Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

«Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης και τα θαυμαστά γεγονότα»


Δείτε το βίντεο εδώ:https://youtu.be/0gOSSx0YPHc

 Ο Ηγούμενος της Ι.Μ.Μακρυμάλλης Αρχιμ.Ιάκωβος μιλάει στο Πρακτορείο μας για την πνευματική σχέση που είχε με τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη.

«Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν»ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΝΑΤΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (Λκ 12,16-21) Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ. Θεολογίας

 


Τοὺς εἶπε ὁ Κύριος μία παραβολή˙ Κάποιου πλουσίου ἀνθρώπου τὰ κτήματα ἔφεραν πλούσια παραγωγή. Καὶ σκεφτόταν μόνος του μέσα του λέγοντας˙ Τὶ νὰ κάνω, ποὺ δὲν ἔχω, ποῦ νὰ μαζέψω τοὺς καρπούς μου; Σκέφτηκε καὶ εἶπε˙ Αὐτὸ θὰ κάνω. Θὰ γκρεμίσω τὶς ἀποθῆκες καὶ θὰ κτίσω μεγαλύτερες, καὶ ἐκεῖ θὰ συμμαζέψω ὅλα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου. Καὶ θὰ πῶ στὴν ψυχή μου˙ Ψυχή μου, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ ποὺ σοῦ φθάνουν γιὰ πολλὰ χρόνια, ἀναπαύσου, φᾶγε, πιές, διασκέδασε. Τοῦ εἶπε ὅμως ὁ Θεός˙ Ἄμυαλε, αὐτὴ τὴν νύκτα σοῦ ζητᾶνε τὴν ψυχή σου ἀπὸ σένα˙ αὐτὰ ποὺ ἀποθήκευσες, τίνος θὰ εἶναι; Ἔτσι θὰ πάθη ὅποιος θησαυρίζει γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ ὄχι σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Κάλεσε κάποιος τὸν Κύριο στὸ σπίτι του, γιὰ νὰ τοὺς κάνη τὴν μοιρασιὰ τῆς πατρικῆς περιουσίας. Ἀφοῦ πρῶτα ὁ Κύριος ἀρνήθηκε μὲ τὴν ἐρώτησι˙ Ποιὸς μὲ κατέστησε δικαστή; Στὴν συνέχεια, γιὰ νὰ ἀπαλλάξη τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν πλεονεξία, εἶπε τὴν παραπάνω παραβολή.

Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Ἑορτῆς τῶν Εἰσοδείων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

 


Ἡ εὔψυχη κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ!

«Σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων...

ἔχουσα... τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης»

Ἑβρ. 9, 1-7

Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα, ποὺ εἶναι τῆς ἑορτῆς, ἀκούσαμε τὴν περιγραφὴ τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, ποὺ ὅριζε τὸν χῶρο λατρείας τῶν Ἰσραηλιτῶν, πρὶν κτισθεῖ ὁ Ναὸς τῶν Ἱεροσολύμων. Ἡ ἴδια ἡ Σκηνὴ ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ὑπῆρχε σʼ αὐτήν, προεικόνιζε τὴν Παναγία. Τὸ ἱερότερο δὲ ἀπὸ τὰ ἀντικείμενά της ἦταν ἡ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης.

Πῶς ὅμως ἡ Κιβωτὸς προεικόνιζε τὴ Θεοτόκο; Τὴν προεικόνιζε καὶ ἡ ἴδια αὐτὴ καθεαυτή, καὶ λόγω τῆς θείας προστασίας ποὺ χάριζε.

1.  Ἡ Θεοτόκος ὡς Κιβωτὸς

Ἡ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης ἦταν ἕνα κιβώτιο κατασκευασμένο ἀπὸ ἐκλεκτὸ ξύλο. Ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικὰ ἦταν ἐπενδυμένη μὲ καθαρὸ χρυσάφι.

Μέσα στὴν Κιβωτὸ φυλάσσονταν οἱ πέτρινες πλάκες μὲ τὶς δέκα ἐντολές, τὶς ὁποῖες εἶχε παραλάβει ὁ Μωυσῆς ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸ ὄρος Σινᾶ˙ μία χρυσὴ στάμνα ποὺ περιεῖχε τὸ μάννα˙ καὶ τὸ ραβδὶ τοῦ Ἀαρῶν ποὺ θαυματουργικὰ εἶχε βλαστήσει.

Ἡ Παναγία προεικονίζεται ἀπὸ τὴν Κιβωτὸ τῆς Διαθήκης, διότι εἶχε ἐξαιρετικὴ ἀρετή, ποὺ συμβολίζεται μὲ τὸ ἐξαίρετο ξύλο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἦταν κατασκευασμένη ἡ Κιβωτός. Λόγω ἀκριβῶς αὐτῆς τῆς ἀρετῆς της, τὴν ἐπεσκίασε τὸν Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπως τότε οἱ τεχνῖτες ἐπένδυσαν τὴν Κιβωτὸ μὲ χρυσάφι. Ἔτσι, ἡ Παναγία ἀξιώθηκε νὰ χωρέσει τὸν ἄπειρο Δημιουργό της μέσα στὴν πάναγνη κοιλία της – κυοφόρησε καὶ γέννησε τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, Ἐκεῖνον ποὺ ἔδωσε τὸν Νόμο καὶ τὶς δέκα ἐντολές, καὶ ὁ Ὁποῖος εἶναι τὸ ἀληθινὸ μάννα, ὁ οὐράνιος ἄρτος τῆς ζωῆς. Ἔγινε ἡ Παναγία Θεοτόκος. Ἔγινε Μητέρα χωρὶς νὰ παύσει νὰ εἶναι παρθένος, ὅπως καὶ ἡ ράβδος τοῦ Ἀαρῶν βλάστησε, ἄν καὶ ἦταν ἕνα ξερὸ ξύλο. Οἱ ἀντιστοιχίες σὲ ὅλα τὰ παραπάνω μεταξὺ τῆς Κιβωτοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου εἶναι προφανεῖς.

