Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου – Τα δύο θαύματα

 


Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΑΚΟΥΣΑΤΕ, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο.

Τί μᾶς λέει; Λέει, ὅτι ὁ Κύριός μας ἔκανε δύο θαύματα, ποὺ δείχνουν ὅτι ὁ Χριστὸς ἐξουσιάζει τὰ πάντα· τὰ δέντρα, τὰ ποτάμια, τὶς λίμνες, τὰ ἄστρα, τοὺς ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ τοὺς δαίμονες ἀκόμα. Εἶνε ὁ Κύριός μας, ποὺ πρέπει μὲ ὅλη μας τὴν καρδιὰ νὰ τὸν λατρεύουμε.

Δυὸ θαύματα σήμερα διηγεῖται τὸ εὐαγγέλιο. Καὶ τὰ δυὸ δείχνουν τὴν παντοδυναμία τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν ἑξῆς διαφορά· τὸ ἕνα δείχνει καὶ τὴν ἀγάπη καὶ εὐσπλαγχνία του στὸν ἄνθρωπο, τὸ ἄλλο δείχνει τὴν τιμωρία στοὺς κακοὺς καὶ ἀμετανοήτους. Εἶνε φιλάνθρωπος ἀλλὰ καὶ δίκαιος. Αὐτὰ τὰ δύο βλέπουμε ἐδῶ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Γαλ. 4,22-27] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Γαλ. 4,22-27]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

     «Γγραπται γρ τι ᾿Αβραμ δο υος σχεν, να κ τς παιδσκης κα να κ τς λευθρας(:.Σας κάνω την ερώτηση αυτή, διότι έχει γραφτεί στον νόμο ότι ο Αβραάμ απέκτησε δύο υιούς, ένα υιό από την δούλη Άγαρ και ένα υιό από την ελεύθερη Σάρα)». Πάλι στον Αβραάμ επιστρέφει, όχι για να πει τα ίδια, αλλά επειδή ήταν μεγάλη η δόξα του πατριάρχη Αβραάμ στους Ιουδαίους, αποδεικνύει ότι από εκεί έλαβαν την αρχή τους τα σημεία και ότι τα παρόντα προτυπώθηκαν σε αυτόν. Και πρώτον, αφού έδειξε ότι είναι υιοί του Αβραάμ, επειδή δεν ήσαν της ίδιας αξίας οι υιοί του πατριάρχη, αλλά ο ένας, ο Ισμαήλ, γεννήθηκε από τη δούλη Άγαρ, ενώ ο άλλος, ο Ισαάκ, γεννήθηκε από την ελεύθερη Σάρα, δείχνει λοιπόν ότι όχι μόνο υιοί του Αβραάμ ήταν αυτοί στους οποίους απευθυνόταν με την επιστολή του, αλλά και με τέτοιο τρόπο υιοί, όπως ο ελεύθερος και ο ευγενής. Τόση είναι η δύναμη της πίστεως.

Κυριακή E΄ Ματθαίου- Ο Ιερός Χρυσόστομος για τη θεραπεία των δαιμονιζομένων των Γεργεσηνών

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ. 8,28-9,1]
Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ  ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΓΕΣΗΝΩΝ

     «Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;(:και όταν ο Κύριος ήλθε στην απέναντι όχθη, στη χώρα των Γεργεσηνών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έβγαιναν από τα μνήματα που υπήρχαν εκεί, στα οποία ευχαριστιούνταν να κατοικούν. Ήταν και οι δύο επιθετικοί και πολύ επικίνδυνοι˙ τόσο, ώστε να μην μπορεί κανείς να περάσει απ’ τον δρόμο εκείνο. Και ξαφνικά απ’ τον φόβο τους κραύγασαν δυνατά και είπαν: “Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε μας και σε σένα, Ιησού, υιέ του Θεού; Ήλθες εδώ πρόωρα, πριν από τον καιρό της παγκόσμιας κρίσεως, για να μας βασανίσεις;”)»[Ματθ.8,28-29].

Μνήμη του Aγίου ενδόξου Mεγαλομάρτυρος Προκοπίου (8 Ιουλίου)

 Έοικε Προκόπιος αυχένα κλίνων,

Λέγειν κοπήτω· τη πλάνη γαρ ου θύω.
Oγδοάτη Προκοπίου αρηϊθόου κράτα κέρσαν.


