρίσκουμε κοντά της παρηγοριά και να παίρνουμε δύναμη για την ανηφορική πορεία της ζωής μας.

Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ''

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Β΄ Πέτρ. 1, 10-19


Ὑπόμνησις

«Δίκαιον ἡγοῦμαι, ἐφʼ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτω

τῶ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει»

(Β΄ Πέτρ. 1, 13)


Ἕνας, ἀγαπητοί μου, ἕνας ποὺ χρωστάει σὲ κάποιον δὲν ξεχνάει τὸ χρέος του. Τὸ θυμᾶται καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸ ξοφλήση. Ἀλλʼ ἄν τὸ ξεχάση καὶ περάση ἡ προθεσμία τῆς ἐξοφλήσεως, ἡ τράπεζα τοῦ στέλνει ἕνα χαρτί, ποὺ λέγεται ὑπόμνησις. Τοῦ ὑπενθυμίζει δηλαδὴ τὸ χρέος ποὺ ξέχασε καὶ τὸν καλεῖ νὰ τὸ ξοφλήση. Γιατὶ ἄν δὲν τὸ ξοφλήση ἐγκαίρως, θὰ ἔχη ὡρισμένες συνέπειες.

* * *

Ἀλλʼ ἐκτὸς ἀπʼ τὰ χρέη, ποὺ χρωστοῦν οἱ ἄνθρωποι σὲ διάφορα πρόσωπα, τράπεζες καὶ ὀργανισμούς, ὑπάρχουν κι ἄλλα χρέη. Χρέη, ποὺ ἔχουν ὅλοι γενικὰ οἱ ἄνθρωποι. Τὸ περίεργο δὲ εἶνε, ὅτι ὅσο κανένας γίνεται πιὸ πλούσιος, τόσο καὶ τὰ χρέη του αὐξάνουν.

Πατρός Ἀλεξάνδρου Σμέμαν: Ἡ Μεταμόρφωση

 

π. Αλέξανδρος Σμέμαν

Τὸ αἰώνιο Φῶς.  Μεταμόρφωση! Τί ὄμορφη, τί ὡραία, τί χαρούμενη λέξη! Ἀντηχεῖ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ νοῦ μὲ τέτοια λαμπρότητα καὶ πανηγυρικότατα! Γιὰ αἰῶνες οἱ Ρῶσοι ἀγάπησαν αὐτὸ τὸ καλοκαίρι, τὴν αὐγουστιάτικη γιορτὴ τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Κυρίου, τότε πού, κατὰ τὰ λόγια τοῦ Θεόδωρου Τιοῦτσεφ, “εἶναι σὰν ὁλόκληρη ἡ μέρα νὰ γίνεται κρυστάλλινη καὶ φεγγοβόλα”.

Σὲ ποιὸ πράγμα ἀναφέρεται αὐτὴ ἡ γιορτή, ποιὰ εἶναι ἡ οὐσία καὶ ἡ πηγὴ τῆς χαρᾶς καὶ τοῦ φωτός της; Κατ’ ἀρχὰς ἂς ἀκούσουμε τί λέει τὸ Εὐαγγέλιο γι’ αὐτὸ τὸ γεγονός.

Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς: Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

 

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς

Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας προεῖπε γιὰ τὸ εὐαγγέλιο ὅτι «λόγο συντετμημένο θὰ δώσει ὁ Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἡσ. 10, 25). Συντετμημένος λόγος εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ μέσα σὲ λίγες λέξεις περικλείει πλούσιο νόημα.

Ἂς ἐπανεξετάσουμε λοιπὸν σήμερα ὅσα ἔχουμε ἐκθέσει κι ἂς προσθέσουμε ὅσα ὑπολείπονται, γιὰ νὰ ἐμφορηθοῦμε ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὰ ἐναποκείμενα ἄφθαρτα νοήματα καὶ ὁλόκληροι νὰ καταληφθοῦμε ἀπὸ τὰ θεῖα.

«Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη καὶ τοὺς ἀνεβάζει σὲ ὄρος ὑψηλὸ κατ᾽ ἰδίαν. Ἐκεῖ μεταμορφώθηκε ἐνώπιόν τους καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπό Του ὅπως ὁ ἥλιος» (Ματθ. 17, 1). Ἰδοὺ τώρα εἶναι καιρὸς εὐπρόσδεκτος, σήμερα ἡμέρα σωτηρίας, ἀδελφοί, ἡμέρα θεία, νέα καὶ ἀΐδιος, ποὺ δὲν μετρεῖται μὲ διαστήματα, δὲν αὐξομειώνεται, δὲν διακόπτεται ἀπὸ νύκτα.

Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Ἡ ἀξία τῆς Θεοτόκου

 

https://youtu.be/VcB_CuxW4U8

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Το θαύμα με τα κρίνα της Παναγίας «Γραβαλλιώτισσας» στην Πάστρα της Κεφαλονιάς!

 


Νοτιοανατολικά του νησιού της Κεφαλονιάς, υπάρχει το χωριό Πάστρα. Εκεί βρίσκεται ο ναός όπου κάθε χρόνο συμβαίνει ένα περίεργο φαινόμενο.

Κρίνοι που συλλέγονται στις 25 Μαρτίου και τοποθετούνται σε ειδική θήκη μπροστά από την εικόνα της Παναγίας ξανανθίζουν γύρω στις 14 Αυγούστου έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα όπου έχουν παραμείνει ξεροί.

Στο προαύλιο του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου και σε διάφορα παρτέρια, οι γυναίκες του χωριού φυτεύουν βολβούς των παρθενόκρινων.

Όταν έλθει ο Μάης και αρχίζουν ν’ ανθίζουν τα κρίνα, τα κόβουν και τα τοποθετούν σε ανθοδέσμες μπροστά στην ιερή και θαυματόβρυτη εικόνα της Παναγίας.

Σε λίγες μέρες τα κρίνα ξεραίνονται, σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Όταν έλθει η 1η Αύγουστου και αρχίσουν οι Παρακλήσεις στην Παναγία και μέχρι τις 15 Αυγούστου, τότε μαζί με τη Μετάσταση της Παναγίας ανασταίνονται και οι νεκροί κρίνοι.

Οι κρίνοι ζωντανεύουν και μπουμπουκιάζουν. Μετά τη θεία Λειτουργία της εορτής της Κοιμήσεως ο ιερέας τα μοιράζει σαν ευλογία στους χριστιανούς.

Το φαινόμενο αυτό δεν ερμηνεύεται ούτε με τα επιστημονικά δεδομένα ούτε με την τετραγωνική λογική κάποιων ανθρώπων, αλλά μόνο με την πίστη.

Η ονομασία «Γραβαλλιώτισσα» προέρχεται από την περιοχή Γράβαλλα στην οποία βρίσκεται ο ναός, όπου υπήρχε αρχαίο μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία.

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Τα σπουργίτια του Δεκαπενταγούστου

 


~ Ήταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι του Ιούνη του 2019. Είπα να πάω να δω λίγο τη μάνα μου. Την είδα να κρατά ένα δισκάκι με δυο φέτες βρεγμένο ψωμί.

Προχωρούσε αργά με μικρά βήματα στην αυλή του σπιτιού μας. Απίθωσε με τρεμάμενα χέρια το ψωμί στον φούρνο. Μα τι έκανε;

Απρόσμενα ένα σμήνος σπουργίτια κατέβηκαν από το πουθενά κι άρχισαν χαρούμενα να τσιμπολογούν τα βρεγμένα ψιχουλάκια. Τραγουδούσαν, πετάριζαν με τα μικρά τους φτεράκια, χοροπηδούσαν εδώ κι εκεί.

Η θεϊκή γλώσσα των Ελλήνων

 

«Εάν οι Θεοί μιλούν, τότε σίγουρα χρησιμοποιούν τη γλώσσα την ελληνική»

Γράφει η Στέλλα Τζιμπιλή*

«Είθε η ελληνική γλώσσα να γίνει η κοινή όλων των λαών», διακήρυσσε ο Γάλλος διαφωτιστής Βολταίρος περίπου τριακόσια χρόνια πριν. Με αυτή την όμορφη ευχή και τιμητική αναφορά στην ελληνική γλώσσα θα μου επιτρέψετε να εκκινήσω ξετυλίγοντας τη συλλογιστική μου αναφορικά με τον προσδιορισμό της σχέσης της Νέας γενιάς με την ελληνική γλώσσα. 