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Θ΄ Λουκά ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν''

 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

Λουκ. 12, 16-21

 


Ο ΠΛΟΥΤΟΣ

«Ἄφρον, ταύτη τῆ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν

ἀπὸ σοῦ˙ ἅ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;»

(Λουκ. 12, 20)

 

ΑΚΟΥΣΑΤΕ, ἀγαπητοί, τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο. Εἶνε μιὰ μικρὴ παραβολή.

Ἕνας ἄνθρωπος ἦταν πλούσιος. Μιὰ χρονιὰ εἶχε μεγάλη σοδειά. Οἱ ὑπηρέτες μὲ ἐντολή του μάζεψαν σὲ ἀποθῆκες τοὺς καρπούς. Ἀλλʼ οἱ ἀποθῆκες σὲ λίγο γέμισαν. Στενοχώρια ὁ πλούσιος. «Τί νὰ κάνω», μονολογοῦσε, «ποὺ δὲν ἔχω μέρος νὰ ἀσφαλίσω τὰ ἀγαθά μου;» (Λουκ. 12, 17).

Τὸν βασάνιζε αὐτὸ τὸ πρόβλημα. Ἐπὶ τέλους βρῆκε τὴ λύσι˙

«Θὰ γκρεμίσω τὶς ἀποθῆκες μου, θὰ κτίσω μεγαλύτερες καὶ μέσα σʼ αὐτὲς θὰ μαζέψω ὅλα τὰ ἀγαθά μου. Καὶ θὰ πῶ στὴν ψυχή μου˙ Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθά, ποὺ φθάνουν γιὰ πχρόνια πολλά. Ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου» (Λουκ. 12, 18-19).

Ἀλλὰ ξαφνικὰ ὁ πλούσιος ἄκουσε φωνὴ ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὸν οὐρανό˙

«Ἀνόητε ἄνθρωπε, αὐτὴ τὴ νύχτα θὰ πεθάνης. Δαίμονες θὰ πάρουν τὴν ψυχή σου. Κι αὐτὰ ποὺ ἑτοίμασες τί θʼ ἀπογίνουν;».

Καὶ μετὰ τὴν παραβολὴ εἶπε ὁ Χριστός˙

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΔειτε το βίντεο εδώ:https://youtu.be/3mCmZLPpX34

 

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ -7. Οἱ καλὲς καὶ οἱ κακὲς μας συζητήσεις, Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού Τοπάλη

 Κ

άποτε κάθονταν οἱ γέροντες τῆς Σκήτης καὶ μιλοῦσαν γιὰ τὴν ὠφέλεια τῆς ψυχῆς. Μεταξύ τους ἦταν κι ἕνας διορατικὸς γέροντας, ποὺ τὴν ὥρα ἐκείνη κατὰ θαυμαστὸ τρόπο ἔβλεπε ἀγγέλους νὰ στέκονται δίπλα τους καὶ νὰ σείουν κλαδιά βαΐων θριαμβευτικὰ καὶ νὰ τοὺς ἐπαινοῦν. Μόλις ὅμως ξέφευγε ἡ συζήτηση καὶ ἄρχιζε διαφορετικὴ συνομιλία, οἱ ἄγγελοι ἀναχωροῦσαν, ἔφευγαν ἀπὸ κοντά τους καὶ μπροστὰ τους ἔρχονταν καὶ κυλιόντουσαν γουρούνια γεμάτα δυσοσμία καὶ βρωμιά. Ὅταν πάλι ἄρχιζαν νὰ μιλᾶνε γιὰ θέματα ὠφέλιμα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ, οἱ ἄγγελοι ἐπανέρχονταν κι ἔλεγαν καλὰ λόγια γι’ αὐτοὺς καὶ τοὺς εὐλογοῦσαν.

 Σ’ ἕνα δεύτερο περιστατικό, ἕνας ἄλλος γέροντας πῆρε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ χάρισμα νὰ βλέπει ὅσα γίνονται. Κάποια μέρα εἶδε ἕναν ἀδελφὸ νὰ μελετάει στὸ κελί του τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ νὰ ἕνας δαίμονας ἦρθε καὶ στεκόταν ἔξω ἀπ’ τὸ κελί. Ὅση ὥρα ὁ ἀδελφὸς μελετοῦσε δὲν μποροῦσε νὰ μπεῖ μέσα ὁ διάβολος, μόλις ὅμως σταματοῦσε τὴ μελέτη, τότε ἄνοιγε τὴν πόρτα τοῦ κελιοῦ του καὶ ἐφορμοῦσε καὶ τοῦ ἔκανε πόλεμο μὲ λογισμοὺς βρώμικους.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Μερικές σκέψεις πάνω στο ψευδοχριστιανικό ιδεολόγημα "η υγεία ως υπέρτατο αγαθό".

 Αν η υγεία και η επίγεια ζωή είναι το "υπέρτατο αγαθό", όπως λέγεται (ελέχθη και σήμερα, δυστυχώς) από επίσημα αρχιερατικά χείλη, τι μήνυμα δίνουμε άραγε στους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ανίατα νοσήματα, που οδεύουν προς τον θάνατο, που ζουν με χρόνια προβλήματα, αυτοάνοσα, παθήσεις των νεφρών, καρδιοπάθειες, αναπηρία ως συνέπεια ατυχήματος ή άλλης αιτίας;


Τι θα πούμε σε γονείς που ζουν την τραγικότητα να βλέπουν τα παιδιά τους, ακόμα και ανήλικα, σε θαλάμους καρκινοπαθών, να υπόκεινται σε χημιοθεραπείες, ή και, δυστυχώς, να καταλήγουν ενίοτε, αφού όλες οι ιατρικές φροντίδες δεν απέτρεψαν; 

