Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Τεχνητή ακρίβεια – Τεχνητή κρίση: Οι Έλληνες αδειάζουν τους λογαριασμούς τους για να ζήσουν – Λεηλατούν τις καταθέσεις για να φτιάξουν τέλειους «σκλάβους»

 


Τεχνητή η ακρίβεια - Σαρώνονται και οι τελευταίες αποταμιεύσεις των ελληνικών νοικοκυριών - Φτωχοποιούν τον κόσμο για να υποδεχθεί το ψηφιακό νόμισμα 

 Γράφει ο Ελευθέριος Ανδρώνης 

 Έναν χρόνο πριν, τον Μάρτιο του 2022, όταν η «καταιγίδα» των ανατιμήσεων είχε διανύσει τους πρώτους της μήνες στην ελληνική αγορά, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας είχε εκφράσει δημόσια μια αυτοεκπληρούμενη «προφητεία» σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουν οι Έλληνες το τσουνάμι ακρίβειας που ξεκίνησε να ορθώνεται τότε, και σήμερα έχει οδηγήσει τα νοικοκυριά σε ολοκληρωτική καταστροφή. 

Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης Αγίου Ανδρέα: Πότε η προσευχή μένει αναπάντητη

 


Η προσευχή μένει ἀναπάντητη, ὅταν τό περιεχόμενό της ἔλθη σέ ἀντίθεσι μέ ἐκεῖνο πού παρέδωσε ὁ Κύριος.

«Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀφήση τά θελήματά του, τότε συμφιλιώνεται μαζί του ὁ Θεός καί δέχεται τήν προσευχή του».

Καί ἄν ἀπαντήση κανείς ὅτι μερικοί, μολονότι ζήτησαν ἀπό τόν Θεό ἀγαθά πράγματα, δηλαδή κτῆσι ἀρετῶν καί θεῖο φωτισμό, δέν ἔλαβαν τίποτε ἀπό ἐκεῖνα, πού ζήτησαν, τότε ἀπαντοῦμε «ὅτι οὐ αὐτά καθ’ ἑαυτά τά ἀγαθά ἠξίωσαν λαβεῖν, ἀλλ’ ἕνεκα τοῦ ἐπαινεῖσθαι δι’ αὐτά”, δηλαδή δέν ζήτησαν αὐτά καθ’ ἑαυτά τά ἀγαθά, ἀλλά ἡ αἴτησί τους ἦταν γεμάτη ἀπό ὑπερηφάνεια. Ἤθελαν νά ὑπερηφανεύωνται μέ τά ἀγαθά, τά ὁποῖα θά ἐδέχοντο ἀπό τόν Θεό”. Μέ ἄλλα λόγια, καί ἄν ἀκόμη τό περιεχόμενο τῆς προσευχῆς εἶναι ἀγαθό, ἡ πρόθεσις ὅμως τοῦ προσευχομένου εἶναι πονηρή, τότε ἡ ἀπάντησις τοῦ Θεοῦ στόν προσευχόμενο εἶναι ἀρνητική, ὁ Θεός ἀπαντᾶ μέ τό ὄχι.

Βίος τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας (1η Ἀπριλίου – διαβάζεται καὶ τὴν Πέμπτη τοῦ Μεγάλου Κανόνος, τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν)

Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Φορητή εικόνα στην Ιερά Μητρόπολη Μόρφου
Τὸν Βίο τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας συνέγραψε ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων († 11 Μαρτίου), ὁ ὁποῖος συνέγραψε διάφορα ἀσκητικὰ καὶ ὑμνογραφικὰ κείμενα ποὺ διαποτίζονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ τῆς ἀσκητικῆς παραδόσεως.

Ἡ Ὁσία Μαρία γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ (527 – 565 μ.Χ.). Ἀπὸ τὰ δώδεκα χρόνια της πέρασε στὴν Αἴγυπτο μία ζωὴ ἀσωτίας, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν μικρὴ αὐτὴ ἡλικία διέφθειρε τὴν παρθενία της καὶ εἶχε ἀσυγκράτητο καὶ ἀχόρταγο τὸ πάθος τῆς σαρκικῆς μείξεως. Ζώντας αὐτὴν τὴν ζωὴ δὲν εἰσέπραττε χρήματα, ἀλλὰ ἁπλῶς ἱκανοποιοῦσε τὸ πάθος της. Ἡ ἴδια ἐξαγορεύθηκε στὸν Ἀββᾶ Ζωσιμᾶ ὅτι διετέλεσε: «δημόσιον προκείμενη τῆς ἀσωτίας ὑπέκκαυμα, οὐ δόσεώς τινος, μὰ τὴν ἀλήθειαν, ἕνεκεν», κάνοντας δηλαδὴ τὸ ἔργο της δωρεάν, «ἐκτελοῦσα τὸ ἐν ἐμοὶ καταθύμιον». Καὶ ὅπως τοῦ ἀπεκάλυψε, εἶχε ἀκόρεστη ἐπιθυμία καὶ ἀκατάσχετο ἔρωτα νὰ κυλιέται στὸ βόρβορο ποὺ ἦταν ἡ ζωή της καὶ σκεπτόταν ἔτσι ντροπιάζοντας τὴν ἀνθρώπινη φύση.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Ματθ.20,20-28] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Ματθ.20,20-28]

Ὁ ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ

Σὲ τόσο μεγάλο βαθμὸ ἔφθασε ἡ ἀδυναμία τῶν μαθητῶν νὰ ἀντιληφθοῦν καθαρὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου γιὰ τὸ ἐπικείμενο Πάθος καὶ τὴν Ἀνάστασή Του, ὥστε εὐθὺς ἀμέσως νὰ Τὸν πλησιάσουν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ νὰ συζητήσουν μαζὶ Του γιὰ τὴν πρωτοκαθεδρία ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ τοὺς παραχωρήσει στὸ μέλλον· διότι, ὅπως ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος, εἶπαν τότε στὸν Κύριο: «Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου(:Ὅταν ἔλθεις στὴ δόξα σου καὶ ἀνεβεῖς στὸν ἐπίγειο βασιλικὸ θρόνο τοῦ Δαβίδ, βάλε μας νὰ καθίσουμε ὁ ἕνας στὰ δεξιά σου κι ὁ ἄλλος στ᾿ ἀριστερά σου)»[Μᾶρκ.10,37].