Μαρτύριο Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου
O μέγας ούτος και περιβόητος εν μάρτυσι Προκόπιος, ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού εν έτει σϟ΄ [290]. Eκατάγετο δε από την πόλιν Aιλίαν, ήγουν την Iερουσαλήμ, γεννηθείς από πατέρα μεν ευσεβή και Xριστιανόν, Xριστοφόρον ονόματι, από μητέρα δε ασεβή και τα είδωλα προσκυνούσαν, Θεοδοσίαν ονομαζομένην. Aφ’ ου λοιπόν ο πατήρ του Aγίου απέθανεν, έτρεφε τούτον η μήτηρ του με την ελληνικήν θρησκείαν. Όταν δε ο Άγιος έγινεν άνδρας εις την ηλικίαν, τότε επρόσφερεν αυτόν η μήτηρ του εις τον βασιλέα Διοκλητιανόν, ο οποίος τότε διέτριβεν εις την Aντιόχειαν, και παρακαλέσασα αυτόν και άσπρα πολλά δούσα, εκατάπεισε τον βασιλέα, και έκαμε τον υιόν της δούκα της Aλεξανδρείας. Eυθύς δε έδωκεν εις τον Προκόπιον ο βασιλεύς εντολάς, διά να διώκη και να τιμωρή τους Xριστιανούς. Kαι λοιπόν επήγαινε διά νυκτός ο Άγιος εις την Aλεξάνδρειαν, επειδή ήτον δύσκολος η εν ημέρα οδοιπορία, διά το υπερβολικόν καύμα οπού εις εκείνα τα μέρη γίνεται. Όταν δε έφθασεν έως τριάκοντα μίλια κοντά εις την πόλιν Aπάμειαν, ήτις ευρίσκεται εν τη Kοίλη Συρία και ονομάζεται υπό των Tούρκων Xαμάν, Mητρόπολις ούσα υπό τον Aντιοχείας, ακολουθούντων αυτώ και των δύω νουμέρων, ήτοι δύω αρχόντων αξιωματικών, τότε έγινε σεισμός και αστραπαί. Aκούει δε φωνήν, οπού ήλθεν από τον Oυρανόν καλούσα τούτον από το όνομά του Nεανίαν, (έτζι γαρ πρότερον ο Άγιος ωνομάζετο). 

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

Δεν τελειώνουν τα προβλήματα… Να δίνει μόνο ο Θεός να τα αντέχουμε - Ελευθέριος Ελευθεριάδης

Ξέρεις τι έχω καταλάβει;

Πως αν περιμένεις να ξημερώσει μέρα που δε θα έχεις προβλήματα, άδικα περιμένεις.
Τα προβλήματα ποτέ δε σταματούν. Ούτε οι έγνοιες. Ούτε οι δυσκολίες.
Να δίνει μόνο ο Θεός να τα αντέχουμε. Να μας δίνει φώτιση και κουράγιο να συνεχίζουμε τον αγώνα.
"Πάσα κεφαλή και θλίψη", άκουσα κάποια στιγμή κάποιος να λέει. Κάθε άνθρωπος, έχει και τις έγνοιες του. Κάθε άνθρωπος κουβαλά και τον σταυρό του. Αυτό σημαίνει.
Και έτσι είναι. Άλλος μεγαλύτερο και άλλος μικρότερο σταυρό.
Καθένας όμως και κάτι κουβαλάει.
Διάβασα κάπου, πως έλεγε ο κυρ Αλέξανδρος ο Παπαδιαμάντης… "Τον σταυρό μου δεν τον παρατώ. Δε θέλω να με βρει ο Χριστός χωρίς τον σταυρό μου. Και αν ακόμα δεν μπορώ στην πλάτη μου να τον κουβαλώ, τουλάχιστον θα τον σέρνω…".

Αυτά για απόψε.
Καλό βράδυ.

Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Ψυχολόγος Μ.Sc

Γιούβαλ Νόα Χαράρι: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα επιλέγει ποιον θα σκοτώνει και που θα επιτίθεται»!