Αν η  υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, πώς θα απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί ο Χριστός κατά τον επίγειο βίο Του, οι απόστολοι, οι άγιοι, όσοι θαυματουργούσαν εν ζωή και μετά τον θάνατο, δεν έκαναν, δεν κάνουν, όλους τους ασθενείς υγιείς δια μιας, θαυματουργικά, μαγικά; 

Γιατί έπρεπε μόνο η αιμορροούσα να ιαθεί (που μάλιστα ακούμπησε μόνο το ιμάτιο του Κυρίου, ασφαλώς φορέα μικροβίων) και όχι όλοι οι άλλοι οι απελπισμένοι που συνωθούσαν τον Κύριο εκείνη την ημέρα; 

Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

 


Ἑορτὴ ὑπέρλαμπρη καὶ κοσμοχαρμόσυνη ἡ σημερινή, ἀγαπητοί πατέρες καὶ ἀδελφοί! Σήμερα, ἡ ἁγία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησία τιμᾶ καὶ γεραίρει μὲ ᾄσματα πνευματικὰ καὶ ὕμνους θεοτερπεῖς τὸ πανευφρόσυνο γεγονὸς τῆς εἰσόδου τῆς πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ νομικοῦ ναοῦ, τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος στὰ Ἱεροσόλυμα. Γεγονός, ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἀπαρχὴ τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.

Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς συναθροισθήκαμε, γιὰ νὰ τῆς προσφέρουμε τὴν κατὰ δύναμη δοξολογία καὶ εὐχαριστία, στὸν παλαίφατο τοῦτο ναὸ στὸ ἅγιό της ὄνομα, τὸν ἐπονομαζόμενο τῆς Ποδίθου, τὸν ὁποῖο ἡ εὐλάβεια δύο ἀρχόντων κατοίκων τῆς εὐλογημένης Γαλάτας, τοῦ Δημητρίου ντὲ Κορὸν καὶ τῆς συζύγου του Ἑλένης, ἀνήγειρε τὸ ἔτος 1502, ὡς μοναστηριακὸ ναὸ μίας μικρῆς μονῆς τῆς περιόδου τῆς ἑνετοκρατίας. Κι ὁ ναὸς τοῦτος, ποὺ ἀφιερώθηκε στὴν Παναγία τὴν Ἐλεοῦσα, κοσμήθηκε -δυστυχῶς ὄχι ὁλόκληρος- μὲ ὑψηλῆς δυτικότροπης τεχνοτροπίας νωπογραφίες, ὥστε σήμερα νὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ δέκα στὴν Κύπρο μνημεῖα παγκόσμιας κληρονομιᾶς τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ τῆς Unesco

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ -6. Ἡ θυσία τοῦ ἑαυτοῦ μας, Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού Τοπάλη

                              


     Ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης ἔλεγε γιὰ τὸν Ἰωάννη τὸν Κο-λοβό ὅτι, ὅταν τὸν ἐπισκεπτόταν κάποιος ἀδελφὸς, τοῦ ἔδειχνε ἀγάπη μεγάλη, ἀκριβῶς ὅπως τὸ διαβάζουμε στὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὅτι δηλαδὴ ἡ ἀγάπη «πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει». Καὶ εἶπε πάλι ὅτι δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπὸ τὸ νὰ δίνει κάποιος τὴ ζωή του γιὰ τὸν διπλανὸ του. Τὶ σημαίνει ὅμως αὐτό; Ἂν δηλαδὴ κανεὶς ἀκούσει λυπηρὸ λόγο σὲ βάρος του ἀπὸ τὸν πλησίον καὶ, ἐνῶ μπορεῖ νὰ τοῦ πεῖ καὶ ὁ ἴδιος κάτι παρόμοιο, ἀγωνιστεῖ καὶ δὲν τοῦ ἀπαντήσει ἢ ἂν ἀδικηθεῖ καὶ σηκώσει τὴν ἀδικία χωρὶς νὰ τὴν ἀνταποδώσει, αὐτὸς εἶναι ποὺ προσφέρει τὴ ζωή του γιὰ τὸν διπλανό του.

     Κι ἕνας ἀδελφὸς εἶπε στὸν ἀββᾶ Ποιμένα: -«Βρῆκα ἕναν τόπο ποὺ παρέχει μεγάλη ἀνάπαυση στοὺς ἀδελφούς. Μοῦ δίνεις τὴν εὐλογία νὰ ἐγκατασταθῶ ἐκεῖ;» Καὶ εἶπε ὁ γέροντας:

-«Νὰ πᾶς καὶ νὰ μείνεις ἐκεῖ ποὺ δὲν βλάπτεις τὸν ἀδελφό σου».

     Κι ἕνας ἀδελφὸς ἔκανε τὴν παρακάτω ἐρώτησηστὸν ἀββᾶ Ποιμένα:

-«Ἂν κάποιος ἀδελφὸς μοῦ χρωστάει λίγα χρήματα, μοῦ ἐπιτρέπεις νὰ τοῦ κάνω λόγο;». Καὶ λέγει ὁ γέροντας:

-«Κάνε του λόγο μία φορά».

-«Τὶ νὰ κανω ὅμως ποὺ δὲν μπορῶ νὰ συγκρατήσω τὸν λογισμὸ τῆς ὀργῆς ποὺ μὲ ἀναστατώνει ἐναντίον του;».

-«Ἄσε τὸν λογισμό σου νὰ φύγει, μόνο τὸν ἀδελφό σου νὰ μὴν θλίψεις».

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Μέσα σε κάθε άνθρωπο κοιμάται ένας ήρωας

 
Έτσι και ο δικός σου ήρωας. Κοιμάται.
Όταν θα φτάσει η ώρα του μεγάλου Ναι και του μεγάλου ΟΧΙ, όλα θα γίνουν όπως πρέπει...

Anthony Bloom:Κάθε δοκιμασία είναι δώρο του Θεού.