Κυριακή Ε΄ Νηστειών - Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Εβρ.9,11-14]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

    «Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου(:ο Χριστός ήλθε ως αρχιερέας των μελλοντικών αγαθών, των αγαθών δηλαδή της Καινής Διαθήκης. Και εισήλθε στα επουράνια Άγια των Αγίων μέσα από μία ανώτερη και τελειότερη σκηνή, που δεν κατασκευάστηκε από χέρια ανθρώπων. Δηλαδή δεν εισήλθε μέσα από μία επίγεια σκηνή, όπως ήταν η Σκηνή του Μαρτυρίου, αλλά δεδομένου ότι το σώμα Του ήταν η σκηνή και κατοικία του Θεού Λόγου, ασυγκρίτως ανώτερη και τελειότερη, εισήλθε μέσα από τη σκηνή αυτή του σώματός Του)»[Εβρ.9,11].

1η Ἀπριλίου 1955 Ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τῶν Κυπρίων - Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Κ. Χατζηγιάγκου

 

    Εἶναι γεγονὸς ἀδιαμφισβήτητο, ὅτι κάθε σελίδα τῆς μακραίωνης ἑλληνικῆς ἱστορίας, εἶναι γεμάτη μὲ θυσίες καὶ ἡρωϊκὰ κατορθώματα, ποὺ καμμιὰ φυλὴ δὲν ἔχει νὰ παρουσιάσει. Κάθε σπιθαμὴ ἑλληνικῆς γῆς εἶναι ποτισμένη μὲ αἷμα μαρτύρων καὶ ἡρώων, ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος.
    Ὑπάρχει ὅμως μιὰ γωνιὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ κατέχει θέση ξεχωριστή. Εἶναι ἴσως ἡ πιὸ πολύπαθη καὶ μαρτυρική. Κι αὐτὴ εἶναι ἡ Κύπρος. Γῆ ἑλληνικὴ πάνω ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες χρόνια, δόξασε τὴ φυλὴ μὲ τὸν πολιτισμὸ καὶ τοὺς ἀγῶνες της.
    Μὲ τὴν ἐξάπλωση τοῦ χριστιανισμοῦ, ἡ Κύπρος δέχεται τὸ κήρυγμα τοῦ Θεανθρώπου ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους Παῦλο καὶ Βαρνάβα. Ἀναρίθμητοι εἶναι οἱ μάρτυρες καὶ οἱ ὅσιοι τῆς πίστεως ποὺ ἔχει νὰ παρουσιάσει, ὥστε δίκαια νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς «ἁγία νῆσος».

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων ΚΒ΄ Πνευματικὴ Σύναξη μὲ τὸν Μόρφου Νεόφυτo (Β΄μέρος, 15.03.2023)

 


https://youtu.be/P1z7ulKqKKU

Ἡ KΒ’ Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου, 2023 στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Οἱ ἐρωτήσεις νὰ ἀποστέλλονται στὴν ἡλεκτρ. διεύθυνση: anavontastonanaptiratonagion@gmail.com

πηγή: https://immorfou.org.cy/

Η διαφορά αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας σε Ιταλια και Ελλαδα

Της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη 

 Η Ευρώπη, και συγκεκριμένα ο φτωχός Νότος της, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα μείωσης των γεννήσεων, σε αντίθεση με ορισμένες χώρες του πλούσιου ευρωπαϊκού Βορρά, όπου εμφανίζεται η αντίστροφη εικόνα. 

 Δεν θα αναφερθώ εδώ στους ερμηνευτικούς λόγους της παραπάνω διαφοράς, που είναι αντίστροφη αυτής που επικρατούσε στο κοντινό παρελθόν. Δηλαδή, στις φτωχότερες χώρες και περιοχές η γεννητικότητα ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις πλουσιότερες. 

 Αντιθέτως, θα περιοριστώ στον εκ διαμέτρου διαφορετικό τρόπο, που ακολουθείται στην Ιταλία και στην Ελλάδα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας. Και ακριβώς η διαφορά αυτή, μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών χωρών είναι άκρως αποκαλυπτική και για το προς τα που οδεύει η καθεμιά από αυτές. 

Ακάθιστος Ύμνος: Η θαυμαστή ιστορία ενός Ύμνου με τα 144 Χαίρε προς τιμήν της Παναγίας

 


Ο Ακάθιστος ύμνος ή όπως αλλιώς είναι γνωστός σε πιο λαϊκή γλώσσα οι Χαιρετισμοί της Παναγίας ψάλθηκε για πρώτη φορά στον ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη τον 7ο μ.Χ. αιώνα και αποτελεί ένα αριστούργημα της βυζαντινής υμνογραφίας.

Κατά την διάρκεια του όλοι οι πιστοί στέκονταν όρθιοι από χαρά αλλά και για να αποδώσουν τιμή στην Παναγία στην οποία αναφέρεται ο ύμνος, εξού και ονομάσθηκε Ακάθιστος Ύμνος.

Εξυμνεί την Παναγία και μέσα Αυτής τον Πανάγαθο Θεό πράγμα που γίνεται με πολλές εκφράσεις χαράς με θριαμβευτικό τόνο με την χρήση πολλών κολακευτικών επιθέτων και σχημάτων λόγου με μεταφορές και αντιθέσεις για να τονίσει τα χαρίσματα της Παναγίας.

Περὶ τῆς ἐξουσίας στὴν ἐκκλησία: Συνέντευξη μὲ τὸν π. Ἰωάννη Δρoγγίτη (ΜΕΡΟΣ Α΄)

 


Συνέντευξη μὲ τὸν π. Ἰωάννη Δρoγγίτη, ἐφημέριο τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἁγίου Δημητρίου Πλάκας, Αθήνα (ΜΕΡΟΣ Α΄)

π. Πέτρος Χίρς: Πάτερ Ἰωάννη εὐχαριστοῦμε πάρα πολὺ γιὰ τὴν εὐκαιρία νὰ βρεθοῦμε νὰ τὰ ποῦμε λίγο μὲ τὴν ἐπίσκεψή μας ἐδῶ στὴν Ἀθήνα.