Ο δημιουργός του δόγματος της «Μεγάλης Επανεκκίνησης» και βασικός σύμβουλος του διεθνιστή προέδρου του WEF Κλάους Σβαμπ, Γιούβαλ Χαράρι, αποκάλυψε κάτι που όσοι ακόμα είναι σκεπτόμενοι στον πλανήτη αυτόν, πάντα φοβόντουσαν: 

 Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει την δυνατότητα επιλογής να αποφασίζει από μόνη της αν θα σκοτώσει κάποιον ή θα επιτεθεί σε κάποιον και δεν θα περιμένει να της δοθεί η άδεια από έναν ανθρώπινο νου για να το πράξει. 

Μέσα στη Σαχάρα της ψευτιάς!Φώτης Κόντογλου

Κάθουμε πολλές φορές και λέγω μέσα μου: Θεέ μου, τι φρικτή καταδίκη βγάλανε οι κακοί άνθρωποι καταπάνω στον εαυτό τους, να ζούνε αγριεμένοι μέσα στην έρημο της κακίας, της αναισθησίας και του εγωισμού, μέσα στη Σαχάρα της ψευτιάς!

Μα, ενώ εσύ τους λυπάσαι για την κατάστασή τους, αυτοί σε κακοτυχίζουνε γιατί δεν έχεις τους θησαυρούς τους. Για τούτο λέγει ο Σειράχ: «Πένθος νεκρού επτά ημέραι, μωρού δε και ασεβούς, πάσαι αι ημέραι της ζωής αυτού».

Το τηλέφωνο ως συσκευή παρακολούθησης ακόμα κι αν είναι κλειστό! Δείτε τι ισχύει σε διάφορες χώρες του κόσμου


Πρόσφατα πέρασε νομοσχέδιο, με το οποίο θα επιτρέπεται την αστυνομία να καταλαμβάνει εξ αποστάσεως τις συσκευές ενός υπόπτου, με πρόσβαση σε κάμερες, μικρόφωνα και δεδομένα GPS.

Υποσχόμενος ότι αυτό θα χρησιμοποιείται μόνο σε «δεκάδες υποθέσεις ετησίως», ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Éric Dupond-Moretti χαιρέτισε προχθες τη νέα νομοθεσία που επιτρέπει τέτοια κατασκοπεία για έως και έξι μήνες, όταν εγκρίνεται από δικαστή, σε περιπτώσεις όπου οι πιθανές ποινές είναι τουλάχιστον πέντε χρόνια. «Είμαστε πολύ μακριά από τον ολοκληρωτισμό του 1984 », πρόσθεσε. «Θα σωθούν οι ζωές των ανθρώπων».

''.... να πεθάνει η Ελλάδα να ζήσουμε εμείς''


Γράφει ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος

Στην πορεία «ορατότητας» όπως ονόμασαν οι διοργανωτές πορεία, προ ολίγων ημερών, στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων, πορεία «ενάντια… στις φοβίες, στους αποκλεισμούς, στον συντηρητισμό, στην εμπορευματοποίηση και εκμετάλλευση της ζωής και των δικαιωμάτων μας, στα πάσης φύσης ροζ πλυντήρια κρατών, κομμάτων, …..στην πατριαρχία, στην έμφυλη βία, στον φασισμό, στις διακρίσεις στους αποκλεισμούς, στον συντηρητισμό, στην εμπορευματοποίηση και εκμετάλλευση της ζωής και των δικαιωμάτων μας, στα πάσης φύσης ροζ πλυντήρια κρατών, κομμάτων, ….», όπως δήλωναν οι οργανωτές της· σε αυτή λοιπόν την πορεία «ορατότητας», ανάμεσα στα άλλα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν και το εξής: «Στο διάολο η οικογένεια, στο διάολο η πατρίς. Η Ελλάδα να πεθάνει να ζήσουμε εμείς».

Το υπουργείο Παιδείας αλλάζει όνομα – Θα κοστίσει 800.000€ στο δημόσιοΑλλάζει όνομα το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πρόκειται να απορροφήσει τον τομέα του αθλητισμού, που μέχρι σήμερα υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το νέο όνομα, αναμένεται να έχει «κλέψει» τον «Αθλητισμό» από το υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο όπως φαίνεται θα μείνει «ορφανό» και από ΥΠΠΟΑ θα γίνει ΥΠΠΟ.

Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

Μνήμη της Aγίας Mεγαλομάρτυρος Kυριακής (7 Ιουλίου)

Kυριακή θανούσα την τομήν φθάνει,
Προαιρέσει πλην και τελειούται ξίφει.