 


Συνήθως εκείνο που περιμένουμε, όταν εκπληρώνουμε τις εντολές του Θεού, είναι το καταπληκτικό αποτέλεσμα, όπως διαβάζουμε κάτι τέτοια στους βίους των αγίων. Όταν, για παράδειγμα, κάποιος μας χτυπήσει στο ένα μάγουλο, γυρίζουμε και το άλλο, αν και δεν περιμένουμε, να μας χτυπήσει και σ΄αυτό, αλλά περιμένουμε ν΄ακούσουμε τον άλλον να λέει: «μπράβο ταπείνωση!». Και μεις μεν παίρνουμε την αμοιβή μας, εκείνος δε την σωτηρία της ψυχής του. Όμως δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πρέπει να πληρώσεις το τίμημα και πολύ συχνά χτυπιέσαι σκληρά. Αυτό που έχει σημασία είναι το να είσαι έτοιμος γι΄αυτό.


    Όσο για τη μέρα που αρχίζει, αν αποδεχτείς ότι είναι ευλογημένη από το Θεό, διαλεγμένη από το ίδιο Του το χέρι, τότε κάθε πρόσωπο που συναντάς είναι δώρο του Θεού, κάθε περίσταση που θα συναντήσεις είναι δώρο του Θεού, έστω και αν είναι πικρή ή γλυκιά, αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Είναι δώρο του Θεού σε σένα και αν το πάρεις μ΄αυτό τον τρόπο, τότε μπορείς να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε κατάσταση. Να την δεχτείς με την ετοιμότητα ότι μπορεί να σου συμβεί οτιδήποτε ευχάριστο ή δυσάρεστο.

 από το βιβλίο: "Μάθε να προσεύχεσαι"
εκδ. Η Έλαφος


ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021 της Ι.Μ. Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης


 

Γ. Κορμάς: Προσοχή- κίνδυνος από την πολύωρη έκθεση παιδιών σε οθόνες υπολογιστών

 


Τον κώδωνα του κινδύνου, αναφορικά με την παιδαγωγική αξία, αλλά κυρίως, με τις ώρες που θα χρειαστεί να περνούν στο διαδίκτυο πάνω… από μια οθόνη, μικρά παιδιά, από 4 μέχρι 8 τουλάχιστον ετών, αλλά και μεγαλύτερα, έκρουσε ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ιατρός, Γιώργος Κορμάς. 

Ο κ. Κορμάς, σημείωσε πως η Ελλάδα, είναι από τις ελάχιστες -αν όχι η μόνη- χώρες στην Ευρώπη, όπου έκλεισαν τα σχολεία σε αυτές τις ηλικίες, τονίζοντας πως σε όλες οι υπόλοιπες, παρά το γεγονός πως έχουν σοβαρότερο πρόβλημα από εμάς, κατάφεραν και τα κράτησαν ανοιχτά. «Το εκπαιδευτικό κόστος είναι μηδαμινό, ενώ εξοικειώνονται με την οθόνη και αυτό, μας ανησυχεί πάρα πολύ», ανέφερε ο διακεκριμένος επιστήμονας και εξαιρετικά έμπειρος στα συγκεκριμένα θέματα, εστιάζοντας παράλληλα και στο πρόβλημα που ανακύπτει στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, που επηρεάζεται πάρα πολύ από τα κλειστά σχολεία, καλώντας τους γονείς να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο, συνδράμοντας.

Ὑποθῆκες τοῦ ἁγνοῦ καὶ γενναίου Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, ΜΕΡΟΣ Β΄ Δημητρίου Π.Ρίζου Δρ Θεολογίας


                      Ὑποθῆκες τοῦ ἁγνοῦ καὶ γενναίου Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη,

ποὺ φανερώνουν τὴν φιλοθεΐα καὶ φιλοπατρία του,

μὲ διαχρονικὴ ἀξία καὶ ἰσχύ, μέσα ἀπὸ τά

«ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ  ΤΟΥ»

 

ΜΕΡΟΣ Β΄  (Συνέχεια ἀπὸ τὸ  προηγούμενο)

*  Μάθαινα ἀπὸ ἀνθρώπους τίμιους ὅτι ἡ κατήχηση τῶν ξένων ἐναντίον τῆς θρησκείας μας προοδεύει. Τότε κάπνισαν τὰ μάτια μου…

Πάγω στὸν Κωλέτη καὶ τοῦ λέγω … «Δὲν μᾶς ἀφήνεις ἥσυχους νὰ ζήσουμε ἐδῶ εἰς τὴν ματοκυλισμένη μας πατρίδα μὲ τὴν θρησκεία μας, ἀλλὰ μᾶς τζαλαπατᾶς καὶ μᾶς διαιρεῖς… Γνωρίζομεν τὶς ἐνέργειες τὶς μυστικὲς τῶν ξένων ὅποῦ ἐργάζονται διὰ τὴν θρησκείαν μας – θρησκείαν δὲν ἀλλάζομεν ἐμεῖς, οὔτε τὴν πουλοῦμεν».

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-5. Τὰ δάκρυα τῆς ἀγάπης, Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού Δ. Τοπάλη

 


Eνας ἅγιος ἀσκητὴς ἦταν ἄρρωστος. Κατοικοῦσε μέσα σὲ μία σπηλιὰ πάνω σ’ ἕνα βουνό. Ἐκεῖ μέλημά του καὶ συνεχὴς φροντίδα ἦταν ἡ προσευχή. Ἕνας ἄλλος ἀσκητής, ποὺ ἔμενε μακριά, ἔμαθε γιὰ τὸν ἄρρωστο γέροντα καὶ ἔβαλε μέσα του μία σκέψη, νὰ κάμει ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἔργο ὄντως καὶ θέλει κόπο. Τὸ σπίτι αὐτοῦ τοῦ γέροντα ποὺ ἦταν ἄρρωστος ἀπεῖχε δέκα μίλια. Τὴν ἄλλη μέρα πῆρε ἕνα ψωμὶ σ’ ἕναν τορβά, ἔβαλε καὶ λίγο φαγητὸ καὶ ἀνέβηκε στὸ βουνό. Ἔκτοτε κάθε μέρα ἔκανε δέκα μίλια γιὰ νὰ πάει νὰ δώσει σ’ αὐτὸν τὸν ἄρρωστο τὴν ἀγάπη του, τὸ ψωμὶ καὶ τὸ φαγητό ποὺ ἑτοίμαζε. Μία μέρα καθὼς ἀνέβαινε στὸ βουνὸ σκοντάφτει, πέφτει καὶ χτυπάει πολὺ ἄσχημα τὸ πόδι του. Ἔτρεχε τόσο αἷμα, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ σηκωθεῖ καὶ νὰ περπατήσει. Κάθισε ἐκεῖ σὲ μία πέτρα κι ἔλεγε:

