Σάββατο 15 Αυγούστου 2020

Ορθόδοξο φρόνημα δεν σημαίνει «κάτσε φρόνιμα» π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης

Εκπομπή με τον π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη που μεταδίδεται από τα κανάλια Atlas TV και Αχελώος TV (Κυριακή 16 Αυγούστου 2020)

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς I΄ Ματθαίου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν''


ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ματθ. 17, 14-23


ΣΕΛΗΝΙΑΣΜΟΣ
«Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι
σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει»
(Ματθ. 17, 15)

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ἀγαπητοί μου, ὅταν βγῆκε ἀπʼ τὰ δημιουργικὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, ἔμοιαζε μὲ ἕνα ἔξοχο ἄγαλμα ποὺ μόλις βγαίνει ἀπὸ τὸ ἐργοστάσιο τοῦ ἀγαλματοποιοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ἔλαμπε ἀπὸ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ καθαρότητα, ἀπὸ ὑγεία. Μικρόβιο δὲν ὑπῆρχε. Μάτια, αὐτιά, χέρια, πόδια, πνευμόνια, καρδιά, νεφρά, ὅλα γενικὰ τὰ ὄργανα τοὺ ἀνθρωπίνου σώματος μέχρι τὸ τελευταῖο κύτταρο ἦταν ὑγιᾶ, σὲ ἄριστη κατάστασι.
Κι ἄν γιὰ ἕνα ἄγαλμα ποὺ εἶνε ἄψυχο δὲν τολμάη κανένας νὰ πῆ ὅτι ἔτσι μόνο του ἔγινε, χωρὶς τεχνίτη, πολὺ περισσότερο δὲν μπορεῖ κανένας λογικὰ σκεπτόμενος νὰ πῆ ὅτι ὁ ἄνθρωπος, τὸ ἔμψυχο αὐτὸ καὶ λογικὸ ὄν, ἔγινε ἔτσι τυχαῖα. Κάποιος τὸν σχεδίασε καὶ τὸν κατασκεύασε. Καὶ αὐτὸς εἶνε ὁ Θεός.
Κι ἄν δὲν ὑπῆρχαν ἄλλα δημιουργήματα καὶ ὑπῆρχε μόνο ὁ ἄνθρωπος, ἔφτανε τὸ ἔξοχο αὐτὸ δημιούργημα νʼ ἀποδείξη ὅτι ὑπάρχει Θεός. Τὸ «Γνῶθι σαυτὸν» ὁδηγεῖ τὸ «Γνῶθι Θεόν». Ἡ ἀνθρωπογνωσία συνδέεται μὲ τὴ θεογνωσία. Ὁ ἄνθρωπος εἶνε εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἄνθρωπος βγῆκε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ ὑγιὴς κιʼ ἦταν προωρισμένος γιὰ τὴν ἀθανασία. Ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος, ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ἁμάρτησε καὶ ἡ ἁμαρτία ἔκανε τὸν ἄνθρωπο θνητό. Σὰν φοβερὸ μικρόβιο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φθορὰ ποὺ ἐπέφερε στὴν ψυχή, ἔφθειρε καὶ τὸν σωματικὸ ὀργανισμὸ τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ σῶμα ἄρχισε νὰ προσβάλλεται ἀπὸ διάφορες ἀρρώστιες. Καὶ οἱ ἀρρώστιες, ὅσο περνοῦσε ὁ καιρός, τόσο καὶ αὐξάνονταν. Οἱ ἀρρώστιες εἶνε ἀμέτρητες. Δὲν ὑπάρχει μέλος οὔτε κύτταρο τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ποὺ νὰ μένη ἀπρόβλητο ἀπὸ τὰ διάφορα μικρόβια. Κι ὁ ἄνθρωπος μοιάζει μὲ ἄγαλμα ποὺ βάρβαρα χέρια ἔπληξαν καὶ ἀκρωτηρίασαν καὶ κατέστρεψαν τὸ ἀρχικό του κάλλος. Ὁ ἄνθρωπος ἐρείπιο, μουσεῖο παθῶν καὶ ἀσθενειῶν.
* * *

Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Ι΄ Ματθαίου ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ'


ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Α΄ Κορ. 4, 9-16


Ποῦ πνευματικοὶ πατέρες;
«Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς
ἔχητε ἐν Χριστῶ, ἀλλʼ οὐ πολλοὺς
πατέρας˙ ἐν γὰρ Χριστῶ Ἰησοῦ διὰ
τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα»
(Α΄ Κορ. 4, 15)

ΣΤΗΝ ἀποστολικὴ αὐτὴ περικοπὴ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ἱδρυτὴς τόσων τοπικῶν ἐκκλησιῶν, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς Κορινθίους τοὺς ὑπενθυμίζει, μὲ πόσους κόπους κατώρθωσε νὰ τοὺς φέρη στὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ. Ὅλη του ἡ ἀποστολικὴ ἐργασία ἦταν καὶ εἶνε ἕνας μόχθος, μιὰ θυσία, μιὰ ταπείνωσις. Θυσίασε τὰ πάντα, στερήθηκε κι αὐτὰ τὰ ἀναγκαῖα. Πείνασε, δίψασε, ἔμεινε γυμνός. Πέρασε ἀκόμη κινδύνους, ἄλλοτε ἀπὸ κακοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν ἐχθρεύονταν, καὶ ἄλλοτε ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως κατὰ τὶς ὁδοιπορίες του. Τέλος γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ δέχθηκε προσβολές, ὕβρεις καὶ συκοφαντίες. Ταπεινώθηκε, ἔδειξε ἀνοχή, ὑποχώρησε. Πρὸ παντὸς δὲν θέλησε νὰ ἐκμεταλλευθῆ τὸ ἀξίωμά του, οὔτε νὰ ἐπιβαρύνη κανένα γιὰ τὴ συντήρησί του. Μέχρι τὴ στιγμὴ αὐτή, ποὺ γράφει τὴν ἐπιστολή, ἐργάζεται μὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια γιὰ νὰ βγάλη τὸ ψωμί του.
Γεννᾶται ὅμως τὸ ἐρώτημα˙ Γιατί τὰ λέει ὅλα αὐτά; Θέλει ἁπλῶς νὰ τοὺς κάνη νὰ ντραποῦν καὶ νὰ ταπεινωθοῦν; Ὄχι βέβαια. Δὲν τοὺς ὁμιλεῖ, ἐπιτακτικά, σὰν ἐξουσιαστής τους. Δὲν ὁμιλεῖ, ὅπως εἶχε τὸ δικαίωμα, σὰν διδάσκαλος ποὺ τοῦ ὀφείλουν εὐγνωμοσύνη, σὰν ἀπόστολος ποὺ τοῦ ὀφείλουν ὑπακοή. Ὁμιλεῖ ἀπὸ ἀγάπη. Γιὰ τὸ καλὸ τοὺς τὰ λέει. Θέλει νὰ τοὺς φιλοτιμήση, νὰ τοὺς συγκινήση, νὰ τοὺς καλλιεργήση. Γιʼ αὐτὸ τοὺς συμβουλεύει ὅπως ἕνας πατέρας συμβουλεύει τὰ παιδιά του ποὺ τʼ ἀγαπᾶ καὶ πονεῖ γιʼ αὐτά˙ «Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλʼ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ» (Α΄ Κορ. 4, 14). Δὲν τιμωρεῖ, ἀλλὰ νουθετεῖ. Ὁ ἱ. Χρυσόστομος ἑρμηνεύοντας τὴν περικοπὴ αὐτὴ (ὁμ.. ΙΓ΄ εἰς Α΄ Κορ., 3) παρατηρεῖ˙ «Τίς δὲ οὐκ ἄν ἀνάσχοιτο πατρὸς ἀλγοῦντος καὶ τὰ δέοντα συμβουλεύοντος;», δηλαδή˙ «Ποιός δὲν θὰ δεχόταν νʼ ἀκούση ἕνα πατέρα ποὺ πονεῖ καὶ συμβουλεύει τὰ πρέποντα;» (Ε.Π.Ε. 18[43], 360).

