Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ: Λόγος περὶ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς

«Ὅταν συμπληρωνόταν ἡ πεντηκοστὴ ἡμέρα μετὰ τὴν Ἀνάσταση, τῆς ὁποίας ἔφθασε τώρα ἡ μνήμη, ἐνῷ ὅλοι οἱ μαθητὲς ἦσαν συγκεντρωμένοι μαζὶ καὶ εὑρίσκονταν ὁμόψυχοι στὸ ὑπερῷο (οἶκος) ἐκείνου τοῦ ἱεροῦ, ἀλλὰ καὶ στὸ προσωπικό του ὑπερῷο, στὸ νοῦ του, συναγμένος ὁ καθένας τους (διότι ἦσαν σὲ ἡσυχία καὶ ἀφιερωμένοι στὴ δέηση καὶ στοὺς ὕμνους πρὸς τὸ Θεό), ξαφνικά, λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, «ἀκούσθηκε ἦχος ἀπὸ τὸν οὐρανό, σὰν ἀπὸ ὁρμὴ βιαίου ἀνέμου καὶ ἐγέμισε τὸν οἶκο ὅπου κάθονταν». (Πράξ. 2, 1-11).

Εἶναι βίαιος γιατὶ νικᾶ τὰ πάντα καὶ ξεπερνᾶ τὰ τείχη τοῦ πονηροῦ, γκρεμίζει κάθε ὀχύρωμα τοῦ ἐχθροῦ, ταπεινώνει τοὺς ὑπερήφανους, ἀνυψώνει τοὺς ταπεινοὺς στὴ καρδιὰ καὶ διασπᾶ τοὺς συνδέσμους τῶν ἁμαρτημάτων. Γέμισε δὲ ὁ οἶκος ἐκεῖνος στὸν ὁποῖο κάθονταν, καθιστώντας τον, κολυμβήθρα πνευματικὴ καὶ ἐκπληρώνοντας τὴν ἐπαγγελία τοῦ Σωτῆρα, ποὺ τοὺς ἔλεγε, πρὶν ἀναληφθεῖ: «Ὁ μὲν Ἰωάννης βάπτισε μὲ νερό, ἐσεῖς δὲ θὰ βαπτισθῆτε μὲ ἅγιο Πνεῦμα, ὄχι ἔπειτα ἀπὸ πολλὲς μέρες».

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ [:Ἰω. 7,37-52 και 8,12] YΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ [:Ἰω. 7,37-52 καὶ 8,12]

YΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐὰν τίς διψᾷ, ἐρχέσθω πρὸς μὲ καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος (:κατὰ τὴν τελευταία καὶ ἐπισημότερη ἀπὸ τίς ἄλλες ἡμέρες τῆς ἑορτῆς [τῆς Σκηνοπηγίας] στάθηκε ὄρθιος ὁ Ἰησοῦς καὶ μὲ δυνατὴ φωνὴ εἶπε: ἐὰν κανεὶς αἰσθάνεται πόθο καὶ δίψα, ὄχι γιὰ ἀγαθὰ ὑλικὰ καὶ φθαρτά, ἀλλὰ γιὰ πνευματικὰ καὶ αἰώνια, γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ γαλήνη καὶ τὴ μακαριότητα τῆς θείας ζωῆς, ἂς ἔλθει κοντά Μου μέσῳ τῆς πίστεως καὶ ἂς πίνει τὴν ἀλήθεια ποὺ προσφέρω, γιὰ νὰ ἱκανοποιηθοῦν ἔτσι οἱ πλέον μύχιοι καὶ εὐγενεῖς πόθοι του. Ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει σὲ Ἐμένα, σύμφωνα μὲ τοὺς λόγους τῆς Γραφῆς, θὰ γίνει ἀστείρευτη πνευματικὴ πηγή· καὶ ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του θὰ ἀναβλύζουν ποταμοὶ ἀπὸ ὁλόδροσο τρεχούμενο νερό, γιὰ νὰ ξεδιψᾷ ὄχι μόνο ὁ ἴδιος ἀλλὰ καὶ ὅλοι ὅσοι ἔρχονται σὲ ἐπικοινωνία μὲ αὐτόν)» [:Ἰω.7 ,37-38]·[ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση Παναγιώτου Τρεμπέλα].

Κυριακή της Πεντηκοστής: “Πνεύματος επιδημία”


Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους, τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι’ αὐτῶν, τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας· φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

Ποταμοί ανεξάντλητοι

Ο Κύριος βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ την τελευταία ημέρα της μεγάλης εορτής της Σκηνοπηγίας. Οι Ιουδαίοι συμμετείχαν στην εορτή αυτή για να θυμούνται την πορεία των προγόνων τους από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Γι’ αυτό και επί επτά ημέρες έμεναν σε σκηνές. Την τελευταία και πιο επίσημη ημέρα της εορτής, έκαναν αναπαράσταση της εισόδου στη γη της Επαγγελίας. Οι ιερείς έπαιρναν νερό από την κολυμβήθρα του Σιλωάμ και προχωρούσαν προς το Ναό ραντίζοντας το θυσιαστήριο και τα πλήθη.

