Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Αυτή είναι η Παναγία, που ακούει τις προσευχές των σιωπηλών, που ενώ δεν μιλάς ξέρει τι λες…

 

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Πόσες φορές δεν στάθηκα μπροστά στην εικόνα Της, στο καντήλι της και δεν είχα τίποτε απολύτως να της πω. Κενό, τίποτα, όλος, μάτια, όλος δάκρυα..

Λέξη δεν έβγαινε από τα ξεραμένα χείλη μου. Λέξη από τα ταραγμένο μου μυαλό.
Είναι τότε που ο πόνος σε κλειδώνει, που σε παγώνει στον πιο βαρύ χειμώνα της καρδιάς σου.
Σιωπή, βλέμμα κενό, καρδιά παραλυμένη.

Όταν πονάς δεν μιλάς, σιωπάς και είναι τόσο δυνατές οι κραυγές σου που δεν ακούγονται.

Βίος τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας (1η Ἀπριλίου – διαβάζεται καὶ τὴν Πέμπτη τοῦ Μεγάλου Κανόνος, τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν)

Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Φορητή εικόνα στην Ιερά Μητρόπολη Μόρφου


Τὸν Βίο τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας συνέγραψε ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων († 11 Μαρτίου), ὁ ὁποῖος συνέγραψε διάφορα ἀσκητικὰ καὶ ὑμνογραφικὰ κείμενα ποὺ διαποτίζονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ τῆς ἀσκητικῆς παραδόσεως.

Ἡ Ὁσία Μαρία γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ (527 – 565 μ.Χ.). Ἀπὸ τὰ δώδεκα χρόνια της πέρασε στὴν Αἴγυπτο μία ζωὴ ἀσωτίας, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν μικρὴ αὐτὴ ἡλικία διέφθειρε τὴν παρθενία της καὶ εἶχε ἀσυγκράτητο καὶ ἀχόρταγο τὸ πάθος τῆς σαρκικῆς μείξεως. Ζώντας αὐτὴν τὴν ζωὴ δὲν εἰσέπραττε χρήματα, ἀλλὰ ἁπλῶς ἱκανοποιοῦσε τὸ πάθος της. Ἡ ἴδια ἐξαγορεύθηκε στὸν Ἀββᾶ Ζωσιμᾶ ὅτι διετέλεσε: «δημόσιον προκείμενη τῆς ἀσωτίας ὑπέκκαυμα, οὐ δόσεώς τινος, μὰ τὴν ἀλήθειαν, ἕνεκεν», κάνοντας δηλαδὴ τὸ ἔργο της δωρεάν, «ἐκτελοῦσα τὸ ἐν ἐμοὶ καταθύμιον». Καὶ ὅπως τοῦ ἀπεκάλυψε, εἶχε ἀκόρεστη ἐπιθυμία καὶ ἀκατάσχετο ἔρωτα νὰ κυλιέται στὸ βόρβορο ποὺ ἦταν ἡ ζωή της καὶ σκεπτόταν ἔτσι ντροπιάζοντας τὴν ἀνθρώπινη φύση.

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Ὁμιλία στὴν Ε’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

«Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου.» (Μάρκ. ι´ 35-37).

Θέλουµε, ὅταν δοξαστεῖς, νὰ µᾶς βάλεις καὶ τούς δύο, ἕνα στὰ δεξιὰ καὶ τὸν ἄλλον στ᾽ ἀριστερά του. Αὐτὲς οἱ σκέψεις κι αὐτὲς οἱ ἐπιθυµίες βασάνιζαν τοὺς δυὸ µαθητὲς τὴν παραµονὴ τῆς µέρας ποὺ ὁ Διδάσκαλός τους ἐπρόκειτο νὰ ὑποστεῖ τὸ µεγαλύτερο µαρτύριο! Αὐτὴ εἶναι ἡ σκληρυµένη καὶ τραχιὰ ἀνθρώπινη φύση. Αὐτὴν ἤθελε ὁ Κύριος καὶ Θεραπευτὴς νὰ µαλακώσει, νὰ θεοποιήσει. Μετὰ ἀπὸ τόση ἔµφαση ποὺ ὁ Ἴδιος ἔδινε στὸ «ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι», µετὰ ἀπὸ τόσες καὶ τόσες ἐπανειληµµένες διδαχὲς ὅτι πρέπει ν’ ἀποφεύγουν τὴν κοσµικὴ δόξα καὶ τὴν πρωτοκαθεδρία, µετὰ ἀπὸ τόσο µεγάλο παραδειγµα ὑποταγῆς στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ καὶ µετὰ τὴν πρόσφατη τροµερὴ προφητεία Toυ γιὰ τὴν τελική Toυ ταπείνωση καὶ τὸ ἄδικο πάθος Toυ, οἱ δυὸ αὐτοὶ µαθητές Toυ, καὶ µάλιστα ἀπὸ τοὺς πρωτοκορυφαίους, ἐκτέθηκαν ζητώντας ἀπὸ τὸν Κύριο τὴν προσωπική τους ἀνταµοιβὴ καὶ δόξα.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Ἑβρ.9,11-14] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Ἑβρ.9,11-14]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου(:Ὁ Χριστὸς ἦλθε ὡς ἀρχιερέας τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν, τῶν ἀγαθῶν δηλαδὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Καὶ εἰσῆλθε στὰ ἐπουράνια Ἅγια τῶν Ἁγίων μέσα ἀπὸ μία ἀνώτερη καὶ τελειότερη σκηνή, ποὺ δὲν κατασκευάστηκε ἀπὸ χέρια ἀνθρώπων. Δηλαδὴ δὲν εἰσῆλθε μέσα ἀπὸ μία ἐπίγεια σκηνή, ὅπως ἦταν ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου, ἀλλὰ δεδομένου ὅτι τὸ σῶμα Του ἦταν ἡ σκηνὴ καὶ κατοικία τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀσυγκρίτως ἀνώτερη καὶ τελειότερη, εἰσῆλθε μέσα ἀπὸ τὴ σκηνὴ αὐτὴ τοῦ σώματός Του)»[Ἑβρ.9,11].