Ὁμιλία εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

«Ἐν τῇ γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας,
ἐν τῇ κοιμήσει, τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε•
μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς,
καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς, λυτρουμένη
ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.»


Ἐορτὴ πανυπέρλαμπρη ἡ σημερινή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. Σήμερα πανηγυρίζουμε πνευματικὰ καὶ τιμοῦμε μὲ ᾄσματα ἱερὰ τὴν Κοίμηση, ἤ, ὀρθότερα, τὴ Μετάσταση τῆς Θεοτόκου. Ναί, δέν εἶναι ἡμέρα πένθους σήμερα, παρότι πένθιμο γεγονὸς τιμοῦμε, καθότι: «ὕπνος ἀναδέδεικται τῶν δικαίων ὁ θάνατος». Κι ἂν αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλους τοὺς δικαίους, τοὺς ἁγίους ἀνθρώπους, πολὺ περισσότερο καὶ μὲ ἐξαίρετα διάφορο τρόπο ἰσχύει γιὰ τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ.

Πάσχα καλεῖ καὶ τὴ σημερινὴ ἡμέρα ὁ λαός. Καὶ βέβαια γνωρίζουμε πὼς Πάσχα, ποὺ σημαίνει διάβαση, πέρασμα, εἶναι κατεξοχὴν ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, ὡς διάβαση τοῦ σεσωσμένου νέου Ἰσραήλ, τῶν Χριστιανῶν, ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα, ἀλλ᾽ ἀπὸ τὸν θάνατο στὴν αἰώνια ζωή. Μὰ καὶ ἡ σημερινὴ ἡμέρα διάβαση εἶναι, ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωή. Γιατὶ μετάσταση, ὅπως θεολογοῦν οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, σημαίνει καὶ θάνατος καὶ ἀνάσταση καὶ ἀνάληψη ἐν σώματι στοὺς οὐρανούς. Ναί! Ὁ Κύριος ἔκαμε αὐτὴ τὴν ἐξαίρετη χάρη σὲ δύο ἐξαίρετα ἀγαπώμενα ἀπὸ αὐτὸν πρόσωπα: Στὴν Παναγία Μητέρα Του καὶ στὸν ἀγαπημένο Του μαθητὴ Ἰωάννη. Ἐπειδὴ καὶ οἱ δύο ἀπέθαναν τὸν φυσικὸ θάνατο, ἀλλὰ ἀναστήθηκαν καὶ ἀναλήφθηκαν μὲ ἀφθαρτισμένο πλέον σῶμα στοὺς οὐρανούς! 

Ἡ Παναγία μας, ἀδελφοί, εἶναι «ἡ μετὰ Θεὸν Θεός, ἡ ἔχουσα τὰ δευτερεῖα τῆς ἁγίας Τριάδος», κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ. Ἡ ταπεινὴ αὐτὴ κόρη τῆς Ναζαρέτ, μὲ τὴν ἄκρα ταπείνωση, καθαρότητα καὶ ἁγνότητά της, εἵλκυσε τὴν ἄκρα εὔνοια τοῦ Δημιουργοῦ, καὶ εὐδόκησε νὰ σαρκωθεῖ ὁ Υἱός Του ἀπ᾽ αὐτὴν μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ νὰ τὴν κάμει νύμφη Του, ἀλλὰ Νύμφην ἀνύμφευτον! Καὶ ἡ Μαριὰμ κατέστη ἀνώτερη ἀπὸ ὅλα τὰ λογικὰ δημιουργήματα, καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους. Καὶ κανεὶς δέν μπορεῖ νὰ προσεγγίσει τὸν Θεό, παρὰ διὰ μέσου Της!

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Όταν ο θάνατος γίνεται γιορτή και δεν αποκαλείται θάνατος, αλλά μετάσταση… Όταν δεν εξαντλούνται όλα στο εδώ και τώρα… Όταν υπάρχει η μετά του τάφου αιώνια ζωή, η ελπίδα της αέναης βασιλείας, οι απανταχού χριστιανοί γιορτάζουν και… σήμερα, ειδικότερα, απ’ άκρη σε άκρη της γης, την αγία Μετάσταση της Θεοτόκου.


«Είσαι για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις άφατη ευφροσύνη, για τους πατριάρχες χαρά χωρίς τέλος, για τους δικαίους ανεκλάλητη ευχαρίστηση, για τους προφήτες διαρκής αγαλλίαση! Τον κόσμο ευλογείς, τα σύμπαντα αγιάζεις. Για τους αποκαμωμένους είσαι ανάσα, για τους πενθούντες παρηγοριά, για τους αρρώστους γιατρειά, για τους θαλασσοδαρμένους λιμάνι, για τους αμαρτωλούς συγχώρεση, για τους θλιμμένους καλοσυνάτο στήριγμα, για όσους σε αναζητούν η πρόθυμη βοήθεια», αναφέρεται σε απόσπασμα-αφιέρωμα του 8ου αι. των Εγκωμίων του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

«Έλα Κυρά και Παναγιά
με τ’ αναμμένα σου κεριά
Δώσε το φως το δυνατό
στον Ήλιο και στο Θάνατο»,
 αναφέρεται στα «Ρω του Έρωτα» του 20ού αι. από τον Οδυσσέα Ελύτη.