Αναντίρρητα, ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και της εικόνας, κατά την οποία η γνώση και η παιδεία βάλλονται όσο ποτέ. Αλήθεια αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο καλά γνωρίζουμε τη γλώσσα μας, την ιστορία μας, τις ρίζες μας, την ταυτότητά μας… Η ελληνική γλώσσα είναι μία γλώσσα που χρησιμοποιείται ατόφια και αδιάσπαστη πάνω από 3000 χρόνια. 

Ο διαχωρισμός της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από τη νέα ελληνική δημιουργεί σύγχυση και απίστευτο άγχος κυρίως στους μαθητές, οι οποίοι με τη σειρά τους δικαίως εξανίστανται γιατί είναι υποχρεωμένοι να μιλούν μία γλώσσα μη χρηστική ή ακόμη χειρότερα «μία νεκρή γλώσσα».

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν» Νο4: Δημογραφικό πρόβλημα: Ἐθνική αὐτοκτονία

 4η ΕΚΠΟΜΠΗ: Δημογραφικό πρόβλημα: Ἐθνική αὐτοκτονία

Ἐντοπισμός τῶν αἰτίων, ἐπισημάνσεις καί προτάσεις γιά τήν ἀναστροφή τῆς κατάστασης
Μὲ τὸν Χαράλαμπο Ἂνδραλη


Καλεσμένοι:
1. Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Κοκολάκης, θεολόγος – ἐκπαιδευτικός, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ, ἱδρυτικό μέλος Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν
2. κ. Θωμάς Γιαννιώτης, Ἀντιπρόεδρος ΑΣΠΕ, θεολόγος

Περιγραφή: Τό δημογραφικό πρόβλημα στήν Ἑλλάδα ἔχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις καί ἡ κατάσταση φαντάζει μή ἀναστρέψιμη. Ὁ π. Βασίλειος Κοκολάκης καί ὁ κ. Θωμάς Γιαννιώτης, πολύτεκνοι ἀμφότεροι, περιγράφουν τό πρόβλημα μέ στοιχεῖα, καί προτείνουν λύσεις γιά τήν ἀνάσχεση τοῦ δημογραφικοῦ κατήφορου, σέ μία πολύ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση στό στούντιο τῆς ΕΠΜ.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν - Μὲ τὸν Χαράλαμπο Ἂνδραλη

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Ο π. Ιωάννης Χρυσαυγής προσέφερε κακή - κάκιστη υπηρεσία στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο…

 Του Σωτήρη Μ. Τζούμα


Πρόσφατα δημοσιεύθηκε άρθρο του π. Ιωάννη Χρυσαυγή, διακόνου και διακεκριμένου Θεολόγου στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, σχετικά με το μυστήριο του βαπτίσματος που τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στην Ελλάδα.

Πριν σχολιάσουμε το κείμενο του π. Ιωάννη, θα ήθελα να σας δώσω δύο πληροφορίες. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην αμερικάνικη ιστοσελίδα ReligionNewsService–RNS(υπηρεσία θρησκευτικών ειδήσεων), η οποία είναι μια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική πηγή παγκοσμίων ειδήσεων για την θρησκεία, τον πολιτισμό κλπ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το RNS -σύμφωνα με το Καθολικό Πρακτορείο Ειδήσεων CNA– έχει λάβει το 2015 επιχορήγηση 120.000 δολαρίων από το ίδρυμα Arcus, μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ. Και από άλλα παρεμφερή ιδρύματα και οργανώσεις. Λεπτομέρεια; Ίσως. Αλλά προφανώς αρκούντως ερμηνευτική του ρόλου που διαδραματίζει το RNS. Και όπως φαίνεται ο σκοπός αγιάζει τα μέσα!