Αγία Μεγαλομάρτυς Κυριακή. Τοιχογραφία του 15ου αιώνα 
στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά (Κύπρος)

Kατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού εν έτει σπβ΄ [282], ήτον ένα ανδρόγυνον Xριστιανικόν, Δωρόθεος και Eυσεβία ονομαζόμενον, οι οποίοι επειδή ήτον άτεκνοι, παρεκάλουν τον Θεόν να χαρίση εις αυτούς καρπόν και τέκνον, υποσχόμενοι ότι να χαρίσουν πάλιν το γεννηθέν παιδίον εις αυτόν. Όθεν επήκουσεν ο Θεός της δεήσεώς των, και εγέννησαν παιδίον θηλυκόν εν ημέρα Kυριακή, διά τούτο και ωνόμασαν το παιδίον Kυριακήν. Tην οποίαν βαπτίσαντες, ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Kυρίου, κατά τον Aπόστολον, και εφύλαττον αυτήν παρθένον, επειδή και έμελλον να την αφιερώσουν εις τον Θεόν. Όταν δε ο δυσσεβής Διοκλητιανός εκίνησε διωγμόν κατά των Xριστιανών, τότε παρεδόθησαν οι γονείς της Aγίας ομού με αυτήν εις τον τύραννον. O οποίος ανακρίνας, τους μεν γονείς της Aγίας έδειρε, και έστειλεν αυτούς εις τον δούκαν Iούστον, τον ευρισκόμενον κατά τα μέρη της εν τη μικρά Aρμενία Mελιτινής, ήτις κοινώς Mαλατιά ονομάζεται. Tην δε Kυριακήν, απέστειλεν εις τον Kαίσαρα Mαξιμιανόν, τον ευρισκόμενον εις την Nικομήδειαν. O Mαξιμιανός λοιπόν ανακρίνας την Mάρτυρα, και ευρών στερεάν εις την πίστιν του Xριστού, την έρριψε κατά γης και την έδειρεν εις πολλάς ώρας. Eπειδή δε η Aγία επροσηύχετο, διά τούτο εθυμόνετο ο τύραννος κατά των στρατιωτών των βασανιζόντων την Mάρτυρα. Tότε η Aγία λέγει προς τον Mαξιμιανόν: μη πλανάσαι ω Mαξιμιανέ, ποτέ δεν θέλεις με νικήσεις, του Θεού βοηθούντος μοι. Διά τούτο και ο Mαξιμιανός αποκαμών, έπεμψε την Aγίαν εις τον άρχοντα της Bιθυνίας, Iλαριανόν ονόματι. 

ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΥΓΑΔΕΣ;


    «Ο όσιος Παΐσιος ο αγιορείτης έλεγε παραστατικά για το άδικο: “Για τα ορφανά, για τους αρρώστους, για τους γέρους, για όλα υπάρχουν ιδρύματα. Για το καημένο το άδικο, δεν έγινε κανένα ίδρυμα. Καθένας το παίρνει και το πετά στην πλάτη του άλλου, γιατί το βλέπουν βαρύ και άσχημο. Και όμως είναι τόσο γλυκό το άδικο, όσο τίποτε άλλο! Οι ωραιότερες στιγμές που έζησα ήταν της αδικίας. Όποιος δέχεται το άδικο, δέχεται τον αδικημένο Χριστό στην καρδιά του. Οι καυγάδες γίνονται γιατί ο καθένας παίρνει περισσότερο δίκαιο απ’ όσο δικαιούται. Μόνο αν βρεθεί κανείς με πολλή αγάπη, μαζεύει το άδικο και αφήνει το δίκαιο στους άλλους. Μόνο ο Χριστός δέχθηκε όλο το άδικο σηκώνοντας τον Σταυρό για μας”» (όσιος Παΐσιος αγιορείτης, από Ιερομ. Ισαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου του αγιορείτου, Άγιον Όρος, σελ. 468).

Έτσι παρέρχεται η δόξα του κόσμου

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου 

 Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί πολλές συζητήσεις και διάφορα σχόλια. Οι απόψεις που διατυπώνονται αφορούν κυρίως το πολιτικό μέρος. Ο Αλ. Τσίπρας θα μείνει στην πολιτική ιστορία της χώρας μας για την τοξικότητα που προκάλεσε στην πολιτική ζωή της χώρας και τον άκρατο και άκριτο λαϊκισμό του. 