Σάββατον του Ακαθίστου Ύμνου

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Σαββάτῳ τῆς πέμπτης Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, ἑορτάζομεν τὸν Ἀκάθιστον Ὕμνον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας

Ὕμνοις ἀΰπνοις εὐχαρίστως ἡ Πόλις,
Τὴν ἐν μάχαις ἄγρυπνον ὑμνεῖ Προστάτιν.


Ακάθιστος ύμνος επικράτησε να λέγεται ένας ύμνος «Κοντάκιο» της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, από την όρθια στάση, που τηρούσαν οι πιστοί κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας του. Οι πιστοί έψαλλαν τον Ακάθιστο ύμνο όρθιοι, υπό τις συνθήκες που θεωρείται ότι εψάλη για πρώτη φορά, ενώ το εκκλησίασμα παρακολουθούσε όρθιο κατά την ακολουθία της γιορτής του Ευαγγελισμού, με την οποία συνδέθηκε ο ύμνος.

Ψάλλεται ενταγμένος στο λειτουργικό πλαίσιο της ακολουθίας του Μικρού Αποδείπνου, σε όλους τους Ιερούς Ναούς, τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις πρώτες τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη ολόκληρος. Είναι ένας ύμνος που αποτελείται από προοίμιο και 24 οίκους (στροφές) σε ελληνική αλφαβητική ακροστιχίδα, από το Α ως το Ω (κάθε οίκος ξεκινά με το αντίστοιχο κατά σειρά ελληνικό γράμμα), και είναι γραμμένος πάνω στους κανόνες της ομοτονίας, ισοσυλλαβίας και εν μέρει της ομοιοκαταληξίας.

Επικός ο Μανώλης Κοττάκης για τον Κασσελάκη: Αν έχετε μέσα σας την πατρίδα και τον Χριστό, δείξτε το με μεγαλύτερη ταπεινότητα και μεγαλύτερη σεμνότητα


Θα ήθελα πολύ να πάρω στα σοβαρά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κύριο Κασσελάκη, αλλά λυπάμαι. Δεν δύναμαι. Εκεί που δείχνει ότι είναι σε πορεία να σοβαρευτεί και να σταθεί στο ύψος του αξιώματος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του δίνει μια και τα γκρεμίζει όλα. Στέκεται κάπου στη μέση τού πουθενά, σε ένα διάλειμμα της «φουσκωτής» περιοδείας του στο Αιγαίο, παίρνει ύφος χιλίων καρδιναλίων, μας ενημερώνει με λουδοβίκειο ύφος ότι «μας έχει νέα» και διακηρύσσει εν τέλει ότι «η καπηλεία του πατριωτισμού, της πίστης και της οικογένειας από τη Δεξιά τελειώνει εδώ». Επειδή το λέει αυτός! Ο μετριοφρόνων και ο υπεράνω. Νόμος!

Άγιος Τούνομ ο εμίρης, ο Μάρτυς. Γιορτάζει σήμερα διότι Μαρτύρησε το θαύμα με το Άγιο Φως και την σχισμένη κολόνα


Φῶς ἅγιον, Τούνομ, φωτίσαν σὸν σκότος,
Πρὸς Φῶς εἴλκυσέ σε, Χριστόν, ἐν τῷ πόλῳ.
Ὁ ἔνδοξος τοῦ Χριστοῦ Μάρτυς Ἐμίρης

Το Μεγάλο Σάββατο του έτους 1579 μ.Χ., οι Αρμένιοι δωροδόκησαν τους Τούρκους που κατείχαν τα Ιεροσόλυμα και το Μεγάλο Σάββατο εισήλθε στον Πανάγιο Τάφο ο δικός τους Πατριάρχης να πάρει το Άγιο Φώς. Οι Τούρκοι κυβερνήτες απαγόρευσαν στον Έλληνα πατριάρχη και στους ορθοδόξους πιστούς να εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως για την καθιερωμένη τελετή του Αγίου Φωτός.

Τα συγγράμματα που αναφέρονται στο γεγονός δεν προσδιορίζουν το ακριβές έτος. Αναφέρουν, όμως, ότι την περίοδο εκείνη πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Σωφρόνιος, ενώ πατριάρχες Κων/πόλεως, Αλεξανδρείας και Αντιοχείας ήταν αντιστοίχως ο Ιερεμίας, ο Σιλβέστρος και ο Ιωακείμ. Tέλος, σουλτάνος της οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν ο Μουράτ Γ΄[2]. Αν ανατρέξουμε στους επίσημους καταλόγους (ή στις ιστοσελίδες) των τεσσάρων αυτών Πατριαρχείων, διαπιστώνουμε πως οι τέσσερις ελληνορθόδοξοι πατριάρχες πράγματι διετέλεσαν τα καθήκοντά τους στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα· και αν εξετάσουμε την ακριβή περίοδο πατριαρχίας του καθενός, και την αντίστοιχη περίοδο βασιλείας του σουλτάνου Μουράτ Γ΄, προκύπτει ότι το μοναδικό έτος που συνέπεσε η διοίκηση των πέντε αντρών είναι το 1579[1].

«Στις δύσκολες μέρες που περνούμε, πού αλλού να στραφούμε για να λάβουμε δύναμη, πού αλλού να στηρίξουμε τις ελπίδες μας;»


Αγίου Νικολάου Αχρίδος

Στις δύσκολες μέρες που περνούμε, πού αλλού να στραφούμε για να λάβουμε δύναμη, πού αλλού να στηρίξουμε τις ελπίδες μας;…

Όσο λιγότερη πίστη έχουμε, τόσο περισσό­τερη είναι η στεναχώρια μας. Μία από τις σπου­δαιότερες ωφέλειες της πίστης είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από τις πολλές στεναχώριες.

Όσο το παιδί γνωρίζει πως υπάρχει ο πατέ­ρας, που φροντίζει για το σπίτι και για όλες τις δουλειές του σπιτιού, κάθε στεναχώρια του τελειώνει γρήγορα με τραγούδι.

Προτυπώσεις τῆς Θεοτόκου εἰς τὸν Κανόνα τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου


Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Γριβάκου, Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ-Νομικοῦ

Ὁ «Ἀκάθιστος Ὕμνος» εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον σημαντικὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα τῆς βυζαντινῆς περιόδου, συνδεδεμένο μὲ τὴν λατρευτικὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐθνικὴ ὑπόσταση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ προοίμιο καὶ 24 Οἴκους (στροφὲς) κατὰ τὴν ἀκολουθία τῆς ἑλληνικῆς ἀλφαβητικῆς ἀκροστιχίδας, ἀπὸ τὸ Α ὥς τὸ Ω καὶ εἶναι γραμμένος πάνω στοὺς κανόνες τῆς ὁμοτονίας, ἰσοσυλλαβίας καί, ἐν μέρει, τῆς ὁμοιοκαταληξίας.