Ἀριστείδης Δασκαλάκης: Ἡ Παναγιά ἡ παραμελημένη, ἡ τελευταία μας ἐλπίδα

 (Αριστείδης Π. Δασκαλάκης)

 «Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε·»

(Εἱρμὸς τῆς θ ́ ὠδῆς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου)

Κι ἔφτανε ἕνα καὶ μόνο ἕνα «γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά Σου» γιὰ νὰ ἀνατραποῦν ὅλοι  οἱ φυσικοὶ νόμοι ποὺ διατρέχουν παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον. Σὲ ὅλη τὴν ἔκτασή του ὁ χωροχρόνος ταλαντώνεται καὶ ἀνασυντάσσεται καὶ ἀτακτεῖ μέσα στὴν τάξη του, ὑπηρετῶντας, τὴν μοναδικὴ ἐκείνη κτιστὴ ὕπαρξη, τὸ μόνο δημιούργημα σὲ ὅλη τὴν κτίση ποὺ  πλήρωσε στὸ ἀκέραιο, τὸν σκοπὸ  γιὰ τὸν ὁποῖο ὑπάρχει ἡ κτίση.  Τὸν μοναδικὸ προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου. Τὴν πληρέστερη δυνατὴ ἑνότητα μὲ τὸν Θεό.

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

Οι 14 από τις πιο όμορφες Παναγίες του Αιγαίου

 


Όπου και να βρεθεί κανείς τον Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά η χάρη της. 

Αυτή θα σε οδηγήσει να ανάψεις ένα κερί και να γιορτάσεις μαζί της σε μια κατάλευκη εκκλησιά.

Οι Παναγίες του Αιγαίου άλλες μεγαλοπρεπείς και άλλες ταπεινές και ήσυχες είναι χτισμένες μέσα σε βράχους, σε σπήλαια, σε δύσβατα υψώματα. 

Στους τοίχους τους πολύτιμοι θησαυροί και στις εικόνες τους οι ελπίδες χιλιάδων πιστών. Κι όλες έχουν ένα θαύμα να σου αφηγηθούν. 

Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΦΑΣΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ


Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 14//27.7.2022

Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου.

Ἐδῶ καὶ ἕντεκα (11) μῆνες περίπου παρακολουθοῦμε ἄναυδοι τὸ δρᾶμα συνανθρώπων μας, Ἑλλήνων εὐϋπολήπτων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποκλείονται ἐπ' ἀόριστον ἀπὸ τὴν ἐργασίαν τους, στὸν ζωτικὸ χῶρο τῆς ὑγείας τῆς Πατρίδας μας.

Ἐπιστήμονες ἰατροί, νοσηλευτὲς καὶ ἄλλες εἰδικότητες ἐργαζομένων, πετάχθηκαν ἄσπλαχνα στοὺς δρόμους τῆς πείνας, τῆς ἀνασφάλειας, τῆς ἀνυποληψίας, τῆς μειοτικὴς χλευαστικῆς καὶ ὀνειδιστικὴς συμπεριφορὰς ἐξ' αἰτίας τοῦ ὅτι δὲν ἐμβολιάσθηκαν γιὰ τὸν COVID-19, γιὰ λόγους συνειδήσεως.

Σε απλό… κρυολόγημα μετατρέπεται ο Covid-19: Η Αυστρία βάζει «τέλος» στην καραντίνα για όσους βγαίνουν θετικοί (κι εδώ οι χουντικοί κυνηγάνε ακόμα τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς!!!!)

 


Η Αυστρία, ανακοίνωσε πως από χθες Δευτέρα 1η Αυγούστου βάζει «τέλος» στην υποχρεωτική απομόνωση των ατόμων που έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό.   

Η καραντίνα αντικαθίσταται στο εξής από την υποχρέωση χρήσης προστατευτικής μάσκας τύπου FFP-2.   

Ειδικότερα, από σήμερα, όποιος βρίσκεται θετικός στον κορωνοϊό δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να μείνει σε καραντίνα εφόσον δεν αισθάνεται άρρωστος, ενώ θα πρέπει να φορά προστατευτική μάσκα τύπου FFP-2. 

Η κάκωση του σώματος, το άλγος της ψυχής

 

«Ἐπίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπί τήν ἐμήν χαλεπήν τοῦ σώματος κάκωσιν καί ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τό ἄλγος» (Από τους παρακλητικούς κανόνες).

(Δες με ευμένεια, πανύμνητη Θεοτόκε, τη δύσκολη ασθένεια του σώματός μου και γιάτρεψε τον πόνο της ψυχής μου).