Παρακολουθοῦμε λίγο... ἀπὸ μακρυὰ τὴν προσφορά σας στὴν Ἐκκλησία!
Χαιρόμαστε καὶ θέλουμε νὰ μιλήσουμε γιὰ ἕνα πολὺ σημαντικὸ θέμα ποὺ ἀντιμετωπίζει πιστεύω ὅλη ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως στὸ ἐσωτερικό.

Χαῖρε, ὀσφράδιον τοῦ πάντων Βασιλέως

Σοφία Μπεκρῆ
, φιλόλογος-θεολόγος

Ἀληθινὰ στολίδια τοῦ λόγου ἀποτελοῦν πράγματι οἱ λέξεις καὶ οἱ φράσεις μὲ τὶς ὁποῖες ὁ ὑμνογράφος τοῦ Κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου κοσμεῖ τὴν Παναγία Μητέρα μας: «ἔμψυχος βίβλος, τράπεζα, Παράδεισος», «ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή», «χώρα ἀνήροτος» (=ἀκαλλιέργητος, λόγῳ τῆς Παρθενίας της), «πύλη καὶ θύρα τοῦ Παραδείσου», «θρόνος πύρινος», «ὄρος πῖον καὶ τετυρωμένον» (=συμπαγὲς καὶ στερεό), «γέφυρα καὶ κλίμαξ», «οὐρανὸς καὶ πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν», «νυμφὼν καὶ παστάς τοῦ Λόγου», «ἄμπελος ἀληθινή» εἶναι μερικὲς μόνον ἀπὸ τὶς ὑπέροχες ποιητικὲς συλλήψεις τοῦ ἐμπνευσμένου δημιουργοῦ τοῦ Κανόνος στὴν προσπάθειά του νὰ ἀποδώσῃ τὸ ἀσύγκριτο μεγαλεῖο τῆς παρθενικῆς δόξης καὶ τὴν ἀνεκτίμητη προσφορά της στὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Άνθρωπο χωρίς σταυρό δεν γνώρισα... - Ελευθέριος Ελευθεριάδης


Άνθρωπο χωρίς σταυρό δεν γνώρισα.
Άλλον με σταυρό μεγάλο και άλλον με σταυρό μικρό.
Άλλον με σταυρό βαρύ και άλλον με ελαφρύτερο…
Κάποιοι τον κουβαλάν αγόγγυστα.
Κάποιοι δακρύζουν στα κρυφά.
Κάποιοι από τον δρόμο καμιά φορά κουράζονται και ξαποσταίνουν.
Άλλοι τον κουβαλούν στους ώμους.
Άλλοι στη πλάτη.
Και άλλοι αγκαλιά.
Σφιχτά.
Σχεδόν ερωτικά…
Και κάποιοι άλλοι, τον σέρνουν τον σταυρό τους…
Πάντως όλοι κάτι κουβαλούν.
Όλοι κάτι έχουν.
Το θέμα είναι να μην παραιτηθείς.
Το θέμα είναι να μην πετάξεις κάτω τον σταυρό σου.
Να σε βρει το τέλος, το πέρασμα, και τα χέρια σου να κρατάνε ακόμα το σταυρό.
Τον σταυρό που σου έχει λάχει.
Αυτό είναι το θέμα.
Και αν καμιά φορά φτάνεις στο ‘’αμήν’’, σήκωνε ψηλά τα μάτια.
Μεγάλος σταυρός, μεγάλη Ανάσταση αδερφέ μου.
Μεγάλος σταυρός, μεγάλη Ανάσταση…

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Η ΝΙΚΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 


Γράφει ο Κώστας Παναγόπουλος

Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος θα παρακολουθεί τις εκλογές της 21ης Μαΐου και να είστε σίγουροι ότι θα ψάχνει να βρει στα αποτελέσματα ένα μικρό κόμμα που λέγεται ΝΙΚΗ.

Δεν ξέρουμε, αν εκείνη τη βραδιά θα εμφανιστεί το ταμπελάκι της ΝΙΚΗΣ κάτω χαμηλά στην οθόνη υπό την έννοια ότι θα έχει συγκεντρώσει ένα σεβαστό ποσοστό για να μην είναι στοιβαγμένη στο λευκό ταμπελάκι που λέει «ΛΟΙΠΑ».

Δεν ξέρουμε, αν μας ενδιαφέρει ή θα μας στεναχωρήσει το ότι θα είμαστε ανακατεμένοι μέσα στα «ΛΟΙΠΑ». Προσωπικά, μάλλον όχι, γιατί τα πάνω ταμπελάκια είναι καταθλιπτικά σαν Δευτέρα πρωί ενώ η ΝΙΚΗ θα είναι πάντα Κυριακή και Μαΐου 21η εσαεί. 

Καλύτερα ανακατεμένος στα «ΛΟΙΠΑ» χωρίς αναψυχή εκείνη τη βραδιά. Έχει ιδανικότερη αναψυχή από Δευτέρα πρωί με αγνούς και τίμιους ανθρώπους που διακρίνω ότι πολιτεύονται στη ΝΙΚΗ

Ίσως στην πρώτη κάλπη βρεθούμε περιορισμένοι με τριάντα σαράντα χιλιάδες ψήφους, όπως βρέθηκε περιορισμένος ο Μεγάλος Κωνσταντίνος στην αυλή του Διοκλητιανού ένα διάστημα, μαζί με τη μητέρα του, Αγία Ελένη. 