Ἄρχεται μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου καὶ κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τῆς Παρθένου στὴν Ἐλισάβετ, τὶς ὑποψίες τοῦ Ἰωσήφ, τὴν προσκύνηση τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοὺς ποιμένες καὶ τοὺς μάγους, τὴν φυγή Του στὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Ὑπαπαντή Του. Κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ, γίνεται λόγος περὶ τὴν σάρκωση τοῦ Κυρίου, τὴν θέωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν θεομητορικὴ ἀξία τῆς Παναγίας. Διακριτικό του εἶναι ὅτι ἐπεξεργάζεται ποιητικὰ τὶς παλαιοδιαθηκικὲς προτυπώσεις τῆς Θεοτόκου, ὡς «τῶν προφητῶν τὸ περιήχημα».

Η τελική λίστα των 42 υποψηφίων που θα συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωψηφοδέλτιο της ΝΙΚΗΣ


To Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ ανακοινώνει τους τέσσερις τελευταίους υποψηφίους του συνδυασμού του Κινήματος:

1) Κυρσανίδης Δημήτρης, Θεσσαλονίκη

5 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Παρκούρ


2) Μπαγλατζή Ξενιά Σοφία, Αλμυρός Βόλου

Γεωπόνος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην Ειδικότητα Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών, Οινολόγος


3) Τάκης Αντώνιος, Καβάλα

Ειδικός Καρδιολόγος


4) Χατζή Μαρία, Φλώρινα

Αεροσυνοδός, Φοιτήτρια Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα των 42 υποψηφίων ευρωβουλευτών του κόμματος:

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ «ΤΡΟΠΑΡΙΟ»!

 

Του Δημητρίου Ρίζου, θεολόγου, από το περιοδικό "μεγαλομάρτυρες" (Απρίλιος 2024)

Τὰ ὄργανα τοῦ «ἀντικειμένου» καὶ φέτος ἔκαναν τὴν ἐμφάνισί τους. Τὸ περιμέναμε,  τὸ  ξέρομε  ὅτι  δὲν  θὰ  σεβασθοῦν  τὴν  μεγάλη  ἑορτὴ  τῆς χριστιανοσύνης, τὴν  Ἀνάστασι  τοῦ  Κυρίου.  Ἐνοχλοῦνται  οἱ  ἄνθρωποι  τοῦ σκότους ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι κατὰ κανόνα λένε  ὅτι  ὑπηρετοῦν  τὴν  τέχνη  καὶ  τὸν  πολιτισμό  καὶ  τάχα  φωτίζουν  τὸν κόσμο, ἀλλά ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὸ άληθινὸ φῶς, Καὶ αὐτὸ τὸ ἀληθινὸ φῶς εἶναι  μόνον  ὁ  Ἰησοῦς  Χριστός.  Ποιὸς  ἄλλος  στὴν  παγκόσμια  ἱστορία τόλμησε νὰ πῆ· «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου»;  

Φέτος ἄνθρωποι τῆς τέχνης, καὶ μὲ τὴν ζωγραφικὴ καὶ μὲ τὴν μουσικὴ ἀσεβέστατα  προσέβαλαν  τὴν  χριστιανικὴ  πίστι,  στενοχώρησαν  τὸ  χριστε-πώνυμο πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας σὲ μέρες προετοιμασίας γιὰ τὸν ἑορτασμό τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου. Δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω πὼς εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός,  ὅτι  ἐκδηλώσεις  κατὰ  τῆς  χριστιανικῆς  πίστεως  γίνονται  παρα-μονὲς τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα. Χρόνια τώρα βλέπομε νὰ ἐπανα-λαμβάνεται τὸ ἴδιο «τροπάριο», δηλ. βάναυσι προσβολὴ τῆς χριστιανικῆς πίστεως πρὶν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες χριστιανικὲς ἑορτές. Ἐκφράζεται δὲ μέσα ἀπὸ  τὴν  τέχνη.  Καὶ  ἂν  ἀκουσθῆ  κάποια  διαμαρτυρία,  ἀλλοίμονο  στὸν διαμαρτυρόμενο.  Αὐτὸς  ποὺ  προσβάλλει  ἔχει  τὸ  ἐλεύθερο  τοῦ  λόγου, αὐτὸς ποὺ διαμαρτύρεται εἶναι σκοταδιστής, καὶ δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζεται ἐλεύθερα. Συνταγματικὴ ἀντίφασι!  

Σκέφτομαι ὅμως κάτι ἄλλο, μὲ τὴν συνταγματικὰ ἐλευθερία τοῦ λόγου μου.  Γιατὶ  δὲν  τολμάει  καμμία  τέχνη νὰ προσβάλη, μὲ τὸν  ἴδιο  δικαίωμα τοῦ λόγου καὶ τὸ ἴδιο τρόπο, ὄχι τὸν Χριστό καὶ τὴν χριστιανικὴ πίστι, ἀλλὰ κάποια  ἐξ  ἀνατολῆς  θρησκεία;  Τόλμησε  ἕνας  εὐρωπαῖος  νὰ  ζωγραφίση κάτι γιὰ τὸν ἱδρυτὴ τοῦ Ἰσλάμ, καὶ χρειάσθηκε νὰ τὸν προστατεύη διεθνὴς ἀστυνομία.  Λέω  τολμήσατε,  ὅπως  παρουσιάσθηκε  ἡ  Παναγία  φέτος  σὲ κάποια ἔκθεσι, καὶ ὅπως μουσικὸ συγκρότημα τραγούδησε τὴν χριστιανικὴ πίστι, νὰ παρουσιάσετε γιὰ ἄλλες θρησκεῖες. Ἀντέχετε; 

Ἔχομε ἐλευθερία τοῦ λόγου, καὶ μπορῶ νὰ πῶ, ὅτι ἔχομε μὲ τὸν Χριστὸ τὸ φῶς, καὶ μὲ τὸν Ἀντικείμενο τὸ σκοτάδι. Ὅσοι δὲν εἶναι μέ  «τὸ φῶς τὸ ἀληθινό» τοῦ Χριστοῦ, εἶναι στὸ σακκί τοῦ Ἀντικειμένου, ὅπου εἰρηνεύουν μεταξύ τους. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πολεμοῦν τὸν Χριστό καὶ τὴν χριστιανικὴ πίστι.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Κείμενο ράπισμα τῆς Κουρουπάκη στὴν Μητσοτακική πολιτική ἀναλγησία, γιὰ τὴν «πρόσφατη ἀνακάλυψη» τῆς δημογραφικῆς κατάρρευσης τῆς Ἑλλάδας!