Αυτή λοιπόν την τελευταία ημέρα της εορτής, ο Κύριος, παίρνοντας αφορμή από τις τελετές της εορτής, άρχισε να διδάσκει με ζωηρή φωνή τα πλήθη λέγοντας: Εάν κανείς αισθάνεται πόθο και δίψα πνευματική, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Κοντά μου θα βρει ανάπαυση ἡ ψυχή του. Από τα βάθη της ψυχής του θα τρέξουν ποταμοί αστείρευτου νερού.

Οἱ συντονισμένες προσπάθειες ἀθρησκοποίησης τοῦ Κράτους κάτω ἀπὸ τὴ μύτη τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Χριστιανῶν

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέσπιδος 11 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 8025211 estiapm@gmail.com

Ἐδῶ καὶ δεκαετίες γίνονται ὀργανωμένες προσπάθειες, ἀποκοπῆς τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας – Κράτους. Στὰ πλαίσια αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν, ἐμφανίστηκαν κάποιες ἑνώσεις ποὺ προωθοῦν νυχθημερὸν αὐτὸν τὸ σκοπό.

Μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ ΕλΕΔΑ (Ἑλληνικὴ Ἕνωση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου), τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ (Ἑλληνικὸ Ἵδρυμα Εὐρωπαϊκῆς καὶ Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς), τὸ Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι, ἡ ἕνωση ἀθέων, ἡ ΚΕΠΕΚ (Κίνηση Ἑλλήνων Πολιτῶν γιὰ τὴν Ἐκκοσμίκευση τοῦ Κράτους). Οἱ ἐν λόγῳ ὀργανισμοὶ φέρονται νὰ ἔχουν ὡς ἕνα ἀπὸ τοὺς κύριους σκοπούς τους, τὸ διαχωρισμὸ κράτους – Ἐκκλησίας. Ὡστόσο, δὲν ἐπικεντρώνονται στὸ νομικὸ χωρισμό, ἀλλὰ στὸν ψυχικὸ χωρισμὸ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, μὲ προσπάθειες ἀποδόμησης τοῦ χριστιανισμοῦ, χωρὶς νὰ ἐπιτίθενται σὲ ἄλλες θρησκεῖες.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΤΕ, ΤΟ ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΙΕΦ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ!

Του Παναγιώτη Αποστόλου
Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου
egerssi@otenet.gr

ΕΝΩΠΙΟΝ TΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Των:

1) Νικολάου Βασιλειάδη του Αναστασίου, μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Κανάρη αριθ. 33, με ΑΦΜ: 055177607
2) Δημητρίου Παναγιωτόπουλου του Παναγιώτη, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, καθηγητή (αφ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατοίκου Αθηνών Βερανζέρου Αριθ. 4 , με ΑΦΜ:018510223.

ΚΑΤΑ

1. Του Υπουργού Δικαιοσύνης που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα ( επί της Λεωφ. Μεσογείων 96), όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από και
2. Της Πράξεως ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων ευρωβουλευτών για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 Σχ. απόφασης του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου

Πανηγυρίζει η ενορία Αγίας Τριάδος ΔροσοπηγήςΙ. Μητροπολις Φλωρίνης Πρεσπών & Εορδαίας Ι. Ν Αγίας Τριάδος Δροσοπηγής 

Πανηγυρίζει η ενορία Αγίας Τριάδος Δροσοπηγής! 

Με ιδιαίτερη πνευματική χαρά σας προσκαλούμε να εορτάσετε μαζί μας, την Πανήγυρι της Ενορίας μας, στις 24 και 25 Ιουνίου. 

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων: 

Δευτέρα 24 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος 

07:30-10:30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος! 

19:00μ.μ Πανηγυρικός εσπερινός. 

Τρίτη 25 Ιουνίου 

07:30-10:30 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετ' αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος Ιερουργουντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ! 

10:00π.μ Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος με την συμμετοχή της φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου Φλώρινας! 

Την Τρίτη 25/6 και ώρα 08:00π.μ θα υπάρχει ΔΩΡΕΑΝ μετακίνηση από το Νέο πάρκο ΦΛΏΡΙΝΑΣ προς την Δροσοπηγή για την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία! Μια προσφορά του τουριστικού γραφείου Gaiganis Travel 23850 44080 

Με ιδιαίτερη τιμή: 

Το Ε.Σ Του Ι.Ν Αγίας Τριάδος Δροσοπηγής!

Ο Άγιος Παΐσιος για τα μνημόσυνα και το ψυχοσάββατο


– Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί (πλην των Αγίων) μπορούν να προσεύχονται;

– Έρχονται σε συναίσθηση και ζητούν βοήθεια , αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται στον Άδη μόνο ένα πράγμα θα ήθελαν από τον Χριστό: να ζήσουν πέντε λεπτά για να μετανοήσουν. Εμείς που ζούμε, έχουμε περιθώρια μετανοίας, ενώ οι καημένοι οι κεκοιμημένοι δεν μπορούν πια μόνοι τους να καλυτερεύσουν την θέση τους, αλλά περιμένουν από εμάς βοήθεια. Γι’ αυτό έχουμε χρέος να τους βοηθούμε με την προσευχή μας.