Ποῦ θὰ ἑορτάσεις Χριστιανὲ, ὑπάκουε καὶ ὑπεύθυνε πολίτη τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ;

 


Τὸ ἐρχόμενο Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία θὰ ἑορτάσει στοὺς κλειστοὺς ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, μὲ τὴν συγκατάθεση καὶ τὶς εὐλογίες φυσικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ναοὺς της, τὴν ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία ἔχει εὐθυγραμμιστεῖ πλήρως μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς πολιτείας, στὰ πλαίσια τῆς ἀντιμετώπισης τῆς πρωτοφανοῦς αὐτῆς "πανδημίας", ὄχι μόνο τώρα, ἀλλὰ καὶ στὸ παρελθόν.

Ὁ ἄνθρωπος: «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἤ μασκαράς»;Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος


 

Ἀγρίνιο 13/11/2020


Σύμφωνα μέ  τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε ἀπό τόν Τριαδικό μας Θεό «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν» (Γεν.1, 26-27). Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός λέει τά ἑξῆς: «Ὁ Θεός δημιουργεῖ τόν ἄνθρωπο ἀπό ὁρατή καί ἀόρατη φύση, μέ τά ἴδια του τά χέρια… Τό «κατ’ εἰκόνα» φανερώνει τή νοερή καί αὐτεξούσια φύση, ἐνῶ τό «καθ’ ὁμοίωσιν» τήν κατά τό δυνατόν ὁμοίωση στήν ἀρετή».

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος ἐπισημαίνει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι  σύνδεσμος «ὁρατῆς καί ἀοράτου φύσεως» (PE,36,321LD). Καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης ἑρμηνεύει: «Τό μέν «κατ’ εἰκόνα» τῇ κτίσει ἔχομεν τό δέ «καθ’ ὁμοίωσιν» ἐκ προαιρέσεως κατωρθοῦμεν. (Εἰς τό ποιήσωμεν ἄνθρωπον).

Τό «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν» ἀπό πολλούς ἐντοπίζεται στή λογική καί νοερή φύση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν ἀναφέρεται στόν ὅλο ἄνθρωπο. Ὅταν ὁμιλοῦμε γιά τό «κατ’ εἰκόνα» πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἔχει σχέση μέ τήν ψυχή καί τό σῶμα, μέ τήν ὁλότητα καί τήν ἁρμονική τους σχέση. Τό σῶμα ἀνήκει στό Θεό καί καλούμαστε νά τό ἀναδείξουμε «σκεῦος ἁγιασμοῦ» (Θεσ,4,4) καί νά μήν τό παραδίδουμε σέ πάθη ἀτιμίας» (Ρωμ.1,26).

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ- 4. Ἡ ἀγάπη ὑπομένει, Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού Δ. Τοπάλη

 


O

ἀββᾶς Ἀγάθων ἦταν μεγάλος ἅγιος, ταπεινὸς καὶ πρᾶος. Γιὰ νὰ βγάζει τὸ ψωμί του καὶ γιὰ νὰ μπορεῖ παράλληλα νὰ κάμει καὶ τὴν ἐλεημοσύνη του σὲ κάποιους φτωχούς, ἔπλεκε καλάθια καὶ τὰ κατέβαζε στὴν πόλη ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὸ βουνὸ καὶ τὰ πουλοῦσε. Μὲ τὰ χρήματα ποὺ εἰσέπραττε περνοῦσε τὴν ζωὴ του λιτὰ καὶ φτωχικά.

Ὅταν πλησίαζε μία μέρα στὴν πόλη, βλέπει ἕναν λεπρό. Τότε ὅλοι τοὺς ἀπέφευγαν τοὺς λεπροὺς, γιατὶ ἦταν μεταδοτικὴ ἡ ἀρρώστια καὶ πέθαινες ἀπ’ αὐτήν. Δὲν ἦταν εὔκολη ἀρρώστια, λίγο-λίγο σάπιζαν τὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἕνα-ἕνα ἔπεφταν καὶ πέθαινε. Τὸν πλησιάζει ὁ λεπρὸς καὶ τοῦ λέει:

-       «Ἔ! ἅγιε μοναχὲ, θὰ μὲ πάρεις μέχρι τὴν πόλη ποὺ θέλω νὰ πάω; Δὲν ἔχω τίποτα μαζί μου, ἔλα ὁδήγησέ με, στήριξέ με μέχρι τὴν πόλη καὶ δῶσε μου κάτι νὰ φάω».

Τὸν πῆρε καὶ τὸν ἔφερε στὴν πόλη. Κάθισε κι αὐτὸς ἐκεῖ στὸ παζάρι δίπλα στὸν ἀββᾶ Ἀγάθωνα, ἐκεῖ ποὺ πουλοῦσαν κι ἄλλοι. Μόλις πούλησε τὸ πρῶτο τὸ καλάθι τοῦ λέει:

-       «Τὸ πούλησες; »

-       «Ναί», τοῦ ἀπάντησε ὁ ἀββᾶς.

-       «Δὲν μοῦ παίρνεις λίγο ψωμὶ νὰ φάω μὲ αὐτὰ τὰχρήματα ποὺ πῆρες;».