Ερμηνεία της Εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου


Δεκαπενταύγουστος! Το Πάσχα του Καλοκαιριού. Η μεγάλη θεομητορική γιορτή του Αυγούστου, η Κοίμηση της Θεοτόκου, συγκλονίζει κάθε πιστή ψυχή. Ήδη από την πρώτη του μηνός στις εκκλησίες ψάλλονται καθημερινά οι Παρακλήσεις - εναλλάξ η Μικρή και η Μεγάλη. Οι πιστοί προετοιμάζονται -νηστεύουν, εξομολογούνται, κοινωνούν για να γιορτάσουν αληθινά το μεγάλο πανηγύρι.


Μητέρα της Ζωής η Παναγία μεθίσταται προς την όντως Ζωή, τον Υιό και Θεό Της. Η παράδοση της Εκκλησίας αναφέρεται στην Μετάστασή Της. Χάρη σ αὐτὴν το άχραντο σώμα της Νέας Εύας, της γυναίκας που γέννησε τον φθορέα της φθοράς, δε γεύεται της φθοράς τη δύναμη. «Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς ἐν μνημείῳ τίθεται», όμως «κλίμαξ πρὸς οὐρανὸν ὁ τάφος γίνεται».

Η αγία εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι πολυπρόσωπη. Δυο όμως πρόσωπα ξεχωρίζουν στην όλη παράσταση: Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός μας με το ηγεμονικό Του παράστημα που κρατεί την ψυχή της Παναγίας Μητέρας Του, βρέφος φασκιωμένο, και το λιπόσαρκο σκήνωμα της Παναγίας.

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

Η ΜΑΣΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 Απάντηση της ΛΑΕ Αιγιαλείας στον μητροπολίτη Καλαβρύτων κι ...

Η ΜΑΣΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΕΙΝΑΙ 

ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ! ΑΣ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ! 

ΑΣ  ΣΤΟΧΑΣΘΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΣΟΒΑΡΑ

 ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

_______Η μάσκα χωρίς αμφιβολία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο! Αιώνες τώρα έχει καθιερωθεί στην καθημερινή ζωή ως ένα επαγγελματικό προφυλακτικό εργαλείο! Επί παραδείγματι η μάσκα είναι καθιερωμένη  στο χειρουργείο! Οι ιατροί, καθώς και οι νοσηλευτές, φορούν απαραιτήτως τη γνωστή χειρουργική μάσκα!
_______Χρησιμοποιείται επίσης και σε διάφορα ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπου η μάσκα είναι υποχρεωτική. 
________Στις ημέρες μας όμως οι Κυβερνώντες την Ελλάδα κατόρθωσαν το ...ακατόρθωτο! Επέβαλαν τη χρήση της μάσκας ακόμη και μέσα στο σπίτι μας! Μας υποχρεώνουν να  φοράμε τη μάσκα ακόμη και μέσα στο σπίτι του Θεού! Άρα η επιμονή αυτή φανερώνει τον παραλογισμό των Κυβερνώντων, οι οποίοι ενεργούν με τότο πείσμα, διότι ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΉΣΕΩΣ!
________Έτσι, λοιπόν, επέβαλαν τη χρήση της μάσκας και μέσα στον Οίκο του Θεού! Πλήν όμως η χρήση της μάσκας στην κρυφή της διάσταση αποβλέπει στον κλονισμό της πίστεως προς τον αληθινό Θεό! Διότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη μάσκα οπουδήποτε αλλού, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! Διότι μέσα στο σπίτι του Θεού, όχι μόνον δεν κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον οιονδήποτε ιό, αλλ΄ αντιθέτως πηγαίνουμε εκεί ικετεύουμε τον Θεό καί τους Αγίους μας ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ! 
_________Η ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι συνυφασμένη με την αδιάκοπη θεραπεία σωματικών ασθενειών! Σε κάποιο προσκύνημά μου στη Μυτιλήνη, στο Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Ειρήνης, ενθυμούμαι,  με πολλή μάλιστα έκπληξη, ότι σε κάποια γωνία ευρίσκοντο πενήντα (50) περίπου πατερίτσες και μπαστούνια! Τι είχε συμβή; Κάποιοι πιστοί αδελφοί μας, που ήσαν ανάπηροι κλπ., μετέβησαν εκεί ως προσκυνητές με τις πατερίτσες τους για να προσευχηθούν  και να παρακαλέσουν τον Άγιο Ραφαήλ για την υγεία τους! Θεραπευθέντες, λοιπόν, θαυματουργικώς, έφευγαν υγιέστατοι, γι΄ αυτό και άφησαν εκεί τις πατερίτσες των! 

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

Διευκρινίσεις από την Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης & Αλμωπίας για ψευδή δημοσιεύματα


 Με ένα διευκρινιστικό μήνυμα η Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας απαντάει στα ψευδή δημοσιεύματα για τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ιωήλ.


Δείτε τι αναφέρει χαρακτηριστικά:

Επειδή στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας εμφανίστηκαν παραπλανητικά δημοσιεύματα, τα οποία ψευδώς αποδίδονται στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ, διευκρινίζουμε τα εξής:

Τις θέσεις του Σεβασμιωτάτου για την στάση των πιστών κατά την περίοδο της επιδημίας του ιού Covid-19 και ιδιαίτερα για την προσέλευσή τους στους ιερούς ναούς τις εκφράζει η από 27.3.2020 εγκύκλιός του σε συνδυασμό με τις απαραίτητες διευκρινίσεις του Δελτίου Τύπου της επομένης (28.3.2020) προκειμένου να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και παρερμηνείες της.