Μου λέει ο λογισμός ότι μόνο το δέκα τοις εκατό από τους υπόδικους νεκρούς βρίσκονται σε δαιμονική κατάσταση, και, εκεί που είναι, βρίζουν τον Θεό, όπως οι δαίμονες. Δεν ζητούν βοήθεια, αλλά και δεν δέχονται βοήθεια! Γιατί, τι να τους κάνει ο Θεός; Σαν ένα παιδί που απομακρύνεται από τον πατέρα του, σπαταλάει όλη την περιουσία του και από πάνω βρίζει και τον πατέρα του. Ε, τι να το κάνει αυτό ο πατέρας του; Οι άλλοι όμως οι υπόδικοι, που έχουν λίγο φιλότιμο, αισθάνονται την ενοχή τους, μετανοούν και υποφέρουν για τις αμαρτίες. Ζητούν να βοηθηθούν και βοηθιούνται θετικά με τις προσευχές των πιστών.

Γιατί γονατίζουμε τρεις φορές στον Εσπερινό της Πεντηκοστής – Οι ευχές της γονυκλισίας


«Θεέ μου…Είμαι πεσμένος… Σήκωσέ με. Ανάστησέ με. Σώσε με!…»

Κατά την «έσχατη» και «μεγάλη» και «σωτήρια» ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία μας αποκαλύφθηκε και προσκυνούμε και δοξάζουμε το μέγα μυστήριο της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου και Ασυγχύτου Τριάδας, του Ενός και Μοναδικού Θεού. του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμέσως μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, τελούμε τον «Εσπερινό της Γονυκλισίας», κατά τον οποίο ψάλλουμε ύμνους αφιερωμένους κατ’ εξοχήν στο Πανάγιο Πνεύμα, το τρίτο Πρόσωπο της Τρισηλίου Θεότητας, που είναι «φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά. Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, αγαθόν, ευθές, νοερόν, ηγεμονεύον, καθαίρον τα πταίσματα, Θεός και θεοποιούν, πυρ εκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα».

Ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου στην Αγία Πεντηκοστή

Αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Είναι μεγάλα, αγαπητοί, και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που μας δώρισε σήμερα ο φιλάνθρωπος Θεός. Γι᾿ αυτό λοιπόν ας χαιρόμαστε όλοι μαζί και χορεύοντας από χαρά ας υμνήσουμε τον Κύριό μας. Γιατί η σημερινή ημέρα είναι για μας εορτή και πανήγυρη. Όπως δηλαδή η μία εποχή διαδέχεται την άλλη και το ένα ηλιοστάσιο το άλλο, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και μας πηγαίνουν από τη μία στην άλλη. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν εορτάσαμε τον Σταυρό, το Πάθος, την Ανάσταση, ύστερα από αυτά την Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουρανό. Σήμερα όμως συναντήσαμε την ίδια την κορυφή των αγαθών, φθάσαμε στη μητρόπολη των εορτών, βρισκόμαστε στην πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου: «Ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω,ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς (:σας συμφέρει να φύγω εγώ· διότι εάν δεν πεθάνω επάνω στο σταυρό και δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έλθει σε σας. Αν όμως προσφέρω πάνω στον σταυρό την εξιλαστήρια θυσία μου και φύγω από τον κόσμο αυτόν για να πάω στον Πατέρα μου, θα σας στείλω τον Παράκλητο)» [Ιω. 16, 7].

Εύρεση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Ελεούσας στην Ξυνιάδα Δομοκού


Ἔλεος πηγάζουσα ὦ Ἐλεοῦσα
Ἡ Εἰκών σου δέδοται ἡμῖν ἐκ γαίης.
Εἰκάδι γῆθεν Εἰκὼν Θεοκύμονος πρώτη φαάνθη.

Η πρώτη εμφάνιση της Θεοτόκου στον Αθανάσιο Σύρο

Οι φοβεροί σεισμοί, που συγκλόνισαν την Θεσσαλία στις 30 Απριλίου 1954 μ.Χ., ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής, έμειναν αξέχαστοι στους παλιότερους κατοίκους της περιοχής. Ιδιαίτερα έμεινε αξέχαστη η ημέρα αυτή για τους κατοίκους του χωριού Ξυνιάδα, και πιο πολύ, για τον μικρό Αθανάσιο Σύρο, που είδε με τα μάτια του την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ο ηλικίας οκτώ ετών τότε, Αθανάσιος Νικολάου Σύρος, ενώ έπαιζε το απόγευμα της Παρασκευής μαζί μ’ άλλα παιδιά στην πλαγιά του βουνού είδε μπροστά του μια μαυροφόρα γυναίκα ξυπόλητη να κάνει μετάνοιες. Κι ενώ ο τόπος στο σημείο εκείνο ήταν ξερός, με τις μετάνοιες που έκανε η άγνωστη αυτή μαυροφόρα γυναίκα, έγινε μαλακός και βούλιαζε σαν το ζυμάρι. Στα τρία σημεία που προσκύνησε η άγνωστη αυτή γυναίκα άρχισε ο τόπος να αναδύει μια γλυκιά ευωδία.