Τοῦ πῆρε ψωμὶ κι ἐκεῖνος ἔτρωγε. Ἐν τῶ μεταξὺ πούλησε καὶ δεύτερο καλάθι καὶ ὁ λεπρὸς τοῦ λέει:

-       «Ἀκόμα πεινῶ, δὲν μοῦ παίρνεις καὶ κάτι ἄλλο γιὰνὰ μπορέσω νὰ σταθῶ στὰ πόδια μου; Μέρες ἔχω νὰ φάω».

Η Βουλγαρία μπλόκαρε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την FYROM

 Η Βουλγαρία μπλόκαρε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία | tanea.gr
Η Βουλγαρία αρνήθηκε να εγκρίνει το διαπραγματευτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την γείτονα χώρα, μπλοκάροντας επί της ουσίας την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας αυτής, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ιστορικές και γλωσσικές διαφορές

Η Εκατερίνα Ζαχαρίεβα είπε ότι η Σόφια δεν μπορεί προς το παρόν να στηρίξει την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των «27» και των Σκοπίων, λόγω των ανοιχτών γλωσσικών και ιστορικών διαφορών μεταξύ της FYROM και της Βουλγαρίας. «Σε αυτό το στάδιο η Βουλγαρία δεν μπορεί να στηρίξει το προσχέδιο του διαπραγματευτικού πλαισίου με την FYROM και τη διεξαγωγή της πρώτης Διακυβερνητικής Διάσκεψης», είπε η υπουργός μετά τη λήξη του σημερινού Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

«Ναι» για Αλβανία

Η Ζαχαρίεβα είπε ότι η Βουλγαρία ενέκρινε το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Αλβανία.

Πηγή: https://www.tanea.gr/

π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Μας λέγανε: «Φορέστε μάσκες, για να μη μας κλείσουν τις εκκλησίες».Τώρα τί;;Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/PfX7lgChfU4 

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

«”Βόμβα” κ. Λινού: Βεβαίως και θα κοινωνούσα!»

Ζουμε την εποχή που φιμώνεται και  ο τύπος;

«Φυλακίζεται» η δημοσιογραφία;

Πώς να εξηγήσουμε το γεγονός ότι  το βίντεο που ανεβάσαμε απο την εκπομπή της κ.Μάριον Μιχελιδάκη στην ΕΡΤ με καλεσμένους τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, τον αρχιμ. π. Σεραφείμ Δημητρίου, εφημέριο του Ι. Ν. Αγ. Μαρίνης Ηλιουπόλεως και την Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Αθηνά Λινού, αποτραβήχτηκε για να επανεμφανιστεί; Το επιβεβαιώνουν οι επισκέπτες μας που ήλθαν αντιμέτωποι με το θέμα.

Προφανώς γιατί σε κάποιους ενοχλούσε η αναπαραγωγή του!!!Το ξαναβρήκαμε όμως απο το ΕΡΤΦΛΙΞ  κσι το επαναφέραμε πριν εξαφανιστεί πάλι.

Ο Σεβ. Ιλίου ανταποκρινόμενος πολύ αποτελεσματικά στα όσα ερωτήματα του έθετε η δημοσιογράφος τόνισε πως δεν υπάρχει κάποια επίσημη μελέτη που να αποδεικνύει ότι κινδυνεύουμε να κολλήσουμε οτιδήποτε από τη Θεία Κοινωνία.

Ο σεβαστός αγωνιστής κληρικός  π. Σεραφείμ Δημητρίου απο την Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλεως- αυτός που λιτάνεψε προχθές μόνος του και άφοβα τον Άγιο Νεκτάριο – αποστόμωσε την κ. Μιχελιδάκη  σε όλα τα κουτοπόνηρα ερωτήματα που του έθετε.

Αν προβλέπαμε ότι θα μας «έβαζαν… στον γύψο» και θα απέσυραν το βίντεο, θα είχαμε φροντίσει να το αποθηκεύσουμε και θα σας παραθέταμε την απομαγνητοφώνιση για να το… απολαύσετε κι εσείς.

Τέλος, ως τρίτη καλεσμένη, αλλά τελικά αποδείχθηκε η «πρώτη», διότι έδωσε ηχηρό ράπισμα σε όλους τους βαλσαμωμένους άπιστους, ήρθε η κ. Λινού, η οποία –προς τιμήν της και έκπληξη μας- επιβεβαίωσε τον Σεβασμιώτατο, ότι δεν υπάρχει μελέτη για την Θεία Κοινωνία και έριξε και την «βόμβα», η οποία προφανώς προκάλεσε τριγμούς στο σύστημα που μας κυβερνά, όταν απάντησε στο ερώτημα της κ. Μιχελουδάκη αν θα κοινωνήσει ότι… ναι ασφαλώς θα κοινωνούσα !

Αυτό προφανώς προκάλεσε πονοκεφάλους και κάποιοι ζήτησαν να αποτραβηχτεί το βίντεο για να αποφευχθεί η αναπαραγωγή! Δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο. Είναι κρίμα, κρίμα, κρίμα…!!! Η Δημοκρατία να αργοπεθαίνει  στην κοιτίδα της;; Μη γένοιτο!

«”Βόμβα” κ. Λινού: Βεβαίως [και θα κοινωνούσα]!»και μπράβο στον Αρχιμ. Σεραφείμ Δημητρίου για τις λαμπρές απόψεις που εξέφρασε – Οι θέσεις της Εκκλησιας από τον Εκπρόσωπο Τύπου  της Ιεράς Συνόδου.

Δείτε όλοι αυτό το βίντεο απο την εκπομπή της κ. Μιχελιδάκη

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΔΩ

Στην εκπομπή αυτή  η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας κ. Αθηνά Λινού ερωτηθείσα  για την Θεία Κοινωνία και αν γίνεται μετάδοση του ιού, ξεκαθάρισε αρχικά ότι είναι πιστή Ορθόδοξη Χριστιανή.

«Πρέπει να πω ότι έχει δίκαιο  ο ο Σεβ. Ιλίου δεν υπάρχει επιδημιολογική μελέτη η οποία να αποδεικνύει ότι μέσω της Θείας Κοινωνίας μεταδίδεται η νόσος δεν υπάρχει» – τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Λινού.