 Και είναι μεν αληθές ότι από το 4,6% του 2009 πήγε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 35,46% το 2015, αλλά εξίσου αληθές είναι ότι το 2023 κατέβηκε στο 17,83, προκαλώντας μείωση της δυνάμεώς του κατά 67,59%. Στις έδρες, από τις 145 του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις 98 και σήμερα διαθέτει 47 έδρες στο Κοινοβούλιο. 

Η οικογενειακή εκπαίδευση στο τραπέζι

Τὸ οἰκογενειακὸ τραπέζι ἀποτελεῖ τὸν χῶρο συγκέντρωσης τῆς οἰκογένειας.

Βρίσκονται ὅλοι μαζί, μοιράζονται τὰ νέα τῆς ἡμέρας, χαλαρώνουν καὶ ἀνταλλάσσουν ἀπόψεις καὶ ἐμπειρίες καὶ ὅλα αὐτὰ παράλληλα μὲ τὴν κατανάλωση τοῦ γεύματος.

Ἡ ὅλη διαδικασία πέρα ἀπὸ τὸ προφανές, ἐνισχύει τοὺς δεσμοὺς τῆς οἰκογένειας καὶ δίνει τὴν εὐκαιρία στοὺς γονεῖς νὰ ἀνακαλύψουν τί πραγματικὰ ἀρέσει στὰ παιδιά τους. Ταυτόχρονα, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει μιά ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία, καθὼς συχνὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ μαθαίνουν καινούριες λέξεις κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ γεύματος.

Χωρίς να ρωτάμε, «γιατί σε μένα»


O Κύριος επιτρέπει να μας συμβαίνουν κάθε είδους γεγονότα ενάντια στο θέλημά μας, διότι αν συνεχώς πήγαιναν τα πράγματα όπως τα θέλαμε, δεν θα προετοιμαζόμασταν για τη Βασιλεία των Oυρανών.

Ούτε ουρανός, ούτε η γη θα κάνει δεκτούς όσους επιμένουν στο θέλημά τους.

Ο Θεός έχει ένα Θείο σχέδιο για τον καθένα από μας, και εμείς πρέπει να υποταχθούμε σ' αυτό.

Πρέπει να αποδεχτούμε τη ζωή όπως μας δίνεται, χωρίς να ρωτάμε, «γιατί σε μένα».

Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας 

πηγή: https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/

Γιατί ο εγκέφαλός μας έχει απόλυτη ανάγκη τις καλοκαιρινές διακοπές;

 


Αν το καλοκαίρι θέλεις να αποφορτίσεις τον εγκέφαλό σου από την πίεση της καθημερινότητας και να βελτιώσεις την παραγωγικότητά σου, υπάρχει μόνο ένας τρόπος: επίτρεψέ του να κάνει και αυτός διακοπές.

Καλοκαιρινές διακοπές = υγιής εγκέφαλος

Για να ξεκουράσεις το μυαλό σου, πρέπει να του δώσεις την ευκαιρία να απαλλαγεί για λίγες μέρες από το στρες. Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι η κατάλληλη ευκαιρία, μιας και δραστηριότητες όπως η κολύμβηση, ο επαρκής ύπνος, ο ποιοτικός χρόνος με αγαπημένα πρόσωπα και η επαφή με νέες εμπειρίες είναι τα αποτελεσματικότερα αγχολυτικά.

Σοφία Μπεκρῆ: Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης, «ἡ κρηπὶς τῆς κατὰ θεὸν πολιτείας»


Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

Ἡ Ἐκκλησία σύμπασα τιμᾶ στὶς 5 Ἰουλίου τὸν Ἀθανάσιο τὸν Ἀθωνίτη καὶ ὁ ἁγιορείτικος μοναχισμὸς τὸν ἱδρυτὴ καὶ θεμελιωτή του. Ὁ ἐγκωμιαστής του, μάλιστα, χαιρετίζει «τὸν γλυκύτατον, ὄνομα καὶ πρᾶγμα, Ἀθανάσιον», «τὴν κρηπίδα τῶν μοναχῶν», «τὸν πλοῦτο τῶν ἀρετῶν», «τῆς οἰκουμένης τὸν φαεινότατον λαμπτῆρα».