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος. Λίγες ἡμέρες μετά τόν διχασμό πού δημιούργησε τό «pride» τῶν Ἀθηνῶν, ἡ ἑλληνική κοινωνία διχάζεται καί πάλι ἐξ αἰτίας σχολίων ὡς πρός τό ποιά εἶναι ἡ «ἀνδρική» συμπεριφορά. Ἄν τά πράγματα δέν ἦταν σοβαρά, θά μποροῦσε κανείς νά θεωρήσει ὅτι πρόκειται γιά ἐξαλλοσύνες ἁρμόζουσες σέ ἥσσονος ποιότητος θεάματα. Ὅμως ὑπάρχουν, ὅπως ἀποκαλύπτουμε σήμερα, καί ἄλλες πολύ σοβαρές πτυχές πού ἅπτονται τῆς διεθνοῦς θέσεως καί τῆς πολιτικῆς τῆς χώρας. Πράγματι, τά ζητήματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ ἔχουν καταστεῖ κεντρικό ζήτημα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς γιά τήν Ἑλλάδα.

Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔχει δώσει προφορικές καί γραπτές ὁδηγίες στίς διπλωματικές ἀρχές μας νά θέτουν ζητήματα δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων καί σέ χῶρες τῆς Ἀνατολῆς σέ ὅλους... τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς στούς ὁποίους ἡ χώρα μας ἐκπροσωπεῖται. Νά «μάχονται» δηλαδή ὑπέρ τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων σέ χῶρες ὅπως τό Ἰράκ καί τό Ἰράν καί νά «στιγματίζουν τίς πολιτικές κρατῶν ἐγείροντας ζητήματα διώξεως καί καταπιέσεως.» Δηλαδή ὑπεράνω καί πέραν τῶν συμφερόντων τῆς χώρας καί τῶν συμμαχιῶν τίς ὁποῖες θά πρέπει νά σχηματίσουμε γιά τήν ὑποστήριξη τῆς πολιτικῆς μας ἀνά τόν κόσμο, θά τίθεται τό ἐάν τρίτες χῶρες ἀναγνωρίζουν ἤ ὄχι δικαιώματα (ἤ ἴσως θά ἦταν ἀκριβέστερο νά τά χαρακτηρίσουμε προνόμια) γιά τούς ΛΟΑΤΚΙ.

Εθνικές παρελάσεις: Το ποτάμι της ζωής και το ποτάμι της ντροπής

 


πηγή: https://nikh.gr/

Εθνική ΝΤΡΟΠΗ: Το ξεπούλημα της Μακεδονίας έγινε «φιέστα» – Τσίπρας και Ζάεφ τίμησαν την άθλια Συμφωνία Πρεσπών, που σήμερα ποδοπατούν οι Σκοπιανοί


Με την κάλυψη Μητσοτάκη, Τσίπρας και Ζάεφ γιόρτασαν τα 6 χρόνια από μια μειοδοτική, αποτυχημένη και παραβιασμένη συμφωνία

Συντάκτης: Πέτρος Δημόπουλος

Ο εθνικός ξεπεσμός συνεχίζεται. Η προδοσία της Μακεδονίας έφτασε να γίνεται… φιέστα των πολιτικών απολιθωμάτων που ξεπούλησαν την ιστορία μας. Η κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών, η χειρότερη συνθήκη που έχει υπογράψει η χώρα μας στην περίοδο της μεταπολίτευσης, αυτό το κουρελόχαρτο που ποδοπατούν συνεχώς οι Σκοπιανοί, έγινε αιτία… γιορτής στην πρώτη εκδήλωση των Ινστιτούτων Αλέξη Τσίπρα και Ζάεφ, που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών.

Πέρασαν 6 χρόνια από τη μαύρη σελίδα της ιστορίας μας και οι πρωταγωνιστές του ξεπουλήματος πασχίζουν ακόμα να αποδείξουν ότι λειτούργησαν για το «εθνικό συμφέρον». Τσίπρας και Κοτζιάς είχαν το θράσος να αυτοθαυμαστούν για το εθνικό έγκλημα των Πρεσπών, τη στιγμή που τα Σκόπια έχουν κάνει κρατικό δόγμα τον Μακεδονισμό και χτίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική τους φτύνοντας τη συμφωνία, η τήρηση της οποίας τους ήταν απαραίτητη κάποτε. Η μάλλον έτσι μας παραμύθιαζαν οι δικοί μας «εγκέφαλοι» των Πρεσπών.

Ας μην πουλήσουμε την ελευθερία μας και το δικαίωμά μας να μοιάζουμε στον Ύψιστο Θεό! Άγιος Ιουστίνος Πίρβου

«Δεν έχουμε πια προφήτες και αγίους προστάτες της Ορθόδοξης αλήθειας… πίσω στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και των Αγίων που εδόξασε ο Θεός με άγια λείψανα.. Πιστεύω ότι, αν δημιουργήσουμε μία πνευματική ενότητα και αντισταθούμε μαζί, ο Θεός θα μας λυπηθεί. Δεν θα κρατήσει πολύ αυτό που γίνεται σήμερα».