Ίσως, στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει, το σκάσουμε σαν τον Μεγάλο Κωνσταντίνο για τις Βρεταννίες που πήγε να βρει τον πατέρα του, Κωνστάντιο Χλωρό, κι ίσως τότε δυναμώσουμε προς τις εξήντα με εβδομήντα χιλιάδες ψήφους

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

30 Μαρτίου 1822 – Ἡ Χίος πνίγηκε στό αἷμα

 

Ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου»

του Ευγένιου Ντελακρουά

Η σφαγή της Χίου αναφέρεται στην σφαγή δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων της Χίου από τον Οθωμανικό στρατό. Το γεγονός συνέβη τον Απρίλιο του 1822. Είχε προηγηθεί ο ξεσηκωμός του νησιού στις 11 Μαρτίου 1822, με την απόβαση εκστρατευτικού σώματος Σαμιωτών. Οι Οθωμανοί (ντόπιοι και άλλοι που είχαν έλθει από την Ασία) κλείστηκαν αρχικά στο κάστρο. Στις 30 Μαρτίου έφθασε ο οθωμανικός στόλος ο οποίος έλυσε την πολιορκία και άρχισε τη σφαγή του ορθόδοξου πληθυσμού με τη συμμετοχή και ατάκτων μουσουλμάνων που κατέφθαναν από τις ακτές της Μ. Ασίας με κάθε είδους πλεούμενο.
Την περίοδο αυτή η Χίος διέθετε μία μεγάλη και ακμάζουσα ελληνική κοινότητα που ευημερούσε βασιζόμενη στην καλλιέργεια της μαστίχας. Απολάμβανε μάλιστα σημαντικά προνόμια από τους Οθωμανούς, για τους οποίους η μαστίχα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό προϊόν. Συνέπεια των προνομίων ήταν η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού του νησιού, που αριθμούσε το 1822 περισσότερους από 100.000 κατοίκους. Ωστόσο, το 1822 ο πληθυσμός ζούσε κάτω από την οθωμανική καταπίεση. Για την πρόληψη επανάστασης, είχαν μεταφερθεί στο νησί στρατεύματα από την Ασία και είχε τοποθετηθεί ως διοικητής ο σκληρός Βαχίτ πασάς. Οι Χιώτες έκαναν καταναγκαστικές εργασίες για την ενίσχυση των οχυρώσεων και ταυτόχρονα αναγκάζονταν να συντηρούν αυτόν τον “μαχαιροφόρο όχλο” με την απειλή της βίας. Οι οθωμανοί καθημερινά έκαναν αρπαγές και φόνους στην πόλη και τα χωριά ατιμωρητί. Σχέδια για εξέγερση στη Χίο γίνονταν από τους πρώτους μήνες της Επανάστασης, το 1821, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του Τομπάζη. Τον Ιούλιο του ’21 είχε αναλάβει την οργάνωση της εξέγερσης ο Ιωάννης Ράλλης, Χιώτης Φιλικός και άλλοτε έμπορος στην Οδησσό. Όμως Χιώτες έμποροι των Κυκλάδων τον έπεισαν ότι αυτή η επιχείρηση ήταν άκαιρη και επικίνδυνη, κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο Υψηλάντης.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΟΥ ΖΗΛΕΥΩ;

 

«Ρωτήθηκε κάποτε ο άγιος Γέροντας: “-Τι να κάνω, Γέροντα, που ζηλεύω και πολλές φορές χαίρομαι, όταν οι προοδευμένοι αδελφοί κάνουν σφάλματα;” Αποκρίθηκε:“-Να λες: Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησε τους αδελφούς ο καθένας να φθάσει στα μέτρα του Αγίου που φέρει το όνομά του, και εμένα στα μέτρα των αδελφών”. Κάνε αυτό και θα δεις την ενέργεια του Θεού» (οσίου Παϊσίου του αγιορείτου, Επιστολές, έκδ. Ι. Ησυχ. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης).

Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου: Περί κενοδοξίας

Κλίμαξ
ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Περί κενοδοξίας
(Διά την πολύμορφον κενοδοξίαν)

1. Μερικοί συνηθίζουν, όταν ομιλούν περί των παθών και των λογισμών, να κατατάσσουν την κενοδοξία σε ιδιαίτερη τάξι, χωριστά από την υπερηφάνεια. Γι΄ αυτό και λέγουν ότι είναι οκτώ οι πρώτοι και κυρίαρχοι πονηροί λογισμοί. Αντιθέτως ο Θεολόγος Γρηγόριος και άλλοι από τους διδασκάλους τους εμέτρησαν επτά.
Σ΄ αυτούς περισσότερο πείθομαι και εγώ∙ διότι ποιος μπορεί να έχη υπερηφάνεια, αφού ενίκησε την κενοδοξία; Τόση δε μόνο διαφορά έχουν μεταξύ τους, όση έχει έκ φύσεως το παιδί από τον άνδρα και το σιτάρι από τον άρτο. Το πρώτο δηλαδή είναι η αρχή και το δεύτερο το τέλος. Τώρα λοιπόν πού το καλεί η περίστασις ας ομιλήσωμε με συντομία για την αρχή και την ολοκλήρωσι των παθών, δηλαδή την ανόσιο οίησι. Λέγω με συντομία, διότι όποιος επιχειρεί να φιλοσοφήση γι΄αυτήν είς μήκος, ομοιάζει με εκείνον που ματαιοπονεί προσπαθώντας να ζυγίση τους ανέμους.

ΌΧΙ στην αλλοίωση του χαρακτήρα του μνημείου του Ζαλόγγου

 


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Το μνημείο του Ζαλόγγου είναι αφιερωμένο στη θυσία των ηρωίδων Σουλιωτισσών οι οποίες προτίμησαν τον θάνατο από την ατίμωση και τη σκλαβιά και έδωσαν με την ενέργειά τους αυτή ένα υπέροχο δείγμα πατριωτισμού και αυτοθυσίας
Το μνημείο ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε το 1961 με πανελλήνιο έρανο και είναι αντιπροσωπευτικό του ολοκαυτώματος των γυναικών εκείνων, οι οποίες θυσίασαν τη ζωή τους και αποτέλεσαν ένα πανανθρώπινο σύμβολο ελευθερίας πάνω στον «ιερό βράχο του Ζαλόγγου».
Δεσπόζει στην κορυφή του Ζαλόγγου εδώ και 60 χρόνια και δείχνει ότι είναι ένα γλυπτό το οποίο, τις δεκαετίες που πέρασαν, αποτέλεσε ένα εμβληματικό μνημείο ξεχωριστής αξίας και συμβολισμού για τον ηρωϊσμό, την αυτοθυσία και την ελευθερία του ελληνικού λαού.