Στη συνέχεια η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορούμε να λύσουμε θέματα πνευματικά και ορθοδόξου πίστεως με λογική».

Σε ερώτηση της κ. Μιχελιδάκη  αν ίδια θα κοινωνούσε, η κ. Λινού τόνισε χαρακτηριστικά: «Βεβαίως και θα κοινωνούσα».

Και να σκεφθεί κανείς ότι ο κ.Τσίπρας την πρότεινε για  υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής!

Απομονώσαμε το επίμαχο σημείο της εκπομπής με την κυρία Λινού, η οποία λέγει ότι ”Βεβαίως και θα κοινωνούσα” και σας το παρουσιάζουμε

Πηγή:exapsalmos.gr Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/YG2VISfVEfgΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-3. Ἀνεξικακία καὶ ἐπιείκεια, Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού Δ. Τοπάλη.

 Δ

υὸ μοναχοὶ κατοικοῦσαν σ’ ἕναν τόπο καὶ τοὺς ἐπισκέφτηκε κάποτε ἕνας μεγάλος γέροντας.

Θέλοντας νὰ τοὺς δοκιμάσει πόσο ταπεινοὶ εἶναι, πῆρε ἕνα ραβδὶ κι ἄρχισε νὰ καταστρέφει τὰ λαχανικὰ τοῦ ἑνός. Ὁ ἀδελφὸς μόλις τὸν εἶδε κρύφτηκε, κι ὅταν πιὰ ἔμεινε μόνο μία ρίζα, λέει στὸν γέροντα:

- «Ἀββᾶ, ἂν θέλεις ἄφησέ την αὐτήν, γιὰ νὰ μαγειρέψω γιὰ νὰ φᾶμε μαζί».

Τότε ὁ γέροντας ἔβαλε μετάνοια στὸν ἀδελφὸ καὶ τοῦ εἶπε:

-«Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ ἀναπαύεται στὴν καρδία σου, γιατὶ ἔχεις μεγάλη ἀνεξικακία».

 Καὶ γιὰ κάποιον ἄλλο γέροντα λέγουν ὅτι ἔπιασε μία μέρα τοὺς κλέφτες στὴ σκήτη νὰ ἀδειάζουν τὸ κελί του καὶ τοὺς ἔλεγε:

-«Βιαστεῖτε, φύγετε, πρὶν ἔρθουν οἱ ἀδελφοὶ καὶ σᾶς πιάσουν καὶ μὲ ἐμποδίσουν ἔτσι νὰ πραγματοποιήσω τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶπε “μὴν ζητᾶς ἀπ’ αὐτόν ποὺ πῆρε τὰ δικά σου”.

 Κι ἕνας ἄλλος γέροντας ἔλεγε:

- «Ἂν ἀκούσεις κάποιον νὰ σὲ μισεῖ καὶ νὰ σὲ κακολογεῖ, στεῖλε ἢ δώσ’ του κάποια εὐλογία, ἕνα δῶρο, ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητες ποὺ ἔχεις, γιὰ νὰ μπορέσεις νὰ πεῖς τὴν ὥρα τῆς κρίσης στὸν Θεὸ μὲ παρρησία, «συγχώρεσέ με, Κύριε, γι’ αὐτὰ ποὺ ὀφείλω, διότι κι ἐγὼ συγχώρησα αὐτὰ ποὺ μοῦ ὀφείλουν».

π. Ανανίας Κουστένης - προσευχή και νηστεία, τα όπλα μας

 Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/KkEY9gocv3s


Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Πειραιώς - Ψυχοφελείς ομιλίες εν όψει των ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ομιλία με θέμα "προσευχή και νηστεία, τα όπλα μας".

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΕΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/rqaduM8DNk8

Συγκλονίζει ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει σε επιστολή του όλα όσα έχει βιώσει εδώ και 10 χρόνια ο νοσοκομειακός Ιερέας του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τη Θεία Κοινωνία. Όσα αναφέρει σε επιστολή του ο Αρχιμανδρίτης Συμεών Αναστασιάδης είναι κυριολεκτικά γροθιά στο στομάχι όλων όσοι αμφισβητούν αυτό το Ιερό Μυστήριο της Ορθοδοξίας. Ακούστε την κατάθεση ψυχής του Ιερέα μέσα από την επιστολή του, την οποία διάβασε στον αέρα του Focus Fm 103,6 ο δημοσιογράφος Στέφανος Δαμιανίδης

 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι 

Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr     


Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

    Με αφορμή την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Λαγκαδά κυρού Ιωάννου ωρισμένοι δημοσιογράφοι ειρωνεύθηκαν με απολίτιστο τρόπο την εκδημία του και την μαρτυρία της πίστεώς του στην Θεία Κοινωνία, ως να είχαν στοιχεία για την αιτία μεταδόσεως της νόσου. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με θλίψη διαπιστώνει ότι ωρισμένα ΜΜΕ δεν παύουν ποτέ να στοχοποιούν τους ορθόδοξους χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς, ως ιδεολογικό αντίπαλό τους.