«Θα έρθει μία εποχή, κατά την οποία μόνο όσοι βιώνουν τη Χάρη του Θεού θα μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Ο άνθρωπος δεν θα είναι ικανός να επιλέξει ανάμεσα στο καλό και στο κακό μόνο με το νού του. Θα υπάρχουν φοβερές πλάνες. Και μόνον η Χάρις του Θεού είναι ικανή να μας λυτρώσει απ’ αυτές. Γι’ αυτό προσευχηθήτε, γρηγορείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε στον πειρασμό της πλάνης».

Πρέπει να επιμένουμε στην εσωτερική εργασία. Όταν δεν ζούμε αυτά πού λέμε στην προσευχή, αυτές οι προσευχές είναι μάταιες. Μέχρι τώρα μπορούσαμε να ξεπερνάμε τις καθημερινές μας δυσκολίες κάνοντας κάποια επιφανειακά θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά αυτό δεν θα είναι αρκετό για τούς καιρούς πού έρχονται. Αν δεν έχουμε συντετριμμένη καρδιά, δεν θα μπορούμε να αντέξουμε στα ψυχολογικά βασανιστήρια… Οι νέοι θα τον βρουν το Θεό και θα βρουν και αυτούς που έζησαν εν πνεύματι και αληθεία αν ψάξουν, αν θελήσουν οπωσδήποτε να ζήσουν και αυτοί εν Αληθεία, μια ζωή με αξίες, καθαρή και άξια να πάει στην αιωνιότητα. Ο λόγος που πρέπει ν’ ακούγεται στο εσωτερικό της εκκλησίας είναι: πίσω στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και των Αγίων που εδόξασε ο Θεός με αγία λείψανα. Αυτοί είναι τα πρότυπα της Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Αυτό σημαίνει δεν ζεις Χριστό


Μπορεί να πηγαίνεις τακτικά εκκλησία, να διαβάζεις Θεολογικά βιβλία, να έχεις εικόνες αγίων στο σπίτι σου, κομποσχοίνια στα χέρια σου, να δίνεις ελεημοσύνη, να ακούς ομιλίες θεολογικές, να ταπεινολογείς και να μιλάς πνευματικά. Όμως να είσαι θυμωμένος με τους άλλους.

Στις δυσκολίες να μεμψιμοιρείς.

Να μην ικανοποίησαι με τα λεφτά που έχεις, με τις ανέσεις που έχεις, να νοιώθεις καταπιεσμένος, ανήσυχος, ανικανοποίητος με όλα και όλους, να βρίσκεσαι συνέχεια σε αντιπαράθεση και ανταγωνισμό με ότι και όποιον βρίσκεται δίπλα σου.

Αυτό σημαίνει δεν ζεις Χριστό.

Όσο και αν μιλάς για Χριστό. Αυτό μυρίζει Θάνατο.

Τι ξεχωρίζει σήμερα ένα Χριστιανό από τον υπόλοιπο λαό;

Αν στις δυσκολίες, στους πειρασμούς, μπροστά σε δύσκολους ανθρώπους, δεν έχεις υπομονή, πραότητα, χαρά, απλότητα και κυρίως ταπείνωση, σημαίνει ότι ακόμη δεν έχεις καταλάβει τι σημαίνει εν Χριστώ ζωή.

Μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης

πηγή: https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/

Η αληθινή ενότητα. Μια συγκλονιστική ιστορία από την Αφρική

Ανθρωπολόγος έδειξε παιχνίδι στα παιδιά μιας Αφρικανικής φυλής…Τοποθέτησε ένα καλάθι με νόστιμους καρπούς κοντά σε κορμό δέντρου και τους είπε: Το πρώτο παιδί που θα φτάσει στο δέντρο θα πάρει το καλάθι.
Όταν τους έδωσε το σήμα εκκίνησης, έμεινε έκπληκτος που περπατούσαν μαζί, πιασμένοι χέρι χέρι μέχρι να φτάσουν στο δέντρο και να μοιράσουν τον καρπό!
Όταν τους ρώτησε γιατί το έκανες αυτό όταν ο καθένας από εσάς μπορούσε να πάρει το καλάθι μόνο για αυτόν!
Απάντησαν με έκπληξη: Ubuntu.
′′ Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος από εμάς να είναι ευτυχισμένος ενώ οι υπόλοιποι είναι άθλιοι?”
Ubuntu στον πολιτισμό τους σημαίνει: (Είμαι επειδή είμαστε).
Αυτή η φυλή γνωρίζει το μυστικό της ευτυχίας που έχει χαθεί σε όλες τις κοινωνίες που τις ξεπερνούν και που θεωρούν πολιτισμένες κοινωνίες..!

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Τι θα κάνεις Γέροντα, αν ακούσεις ότι κηρύχθηκε πόλεμος;


-Τι θα κάνεις Γέροντα,

αν ακούσεις ότι κηρύχθηκε πόλεμος;

- Θα ...κάνω μία Θεία Λειτουργία...

~ Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς †


πηγή: https://adontes.blogspot.com/

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Εὐρωεκλογές: Ἡ Εὐρώπη εἶπε ὄχι στὸν πόλεμο»

 

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Εὐρωεκλογές: Ἡ Εὐρώπη εἶπε ὄχι στὸν πόλεμο», Κυριακή 16 Ἰουνίου 2024.