Εγκύκλιο σημείωμα για την προστασία της δημόσιας υγείας στους Ιερούς Ναούς (28/7/2020).
Εν όψει των επικειμένων μεγάλων εορτών του θέρους (Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Κοιμήσεως της Θεοτόκου), στις οποίες παρουσιάζεται μεγάλη συμμετοχή πιστών στις ιερές Ακολουθίες και με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού ιδιαιτέρως στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ανακοινώνει ότι εστάλη σήμερα Εγκύκλιο Σημείωμα προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, διά του οποίου έγινε υπενθύμιση των σχετικών αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ως προς την ακριβή και συνεπή τήρηση των προβλεπομένων μέτρων προφυλάξεως για την προστασία της δημόσιας υγείας στους Ιερούς Ναούς, με την προτροπή προς όλους τους Κληρικούς, τους Μοναχούς και τις Μοναχές και τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Ηγουμενοσυμβουλίων, για την πιστή και μετά προσοχής τήρησή τους.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως έπραξε από την αρχή της υγειονομικής κρίσεως, συνεχίζει να τηρεί υπεύθυνη θέση έναντι του ιερού Κλήρου και του πιστού Λαού Της, ενδιαφερόμενη τόσο για την υγεία των ανθρώπων, όσο και για την εξασφάλιση της ακωλύτου τελέσεως της Θείας Λατρείας.

Ψαλτηρίου θησαύρισμα, Ψαλμός 12ος Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.
2 (Μασ. 13) ΕΩΣ πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; ἕως πότε ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ;2 (Μασ. 13) Εως πότε, Κυριε, θα με λησμονής εντελώς; Εως πότε θα αποστρέφης, σα να αδιαφορής δια την θλίψιν μου, το πρόσωπόν σου από εμέ;
3 ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας ἐν καρδίᾳ μου ἡμέρας καὶ νυκτός; ἕως πότε ὑψωθήσεται ὁ ἐχθρός μου ἐπ᾿ ἐμέ;3 Εως πότε, Κυριε, θα καταρτίζω μέσα μου σχέδια λυτρώσεώς μου από τους εχθρούς μου, και όμως θα δοκιμάζη ημέραν και νύκτα η καρδία μου οδύνας, διότι θα βλέπη αυτά να ναυαγούν, ώστε να μένω έτσι εκτεθειμένος εις κινδύνους; Εως πότε θα υψώνεται απειλητικός και θα θριαμβεύη εναντίον μου ο εχθρός;
4 ἐπίβλεψον, εἰσάκουσόν μου, Κύριε ὁ Θεός μου· φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον,4 Ρίψε ένα βλέμμα συμπαθείας προς εμέ, και άκουσε την προσευχήν μου Κυριε, ο Θεός μου. Αναζωογόνησε το φως των οφθαλμών μου, το οποίον από το βάρος των μεγάλων και πολυαρίθμων θλίψεων πρόκειται να σβήση. Μη επιτρέψης να κλείσουν οριστικώς τα μάτια μου και κοιμηθώ τον ύπνον του θανάτου·
5 μήποτε εἴπῃ ὁ ἐχθρός μου· ἴσχυσα πρὸς αὐτόν· οἱ θλίβοντές με ἀγαλλιάσονται, ἐὰν σαλευθῶ.5 δια να μη είπη με πολλήν χαιρεκακίαν ο εχθρός μου· “υπερίσχυσα εναντίον του και τον ενίκησα”. Οι εχθροί μου, που με θλίβουν, θα χαρούν πάρα πολύ, εάν κλονισθώ και πέσω.
6 ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ ἐλέει σου ἤλπισα, ἀγαλλιάσεται ἡ καρδία μου ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου· ᾄσω τῷ Κυρίῳ τῷ εὐεργετήσαντί με καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ ῾Υψίστου.6 Εγώ όμως έχω στηρίξει την ελπίδα μου εις σέ. Η καρδία μου θα αισθανθή απερίγραπτον χαράν, όταν συ ευδοκήσης και μου στείλης την ποθητήν σωτηρίαν. Τοτε εγώ θα τραγουδώ ύμνους ευχαριστίας προς σε τον ευεργέτην και Κυριον μου, και θα συνθέσω ύμνους δοξολογίας εις δόξαν του ονόματος Κυρίου του Υψίστου.

«Εάν έχεις πίστη, κόψε το σχοινί!..» Γράφει ο Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος


Ο 15Αύγουστος του 2020 είμαι βέβαιο ότι ΔΕΝ έχει προηγούμενο στην προσωπική ιστορία του καθένα και της καθεμιάς μας ως Έλληνες. Τα μέτρα που μας έχουν επιβληθεί από το 2010 μέχρι σήμερα ήταν πρωτόγνωρα και δυστυχώς αυτοί που μας Κυβέρνησαν μας έφτασαν μέχρι εδώ αλλά δεν φρόντισαν να μας δώσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουμε στις σκληρές δοκιμασίες. Και από τον Μάρτιο και μετά όσα μας επιβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του covid-19 και όσα πολλοί φοβούνται ότι θα ακολουθήσουν στην Πατρίδα μας και στην Υφήλιο επίσης ΔΕΝ είχαν προηγούμενο και φυσικά μας έχουν αποδιοργανώσει. 
Καιρός να θυμηθούμε, χωρίς βέβαια να γίνουμε μοιρολατρικά θρησκόληπτοι το «βοήθα Παναγιά» και το «έχει ο Θεός» των γονιών μας… Την πατρότητα του κειμένου που ακολουθεί δεν την γνωρίζω, και συνεπώς δεν μπορώ να την παραθέσω αλλά ομολογώ ότι όταν τό βρήκα ως διεθνές δημοσίευμα με συγκίνησε το δραματικό μήνυμα που γλαφυρά μεταφέρει... Καθώς μεθαύριο Σάββατο θα γιορτάσουμε την Παναγιά μας στο ελληνικό 15Αύγουστο σκέφτηκα να αναρτήσω την ιστορία του ορειβάτη που έχασε τη ζωή του καθώς αποδείχτηκε ότι στη δύσκολη στιγμή επικαλέστηκε μεν τη βοήθειά Του Θεού αλλά του έλειπε η πίστη.... 

«Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, Κεχαριτωμένη. Πᾶσα ἡ κτίσις» Φώτης Κόντογλου Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου


«Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ ψαυέτω μηδαμῶς χεὶρ ἀμυήτων· χείλη δὲ πιστῶν τὴ Θεοτόκῳ ἀσιγήτως φωνὴν τοῦ ἀγγέλου ἀναμέλπονταἐν ἀγαλλιάσει βοάτω· Ὄντως ἀνωτέρα πάντων ὑπάρχειςΠαρθένε ἁγνή». «Ἐσένα ποὺ εἶσαι ζωντανὴ κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ, ἂς μὴ σὲ ἀγγίζει ὁλότελα χέρι ἄπιστο, ἀλλὰ χείλια πιστὰ ἂς ψάλλουνε δίχως νὰ σωπάσουνε τὴ φωνὴ τοῦ ἀγγέλου (ὁ ὑμνωδὸς θέλει νὰ πεῖ τὴ φωνὴ τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ποὺ εἶπε «εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί») κι ἂς κράζουνε: «Ἀληθινά, εἶσαι ἀνώτερη ἀπ᾿ ὅλα Παρθένε ἁγνή».