Στὴν περίπτωση τοῦ Ἀθανασίου συμβαδίζουν ὁ φωτισμένος νοῦς καὶ ἡ προκοπὴ τοῦ ἀνδρὸς μὲ τὴν εὐνοϊκὴ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς δράσεώς του ἱστορικὴ συγκυρία. Εἶναι γεγονὸς ὅτι, ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὸ τέλος τῆς εἰκονομαχίας (9ος αἰ.), εὐνοεῖται ἀπὸ τὸ Βυζάντιο ἡ ἱεραποστολικὴ δραστηριότητα τῶν μοναχῶν στὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς καὶ πολιτισμικῆς του ἐξαπλώσεως στὴν Βαλκανική, μὲ χαρακτηριστικώτερο παράδειγμα τὸν ἐκχριστιανισμὸ τῶν Σλάβων καὶ τῶν Μοραβῶν ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς Κύριλλο καὶ Μεθόδιο ἐπὶ Φωτίου. Ἐπίσης, τὸν ἴδιο αἰῶνα, ἡ ἀνάρρηση στὸν θρόνο βασιλέων ἀπὸ τὴν Μακεδονική Δυναστεία θὰ συμβάλλῃ στὴν δημιουργία μοναστικῶν κέντρων στὴν Χαλκιδική, λ.χ. ἀπὸ τὸν Εὐθύμιο Ἀγκύρας καὶ τὸν Ἰωάννη τὸν Κολοβό.

Η ΝΙΚΗ για την ψηφοφορία Προεδρείου της Βουλής

 


Η ΝΙΚΗ δεν θα αποτελέσει ποτέ δεκανίκι των μεγαλύτερων πολιτικών παρατάξεων, οι οποίες έχουν βλάψει καίρια την πατρίδα με τις πολιτικές πρακτικές και τις νομοθεσίες τους. Αντίστοιχα δεν επιβραβεύουμε και τις άλλες παρατάξεις του κοινοβουλίου, καθώς το φρόνημά τους δεν συμπίπτει με αυτό της ΝΙΚΗΣ.

Για τον λόγο αυτό, αναφορικά με την εκλογή Προεδρείου της Βουλής στις 4/7, ως ΝΙΚΗ επιλέξαμε να ψηφίσουμε «ΠΑΡΩΝ» στον Πρόεδρο και σε όλους τους Αντιπροέδρους που προτάθηκαν από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Η επιλογή αυτή δεν αφορά στην αξία των προτεινομένων προσώπων, αλλά στο γεγονός ότι δεν συμφωνούμε με τις αρχές που πρεσβεύουν οι παρατάξεις στις οποίες ανήκουν τα πρόσωπα αυτά.

Σχετικά με τον ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας ότι παραβιάσθηκε η αρχή της συναινετικής εκλογής του προεδρείου και γι’αυτόν τον λόγο δήθεν καταψήφισε τον προτεινόμενο από τη ΝΙΚΗ κ. Γεώργιο Αποστολάκη για την θέση του Αντιπροέδρου, η ΝΙΚΗ απαντά ότι το επιχείρημα αυτό είναι έωλο και προσχηματικό, την στιγμή που η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε τον προτεινόμενο Αντιπρόεδρο του ΚΚΕ, που και αυτό δήλωσε «ΠΑΡΩΝ» για όλους.

Παρά τις βαθιές διαφωνίες με τις παρατάξεις αυτές, εάν προτείνουν κάτι ωφέλιμο για την πατρίδα και τον λαό μας, η ΝΙΚΗ θα το επιβραβεύσει και θα το στηρίξει.

 

 

Γραφείο Τύπου

press@NIKH.gr

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

Ένα χωράφι είναι και η ψυχή... - Ελευθέριος Ελευθεριάδης


Ένα χωράφι είναι και η ψυχή.
Ένα χωράφι που πρέπει να το καλλιεργεί κανείς.
Δεν αρκεί να το φυτέψεις. Πρέπει και να το καλλιεργείς. Καθημερινά.
Και ας μην είσαι στα καλύτερά σου. Και ας μην έχεις πολλή διάθεση. Και ας έχεις κουραστεί και λίγο από τον δρόμο...
Εσύ να το καλλιεργείς όπως μπορείς.
Να κάνεις τη φιλότιμη προσπάθειά σου.
Και μην φοβάσαι.
Όταν ο Κύριος του χωραφιού, δει ότι το παλεύεις, τότε θα βοηθήσει.
Και ό,τι λείπει από τη δική σου την προσπάθεια, ό,τι έλλειψη έχεις εσύ θα σου την καλύψει Αυτός.