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Έξι χρόνια μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και ο αγώνας εναντίον της συνεχίζεται


Γράφει ο Δρ. Ιωάννης Αμπατζόγλου*
Συνελληνίδες, συνέλληνες,

Για μία ακόμα χρονιά συναντιόμαστε στο Πισοδέρι της Φλώρινας, πιστοί στο ραντεβού μας αλλά και στον αγώνα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Την πρώτη φορά που βρεθήκαμε εδώ ήταν η 17η Ιουνίου 2018 η ημέρα που υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών. Σε αυτό το σημείο αλλά και στην γύρω περιοχή νιώσαμε στο πετσί μας τη βία και τον τραμπουκισμό ενός κράτους που είχε πάρει απόφαση να ξεπουλήσει τα ιερά και τα όσιά μας. Από τότε, κάθε χρόνο την ίδια μέρα, ερχόμαστε σε αυτό το χωριό. Έχει σημασία όχι μόνο να μην ξεχνούμε την προδοσία που επιτελέστηκε από το καθεστώς ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και την οποία συνεχίζει να σέβεται η ΝΔ, αλλά και να κάνουμε πράξη το σύνθημα «Αντίσταση και Αγώνας κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών».

Athens Traitor Pride 2024


17 και 18 Ιουνίου 2024, επί ημερών δηλαδή Μητσοτάκη, η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών γιόρτασε τα γενέθλιά της, με όλους τους προ εξαετίας δράστες επί σκηνής: Στο Ωδείο Αθηνών, ο Τσίπρας, ο Ζάεφ και οι φίλοι τους σε ένα ψευτοσυνέδριο με αλληλοβραβεύσεις, προσβάλλουν την ιστορία και τη μνήμη όλων μας.

Ως κρυφός συνεργάτης του Τσίπρα, το καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη έβαλε την Αστυνομία να απαγορεύσει, για λόγους «δημόσιας ασφάλειας», συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων έξω από το Ωδείο Αθηνών.

Αν και οι αρχές γνώριζαν την εκδήλωση εδώ και μία εβδομάδα, σκανδαλωδώς ανακοίνωσαν την απαγόρευση μόλις την προηγουμένη το απόγευμα, για να αποθαρρύνουν την συμμετοχή και να μην αφήσουν περιθώρια αντίδρασης.

Θαυμαστά σημεία κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο και η ταπείνωση του Μεγάλου Κωνσταντίνου

Α΄ Οικουμενική Σύνοδος. Τοιχογραφία του 1570 μ.Χ. στην Ιερά Μονή Διονυσίου
Το 325, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μεγας Κωνσταντίνος, συγκάλεσε την Πρώτη Σύνοδο της Νικαίας ή Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας, επειδή η αίρεση του Αρείου εξαπλωνόταν επικίνδυνα.

Ο Θεοδώρητος Κύρου, συγγραφέας του Ε΄ αιώνος, αναφέρει: Μπαίνοντας στην αίθουσα της Συνόδου ο αυτοκράτορας, άρχισε να χαιρετάει μειδιών τους Πατέρες. Όμως το μειδίαμά του πολύ γρήγορα χάθηκε από το πρόσωπό του. Έβλεπε μπροστά του ένα παράξενο θέαμα. Οι περισσότεροι Πατέρες, που ήρθαν στην Σύνοδο ήταν λωβοί και ακρωτηριασμένοι. Άλλου του έλειπαν τα αυτιά, άλλου τα μάτια και άλλου η μύτη του. Άλλος τον χαιρέτησε με το αριστερό χέρι, γιατί το δεξί δεν υπήρχε πλέον. Και πολλοί δεν μπορούσαν να σηκωθούν από τις θέσεις τους, αφού τα πόδια τους ήταν παράλυτα.
Ξαφνιάστηκε ο αυτοκράτορας και ρώτησε με κατάπληξη. «Γιατί όλοι σχεδόν που ήρθαν στην Σύνοδο είναι λωβημένοι;»
Ένας αρχιερέας του απάντησε: «Διότι, βασιλιά, έρχονται από τα μαρτύρια. Όλοι αυτοί που βλέπεις είναι Μάρτυρες και Ομολογητές».
Συγκινήθηκε ο Μ. Κωνσταντίνος και δάκρυσε. Σηκώθηκε και πλησίασε τους λωβημένους Πατέρες. Γονάτισε και φίλησε τα παράλυτα πόδια τους, τις άδειες κόγχες των ματιών τους και τα χέρια τους τα ακρωτηριασμένα και κάθισε ως έσχατος σε χαμηλό θρονί παρακολουθώντας τις εργασίες της Συνόδου.

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Θα είναι όνειδος για την Θεσσαλονίκη, την πόλη του Αγίου Δημητρίου, μια τέτοια ηθική εκτροπή!

 

"20 Ιουνίου 1978. Ώρα 11:03 μ.μ.

Η Ευλογημένη Πόλις του Μεγαλομάρτυρος, Μυροβλήτου και Προστάτου της Αγίου Δημητρίου, ταράζεται εκ θεμελίων από έναν ισχυρότατο σεισμό περίπου 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ διάρκειας 20" δευτερολέπτων!