Ἀλλοίμονο! Ἀμύητοι, ἄπιστοι, ἀκατάνυχτοι, εἴμαστε οἱ πιὸ πολλοὶ σήμερα, τώρα ποὺ ἔπρεπε νὰ προσπέσουμε μὲ δάκρυα καυτερὰ στὴν Παναγία καὶ νὰ ποῦμε μαζὶ μὲ τὸ Θεόδωρο Δούκα τὸ Λάσκαρη, ποὺ σύνθεσε μὲ συντριμένη καρδιὰ τὸν παρακλητικὸ κανόνα: «Ἐκύκλωσαν αἱ τοῦ βίου μὲ ζάλαι ὥσπερ μέλισσαι κηρίον, Παρθένε». «Σὰν τὰ μελίσσια ποὺ τριγυρίζουνε γύρω στὴν κερήθρα, ἔτσι κ᾿ ἐμένα μὲ ζώσανε οἱ ζαλάδες τῆς ζωῆς καὶ πέσανε ἀπάνω στὴν καρδιά μου καὶ τὴν κατατρυπᾶνε μὲ τὶς φαρμακερὲς σαγίτες τους. Ἄμποτε, Παναγιά μου, νὰ σὲ βρῶ βοηθό, νὰ μὲ γλύτωσεις ἀπὸ τὰ βάσανα». Μὰ ποιὸς ἀπό μας γυρεύει βοήθεια ἀπὸ τὴν Παναγία, ἀπὸ τὸν Χριστὸ κι᾿ ἀπὸ τοὺς ἁγίους; Γυρεύουμε βoήθεια ἀπὸ τὸ κάθε τί, παρεκτῶς ἀπὸ τὸ Θεό. Ἀλλὰ τί βοήθεια μποροῦνε νὰ δώσουνε στὸν ἄνθρωπο τὰ εἴδωλα τὰ λεγόμενα «ἐπιστήμη» καὶ «τέχνη»; Ὁ ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ ἀναχωρητὴς λέγει: «Σ᾿ ὅλους τοὺς δρόμους ποὺ πορεύονται οἱ ἄνθρωποι σὲ τοῦτον τὸν κόσμο δὲv βρίσκουνε σὲ κανένα τὴν εἰρήνη, ὡς ποὺ vα σιμώσουμε στὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ. Μὰ ἀλλοίμονο οἱ πιὸ πολλοὶ ἄvθρωποι εἶναι «οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα» ὅπως λέγει ὁ Παῦλος. Ὅποιος δὲν ἔχει τὴν πίστη μέσα στὴν καρδιά του, τί ἐλπίδα μπορεῖ νἄχει; Ὅπου ν᾿ ἀκουμπήσει ὅλα εἶναι σάπια. Γι᾿ αὐτὸ κι᾿ ὁ ὑμνογράφος ποὺ εἴπαμε, λέγει στὴν Παναγία: «Ἀπορήσας ἐκ πάντων, ὀδυνηρῶς κράζω σοι· πρόφθασον, θερμὴ προστασία, καὶ τὴν βοήθειαν δός μοι τῷ δούλῳ σου τῷ ταπεινῷ καὶ ἀθλίω». «Ὅλα, λέγει τὰ δοκίμασα, μὰ κανένα πράγμα δὲ μπόρεσε vα μὲ ξαλαφρώσει. Γιὰ τοῦτο φωνάζω Ἐσένα μὲ θρῆνο πικρόν, καὶ λέγω: Πρόφταξε καὶ δόσε τὴ βοήθειά σου σὲ μένα τὸν ταπεινὸ κι᾿ ἄθλιο δοῦλο σου».

Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Εκλεκτά Διηγήματα 1. Ο ΚΩΤΑΣ


ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ


Γεώργιος Χ. Μόδης

ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Εκλεκτά Διηγήματα
1. Ο ΚΩΤΑΣ

- Ένας άνθρωπος έξω θέλει να σε ιδεί είπε του καπετάν Κώτα η γυναίκα του.
- Από που είναι; ρώτησε εκείνος.
- Δεν ξέρω. Φαίνεται απ' τα πέρα χωριά.
- Ας έρθει.
Ο ξένος μπήκε μέσα. Ήταν ένας ρωμαλέος άνδρας, 25-28 χρονών. Η κούραση, η θλίψη και η πίκρα ήταν ζωγραφισμένες στο πρόσωπό του. Ξεσκούφωτος, μονοσάνδαλος, είχε χωρίς τσαρούχι το αριστερό του πόδι. Τα μαλλιά του ήσαν ορθωμένα και ανακατεμένα σαν κυνηγημένου ζώου. Μια νεκρική κιτρινισμένη χλωμάδα απλωνόταν στην όψη του, που δεν ταίριαζε καθόλου με τις φαρδιές πλάτες και τα χονδρά μπράτσα του. Ήταν ολοφάνερο πως είχε ξεφύγει από κάποιο μεγάλο κίνδυνο. Έκαμε δύο-τρία βήματα και στάθηκε όρθιος στο μέσο της κάμαρας με τα μάτια του καταγής.
Ο Κώτας καθόταν σταυροπόδι πάνω σε μια ψάθα στη γωνιά. Κρατούσε στα χέρια του  ένα ασημένιο τούρκικο τσιμπούκι και κάπνιζε.Κοντός, αδύνατος, όλος νεύρο, έμοιαζε τα καθαρόαιμα αράπικα άλογα, που δεν έχουν ούτε ένα δράμι λίπος. Το στήθος του ήταν γυμνό από τσαμπράζια, ασημικά, σταυρούς και οιοδήποτε το παραμικρότερο στολίδι. Στην ασκητική μορφή του ξεχώριζαν η μεγάλη φαλάκρα του, τα μικρά μάτια του και τα μακρυά μουστάκια του, που έπεφταν απεριποίητα προς τα κάτω.