Της ψυχής μας μυστικά Ε25 Ελευθέριος Ελευθεριάδης

 


Η κατάθλιψη είναι μία συχνή ψυχική νόσος, η οποία επηρεάζει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και εμφανίζεται σε άτομα διαφόρων ηλικιών. Κύρια χαρακτηριστικά η κακή διάθεση και η απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης στις καθημερινές δραστηριότητες, η οποία επιμένει για περισσότερο από δύο εβδομάδες. 
Η νόσος συνοδεύεται από συμπτώματα όπως διατροφικές διαταραχές ή διαταραχές ύπνου, κόπωση, αδράνεια, αίσθημα απελπισίας ή ακόμη και αυτοκτονικές τάσεις. 
Η κατάθλιψη επηρεάζει περίπου 322 εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

Μπορούμε να αποφύγουμε ή να αντιμετωπίσουμε την κατάθλιψη; 
Ο ψυχολόγος M.Sc. Ελευθέριος Ελευθεριάδης καταθέτει τις δικές του απόψεις και συμβουλές. 

«Της ψυχής μας μυστικά» κάθε Πέμπτη στις 9.00 το βράδυ στο RISE TV

Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ: Έ κ κ λ η σ η προς πάσα κατεύθυνση για Προσευχή και Αποτροπή του Διωγμού των Μοναχών της Λαύρας του Κιέβου. Θρῆνος καί ὀδυρμός!Ἀπηνής διωγμός στούς Μοναχούς τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου άπό τήν κυβέρνηση Ζελένσκι. 
Λήξη του τελεσίγραφου στις 29 Μαρτίου ώστε να φύγουν από την Λαύρα. 

Θρῆνος καί ὀδυρμός! 
Ο Σεβασμιώτατος Κυθήρων περισώζει το κύρος της απρακτούσης διοικούσης Εκκλησίας και κάνει Έκκληση προς πάσα κατεύθυνση για Προσευχή και Αποτροπή του Διωγμού των Μοναχών της Λαύρας του Κιέβου 

ΔΙΩΓΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ 

Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ: 

Τι είναι ο Μεγάλος Κανόνας, πότε ψάλλεται και γιατί ονομάστηκε έτσι


Η Πέμπτη εβδομάδα των Νηστειών είναι το λειτουργικό αποκορύφωμα της Τεσσαρακοστής. Οι ακολουθίες είναι μακρότερες και εκλεκτότερες. Στη συνήθη ακολουθία των λοιπών εβδομάδων θα προστεθούν δυο νέες μεγάλες ακολουθίες· Την Πέμπτη ο Μεγάλος Κανόνας και το Σάββατο ο Ακάθιστος Ύμνος. Κανονικά το αποκορύφωμα αυτό θα έπρεπε να αναζητηθεί στην επόμενη, στην Έκτη εβδομάδα των Νηστειών, που είναι και η τελευταία της περιόδου αυτής. Αλλά όλα στη λατρεία μας έχουν τακτοποιηθεί από τους πατέρες με πολλή μελέτη και περίσκεψη. Με «διάκριση» κατά την εκκλησιαστική έκφραση. Μετά από την τελευταία εβδομάδα ακολουθεί η Μ. Εβδομάδα, με πυκνές και μακρές ακολουθίες, ανάλογες προς τα μεγάλα εορτολογικά θέματα. Μεταξύ αυτής και του αποκορυφώματος της Τεσσαρακοστής έπρεπε να μεσολαβήσει μια περίοδος σχετικής αναπαύσεως, μια μικρή ανάπαυλα. Το τόσο λοιπόν ανθρώπινα αναγκαίο μεσοδιάστημα είναι η τελευταία εβδομάδα και την έξαρση του τέλους βαστάζει η πρότελευταια.

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Πρωθυπουργός Σκοπίων: Οι «Μακεδόνες» στην Ελλάδα έχουν δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού!

 Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι κάλεσε χθες Παρασκευή τις βουλγαρικές αρχές να σεβαστούν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, όσον αφορά στον σεβασμό των δικαιωμάτων του συνεταιρίζεσθαι για τους «Μακεδόνες», που η Βουλγαρία δεν έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα, ενώ αναφέρθηκε και στην Ελλάδα.

«Πάντα αντιδρούσαμε σε σχέση με όλους τους πολίτες, οι οποίοι σ’ οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες» είπε ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.

«Υπάρχουν Μακεδόνες σ’ όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, όπως υπάρχουν Μακεδόνες στις ΗΠΑ, στη Γερμανία, στην Ελβετία, έτσι υπάρχουν Μακεδόνες στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, δηλαδή άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες και έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι πολίτες να εκφράζουν ελεύθερα την επιθυμία τους για αυτοπροσδιορισμό» πρόσθεσε.

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023]


 https://youtu.be/qK2pZa0wmWI


Εστία Πατερικών Μελετών: Συμπαραστεκόμαστε στούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Κιέβου

 


Μέ μεγάλη κατ’ ἄνθρωπον θλίψη, ἀλλά καί μέ ἐλπίδα στόν πανταχοῦ Παρόντα Κύριο, παρακολουθοῦμε τίς τελευταῖες ἐξελίξεις μέ τόν προαναγγελλόμενο διωγμό τῶν μοναχῶν τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό «Ἅγιον Ὄρος» τῆς Οὐκρανίας καί στήν ὁποία θησαυρίζονται τά ἄφθορα σώματα τῶν Ἁγίων Οὐκρανῶν Πατέρων πού διαχρονικά ἁγίασαν μέ τή βιωτή καί τήν προσευχή τους τόν τόπο.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Αδελφοί μου, ας είμαστε αισιόδοξοι

 

Η αισιοδοξία αποτελεί το φωτοστέφανο της χριστιανικής φιλοσοφίας και της χριστιανικής ιστορίας. Αισιόδοξος ήταν ο Θεμελιωτής του Χριστιανισμού, ο πιο Αισιόδοξος από όλους τους αισιόδοξους στον κόσμο. Παρέμενε αισιόδοξος και όταν εγκαταλελειμένος από όλους προσευχόταν μόνος στον Θεό, εκείνη την μοιραία νύχτα πριν αρχίσει η τραγωδία. 
 