Τῆς Ἀσπασίας Ἰ. Κουρουπάκη, Βουλευτοῦ Β1 Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν

Ξαφνικὰ τὰ ΜΜΕ καὶ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀνακάλυψαν τὴν δημογραφική μας κατάρρευση. Ἀφορμὴ στάθηκε ἕνα σχόλιο στὸ twitter. Ὅμως ἡ ΝΙΚΗ παρακολουθεῖ τὸ ζήτημα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ μπῆκε στὴν Βουλὴ καὶ ἔχει θέσει ὡς ἀπόλυτη προτεραιότητά της τὸ ζήτημα αὐτό.
Δύο χρόνια μετὰ ἀπὸ σχετικὴ ἀπόφαση τῆς ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ, καὶ κατόπιν δικοῦ μας σχετικοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου, ἡ Κυβέρνηση ἀναγκάζεται νὰ συμμορφωθεῖ καὶ νὰ ἐπαναφέρει τὴν ἔκπτωση στὸ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα ποὺ εἶχαν οἱ πολύτεκνοι.
Ἔχουμε ἤδη διεκδικήσει νὰ ληφθοῦν μέτρα ὅπως ἡ θέσπιση πλήρους ἀφορολόγητου γιὰ τὶς 27.000 πολύτεκνες οἰκογένειες, τὸ ὁποῖο ὅμως ἡ κυβέρνηση, διὰ στόματος τοῦ ὑπουργοῦ τῆς κ. Θεοχάρη, ἀπέρριψε ὡς «ἀντίθετο στὴν φορολογικὴ δικαιοσύνη». Παράλληλα δέ, ὕστερα ἀπὸ κοινοβουλευτικὴ παρέμβαση τῆς ΝΙΚΗΣ, κατέστη ἀφορολόγητο τὸ ἐπίδομα μητρότητας... τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, κάτι ποὺ δὲν προβλεπόταν ἀρχικὰ στὸ σχετικὸ νομοσχέδιο.

Ἡ ΝΙΚΗ ἔχει ἕνα ὅραμα γιὰ τὴν ἀνάσχεση τοῦ δημογραφικοῦ καὶ μιὰ συγκροτημένη πολιτικὴ ποὺ θὰ περιλαμβάνει:

Μέγας Κανών: Τι είναι ο Μεγάλος Κανόνας; Πότε ψάλλεται και γιατί ονομάστηκε έτσι;

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Τι είναι ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ; Πότε ψάλλεται και γιατί ονομάστηκε έτσι; 

 Στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, στο μεγάλο απόδειπνο των τεσσάρων πρώτων ημερών της Α’ Εβδομάδας των Νηστειών διαβάζεται χωρισμένος σε τέσσερα μέρη ο Μεγάλος Κανόνας και ολόκληρος την Πέμπτη της Ε’ εβδομάδας των Νηστειών. Ψάλλεται σε ήχο πλ. β’ που είναι ιδιαίτερα κατανυκτικός, εκφραστικός του πένθους και της συντριβής της καρδιάς. 

 Ψυχή μου, Ψυχή μου, ανάστα τι καθεύδεις; Το τέλος εγγίζει και μέλλεις θορυβείσθαι· ανάνηψον ουν, ίνα φείσηται σου Χριστός ο Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών.

 Μπορούμε να περιγράψουμε το κανόνα αυτό σαν ένα θρήνο μετάνοιας που μας μεταφέρει στο βάθος και στο πεδίο δράσης της αμαρτίας, κλονίζοντας τη ψυχή μας με την απόγνωση, τη μετάνοια και την ελπίδα. 

Άγιος Πορφύριος: Το μυστικό για να μας δώσει εύκολα, ευκολότατα ο Χριστός ότι επιθυμούμε!

Να μην εκβιάζομε με τις προσευχές μας τον Θεό. Να μη ζητάμε απ’ τον Θεό να μας απαλλάξει από κάτι, ασθένεια κ.λπ., ή να μας λύσει τα προβλήματά μας, αλλά να ζητάμε δύναμη και ενίσχυση από Εκείνον, για να τα υπομένομε.

Όπως Εκείνος κρούει με ευγένεια την πόρτα της ψυχής μας, έτσι κι εμείς να ζητάμε ευγενικά αυτό που επιθυμούμε κι αν ο Κύριος δεν απαντάει, να σταματάμε να το ζητάμε.

Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει κι ο Θεός τα «μυστικά» Του. Εφόσον πιστεύομε στην αγαθή Του πρόνοια, εφόσον πιστεύομε ότι Εκείνος γνωρίζει τα πάντα απ’ τη ζωή μας κι ότι πάντα θέλει το αγαθόν, γιατί να μη δείχνομε εμπιστοσύνη;

Η βίωση της χαρμολύπης στην ορθόδοξη πνευματικότητα

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

Η περίοδος του Τριωδίου και ιδιαίτερα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι για την Αγία μας Εκκλησία η ιερότερη χρονική διάρκεια του ενιαυτού. Είναι το νοητό στάδιο όπου ο κάθε πιστός καλείται να δώσει τον προσωπικό του αγώνα για την ψυχοσωματική του κάθαρση από τους ρίπους της αμαρτίας. Να βιώσει την ορθόδοξη πνευματικότητα, η οποία ταυτίζεται με την ανάκτηση της αυθεντικής του φύσεως, από τη φθορά και την αμαρτία, «εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφ.4,13). Η προπαρασκευή μας για τον εορτασμό του Πάσχα είναι ταυτόσημη με την πνευματική μας προαγωγή και ωρίμανση, ώστε να καταστούμε «σύμμορφοι της εικόνος του Υιού (του Θεού)» (Ρωμ.8,29).