Ἡ πικρή διαπίστωση εἶναι ὅτι χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε καί νά τό θέλουμε, βλασφημοῦμε κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Του Σεβ. Μητροπολίτη Εδέσσης κ. Ιωήλ


Ἡ πικρὴ διαπίστωση εἶναι ὅτι χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε καὶ νὰ τὸ θέλουμε, βλασφημοῦμε κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πάσχουμε ἀπὸ αἱρετικὸ φρόνημα, ἐνῶ διακηρύσσουμε τὴν Ὀρθοδοξία μας.
Βλασφημοῦμε κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ κινδυνεύουμε νὰ μὴν συγχωρεθοῦμε οὔτε ἐδῶ οὔτε αἰώνια ἀμφισβητώντας τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὅταν φοβόμαστε νὰ προσκυνήσουμε τὶς ἱερὲς εἰκόνες, νὰ ἀσπασθοῦμε τὸ χέρι τοῦ ἱερέως, νὰ βρεθοῦμε μέσα στὸν ἱερὸ ναό, ἀρνούμαστε στὴν πράξη τὴν σωστικὴ καὶ ἁγιαστικὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Θεωροῦμε ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι δυνατὸν νὰ μεταδώσει κάτι «κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον» καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ μεγίστη βλασφημία.
Ἂς ὁμολογήσουμε καὶ μὲ τὶς πράξεις μας, ὅπως ὁμολογήσαμε μὲ τὰ χείλη μας, ὅτι πιστεύουμε στὴν ἐνοικοῦσα, στὶς ἱερὲς εἰκόνες, στοὺς ἱερεῖς, στοὺς ἱεροὺς ναούς, Θεία Χάρη.
 Πηγή: pellain-gr.blogspot.com/2020/08/blog-post_948.html

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο στην παλιότερη ανάρτηση: 

Ἐδέσσης Ἰωήλ: ...Ἀρνούμαστε τόν Θεό καί βλασφημοῦμε κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Η υποχρεωτική μασκοφορία μέσα στους ιερούς ναούς καθιστά αναγκαία την σύγκληση Συνόδου της ΙεραρχίαςΓράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

Σέ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, οἱ ἐπίσκοποι εἶναι ὅλοι τους ὑποχρεωμένοι (ὀνομαστική ψηφοφορία) νά λάβουν ἀνοιχτά θέση ἀπέναντι στό ὑπό συζήτηση θέμα (ὑποχρεωτική φιμωτροφορία μέσα στούς ἱερούς ναούς). Καί νά τό κάνουν αὐτό ὄχι μονολεκτικῶς ἤ μέ ἐπιχειρήματα ἀντλούμενα ἀπό τόν χῶρο τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, ἀλλά μέ ἀναφορές στό ἀνεξάντλητο χρυσορυχεῖο τῆς Ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως.

Ἡ τελική τους συνοδική ἀπόφαση, ἐάν μέν εἶναι πειστικά καί ξεκάθαρα βασισμένη πάνω στόν Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν Ἁγιοπατερική μας Παράδοση, τότε τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας (πού καί μυαλό ἔχει καί πού ἀγρυπνεῖ) θά τήν ἐπικροτήσει καί θά τήν άποδεχθεῖ. Διαφορετικά, ἀκόμα καί μιά ἐνδεχομένως διφορούμενη ἤ σαφῶς οἰκουμενιστική ἀπόφασή τους, πάλι θά ὠφελήσει τό ποίμνιο, διότι θά ρίξει φῶς στό θολό μέχρι τοῦδε τοπίο τῆς Ἰεραρχίας μας (πού κρατᾶ σιγή ἰχθύος…) καί θά ἀποκαλύψει γιά μιά φορά ἀκόμη τούς ἐλάχιστους ἔστω πραγματικούς καί γνησίους Ποιμένες μας.

Ἡ Πίστη μας, ὁ ἀρχηγός τῆς Πίστεώς μας Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι Φῶς, Ἀλήθεια καί Ζωή. Θαρρῶ, πώς δέν ἔχουμε τό πνευματικό καί ἐκκλησιολογικό δικαίωμα νά συνεχίσουμε νά πορευόμαστε δειλἀ καί ἄπραγα μέσα στό σκότος, τό ψεῦδος καί τόν θάνατο (τήν περιφρόνηση τῆς Θείας Χάριτος…). Γι’ αὐτό καί οἱ Ἐπίσκοποί μας καλοῦνται νά λύσουν τήν σιωπή τους, καί νά ἀναλάβουν ἐπωνύμως τίς εὐθύνες τους ἀπέναντι στήν Ἀλήθεια.

Κύπρος Αύγουστος 1996 - η θυσία των ηρώων - Τάσος Ισαάκ, Σολωμός Σολωμού
Στις αρχές του 1996 η Κ.Ο.Μ (Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλετιστών) ανακοίνωσε την απόφασή της να οργανώσει τον Αύγουστο του 1996 μία μεγαλειώδη αντικατοχική πορεία από το Βερολίνο στην, κατεχόμενη, Κερύνεια με σύνθημα "Απελευθέρωση η μόνη λύση".
Η πορεία ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου από την Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο, ακολουθώντας μια μεγάλη διαδρομή μέσα από χώρες της Ευρώπης. Στην πορεία πήραν μέρος και ξένοι μοτοσυκλετιστές.
Στην Κύπρο οι μοτοσυκλετιστές έφτασαν στις 10 Αυγούστου στη Λεμεσό από την Ελλάδα με πλοίο. Στις 11 Αυγούστου 7.000 μοτοσυκλετιστές θα πραγματοποιούσαν την αντικατοχική πορεία προς την Κερύνεια. Οι Τούρκοι απειλούσαν ότι θα άνοιγαν πυρ και αυτό ανησυχούσε τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας..Οι μοτοσυκλετιστές ήταν αποφασισμένοι και δήλωναν ότι δεν είχαν πρόθεση να συγκρουστούν ούτε με την αστυνομία, αλλά ούτε και με τα Ηνωμένα Έθνη και ότι η πορεία τους θα ήταν ειρηνική.
H μέρα έφτασε και εκατοντάδες μοτοσυκλετιστές άρχισαν από το πρωί να συρρέουν στο Λευκόθεο Αθλητικό Κέντρο. Παρόντες ήταν και 200 Ευρωπαίοι μοτοσυκλετιστές.