 Ποιος άνθρωπος επί της γης θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τα πράγματα γι’ αυτόν, σωματικά και ψυχικά, εξελίσσονται με τρόπο που δεν υπάρχουν προβλήματα; Μπορεί κάποιος στη νεότητά του να νιώθει δυνατός και παντοδύναμος – ένας μικρός «θεός» ίσως ελλείψει πραγματικών προβλημάτων – όμως με την πάροδο του χρόνου η φθορά που συνοδεύει την ηλικία αρχίζει και κάνει αισθητή την παρουσία της, όπως και οι διάφορες στενώσεις από πλευράς ψυχικής από τη διαπίστωση ότι τελικώς ο κόσμος αυτός δεν μπορεί να γεμίσει την καρδιά και να της δώσει έναν λόγο να αναπνεύσει. «Κοιλάδα πένθους και δακρύων» άλλωστε χαρακτηρίζει η Γραφή τη ζωή αυτή, εξαγγέλλοντας τα αποτελέσματα, για τον άνθρωπο, της αμαρτίας στην οποία απαρχής περιέπεσε και που συνεχίζει δυστυχώς να περιπίπτει. Ο ίδιος ο ενανθρωπήσας Κύριος δεν είναι Εκείνος που βεβαιώνει τους μαθητές Του ότι «στον κόσμο αυτόν θα έχετε θλίψεις» και ότι «με πολλές θλίψεις θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών;»

Ο μύθος των Παγκόσμιων ημερών

 


«Βίος ἀνεόρταστος μακρὰ ὁδὸς ἀ­πανδόχευτος» ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι, γιατί γνώριζαν ὅτι οἱ γιορτές ἔρχονται νά ἀπαντήσουν σέ μιά μεγά­λη ψυχολογική ἀνάγκη. Κάθε ψυχικά ὑ­γιής ἄνθρωπος θέλει νά βρεῖ τρόπο νά ἑορ­τάσει, γιά νά ἐξωτε­ρικεύσει ὅ,τι πι­στεύει καί ζῆ μέσα του.

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

Ακούραστα να κράζουμε: “Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς”

 


π. Συμεών Κραγιόπουλος 


Υπάρχουν απειλές από μέσα μας, από τους κακούς ανθρώπους, από τα στοιχεία της φύσεως, από τον διάβολο, από παντού. Χρειάζεται ακούραστα να κράζουμε: “Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς”.


Και να μην το πούμε, το ξέρει η Παναγία, αλλά εμείς πρέπει να κράξουμε πάλι και ξανά, διότι έτσι θα μάθουμε στην πράξη να παίρνουμε σωστή στάση ενώπιον του Θεού. Καθώς κράζεις και δεν γίνεται αυτό που θέλεις, θα μάθεις τελικά όχι απλώς να κράζεις, αλλά να πέσεις κάτω, να συντριβείς ενώπιον του Θεού - να αποφασίσεις επιτέλους να δεις την αμαρτία σου, να την ομολογήσεις και να μετανοήσεις - για να προχωρήσεις.

Θα «καταντήσει» η Ελλάδα «off-shore» της ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ;

 

Γράφει ο Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος*   


(Το συγκεκριμένο κοινωνιολογικά θέμα με απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια και τώρα με όσα ακούω και διαβάζω για την υπόθεση NOVARTIS, για δίκες που αναβάλλονται και καταδικασμένους που κυκλοφορούν ελεύθεροι αποφάσισα, και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, να καταθέσω την σημερινή μου, για κάποιους ίσως πολύ αιχμηρή, άποψη). 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Παραδόσεις, έθιμα και παροιμίες για τον Αύγουστο από την Ελληνική παράδοση και ζωή

 


*Ο Αύγουστος είναι για μας τους Ορθοδόξους ο μήνας της Παναγίας. Η μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεώς της δεσπόζει καταμεσής του, κ’ οι Παρακλήσεις προς τη Χάρη της, που αρχίζουν από την πρώτη κιόλας μέρα του και συνεχίζονται ως την προπαραμονή της γιορτής, καθώς και η «απόδοσή» της στις εικοσιτρείς, τα «εννιάμερα της Παναγίας» -όπως συνηθίσαμε να τα λέμε- αγιάζουν όλο το μήνα. Καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε!