Και τότε που τον σύρανε από τον Ηρώδη στον Πιλάτο χλευάζοντάς τον. Και τότε που Του έβαλαν αγκάθινο στεφάνι, που Του έσχιζε το θεϊκό Του κεφάλι, και τότε όταν υπό το βάρος του Σταυρού έβγαινε έξω από τα Ιεροσόλυμα, που Τον αποχαιρετούσαν με γέλια, με κατάρες και με τον ήχο των αδύναμων δακρύων των γυναικών. Και τέλος όταν το ποτήρι της πίκρας ξεχείλισε και εισήλθε στην ιστορία η λέξη Γολγοθάς, πάλι παρέμεινε αισιόδοξος.

Ιδιωτικοποιώντας το νερό: Το διεθνές παράδειγμα και τα τραγικά αποτελέσματα

 


Η προσπάθεια της ιδιωτικοποίησης του νερού έρχεται από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 και ήταν ένα διεθνώς αποτυχημένο παράδειγμα που κατά τον 21ο αιώνα θεωρήθηκε ήδη παρωχημένο.

Η ιδιωτικοποίηση του νερού, πιο συγκεκριμένα των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ήταν «έμπνευση» του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα πρώτα παραδείγματα της εμπλοκής του ΔΝΤ έρχονται από την Λατινική Αμερική. Το 1993 ιδιωτικοποιείται το νερό της Αργεντινής και το 1998 εγκρίνεται δάνειο προς την Βολιβία με προϋπόθεση την ιδιωτικοποίηση του δικού της δικτύου ύδρευσης (και όλων των υπόλοιπων δημοσίων υπηρεσιών της χώρας).

Ωστόσο, το πείραμα εφαρμόστηκε πρώτα στην Ευρώπη.

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Ἐθνομηδενισμοῦ ἀλεξητήριον

 

https://youtu.be/7De9Iz1fXnY?t=28

Ὁ Πατὴρ Ἰωάννης Δρογγίτης, ἀναλύει τὴν ἔννοια τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ ὡς κινδύνου γιὰ τὸ γένος καὶ παρουσιάζει τὴν ἀναγκαιότητα τῶν κατάλληλων φαρμάκων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση του, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποία εἶναι καὶ ὁ Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, τὸν ὁποῖο ἀπαγγέλλουν στὴ συνέχεια παιδιὰ καὶ ἔφηβοι

Αποτίμηση της πολύωρης φροντίδας των μικρών παιδιών από κρατικές υπηρεσίες

 

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα παιδιά που εκτίθενται από την  πρώιμη ηλικία σε πολύωρη ημερήσια «μη μητρική» φροντίδα διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών, που επιμένουν σε όλη τη πορεία ανάπτυξής τους. Η οικογένεια είναι αναντικατάστατη.

Institute for Family Studies

Jenet Erickson

Το 1997, το Κεμπέκ του Καναδά ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ολοήμερης και ολοετούς παιδικής φροντίδας για όλα τα παιδιά κάτω των 5 ετών με τίτλο: «Τα παιδιά στην καρδιά της επιλογής μας». Το πρόγραμμα βασιζόταν στην υπόθεση ότι η επιδοτούμενη από την κυβέρνηση πλήρης ημερήσια φροντίδα θα παρείχε σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα για ένα «υγιές ξεκίνημα» στη ζωή, ενώ ταυτόχρονα θα επέτρεπε σε ακόμη περισσότερες γυναίκες να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό και να αυξήσουν τα έσοδά τους.

Όλη μου η ζωή μια μεγάλη Σαρακοστή

 Όλη μου η ζωή μια μεγάλη Σαρακοστή.

Όλη η ζωή μου ένας διαρκής αγώνας.

Μπορεί ο χρόνος να μοιάζει ατελείωτος.

Μπορεί οι πειρασμοί να είναι πολλοί.

Μπορεί μέρα με τη μέρα να νιώθω πιο βαρύς και κουρασμένος.

Μπορεί να νιώθω μοναξιά κάποιες στιγμές.

Να νιώθω πως πηγαίνω κόντρα μόνος μου απέναντι στο πλήθος.

Μπορεί να με χλευάζουν άνθρωποι και να μου γυρίζουν επιδεικτικά την πλάτη.

Και ενώ ο χρόνος μου θα περνά, πάνω που θα πιστέψω πως πέρασαν τα δύσκολα, θα ανοιχτεί μπροστά μου ένας ακόμα Γολγοθάς και θα με σταυρώσουν αυτοί που μέχρι πρότινος με επευφημούσαν..

Γι’ αυτό όλη μου η ζωή μια μεγάλη Σαρακοστή .

Όλη μου η ζωή ένας διαρκής αγώνας.

Έχω βάλει καλά όμως στο νου μου, πως στο τέλος του δρόμου, με περιμένει ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Θα κάνω απλά κουράγιο.

Δε θα απελπιστώ,

Έχω μέσα μου το θάρρος,


Για κάθε μου ΣΑΡΑΚΟΣΤΉ, τελειώνει πάντα με την ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥ!

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Μέχρι πότε θα σε ανέχομαι; !