Θεῖες Λειτουργίες καί Ἀκολουθίες ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Φλωρίνης (μηνός Αυγούστου)

Σάββατον
01/08/202007:30Η Πρόοδος του Τιμίου Σταυρού –
Των  αγίων 7 παίδων Μακκαβαίων,
Σολομονής& Ελεάζορος
Κυριακή
02/08/2020
07:30
Κυριακή  Η΄. Ματθαίου – Ανακομιδή λειψάνων
 Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου
Πέμπτη
06/08/2020
07:30
 Μεταμόρφωσης του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος
 Ημών Ιησού Χριστού
Κυριακή
09/08/2020
07:30
Κυριακή  Θ΄. Ματθαίου –  Μαζτθίου Αποστόλου
Παρασκευή
14/08/2020
17:30
Εσπερινός Κοιμήσεως Θεοτόκου (Αρτοκλασίες)
Σάββατον
15/08/2020
07:30
Κοίμησης Υπεραγίας Θεοτόκου              
Κυριακή
16/08/2020
07:30
 Κυριακή  Ι΄. Ματθαίου— Γερασίμου του εν Κεφαληνία
Κυριακή
23/08/2020
07:00
 Απόδοσις της εορτής Κοιμήσεως Θεοτόκου
  (εννιάμερα Παναγίας)  Ειρηναίου Επ. Λουγδούνου
Παρασκευή
28/08/2020
19:30
 Εσπερινός- Αποτομής Τιμίας Κεφαλής Προδρόμου
  στο ομώνυμο παρεκκλήσιον (Ιωαννίνων)
Σάββατον
29/08/2020
07:30
 Όρθρος– Θ. Λειτουργία της εορτής  Αποτομής
Τιμίας Κεφαλής Προδρόμου.   (παρεκκλήσιον )
Κυριακή
30/08/2020
07:30
 Κυριακή  ΙΒ΄. Ματθαίου-Αγίου Αλεξάνδρου
Στό Ναό βρίσκεται γιά ἐξομολόγηση πνευματικός καθημερινά ἀπό τίς 17:00 ἓως τίς 18:00.


Ο Εσπερινός θα τελείται στις 18:30 μ.μ.

Ὁ Παρακλητικός κανόνας στήν Υπεραγία Θεοτόκου ψάλλεται ἀπό τήν 2η ἓως καί τήν 13η Αὐγούστου , ἐκτός Σαββάτων , στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου και ώρα 19:00 μετά τον Εσπερινό.


Εκ του Ιερού Ναού

Εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμησεως της Θεοτόκου Σκοπού.


Πρόγραμμα Εορτασμού 


Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020
 7:00μμ Μέγας πανηγυρικός πολυιερατικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας και λιτάνευση της Ιεράς εικόνας

 Σάββατο 15 Αυγούστου 2020 
7:30πμ-10:30πμ Όρθρος και Πανηγυρική Ιερατική Θεία λειτουργία μετά Θείου κηρύγματος.

 Προσοχή: Αυστηρά Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας σε όλους εντός και εκτός του Ναού κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων για την αποφυγή διασποράς του covid19.

Εκ του Ιερού Ναού


ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ:
 Η ομάδα της Περιβλέπτου δηλώνει την αντίθεσή της στη χρήση μάσκας εντός των ιερών ναών, η οποία 
δείχνει απιστία και βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα. Όταν αγαπάς αληθινά δεν αγκαλιάζεις την πλάνη!, αλλά 
βοηθάς τον  συνάνθρωπο με τρόπο πώς να σωθεί, να μην κολαστεί! Δεν αγαπάμε λοιπόν όταν αγκαλιάζουμε τους μασκοφόρος, αλλά όταν στηλιτεύουμε τη βλασφημία και τους νουθετούμε να την αφήσουν! Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού!,

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Ηθικό ή…οικονομικό το πλεονέκτημα της αριστεράς Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς


"Να σε φυλά ο Θεός από καινούργιο άρχοντα και παλιό διακονιάρη" (παροιμία)

Όταν στριμώχνονται οι αριστερόμυαλοι, αχαλίνωτοι καλοπεράκηδες των ποικιλώνυμων "συνιστωσών", όταν τους αποστομώνουν οι συνομιλητές τους, συνήθως καταφεύγουν σε δύο βολικά όπλα, που τους απαλλάσσουν από την επίπονη διαδικασία της σκέψεως και της αντίκρουσης των επιχειρημάτων και, κυρίως, αποκρύπτουν την πνευματική τους γύμνια και αμορφωσιά: ή θα χαρακτηρίσουν τον αντίπαλο "φασίστα" - η γνωστή τακτική "εξόντωση διά της γραφικότητος" - ή θα κατεβάσουν από την λειψανοθήκη τους το κρανιοκενές θέσφατο, περί "ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς".

Τι ακριβώς είναι αυτό; Άγνωστο. Ξέρουμε όμως τι δεν είναι. Αυτό που είδαμε, όταν κυβερνούσαν και που βλέπουμε καθημερινώς. Ήτοι:

Η προδοσία της Μακεδονίας. (Οι Τούρκοι από τότε αποθηριώθηκαν, γιατί έλαβαν το μήνυμα ότι το πολιτικό και παραπολιτικό προσωπικό της Ελλάδας, είναι ικανό για κάθε παλιανθρωπιά στα εθνικά θέματα). Τα μνημόνια και η εξαπάτηση ενός ολόκληρου λαού μέσω του δημοψηφίσματος-πλεκτάνη, η πειθήνια αποδοχή, σε βαθμό απροκάλυπτης υποτέλειας, στα όσα κέλευαν οι δήθεν ιδεολογικοί εχθροί της, όπως στο μείζον θέμα της λαθρομετανάστευσης, η κανιβαλική φορολόγηση της λεγομένης, πάλαι ποτέ, μεσαίας τάξης, και βέβαια οι βουτιές, του, νέας εσοδείας, "χαρισματικού ηγέτη" στα ρόδινα ακρογιάλια του Αιγαίου από κότερα που ανήκουν στην μισητή κεφαλαιοκρατία, την οποία απορρίπτουμε μετά βδελυγμίας, αλλά απολαμβάνουμε, τα καλούδια, την χλιδή και τις απολαύσεις της. Ως αντιπολιτευόμενοι άστραφταν και βροντούσαν, υπερασπιζόμενοι τα "λαϊκά συμφέροντα", το δίκαιο και την ηθική. Επειδή όμως κατά το αειθαλές "αρχή άνδρα δείκνυσι", όταν αναρριχήθηκαν στην πολύφερνη εξουσία, πέταξαν στα σκουπίδια τις "αδαμάντινες αρχές" τους, τις "ανυποχώρητες και έντιμες διακηρύξεις" τους, την μάσκα του ηθικού πλεονεκτήματος και αποκάλυψαν τι είναι: Πεινασμένοι και διψασμένοι για χρήμα, δόξα, τρυφή και απόλαυση των προνομίων. Συχνά αδιαφορώντας για την κοινή γνώμη, την οποία προκαλούσαν και προκαλούν, όντας ανεύθυνοι, αναίσθητοι και αναίσχυντοι.