Δ’ Μακκαβαίων 3, 5: “Ο ευσεβής λογισμός δεν είναι εκριζωτής των παθών, αλλά ανταγωνιστής”. Η δύναμη του καλού λογισμού. Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

–Γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δ’ βιβλίο των Μακκαβαίων, αναφέρεται: Ο ευσεβής λογισμός δεν είναι εκριζωτής των παθών, αλλά ανταγωνιστής (Δ´ Μακ. 3, 5.). Τί σημαίνει;

– Κοίταξε να δής: Τα πάθη είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας, αλλά ο ευσεβής, ο καλός, λογισμός μας βοηθάει να μην υποδουλωνόμαστε σ’ αυτά. Όταν ο άνθρωπος φέρνη όλο καλούς λογισμούς και σταθεροποίηση μιά καλή κατάσταση, τα πάθη παύουν να ενεργούν, οπότε είναι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή ο ευσεβής λογισμός δεν ξερριζώνει τα πάθη, αλλά τα πολεμάει και μπορεί να τα καταβάλη. Νομίζω, ο συγγραφεύς περιγράφει τί μπόρεσαν να υποφέρουν οι Άγιοι Επτά Παίδες, η μητέρα τους Αγία Σολομονή και ο διδάσκαλος τους Άγιος Ελεάζαρος, έχοντας ευσεβείς λογισμούς, για να δείξη ακριβώς την δύναμη του καλού λογισμού.

Άγιοι Επτά Μακκαβαίοι, η μητέρα τους Σολομονή και ο διδάσκαλός τους Ελεάζαρος

 


Eἰς τὸν Ἐλεάζαρον
Πρῶτος πρὸ Χριστοῦ πῦρ στέγων Ἐλεάζαρ,
Ἀθλήσεως προὔθηκε τοῖς ἄλλοις ἴχνη.

Eἰς τὴν Σολομονήν
Πρώταθλον ἄλλην καὶ πρὸ τῆς Θέκλης ἔχω,
Τὴν Σολομονήν, ἣν πρὸ Χριστοῦ πῦρ φλέγει.

Eἰς τοὺς ἑπτά Mακκαβαίους
Ἐξ ἑβδόμης πέμπουσι Παίδων ἑπτάδα,
Ἀρθρέμβολα, πῦρ, καὶ τροχοὶ πρὸς ὀγδόην.

Καῦσαν ἑνὶ πρώτη Σολομώνην, ἑπτά τε υἷας.

Δεν φαντάζεστε ποιοι κρύβονται πίσω από το δήθεν "Κέντρο "Μακεδονικής" Γλώσσας στην Ελλάδα"…

 


Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιοι κρύβονται πίσω από το δήθεν "Κέντρο "Μακεδονικής" Γλώσσας στην Ελλάδα", όπως αυτοαποκαλείται βαρύγδουπα! 

ΠΡΩΤΑ "ΒΛΑΧΙΚΗ", ΤΩΡΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ"

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Η δύση της Δύσης


 https://youtu.be/skc5FEqX2NU?t=216


Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

Η νηστεία του Δεκαπενταύγουστου

 


Aπό 1η Αυγούστου μέχρι και 14η Αυγούστου Νηστεύουμε προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η νηστεία είναι αυστηρή. Ψάρι τρώμε μόνο στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας (6 Αυγούστου). Άν η 15η Αυγούστου συμπέσει Τετάρτη ή Παρασκευή τότε γίνεται κατάλυση μόνον ιχθύος.

Η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Η πρώτη. Η πιο παλιά από όλες. Την έδωκε στον Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Το νόημα της νηστείας ήταν: με το όπλο της νηστείας να συνηθίσουν οι άνθρωποι στην υπακοή στο Θεό και στην πάλη κατά του διαβόλου.

Διαδίκτυο: Έξι λόγοι για τους οποίους οι γονείς δεν πρέπει να αναρτούν φωτογραφίες των παιδιών τους

 


Τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα έχουν το μεγαλύτερο ψηφιακό αποτύπωμα στην ιστορία. Ένας μέσος άνθρωπος, μέχρι να γίνει 18 ετών, εκτιμάται ότι θα έχει περισσότερες από 70.000 αναρτήσεις στο διαδίκτυο που θα τον αφορούν.   