Όσο περισσότερο αγωνίζεσαι να αγαπάς τον Θεό, τόσο περισσότερο Αυτός σου αποκαλύπτεται!


Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης

Πρέπει να πιστεύης ότι σε αγαπά ο Θεός, ακόμη κι αν όλοι οι άνθρωποι σε αποστραφούν κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν. Όταν σου έλθη λογισμός πως δεν σε αγαπούν και δεν σου συμπαραστέκονται, τότε να θυμάσαι πως, όταν όλοι σ’ εγκαταλείψουν, όμως έχεις τον Θεό για βοηθό.
«Ο πατήρ μου», λέγει ο Δαβίδ, «και η μήτηρ μου εγκατέλιπόν με, ο δε Κύριος προσελάβετό με» (Ψαλμ. 26, 10).

Κάποιος Μοναχός ήταν άρρωστος. Πέρασε περίπου ένας μήνας, και κανείς δεν πήγε στο κελλί του να τον ‘δη και να τον βοηθήση.
Κατόπιν έστειλε ο Θεός άγγελο να τον υπηρέτηση. Κι όταν αργότερα οι συνασκητές του σκέφθηκαν να τον επισκεφθούν, να ιδούν μήπως είναι άρρωστος, μήπως έχη πάθει τίποτα, αυτός, μόλις τους αντίκρυσε, τους φώναξε:

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Άγιος Μακάριος Νοταράς: Ο πρωτεργάτης του Κολλυβαδικού Κινήματος.


ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Το Κολλυβαδικό Κίνημα είναι η συνέχεια του Ησυχαστικού Κινήματος και αποτελεί μια από τις πλέον γνήσιες εκφάνσεις της ορθοδόξου πνευματικότητας. Ταυτόχρονα αποτέλεσε και μια ισχυρή πνευματική αναγέννηση, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Εκκλησία μας, κατά την οποία απειλούνταν το εκκλησιαστικό πλήρωμα από τους εξισλαμισμούς και η σώζουσα αλήθεια της Ορθοδοξίας μας από την άλωση της κακόδοξης δυτικής παράδοσης. Ένας από τους πρωτεργάτες του κινήματος υπήρξε και ο άγιος Μακάριος Νοταράς, μια μεγάλη πνευματική και εκκλησιαστική μορφή του 18ου αιώνα.

Ο Δήμος Γ. Θανάσουλας ανέλαβε καθήκοντα Eκπροσώπου Tύπου της ΝΙΚΗΣ


Ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Δήμος Γ. Θανάσουλας ανέλαβε καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος ΝΙΚΗ.

Σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1995 με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο. Έχει παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σειρά υποθέσεων που έχουν απασχολήσει έντονα την Κοινή Γνώμη, όπως το Μάθημα των Θρησκευτικών, η Κάρτα του Πολίτη, το Κλείσιμο των Εκκλησιών κατά την περίοδο του covid-19 και η Υποχρεωτικότητα του Εμβολιασμού στην ΕΜΑΚ. Έχει έντονη κοινωνική δράση δίνοντας πολλές ομιλίες ανά την Ελλάδα για θέματα της επικαιρότητας. Μεταξύ άλλων, υπήρξε εις εκ των κεντρικών ομιλητών στο Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα κατά του νομοσχεδίου για τον Γάμο των Ομοφυλοφίλων.

Ο πλανήτης θα αντιμετωπίσει μεγάλη πληθυσμιακή κρίση μέχρι το 2075, εάν τα ποσοστά γεννήσεων συνεχίσουν να μειώνονται
Η αντισύλληψη, η άμβλωση, οι στείρες ταυτότητες φύλου, η προπαγάνδα εναντίον των γεννήσεων και τελευταία οι δολοφονικές και στειρωτικές «ενέσεις», έχουν όλα ενεργοποιηθεί για να εξουδετερώσουν μια πληθυσμιακή «βόμβα» που όμως δεν εξερράγη ποτέ.

Μια νέα μελέτη τεκμηριώνει τη συνεχή ραγδαία μείωση του παγκόσμιου ποσοστού γεννήσεων, με τη μείωση του πληθυσμού να επιταχύνεται σε κάθε έθνος ανά τον κόσμο.

Η έκθεση με τίτλο « Global fertility in 204 countries and territories, 1950–2021, with forecasts to 2100: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021», δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου στο «The Lancet», και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα «Bill & Melinda Gates Foundation» δηλώνει ότι μέχρι το 2040, σε κάθε περιοχή εκτός Αφρικής, το ποσοστό γεννήσεων θα έχει πέσει κάτω από το ποσοστό αντικατάστασης. (1)

Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής της Ιεράς Νήσου Πάτμου (16 Απριλίου)

                                                 Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής

Στην αγιοκατάταξη του γέροντα Αμφιλοχίου Μακρή της Πάτμου, προχώρησε στις 29 Αυγούστου 2018 μ.Χ. η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής (κατά κόσμον Αθανάσιος Μακρής) γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του 1889 μ.Χ. στην Πάτμο.

Η μοναχική του κουρά έγινε στις 27 Αυγούστου του 1906 μ.Χ. στην Ιερά Μονή του Θεολόγου όπου έλαβε το όνομα Αμφιλόχιος.

Στις 23 Μαρτίου του 1913 μ.Χ. σε ηλικία 24 ετών κείρεται στο Κάθισμα του Απολλώ Μεγαλόσχημος Μοναχός από τον ασκητή και πνευματικό Μακάριο Αντωνιάδη τον Σάμιο.