 


Μέχρι πότε θα σε ανέχομαι; Ω πόσο βαρύς και προσβλητικός ακούγεται τούτος ο λόγος! Αν προέρχεται ιδιαίτερα από οικείο σου πρόσωπο. Φανερώνει αγανάκτηση… μια μακρά περίοδο ανοχής… Και συλλογίζεσαι και στενοχωριέσαι και προσπαθείς να κατανοήσεις το τι δεν πήγε καλά και έκανες το αγαπημένο σου πρόσωπο να φτάσει σε αυτό το οριακό σημείο. Βέβαια, μπορεί και αυτός ο λόγος διόλου να μην σε προβληματίσει και να αγνοήσεις αναισθήτως και να συνεχίσεις στην ίδια πορεία, αταλάντευτα και αμετανόητα. Τι γίνεται όμως αδελφοί μου αν αυτός ο λόγος βγει μέσα από τα άχραντα χείλη του Χριστού μας;
… ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;…(Ματθ.ιζ΄,17).

ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (37. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ)

 ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ


Γεώργιος Χ. Μόδης

Εκλεκτά Διηγήματα: 37. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Ύστερα απʼ τα μεσάνυχτα μια ώρα,, που όρισαν οι αστρονομικές γνώσεις των συνοδοιπόρων κι οι φωνές των γαϊδάρων τους, ξανακινήσαμε. Το πρωί ήμαστε στη Γραδένιτσα˙λίγο ενωρίτερα είχαν φθάσει εκεί και τα σώματα των οπλαρχηγών Βολάνη και Καραβίτη από την Μπέσιτσα όπου είχαν πάει να ξετάσουν τις λεπτομέρειες της τριπλής σφαγής και να δώσουν κουράγιο στους δικούς τους. Πήγα αμέσως να τους συναντήσω. Μπροστά από ένα τρισάθλιο καλιβόσπιτο έστεκε ένας ψηλός και ρωμαλέος άνδρας τυλιγμένος με μια τεράστια κάπα. Απʼ όλο του το σώμα φαινότανε μονάχα το μαύρο μαντήλι της κεφαλής, τα μεγάλα του μουστάκια και τʼ άσπρα του υποδήματα. Ήταν αρκετά για να καταλάβω πως είχα μπροστά μου έναν Κρητικό. Κύτταζε τον ορίζοντα ή ίσως κανένα μακρινό δρόμο.

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

«ΠΑΡΑΔΟΞΑ» ΚΑΙ «ΣΚΛΗΡΑ» ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

(Κύρια σημεία ομιλίας στις Πυλές Καρπάθου,

 19 Μαρτίου 2023, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως)

Α. (1) Ο λόγος του Χριστού: όχι ένας ανθρώπινος λόγος, έστω φιλοσοφικός και στοχαστικός. Ο ανθρώπινος λόγος εκφράζει τις ανθρώπινες δυνατότητες, οι οποίες όσο σωστές και καλές κι αν είναι μεταφέρουν την πεσμένη στην αμαρτία ανθρώπινη φύση. Κι αυτό σημαίνει ότι ο ανθρώπινος λόγος δεν έχει τη δύναμη να «σηκώσει» τον άνθρωπο από την εμπαθή προσκόλλησή του στον κόσμο και τη γοητεία της αμαρτίας του. Το βλέπουμε στις διάφορες φιλοσοφίες αλλά και στις διάφορες θρησκείες.

Μαρτυρία του Aγίου Παϊσίου και του Aγίου Αρσενίου για το κρυφό σχολειό

 

Τι ξέρουν οι Κορεάτες που εμείς οι Έλληνες αγνοούμε; Ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης θεωρούσε ως το καλύτερο θρησκευτικό βιβλίο που γράφτηκε μετά το 1821 το έργο του Αγιορείτη μοναχού π. Παϊσίου (1924-1974) -πλέον Αγίου Παϊσίου – που πρωτοκυκλοφόρησε με τον τίτλο «Ο πατήρ Αρσένιος ο Καππαδόκης».
(Μετά και τη δική του αγιοκατάταξη (1986), που βεβαίως προηγήθηκε του Αγίου Παϊσίου, κυκλοφορεί με τον τίτλο «Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης»). Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του ’70, αποτελεί έκδοση του Ησυχαστήριου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, που βρίσκεται στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει πάρα πολλές επανεκδόσεις, ενώ...

έχει μεταφραστεί σε 11 ξένες γλώσσες – ανάμεσα σ’ αυτές και στην κορεατική!

Ἡ κ. Διαμαντοπούλου, οἱ «ὀρθόδοξες» ἱέρειες καί ὁ κορυφαῖος Μητροπολίτης

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 8025211

Ἀλγεινή ἐντύπωση προκάλεσαν οἱ ἀπό τηλοψίας δηλώσεις τῆς πρώην ὑπουργοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ, Ἄννας Διαμαντοπούλου, περί ἱερωσύνης γυναικῶν. Μεταξύ ἄλλων, ἡ κ. Διαμαντοπούλου δήλωσε γιά τήν Ἐκκλησία: «Εἶναι ἕνας κόσμος τῶν ἀνδρῶν, μεταξύ τους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά διαφεντεύουν τά τῆς ἰδιωτικῆς ἀντίληψης τῶν ἀνθρώπων, τῆς θρησκείας, γιατί εἶναι ἰδιωτικός χῶρος τοῦ καθενός, χωρίς νά ὑπάρχει τό βίωμα τῆς μισῆς κοινωνίας. Μέσα στήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει ἡ μισή κοινωνία, οἱ γυναῖκες» [1].

Σχετικά μέ τήν ἱερωσύνη τῆς γυναίκας, θά ἀρκοῦσε τό ἐπιχείρημα ὅτι ὁ Χριστός ἀπό τόν Ὁποῖο πηγάζει ἡ Ἱερωσύνη, δέν τήν μετέδωσε σέ μία ἀπό τίς πολλές καί ἀφοσιωμένες μαθήτριές Του, οὔτε κἄν στήν Παναγία Μητέρα Του, ἡ Ὁποία εἶναι ἀνώτερη ὄχι μόνο ἀπό τούς ἄνδρες, ἀλλά καί ἀπό τίς ἀγγελικές δυνάμεις. Ἄν ὁ Κύριος ἤ οἱ φωτισμένοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα Ἀπόστολοι, ἤθελαν νά δοθεῖ Ἱερωσύνη στίς γυναῖκες, θά τό εἶχαν πράξει οἱ ἴδιοι.