Πρόκειται για έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που κοινοποιείται, ανταλλάσσεται και αποθηκεύεται. Αυτά τα δεδομένα είναι στη συνέχεια προσβάσιμα σε πολύ περισσότερους από ό,τι ίσως συνειδητοποιούμε.   

«Είναι φυσικό να θέλουμε να μοιραζόμαστε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μας. Όταν αναρτάτε φωτογραφίες των παιδιών σας στο διαδίκτυο, μπορεί να σας φαίνεται ακίνδυνο, αλλά υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να ακολουθήσετε μία συνετή στάση», σύμφωνα με τη διεθνή εταιρεία ψηφιακής προστασίας και κυβερνοασφάλειας ESET.

Τα δικά μας δικαστήρια θα μπορούσαν να βγάλουν μια τέτοια ετυμηγορία…;


Ένας 15χρονος πιάστηκε να κλέβει από κατάστημα στην Αμερική. Σε μια προσπάθεια να ξεφύγει, το αγόρι κατέστρεψε και ένα ράφι. Αφού ο δικαστής άκουσε την υπόθεση, ρώτησε το αγόρι:
– Αλήθεια έκλεψες κάτι; …
  Έκλεψες ψωμί και τυρί και κατέστρεψες το ράφι;
Το αγόρι, ντροπιασμένο, με σκυμμένο το κεφάλι, απάντησε:  Ναι
Δικαστής:
– Γιατί έκλεψες;
Αγόρι:
– Τα χρειαζόμουν
Δικαστής:
– Δεν μπορούσες να τα αγοράσεις, αντί να κλέψεις?
Αγόρι:
– Δεν είχα λεφτά
Δικαστής:
– Θα μπορούσες να είχες ζητήσει χρήματα από τους γονείς σου…
Αγόρι:
– Έχω μόνο τη μητέρα μου που είναι άρρωστη στο κρεβάτι και δεν έχει δουλειά. Για εκείνη έκλεψα το ψωμί και το τυρί
Δικαστής:
– Δεν κάνεις τίποτα? Δεν έχεις δουλειά;”
Αγόρι:
– Δούλεψα σε πλυντήριο αυτοκινήτων. Πήρα ρεπό για να βοηθήσω τη μαμά μου και γι' αυτό απολύθηκα…
Μετά το τέλος της συζήτησης με το αγόρι, ο δικαστής ανακοίνωσε την ετυμηγορία:
”Το να κλέβεις, ειδικά το να κλέβεις ψωμί, είναι ένα πολύ επαίσχυντο έγκλημα. Και εδώ είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτή την κλεψιά. Όλοι ανεξαιρέτως οι παρόντες σε αυτή την αίθουσα σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, ευθύνονται για αυτή την κλοπή!
Όλοι οι παρόντες θα πληρώσουν πρόστιμο 10$. Κανείς δεν θα φύγει από εδώ μέχρι να δώσει 10$.
Ο δικαστής πήρε ένα χαρτονόμισμα 10$ από την τσέπη του, πήρε ένα στυλό και άρχισε να γράφει:
”Επιπλέον, έχω θέσει πρόστιμο 1.000$ για τον ιδιοκτήτη του οικείου καταστήματος που παρέδωσε το πεινασμένο αγόρι στην αστυνομία. Αν δεν πληρωθεί το πρόστιμο σε μία ώρα, το κατάστημά του θα παραμείνει κλειστό”.
Όλοι οι παρόντες ζήτησαν συγνώμη από το αγόρι και του έδωσαν όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν…
Ο δικαστής έφυγε από την αίθουσα του δικαστηρίου κρύβοντας τα δάκρυά του…
Αφού άκουσαν την ετυμηγορία, οι παρόντες στην αίθουσα είχαν μάτια γεμάτα δάκρυα…
Αναρωτιέμαι αν η κοινωνία μας, το σύστημα μας, τα δικαστήρια μας θα μπορούσαν να βγάλουν μια τέτοια ετυμηγορία…
Ο δικαστής πρόσθεσε:
”Αν ένας άνθρωπος πιαστεί να κλέβει ψωμί, όλοι οι άνθρωποι της κοινότητας, της κοινωνίας και της πολιτείας πρέπει να ντρέπονται!”

πηγή: www.exapsalmos.gr