Ένα χωράφι είναι και η ψυχή.
Μην το αφήσεις από πάθη, λάθη, μίση και εγωισμούς να σου χορταριάσει…

Οι σεσωσμένοι δεν θα γνωρίζουν ότι υπάρχουν κολασμένοι

 


Αγίου Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου


- Γέροντα, έφερα γλυκά να κεράσετε.

- Δες πως χαίρονται! Στην άλλη ζωή θα λέμε: «Με τι χαζά χαιρόμασταν! Τι μας συγκινούσαν τότε!». Ενώ τώρα σκιρτάει η καρδιά γι' αυτά.

- Γέροντα, πως θα το καταλάβουμε αυτό από τώρα;

- Άμα το καταλάβετε αυτό από τώρα, δεν θα το πήτε μεθαύριο στην άλλη ζωή. Πάντως, όσοι βρίσκονται εκεί επάνω, καλά περνούν. Ξέρεις τι εργόχειρο κάνουν εκεί στον Ουρανό; Συνέχεια δοξολογούν τον Θεό.

- Γέροντα, γιατί το σώμα Του νεκρού λέγεται «λεί­ψανο»;

Το χάρισμα της μετακίνησης του αγίου Πορφυρίου!

Με τον γέροντα Πορφύριο – διηγείται ο π. Γεώργιος Καλαντζής, Εφημέριος Αγίου Γερασίμου Ιλισίων – έζησα ένα περιστατικό που έχει σχέση με το πώς ανακάλυψε το νερό που υπάρχει στον Ωρωπό.

Κάλεσαν ειδικούς εκεί για να βρουν πού έχει νερό και να κάνουν γεώτρηση. Τους έδειξε ένα μέρος και έκαναν την γεώτρηση σε μεγάλο βάθος, χωρίς να βρουν νερό, αλλ’ εκείνος επέμενε και τους έλεγε «προχωράτε ακόμα λίγο…, προχωράτε ακόμα λίγο…»· και όντως σε απίθανο βάθος βρήκαν νερό, το οποίο όντως ήταν καλό και πολύ νερό. Και αποκάλυψε σ’ εμένα τον ανάξιο λέγοντας: «Βρε, είχα κατέβει και το είχα δοκιμάσει σε εκατοντάδες μέτρα βάθος γης, είχα κατέβει και το δοκίμασα και είπα σε μια στιγμή να το μεταφέρω στις χούφτες μου να το δοκιμάσουν και οι άλλοι ότι είναι πολύ καλό νερό, αλλά φοβήθηκα ότι θα με θεωρήσουν για τρελλό και δεν το έκανα…». Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός που φανερώνει το χάρισμα της μετακίνησης του Γέροντα.

Τρίτη 4 Ιουλίου 2023

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Παγκόσμιο ψηφιακό πιστοποιητικό τοῦ Π.Ο.Υ."

 

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη
[Κυριακή, 2 Ἰουλίου 2023]

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Βίαιη μετακίνηση πληθυσμών: Όπλο ισχύος και ελέγχου

 Harvard Kelly M. Greenhill: Η μαζική μετανάστευση επιβάλλεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, με την ενεργοποίηση της «υποκριτικής ψυχοπόνιας», δεύτερον, μέσω πολιτικών απειλών και, τρίτον, με την πλασματική αντιπαράθεση των πολιτικών ρευμάτων εντός της χώρας-στόχου


Αλκιβιάδης Κ. Κεφαλάς

Η καθηγήτρια Πολιτικής Ιστορίας του πανεπιστημίου του Harvard Kelly M. Greenhill στο βιβλίο «Οπλα μαζικής μετανάστευσης. Βίαιη μετακίνηση, εξαναγκασμός και εξωτερική πολιτική» αποδεικνύει ότι η μαζική μετανάστευση είναι αποτέλεσμα πολιτικής εργαλειοποίησης.

Ο ΟΗΕ θέλει να επιβάλλει στην Εκκλησία να υποχωρήσει στα αιτήματα των ομοφυλόφιλων.