Εκείνη λοιπόν τη νύχτα του τρόμου, η όμορφη Θεσσαλονίκη έζησε τραγικές ώρες μετά τον μεγάλο σεισμό, και στη συνέχεια την ίδια νύχτα, μετά από δεκάδες μικρότερους μετασεισμούς, ώσπου να ξημερώσει, οι Θεσσαλονικείς έμειναν έξω από τα σπίτια τους.

...Για να αντικρύσουν την επόμενη μέρα το μέγεθος της ζημιάς. Εκτός από την πολυκατοικία της πλατείας Ιπποδρομίου που κατέρρευσε - περίπου 30 συμπολίτες μας σε αυτήν και άλλοι 30 σε όλη την Θεσσαλονίκη έχασαν τη ζωή τους - όλα τα κτήρια της πόλης στάθηκαν όρθια αλλά "πληγωμένα".

Πως θα καταλάβει ένας άνθρωπος, ότι ο Χριστός είναι μέσα του;

Λέει ὁ ἄλλος

– Ἔχω τὸν Χριστὸ μέσα μου…

– Πῶς τὸ κατάλαβες, ὅτι ἔχεις τὸν Χριστὸ μέσα σου, ἐφόσον ἡ ζωή σου, δὲν εἶναι ἡ ἀνάλογη μ’ αὐτὰ ποῦ δίδαξε ὁ Χριστός;

– Ἔχω τὸν Χριστὸ μέσα μου…

Δὲν ξέρει νὰ σὲ ἀπαντήσει. Δὲν μπορεῖ νὰ τὸ τεκμηριώσει.

Ὅταν κάποτε ὁ Μέγα Ἀθανάσιος ρωτήθηκε ἀπὸ κάποιον Ἀντίοχο:

– Πῶς θὰ καταλάβει ἕνας ἄνθρωπος, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι μέσα του;

Ἀπάντησε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος:

Σημάδια τοῦ τέλους τοῦ κόσμου - «Ἐπειδὴ οἱ σεισμοὶ θὰ εἶναι πολὺ συχνοί, οἱ λαοὶ θὰ ζοῦν μὲ διαρκῆ φόβο». Ἅγιος Νικόλαος Βελιμιροβίτς.

Σημάδια του τέλους του κόσμου

1. "Πες μας...ποιο είναι το σημάδι του ερχομού σου και του τέλους του αιώνα;" ρώτησαν οι μαθητές τον Χριστό. /Ιωάννης. 24:3/

Και τους έδωσε πολλά σημεία. Αυτά τα γεγονότα θα φανούν μέσα από αδέσποτες σκέψεις και χονδροειδή συναισθήματα, μέσα από ανθρώπους, μέσα από πράγματα, μέσα από γεγονότα μεταξύ ανθρώπων, μέσα από τα στοιχεία και μέσα από φυσικά φαινόμενα. Εν ολίγοις, το πλήθος όλων των γεγονότων κάθε είδους θα εμφανιστεί πριν από το τέλος του κόσμου και της ηλικίας.

2. Όπως πριν από τον κατακλυσμό όλες οι ανθρώπινες σκέψεις κατευθύνονταν στο κακό, έτσι θα είναι και πριν από το τέλος του κόσμου. Οι σκέψεις πολλών ανθρώπων θα είναι άστοχες και κακές και τα συναισθήματά τους θα δείχνουν ψυχρή αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον.

Τα εθνικά μας συμφέροντα στη Μακεδονία επιβάλλουν μία μόνη λύση: ακύρωση της «Συμφωνίας»

Γράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης

Οι πρόσφατες δηλώσεις και αναφορές της ηγεσίας των Σκοπίων για τη Μακεδονία, αλλά και η πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας για εκδήλωση- βράβευση για τις Πρέσπες (!), επανέφεραν στην ελληνική δημόσια συζήτηση το παράλογο το οποίο οι παράνομες πράξεις και η βία, προσπαθούν να επιβάλλουν ως λογικό.

Είχαν βεβαίως προηγηθεί των δηλώσεων των πολιτικών στα Σκόπια και των προετοιμασιών για την εκδήλωση του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, οι εκατοντάδες παραβιάσεις της «Συμφωνίας», αλλά αυτό μάλλον όλα αυτά είναι λεπτομέρειες…

Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος: Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴ μνήμη μίας πολὺ μικρῆς ὁμάδας μαθητῶν καὶ ὀπαδῶν Του. Σήμερα παρουσιάζει μπροστά σου μόνο τριακόσιους δεκαοκτὼ γλυκεῖς, εὐώδεις καὶ ἀμάραντους καρπούς. Μιὰ μικρὴ ἀλλά ἐκλεκτὴ ὁμάδα. Αὐτοὶ εἶναι οἱ τριακόσιοι δεκαοκτὼ ἅγιοι πατέρες τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ συνῆλθε στὴ Νίκαια τὸ 325 μ. Χ., τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση, ἀποσαφήνιση καὶ βεβαίωση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.

Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Ἐκκλησία εἶχαν ἐμφανιστεῖ «λύκοι βαρεῖς» (Πράξ. κ’ 29), πού φοροῦσαν ροῦχα ὅμοια μὲ τῶν ποιμένων. Αὐτοὶ εἶχαν ἔκλυτη ζωὴ καὶ γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν μέσα τους τόπο γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἔπεσαν κι οἱ ἴδιοι, ἀλλά παρέσυραν καὶ τοὺς πιστοὺς σὲ πλάνες. Ἡ διδασκαλία τους ἦταν διαβρωτική, ὅπως κι ἡ ζωή τους. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα λοιπὸν σύναξε τοὺς ἁγίους αὐτοὺς τοῦ Θεοῦ σὲ μιὰ Σύνοδο, ὥστε νὰ φανοῦν οἱ ἀληθινοὶ διδάσκαλοι τοῦ Χριστοῦ, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς πλανεμένους· νὰ φανεῖ ἡ δύναμη ἐκείνων πού ἀγωνίζονται γιὰ τὸν Χριστὸ ἐναντίον ἐκείνων πού τὸν πολεμοῦν καὶ νὰ διακριθεῖ ὁ γλυκὺς καρπὸς τοῦ καλοῦ Δέντρου, πού εἶναι ὁ Χριστός, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς σάπιους καὶ πικροὺς καρποὺς τοῦ δέντρου τοῦ πονηροῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ [:Ιω. 17,1-13] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ [:Ιω. 17,1-13]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε (:αυτά είπε ο Ιησούς στους μαθητές Tου και έπειτα σήκωσε τα μάτια Tου στον ουρανό και είπε: “Πατέρα, ήλθε η ώρα που η σοφία Σου όρισε για να πάθω και να θυσιαστώ. Δέξου τη θυσία του Πάθους μου και δόξασε τον Υιό Σου και ως προς την ανθρώπινη φύση Του˙ για να σε δοξάσει και ο Υιός Σου με την απολύτρωση και τη σωτηρία των ανθρώπων, η οποία θα ολοκληρωθεί με τη θυσία Του αυτή και με την αιώνια αρχιερατική μεσιτεία Του που θα ακολουθήσει μετά από αυτήν”)»[Ιω.17,1].

Δήλωση με αφορμή κακεντρεχή σχόλια για την εναντίωση της ΝΙΚΗΣ στο Europride


Με αφορμή κακεντρεχή σχόλια τρίτων σε βάρος της ΝΙΚΗΣ αναφορικά με την εναντίωσή της στο Europride Θεσσαλονίκης, ο Εκπρόσωπος Τύπος της ΝΙΚΗΣ κ. Δήμος Θανάσουλας έκανε την εξής δήλωση:

"Η ΝΙΚΗ θεωρεί τις «παρελάσεις υπερηφανείας», ως παρελάσεις κατοχής της Νέας Τάξης στη χώρα μας. Διαφωνούμε κάθετα με αυτές, καθώς είναι αντίθετες με τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας. Όμως η ΝΙΚΗ είναι Δημοκρατικό και Πατριωτικό Κίνημα, και ως τέτοιο δε μπορεί να απαγορεύσει συγκεντρώσεις που έχουν λάβει νόμιμη άδεια σύμφωνα με το Σύνταγμα, που προβλέπει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι για κάθε κοινωνική ομάδα, είτε συμφωνούμε μαζί της είτε όχι. Όποιος έχει βρει τον νόμιμο και δημοκρατικό τρόπο να μην διεξαχθεί το Europride, να μας το γνωρίσει και η ΝΙΚΗ άμεσα θα τον στηρίξει. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θεωρούμε τα κακεντρεχή αυτά σχόλια ως εκ του πονηρού, με σκοπό να ωθήσουν τη ΝΙΚΗ και τον κόσμο της σε αντιδημοκρατικές θέσεις, οι οποίες θα απαξίωναν τον αγώνα μας. Επίσης, τα σχόλια αυτά έχουν σαν σκοπό να στρέψουν την προσοχή του κόσμου μακρυά από την επιτυχία της ΝΙΚΗΣ, η οποία ήταν η μόνη πολιτική δύναμη που με ουσιαστικές ενέργειες αντιτάχθηκε νόμιμα στο Pride. Ο Δήμαρχος και η Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης συμφώνησαν στις επιφυλάξεις μας. Επίσης σας καλούμε να δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Europride όπως ανακοινώθηκε. Όλες τις ημέρες πριν της τελευταίας οι επίσημες εκδηλώσεις χωροθετήθηκαν σε περιορισμένους χώρους. Η τήρηση της νομιμότητας είναι πλέον το ζητούμενο και επαφίεται στην υπευθυνότητα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ιδού λοιπόν, πεδίον δόξης λαμπρόν για τους "ζηλωτές του πληκτρολογίου". Όποιος μπορεί καλύτερα, θα είμαστε μαζί του! "

πηγή: https://nikh.gr/

«Να μην περιμένει κανείς πνευματική κατανόηση από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό»


Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Να μην περιμένει κανείς πνευματική κατανόηση από ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό. Καλύτερα να εύχεται γι’ αυτούς να τους συγχωρήσει ο Θεός και να τους φωτίσει. Να μιλάει στον καθένα με τη δική του γλώσσα και να μη φανερώνει τις μεγάλες αλήθειες που πιστεύει και ζει, γιατί δεν θα τον καταλάβουν, επειδή μιλάει σε άλλη συχνότητα και διαφορετικό μήκος κύματος.

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/