Κως 16 Απριλίου 1945. Το τελευταίο ατιμώρητο έγκλημα στην κατεχόμενη Ελλάδα

Γράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης

Την περίοδο της φρικτής κατοχής της πατρίδας μας, οι Γερμανικές, οι Ιταλικές, οι Βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάμεις, σε συνεργασία με τους ελληνόφωνους και άλλους συνεργάτες τους, μετέτρεψαν την Ελλάδα σε ένα διαρκές Ολοκαύτωμα. Ελληνίδες και Έλληνες, βρέφη, παιδιά και ηλικιωμένοι, αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν, ενώ οι οικίες, ακόμη και τα κοιμητήρια τους καταστράφηκαν σε εκατοντάδες μαρτυρικές πόλεις και χωριά, ενώ οι εγκληματίες δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Καμία άλλη χώρα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν δέχτηκε τη μανία, τη βαρβαρότητα των κατακτητών και δεν είχε ανάλογες απώλειες σε σχέση με τον πληθυσμό της, όσο η Ελλάδα. Στη ανάλυση όμως για τις μαζικές δολοφονίες, στην έρευνα των εγκλημάτων αυτών, λησμονείται τις περισσότερες φορές το γεγονός ότι η κατοχή, άρα και τα εγκλήματα στην Ελλάδα δεν τελείωσαν τον Οκτώβριο του 1944, αλλά συνεχίστηκαν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι και το τέλος της παγκόσμιας σύρραξης, δηλαδή στις αρχές Μαΐου του 1945.

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Αφού δεν μπορείς να μετανοήσεις, τουλάχιστον συγχώρεσε τους άλλους. Τρομερή ομιλία του π. Νικόλαου Λουδοβίκου

 

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Μνημείο στο Μορφοβούνι Καρδίτσας για τον Ήρωα Σμηναγό Γιώργο Μπαλταδώρο

 

Μνημείο στο Μορφοβούνι Καρδίτσας για τον Ήρωα Σμηναγό Γιώργο Μπαλταδώρο, πατέρα δύο παιδιών από το Μορφοβούνι Καρδίτσας, που το 2018 έπεσε υπέρ πατρίδος κοντά στη Σκύρο, όταν επέστρεφε από αποστολή αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών.

Στις 12 Απριλίου, συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από την ημέρα που ο ήρωας Σμηναγός Γεώργιος Μπαλταδώρος έχασε τη ζωή του, όταν το μονοθέσιο αεροσκάφος M2000-5 της 114ΠΜ/331Μ, σε απόσταση εννέα (9) ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Νήσου Σκύρου, προσέκρουσε στη θάλασσα.

πηγή: https://enromiosini.gr/

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος!


Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

ΟΡΓΗ ἔχει προκαλέσει ἡ ἀντιμετώπισις τῶν τουρκικῶν προκλήσεων ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ἡ πολιτική ἡγεσία του, πού ἐξετέθη μέ τήν γνωστή ὑπόκλιση τοῦ ὑπουργοῦ κ. Γιώργου Γεραπετρίτη πρό τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ τελευταίου στήν Ἀθήνα, παραβλέπει τίς ἐπανειλημμένες παραβιάσεις τῆς λεγομένης Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν ἀπό τήν Ἄγκυρα.

Ολόκληρο το Βιβλίο "Κλίμαξ" του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου


Διαβάστε παρακάτω όλο το ψυχωφελές βιβλίο "ΚΛΙΜΑΞ" του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου.
Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε κεφάλαια για την δική σας ευκολία.

Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων – ΛΔ΄ (34η) Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μόρφου Νεόφυτo στὴν Πάφο (11.04.2024)

 


Ἡ ΛΔ΄ (34η) Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στὶς 11 Ἀπριλίου, 2024 στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὸ χωριὸ Ἔμπα στὴν Πάφο, στὸ πλαίσιο τῆς σειρᾶς ὁμιλιῶν μὲ θέμα «Ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πνευματικῆς Παραδόσεως», ποὺ διοργανώνει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πάφου.

πηγή: https://immorfou.org.cy/

Πειραιώς Σεραφείμ: “Δεν μπορεί να αλλάξει ο Πασχάλιος Κανών διότι αυτό αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος – Ο συνεορτασμός με κατεγνωσμένους αιρετικούς εμμένοντας στην αίρεση είναι κανονικώς αδύνατος”

Πειραιάς, 15 Ἀπριλίου 2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:


«Πάντας τοὺς τολμῶντας παραλύειν τὸν ὅρον τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης συνόδου τῆς ἐν Νικαίᾳ συγκροτηθείσης ἐπὶ παρουσίᾳ τῆς εὐσεβείας τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου, περὶ τῆς ἁγίας ἑορτῆς τοῦ σωτηριώδους Πάσχα, ἀκοινωνήτους καὶ ἀποβλήτους εἶναι τῆς ἐκκλησίας, εἰ ἐπιμένοιεν φιλονεικότερον ἐνιστάμενοι πρὸς τὰ καλῶς δεδογμένα, καὶ ταῦτα εἰρήσθω περὶ τῶν λαϊκῶν. Εἰ δέ τις τῶν προεστώτων τῆς ἐκκλησίας, ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, μετὰ τὸν ὅρον τοῦτον τολμήσειεν ἐπὶ διαστροφῇ τῶν λαῶν καὶ ταραχῇ τῶν ἐκκλησιῶν ἰδιάζειν, καὶ μετὰ τῶν Ἰουδαίων ἐπιτελεῖν τὸ Πάσχα· τοῦτον ἡ ἁγία σύνοδος ἐντεῦθεν ἤδη ἀλλότριον ἔκρινε τῆς ἐκκλησίας, ὡς οὐ μόνον ἑαυτῷ ἁμαρτίας ἐπισωρεύοντα, ἀλλὰ πολλοῖς διαφθορᾶς καὶ διαστροφῆς γινόμενον αἴτιον· καὶ οὐ μόνον τοὺς τοιούτους καθαιρεῖ τῆς λειτουργίας, ἀλλὰ καὶ τοὺς τολμῶντας τούτοις κοινωνεῖν μετὰ τὴν καθαίρεσιν. Τοὺς δὲ καθαιρεθέντας ἀποστερεῖσθαι καὶ τῆς ἔξωθεν τιμῆς, ἧς ὁ ἅγιος Κανὼν καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ ἱερατεῖον μετείληφεν».

Ο πόλεμος των δαιμόνων κατά του ανθρώπου για όλη του τη ζωή!Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

Ό διάβολος πλησίασε το Θεάνθρωπο μέ πειρασμούς. Ποιός ἄνθρωπος γλιτώνει ἀπ’ αὐτόν;

Αὐτός πού κάνει τό θέλημα τοῦ διαβόλου δεν περιμένει προσβολές, γιατί ἁπλά γυροφέρνει πάντα κοντά στον πονηρό.