 


Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 21 Ιουνίου του 2023 εξέτασε συγκεκριμένη αναφορά που υποστηρίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία και η άσκηση της θρησκευτικής πίστης είναι συχνά παράγοντες υπαίτιοι για την άσκηση βίας και διακρίσεων σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. 

 Στόχος είναι, όπως αναφέρεται, οι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες να έχουν «ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στην πίστη». 

 Στο πλαίσιο αυτό, “καλές πρακτικές” θεωρούνται “η αποτελεσματική συμμετοχή στη θρησκευτική ζωή ατόμων με ποικίλες ταυτότητες φύλου” (“ensure effective participation of people with diverse gender identities […] in religious […]life”). 

 Με άλλα λόγια, εάν επιβληθεί το πλαίσιο αυτό, θα γίνει υποχρεωτική η αναγνώριση θρησκευτικού γάμου ομοφυλοφίλων ή η συμμετοχή ομοφυλοφίλων ή τρανς σε λειτουργικές εκκλησιαστικές πράξεις.

 πηγή: https://koukfamily.blogspot.com/

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023

Η πνευματική εξέλιξη μέσω της γνώσεως (Γέρων Νίκων)

 


πηγή: https://koukfamily.blogspot.com/

«Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Και υπάρχει δεν θέλω, γιατί τελικά δεν αγαπώ»

 


«Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ερώτησαν: «Πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις ν’ ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή»;

Και τους απήντησα: «Όσα καλά μπορείτε, να τα κάνετε· κανένα να μη περιγελάσετε, κανένα να μη κλέψετε, σε κανένα να μην ειπήτε ψέματα, κανένα να μη περιφρονήσετε, κανένα να μη σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεσθήτε στην ιδική σας γυναίκα (πρβλ. Λουκ. Γ΄ 14). Εάν ζήτε έτσι, «ου μακράν εστε της βασιλείας των ουρανών» (Μάρκ. ιβ΄ 34)» (λόγ. α΄ 38).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ -Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό θέατρο που ζωντανεύει μοναδικά τον θρυλικό Κυβερνήτη

Τελειότητα! Αυτή η λέξη μπορεί μόνο να χαρακτηρίσει το άψογο από κάθε πλευρά αυτό Ραδιοφωνικό Θέατρο, που μήτε χίλιες ταινίες θα μπορούσαν ποτέ να του παραβγούν.


πηγή: https://yiorgosthalassis.blogspot.com/

ΓΑΛΛΙΑ: Οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες…όμορφα καίγονται!

 


του Baptiste Gauthey, αρχισυντάκτη του ιστολογίου Contrepoints


Ας πάρουμε πρώτα τα γεγονότα. Την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023, στο Nanterre (προάστιο του Παρισιού), ο Nahel, ένας 17χρονος νεαρός σκοτώθηκε από έναν αστυνομικό που χρησιμοποίησε το όπλο του επειδή αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Ο αστυνομικός, που αυτή τη στιγμή κρατείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, προφυλακίστηκε.

Από τότε, πολλές γειτονιές πυρπολήθηκαν και βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ νέων και αστυνομίας, αποκαλύπτοντας το βάθος των γαλλικών διαιρέσεων. Όσο και αν η κοινωνία φλέγεται, οι αντιδράσεις των πολιτικών από όλες τις πλευρές δεν οδηγούν σε κατευνασμό, το αντίθετο μάλιστα. Οι δικηγόροι του αστυνομικού και του Nahel, υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τον χρόνο των μέσων ενημέρωσης που δεν είναι, όπως καλά γνωρίζουμε, δικαστικός χρόνος, ήδη εκθέτουν τα επιχειρήματά τους στον Τύπο.

«Απρογραμμάτιστο» - Matthew West (Unplanned ) - βίντεο

 


Αντικρίζω ένα αριστούργημα!

Κοιτάζω ένα έργο τέχνης!

Ακούω μια συμφωνία, σε κάθε κτύπο της μικρούλας σου καρδιάς.


Πίστευα πως ήσουν μια «επιλογή»,

τώρα όμως καταλαβαίνω, ότι εσύ με έχεις επιλέξει.

Βλέπω δέκα δάχτυλα, δύο μάτια και νιώθω την αξία τους.