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδορράχης


Από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδορράχης ανακοινώνεται το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των μέτρων που ανακοινώθηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας σε όλους τους χώρους της Μονής, όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση των αποστάσεων.
Η Αυλή της Μονής είναι αρκετά μεγάλη για να μπορούμε να εορτάσουμε την Εορτή της Παναγίας μας με ασφάλεια.

Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις,.. μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ...ΜΗ ΣΥΣΧΗΜΑΤΙΖΕΣΘΕ ΤΩ ΑΙΩΝΙ ΤΟΥΤΟ(Ρωμαίους 12,2).


Ιερομόναχος Ευφρόσυνος

Μόλις χθες κυκλοφόρησε ένα σατανικό και βλάσφημο κείμενο του π. Σπυρίδωνος Σκουτή, και επειδή εξαιτίας του οδηγούνται στον εφησυχασμό, την απώλεια και τη βλασφημία ψυχές, έχουμε χρέος να αποκαταστήσουμε δημόσια την αλήθεια.

Α) Όταν ο νόμος του κράτους, ακόμα και της συνόδου της Εκκλησίας, αντίκειται στον νόμο του Χριστού και στους ιερούς Κανόνες οφείλουμε να κάνουμε, όπως οι Απόστολοι, αγία ανυπακοή.
Β) Η δημόσια ομολογία είναι ανώτερη από την ελεημοσύνη που προέρχεται από άρνηση της αλήθειας. Όταν ομολογούμε εν Χριστώ θαρραλέα είναι μέγιστη πνευματική ελεημοσύνη.
Γ) Η χρήση μάσκας στον ιερό ναό δείχνει απιστία, και βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα, πράγμα το οποίο δεν συγχωρείται. Οι ιερές ακολουθίες και η θεία Λειτουργία γίνονται για τους πιστούς! Και ο κάθε πιστός οφείλει να μην έχει το σχήμα αυτού του κόσμου (στην περίπτωσή μας τη μασκοφορία), αλλά να ακολουθεί τον νόμο του Χριστού μας και τη συμφωνία των Αγίων Πατέρων, που καταδικάζουν την αίρεση του βαρλααμισμού, δηλ.την άρνηση της Θ. Χάριτος.
Δ) Ο ιερός Ναός ποτέ δεν μολύνεται ούτε μολύνει.Αλλο πράγμα η καθαριότητα και η ευπρέπεια του ναού, η εκδίωξη βλαβερών εντόμων κ.τ.λ, και άλλο η αίρεση του να απολυμαίνεται ο οίκος του Θεού, σαν να είναι κοινή αίθουσα, με τον φόβο ότι εκεί θα κυκλοφορούν κάθε είδους μικρόβια. Γι' αυτό κάθε ναός που απολυμανθηκε, εκεί βλασφημήθηκε το Άγιο Πνεύμα, και πρέπει να διαβαστεί ειδική ευχή "επί βεβηλώσει" ιερού ναού!

Για την Παρούσα Κρίση: Κανόνας για την Ασέβειά μας, και οι Προϋποθέσεις της επιστροφήςΣήμερα, στην Εκπομπή Το Ορθόδοξο Ήθος: Ο Καθηγητής της Δογματικής Θεολογίας, κ. Δημήτριος Τσελεγγιδης: Για την Παρούσα Κρίση: Κανόνας για την Ασέβειά μας, και οι Προϋποθέσεις της επιστροφής

Και επισήμως “πόλεμος” κυβέρνησης-Εκκλησίας - Έρχεται με... ρομφαία η “αγία ανυπακοή”Η χθεσινή απαγόρευση με νέα ΚΥΑ των λιτανειών και η “Δαμόκλειος σπάθη” των προστίμων το μόνο που θα φέρουν θα είναι σίγουρα δεκάδες αντάρτικα!!

Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε η κυβερνητική ντιρεκτίβα σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η διεξαγωγή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος, που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής εκτός των χώρων θρησκευτικής λατρείας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση οι παραβάτες θα πληρώνουν πρόστιμο 150 ευρώ.


Ήδη στο διαδίκτυο κυκλοφορούν προσκλήσεις για ανυπακοή, ενώ και εμμέσως κάποιοι Μητροπολίτες έστειλαν μηνύματα.

Με αφορμή και την χθεσινή ευαγγελική περικοπή έκαναν αναφορά στην διαχείριση των συναισθημάτων του φόβου και της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη είναι η απάντηση στο φόβο και η εμπιστοσύνη κορυφώνεται, όταν κανείς μπορεί να κοιτάξει ψηλά, να κοιτάξει το πρόσωπο του Χριστού και κοιτώντας το πρόσωπο του Χριστού, να νικήσει κάθε φόβο, κάθε δισταγμό και κάθε δυσκολία, ήταν το νόημα...

Για παράδειγμα ο Μητροπολίτης Κερκύρας στο χθεσινό του κήρυγμα σημείωσε πως “Οι μαθητές ομολόγησαν ότι «αληθώς Θεού Υιός εστίν ούτος». Αυτή την ομολογία την χρειαζόμαστε στην εποχή μας, στην μεγάλη δοκιμασία την οποία ζούμε, στην οποία δεν προτάσσουμε τον Θεό, αλλά τα ανθρώπινα μέτρα. Ας μη νικηθούμε από τον φόβο, από τις νοοτροπίες που αντιτάσσονται στον Θεό και ας αφήσουμε τη ζωή μας να πορεύεται με Εκείνον!”

Αλλά κι ο Μητροπολίτης Φιλίππων είχε σχολιάσει: “Μάθαμε την απόφαση για τις λιτανείες από τα ΜΜΕ” και αναρωτήθηκε “δηλαδή οι λιτανείες θα γίνουν μια φορά για τη γιορτή της Παναγίας και αυτό θα γίνει κυρίως σε μεγάλες πανηγύρεις. Στα χωριά μας δηλαδή που εορτάζουν υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος. Συνωστισμός υπάρχει στις λιτανείες, στις παραλίες δεν υπήρξε;”

Πρόγραμμα ακολουθιών Ιεράς Μονής Αγίου Αυγουστίνου Περιόδου 9-16 Αυγούστου 2020