Μόλις αρχίζει να συνέρχεται κι ἔχει τήν πρόθεση να ξεκινήσει μιά καινούργια ζωή, σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐνεργοποιεῖται ἀμέσως ὁλόκληρο τό βασίλειο τοῦ σατανᾶ. Σπεύδουν νά ἐξαφανίσουν τίς καλές σκέψεις καί προθέσεις τοῦ ἀνθρώπου πού μετανοεί, μέ κάθε τρόπο που διαθέτουν.

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ: Η οδός του ιερέα

 Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Μπορούμε να πούμε ότι στην εποχή μας δημιουργήθηκε μία κατάσταση, κατά την οποία ο ιερέας αναγκάζεται να βρεί τρόπο συμπεριφοράς. Καταντά ανούσιο να πορευτεί σε συνάντηση με τους ανθρώπους, να τους ελκύσει στην Εκκλησία, να μιλήσει σε αυτούς για το Θεό και τη Σωτηρία.

Πολλοί ιερείς και ποιμένες θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να εισέλθουν μέσα στον κόσμο, να βρουν έννοιες σε κατανοητή γλώσσα για τους ανθρώπους, να μοιραστούν μαζί τους το δράμα και τη χαρά και τα παρόμοια.

«Κύριε τῶν Δυνάμεων»

 


ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

«Κύριε τῶν Δυνάμεων»

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τονίζει γιὰ τὴν δύναμη τῆς προσευχῆς:

«Ἡ προσευχὴ εἶναι μεγάλο ὅπλο, θησαυρὸς παντοτινός, πλοῦτος ποὺ ποτὲ δὲν ἐξαντλεῖται, λιμάνι ἀκύμαντο, καὶ μέσο γαλήνης. Ἡ προσευχὴ εἶναι ρίζα, καὶ πηγὴ καὶ μητέρα ἀπείρων ἀγαθῶν κι εἶναι πιὸ δυνατὴ κι ἀπ’ τὴν ἴδια τὴ βασιλικὴ ἐξουσία».

  • «Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ’ ἡμῶν γενοῦ, ἄλλον γὰρ ἐκτός Σου βοηθόν, ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν, Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς». Ὅπως ἀναφέρεται στὸ περιοδικὸ «Ἁγία Λυδία», ψάλλοντας τόν προσφιλῆ αὐτό ὕμνο, κατ’ ἀρχάς κάνουμε μιά ὁμολογία. Ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι ἡ Δύναμη ὅλων τῶν δυνάμεων!

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: "Ὁ ὁρισμὸς τῆς Ταπεινοφροσύνης"

Ἕνας ἔλεγε ὅτι ταπεινοφροσύνη εἶναι το νὰ ξεχνᾶς ἀμέσως τὰ κατορθώματά σου. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου πιὸ τελευταῖο καὶ πιὸ ἁμαρτωλὸ ἀπὸ ὅλους. Ἄλλος εἶπε, τὸ νὰ συναισθανθεῖς καλὰ μέσα σου τὴν δική σου ἀδυναμία καὶ ἀσθένεια. Ἄλλος, τὸ νὰ προλαμβάνης σὲ φιλονεικίες νὰ διαλύης πρῶτος τὴν ὀργή. Ἄλλος, τὸ νὰ γνωρίζης καὶ νὰ ἀναγνωρίζεις καλὰ τὴν χάρι καὶ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἕνας ἄλλος πάλι, τὸ νὰ αἰσθάνεσαι ψυχικὴ συντριβὴ καὶ νὰ ἀπαρνῆσαι τὸ δικό σου θέλημα. Καὶ ἐγὼ ἀφοῦ τὰ ἄκουσα ὅλα αὐτά, καὶ ἀφοῦ τὰ ἐξέτασα μόνος μου μὲ πολλὴ περίσκεψι καὶ προσοχή, δὲν κατώρθωσα μὲ ὅσα ἄκουσα νὰ καταλάβω τὴν ἔννοια τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Γι'αὐτὸ ὡς ἔσχατος ὅλων, ἀφοῦ μάζευσα ὅπως ὁ σκύλος τὰ ψίχουλα ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ τὸ τραπέζι τῶν γνωστικῶν ἐκείνων καὶ μακαρίων Πατέρων, κατέληξα στὸν....
ἑξῆς ὁρισμό: Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ἀνώνυμη χάρις τῆς ψυχῆς ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ὀνομασθῆ μόνο ἀπὸ ὅσους τὴν δοκίμασαν ἐκ πείρας. Εἶναι ἀνέκφραστος πλοῦτος, (εἶναι) ὀνομασία τοῦ Θεοῦ, (εἶναι) δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, ἐφ' ὅσον Ἐκεῖνος λέγει: «Μάθετε οὐκ ἀπ' Ἀγγέλου, οὐκ ἀπ' ἀνθρώπου, οὐκ ἀπὸ δέλτου, ἀλλ' ἀπ' ἐμοῦ», - δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἐνοίκησή μου καὶ τὴν ἔλλαμψή μου καὶ τὴν ἐνέργειά μου μέσα σας, - «ὅτι πράος εἴμι καὶ ταπεινὸς τὴ καρδία.... καὶ εὐρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν» (Ματθ. 11,29).

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης: “Η Χάρη των Αγίων ακόμη και πάνω στα ξύλα των εικόνων υπάρχει”

Διηγήσεις, οπτασίες, παραινέσεις του Γέροντα

Είπε ο πατήρ Ιάκωβος: «Η χάρη των Αγίων μας ακόμη και πάνω στα ξύλα των αγίων εικόνων υπάρχει. Είχαμε στην πατρίδα μας, τη Μικρά Ασία, Τούρκο κτηνοτρόφο που όταν άρμεγε τα πρόβατά του σκέπαζε το δοχείο με το γάλα μ’ ένα μεγάλο και βαρύ πελεκημένο ξύλο από κάποια εικόνα της Παναγίας μας. Τα χρώματα είχαν φύγει από τα χρόνια και την κακομεταχείρηση και φαινόταν σαν απλό ξύλο. Συνέβαινε λοιπόν το εξής θαύμα: Όταν ο Τούρκος το πρωί πή­γαινε στο μαντρί του έβρισκε το γάλα χυμένο και το σκεύος, το καρδάρι ανάποδα και την εικόνα όρθια α­κουμπισμένη σ’ ένα δέντρο. Κατ’ αρχάς δε μπορούσε να ερμηνεύσει το γεγονός, επειδή όμως συνεχώς χυνόταν το γάλα είπε θυμωμένος: – Μήπως αυτό το ξύλο μου το χύνει; (Γιατί ήξερε ότι ήταν παλιά εικόνα των Χριστιανών). Άρπαξε το τσεκούρι να σχίσει την εικόνα για να την κάψει.