Από το ηρωικό «ελευθερία ή θάνατος» στο αντι-ηρωικό «ασφάλεια ή θάνατος»

 Πώς αναποδογύρισε το δίδαγμα του 1821 μετά το 2020Γράφει ο Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου – Δικηγόρος Αθηνών

ΠΡΟΪΔΕΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΑΣΤΙΚΟΥΣ

Ελευθερία χωρίς ρίσκο είναι σύλληψη αδιανόητη. Όποιος προπαγανδίζει τον στόχο της απόλυτης ασφάλειας ως προϋπόθεση για την μεγιστοποίηση της ελευθερίας είναι ένας απατεώνας που εποφθαλμιά την ελευθερία.

Κατά την τριετία 2020-2023, όμως, ζήσαμε ακριβώς το παράδειγμα του μεγάλου απατεώνα τούτου του αιώνα. Ενάντια στο σύνθημα της Ελληνικής Επαναστάσεως «ελευθερία ή θάνατος» εφαρμόσθηκε η ανάποδη συνταγή: «ασφάλεια ή θάνατος», η οποία θα μπορούσε να επιμερισθεί σε πολλά υποσυνθήματα: «Λοκντάουν ή αφανισμός του πληθυσμού» / «Μάσκα παντού ή πάρτι του αόρατου εχθρού» / «Μπατονέτα κάθε τρεις και λίγο στην μύτη, αλλιώς θα σε πουν αδιάφορο αλήτη» / «Εδώ το εμβόλιο, εκεί ο τάφος», τάδε έφη Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Άραγε, θα ήταν ποτέ δυνατόν ένας Κολοκοτρώνης ή μια Μπουμπουλίνα να ρίχνουν τουφεκιές ή κανονιές και μετά να βγάζουν από την τσέπη τους το αντισηπτικό και να πασαλείβονται; Αν υπήρχε τηλεόραση το 1821, θα δεχόταν ο Παπαφλέσσας ή η Μαντώ Μαυρογένους να πλένουν χεράκια, να φορούν μασκούλα και να κρατούν αποστάσεις; Ή μήπως ακριβώς επειδή θα υπήρχε τηλεόραση, δεν θα υπήρχαν οι ίδιοι;

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821, μετά την μετάβαση της ανθρωπότητας στην προχωρημένη δαιμονική φάση της Νέας Εποχής, την οποία σηματοδοτεί η κήρυξη της πανδημίας του κορωνοϊού στις 11 Μαρτίου 2020, θα μας θυμίζει ότι ζούμε όχι απλώς στην Νέα, αλλά στην Παντελώς Ανάποδη Εποχή.

Επομένως, το ηρωικό σύνθημα «ελευθερία ή θάνατος» που έσωσε την πατρίδα μας, αναποδογυρισμένο στο αντι-ηρωικό σύνθημα «ασφάλεια ή θάνατος», είναι βέβαιον ότι αργά ή γρήγορα θα την καταστρέψει!

«Η μετάνοια είναι η εξέγερση του ανθρώπου ενάντια στον εαυτό του»

 


Το περιοδικό «Ο Θωμάς» συγκέντρωσε αποφθέγματα γνωστών ιερέων και γερόντων, στα οποία εξηγούν τι είναι η πραγματική μετάνοια.

Ο Άγιος Ιεράρχης Νικόλαος της Σερβίας

Η μέρα διαδέχεται τη νύχτα και η νύχτα την ημέρα. Έτσι, και η δική μας μετάνοια της ημέρας ας διαδέχεται τη μετάνοια της νύχτας και η νυχτερινή διαδέχεται τη μετάνοια της ημέρας. Η μετάνοια της ημέρας εκδηλώνεται κυρίως με τις καλές πράξεις, ενώ η μετάνοια της νύχτας εκφράζεται με προσευχές και αναστεναγμούς. Έτσι αποτίουμε φόρο τιμής στην ημέρα και στη νύχτα.

Η μετάνοια είναι εξέγερση του ανθρώπου ενάντια στον εαυτό του. Ο άνθρωπος εγείρεται και επαναστατεί, όταν αισθανθεί τον εχθρό μέσα του. Όσο μαραζώνει στην αυταπάτη και θεωρεί ότι όλοι οι εχθροί του βρίσκονται έξω από τα όρια της προσωπικότητάς του, δεν αγανακτεί εναντίον του εαυτού του. Όμως, όταν μια μέρα ανοίξουν τα μάτια του και δει τους ληστές και τους κακοποιούς μέσα στο ίδιο του το σπίτι, τότε ξεχνάει αυτούς που επιτίθενται στην οικία του από τα έξω και διαθέτει όλες τις δυνάμεις του στο να διώξει τους ξένους που εισέβαλαν βίαια και θρονιάστηκαν στα εσωτερικά του δωμάτια.

Ψηφιακή ταυτότητα: ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ από όσο νομίζετε

 

Μητσοτάκης και Πιερρακάκης φέρνουν τον όλεθρο…

Υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την ύπαρξη μιας αποδεκτής και αναγνωρισμένης ταυτότητας, λένε Μητσοτάκης και Πιερρακάκης! Η κυβέρνηση δεν μπορούσε τόσο καιρό να φτιάξει τον σιδηρόδρομο, θέλει να κάνει τους Έλληνες ψηφιακούς!

Όπως μας λένε, η έννοια της ψηφιακής ταυτότητας επιδιώκεται σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία μέχρι την Ινδία. Από τα αεροδρόμια μέχρι τα συστήματα μητρώων υγείας, οι τεχνολόγοι και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής με… καλές προθέσεις, όπως λένε, ψηφιοποιούν τις ταυτότητές μας, κάνοντας την σύγχρονη ζωή πιο αποτελεσματική και βελτιωμένη.

Είναι όμως έτσι; Πόσο επικίνδυνη θα μπορούσε να είναι μια ψηφιακή ταυτότητα;