Ευγενία Σαρηγιαννίδη: Νεανική βία, τα μέτρα , τα όρια και ο ενήλικος ναρκισσισμός

 

Η Ευγενία Σαρηγιαννίδη, ψυχολόγος και συντονίστρια του Δικτύου «psy-counsellors», κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας και μεταπτυχιακού με αντικείμενο την Ψυχολογία και το Διαδίκτυο, μιλάει στο 98.4 , με αφορμή τα μέτρα για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού , που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Όπως σημειώνει , η  όλη προσέγγιση τέτοιων φαινομένων λοιπόν λειτουργεί: Όπως ακριβώς η αρνητική διαφήμιση, αφού αναβαθμίζει την εικόνα των ατόμων ειδικά στο κοινό, στο οποίο απευθύνονται.

Αν μέχρι τώρα η Σαρακοστή μας ξέφυγε, έχουμε ακόμα περιθώριο…

 

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης π. Παύλος

Αγαπητοί μου αδελφοί η Μεγάλη Εβδομάδα πλησιάζει.

Ευτυχώς ο Χριστός μας είπε ότι δέχεται και τον της ενδεκάτης ώρας. Αν λοιπόν μέχρι τώρα η Σαρακοστή μας ξέφυγε, έχουμε ακόμα περιθώριο.

Είμαστε στην ενδεκάτη ώρα.. ας την αρπάξουμε ! Ας μετανοήσουμε! Ας αλλάξουμε!!

Έρχεστε να εξομολογηθείτε. Έχω να σας πω ότι αν έρχεστε χωρίς μετάνοια, η εξομολόγηση σας είναι ΑΧΡΗΣΤΗ!

Μπαίνουμε στην τελική φάση του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου;


Γράφει ο Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης 

  • Ποτέ άλλοτε δεν προπαγάνδισαν τόσοι πολλοί τον κίνδυνο του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου!
  • Ποτέ άλλοτε η Νέα Τάξη Πραγμάτων και τα απανταχού της γης τσιράκια και γρανάζια της δεν αναμασούσαν την καραμέλα της πολυκρίσης! 
  • Ποτέ άλλοτε δεν είχαν διεξαχθεί ταυτοχρόνως τόσοι μεταφορικοί και κυριολεκτικοί πόλεμοι! 
  • Ποτέ άλλοτε δεν ακούγαμε με τόση συχνότητα να διαπράττονται πανελληνίως και παγκοσμίως τόσα στυγερά εγκλήματα αλλά και αυτοκτονίες! 
  • Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν τόσα πολλά σημάδια που επαληθεύουν τον Θαυμαστό Ανάποδο Κόσμο μας! 

Κυριακή 14 Απριλίου 2024

Να ξεκουράζεσαι. - Ελευθέριος Ελευθεριάδης


Να ξεκουράζεσαι. Να ξεκουράζεσαι συχνά.
Να ξεκουράζεσαι για να μπορείς να συνεχίζεις να προσφέρεις.
Φτάνουμε στα όρια μας οι άνθρωποι άλλοτε από ζήλο, άλλοτε από απροσεξία και άλλοτε από εγωισμό…
Και έτσι σταματάμε να αποδίδουμε, χάνουμε την ικανότητα να σκεφτόμαστε καθαρά και καταλήγουμε να καταρρέουμε στο τέλος.

Και όχι.
Όταν έχεις φτάσει στο αμήν, δεν υπάρχει εύκολα γυρισμός.
Όταν έχεις καταρρεύσει δεν αρκεί το να ξεκουραστείς για μερικές μερούλες…
Θέλει χρόνο η αποκατάσταση. Μήνες. Και πολλή πολλή δουλειά.

Για αυτό να ξεκουράζεσαι. Να ξεκουράζεσαι συχνά.
Να ξεκουράζεσαι για να μπορείς να συνεχίζεις να προσφέρεις.

Καλή και ευλογημένη εβδομάδα…

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία στην Δ΄ Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής


Η θεραπεία του δαιμονιζομένου

Πολλές φορές ωμίλησα προς την αγάπη σας περί νηστείας και προσευχής, ιδιαιτέρως μάλιστα αυτές τις ιερές ημέρες· εναπέθεσα ακόμη στις φιλόθεες ακοές και ψυχές σας ποια δώρα προσφέρουν στους εραστάς των και πόσων αγαθών πρόξενοι γίνονται σ’ αυτούς που τις ασκούν, πράγμα που επιβεβαιώνεται γι’ αυτές κυρίως από την φωνή του Κυρίου που αναγινώσκεται σήμερα στο ευαγγέλιο.

Ποια δε είναι αυτά; Είναι μεγάλα, τα μεγαλύτερα όλων θα ελέγαμε· διότι εκτός από τα άλλα μπορούν να παράσχουν και εξουσία κατά πονηρών πνευμάτων, ώστε να τα εκβάλλσυν και να τα απελαύνουν, και τους δαιμονισμένους να τους ελευθερώνουν από την επήρειά τους. Όταν πραγματικά οι μαθηταί είπαν προς τον Κύριο περί του αλάλου και κωφού δαιμονίου, ότι «εμείς δεν μπορέσαμε να το εκβάλωμε», είπε προς αυτούς ο Κύριος· «τούτο το γένος δεν εκδιώκεται, παρά με προσευχή και νηστεία».

Κυριακή Δ΄ Νηστειών - Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τη θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου.ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Μάρκ.9,14-29]«Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι (:και όταν έφθασαν στο πλήθος του λαού, Τον πλησίασε κάποιος άνθρωπος που γονάτισε μπροστά Του κι έλεγε: ‘’Κύριε, λυπήσου και σπλαχνίσου το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και υποφέρει άσχημα, αλλά και κινδυνεύει τον έσχατο κίνδυνο· διότι πολλές φορές πέφτει στη φωτιά, και πολλές φορές στο νερό, και κινδυνεύει έτσι να καεί ή να πνιγεί. Και τον έφεραν στους μαθητές Σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν)»[Ματθ.17,14-16].