    Απέναντι στις διαστρεβλώσεις του λόγου της Εκκλησίας υπενθυμίζεται ότι η Εκκλησία της Ελλάδος με τις Εγκυκλίους και τις Ανακοινώσεις Της:  α) πάντοτε συνιστά πειθαρχία στα υγειονομικά μέτρα μέσα και έξω από τους Ιερούς Ναούς, β) ουδέποτε υποστήριξε τους αρνητές της πανδημίας, γ) ουδέποτε διέδωσε παιδαριώδεις και ειδωλολατρικές απόψεις ότι οι ορθόδοξοι ιερείς ή γενικώς οι χριστιανοί δεν πρόκειται να νοσήσουν λόγω της ιδιότητάς τους. Αντιθέτως η Ιερά Σύνοδος από την αρχή της υγειονομικής κρίσεως συνεργάζεται με την Πολιτεία, και τα μέλη Της τηρούν τις υγειονομικές προβλέψεις, προτρέποντας τους κληρικούς και τον πιστό Λαό να τηρούν όσους περιορισμούς θεσμοθετούνται από το Κράτος και εισηγούνται οι επιστημονικοί σύμβουλοί του. Η Εκκλησία αυτονόητα αποδέχεται την σημασία και αποστολή της ιατρικής επιστήμης, όπως υπαγορεύεται από την Αγία Γραφή: «Τίμα τον ιατρό όπως του αρμόζει, έχοντας υπ' όψιν σου τις υπηρεσίες του στις ανάγκες σου, γιατί ο Κύριος τον έκτισε» (Σοφ. Σειράχ 38,1), τονίζοντας την καίρια παρουσία της πίστεως στον Θεό για την θεραπεία του πιστεύοντος ανθρώπου: «Συγχρόνως όμως παρακάλεσε και τον Κύριο· και αυτός θα σε θεραπεύσει» (Σοφ. Σειράχ 38,1).

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Διδακτικές Ιστορίες-Με τα μάτια της ψυχής

 


Δ

ύο άντρες πολύ σοβαρά άρρωστοι, ήταν στο ίδιο δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Στον έναν επιτρεπόταν να μένει καθιστός μία ώρα το απόγευμα γιατί τον βοηθούσε να φύγουν τα υγρά από τους πνεύμονες. Το κρεβάτι του βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο παράθυρο του δωματίου. Ο άλλος άντρας έπρεπε να βρίσκεται συνέχεια ξαπλωμένος σε ακινησία και ένας μεσότοιχος που βρισκόταν μεταξύ των κρεβατιών δεν του επέτρεπε να κοιτάει έξω από το παράθυρο. Οι άντρες κατέληξαν να μιλούν ατελείωτα. Μιλούσαν για τις συζύγους τους, τις οικογένειες τους, τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τη θητεία τους στον στρατό, ακόμα και για το που είχαν πάει διακοπές. 

Κάθε απόγευμα, ο άντρας που του επιτρεπόταν να μένει καθιστός περιέγραφε στον συγκάτοικό του όλα όσα έβλεπε από το παράθυρο του δωματίου. Ο άντρας που βρισκόταν σε αναγκαστική ακινησία άρχιζε να καταλαβαίνει πως ζει γι’ αυτές τις μοναδικές απογευματινές ώρες που η άποψη του μεγάλωνε και ζωντάνευε από όλη την δραστηριότητα και τα χρώματα του έξω κόσμου. Το παράθυρο έβλεπε σε ένα πάρκο με μια θαυμάσια λίμνη. Πάπιες και κύκνοι κολυμπούσαν εκεί, και τα παιδιά έπαιζαν με μικρά μοντέλα σκαφών στο νερό. Νεαρά ζευγάρια περπατούσαν πιασμένα χέρι χέρι μέσα στα υπέροχα λουλούδια που είχαν τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Τεράστια παλιά δέντρα στέκονταν με χάρη επάνω στο έδαφος και μια υπέροχη θέα του ουρανοξύστη της πόλης φαινόταν από μακριά. Καθώς ο άντρας δίπλα στο παράθυρο εξηγούσε όλες αυτές τις όμορφες λεπτομέρειες, ο άντρας στο διπλανό κρεβάτι φαντάζονταν όλα αυτά που άκουγε.

Η ορθόδοξη Πίστη μας του Αρχιμ. Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου (17ο ΚΕΦ)

 


17. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

9. «Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν»

 

17.1. ΕΝΝΟΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΡΓΟ

 

Ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας

Τὸ 9ο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως ἀναφέρεται στὴν Ἐκκλησία. Ἐκκλησία (ἀπὸ τὸ ρῆμα ἐκ-καλῶ) σημαίνει πρόσκληση, συγκέντρωση. Στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη, Ἐκκλησία εἶναι τὸ σύνολο τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶναι βαπτισμένοι στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, πιστεύουν ὀρθόδοξα σὲ ὅλες τὶς ἀλήθειες ποὺ μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Θεός, ἀναγνωρίζουν τὸν Ἰησοῦν Χριστὸ ὡς Θεὸ καὶ Σωτήρα τους, τρέφονται μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἁγιάζονται μὲ τὰ Μυστήρια, λατρεύουν ὀρθόδοξα τὸν Θεό, ἀγωνίζονται νὰ ἐκτελοῦν τὶς ἐντολές του, καὶ ποιμαίνονται ἀπὸ τὸν ἱερὸ κλῆρο, ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς κανονικὰ χειροτονημένους.

 

Ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας

Ἱδρυτὴς καὶ ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Κύριός μας  Ἰησοῦς Χριστός (βλ. Ματθ. 16,18). Εἶναι καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀποτέλεσμα τῆς σταυρικῆς του Θυσίας (βλ. Πράξ. 20,28). Θὰ μπορούσαμε ὅμως νὰ ποῦμε ὅτι ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Τριάδα συμμετέχει στὴ δημιουργία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως συμμετεῖχε καὶ στὴ δημιουργία τοῦ κόσμου.

Ἡ Ἐκκλησία, λοιπόν, δὲν εἶναι ἀνθρώπινο κατασκεύασμα· εἶναι θεοσύστατος ὀργανισμός.

 

Ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὶς ρίζες της πρὸ Χριστοῦ (βλ. Ἐφ. 2,19-20). Ἀλλ’ ἐὰν ὁ Χριστὸς δὲν ἔχυνε τὸ τίμιο Αἷμα του πάνω στὸν Σταυρό, δὲν θὰ ὑπῆρχε ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν πλήρη της ἔννοια. Καὶ ὅπως μὲ τὴν ὕπνωση τοῦ Ἀδὰμ προῆλθε ἀπὸ τὴν πλευρά του ἡ Εὔα, ἔτσι καὶ μὲ τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν πλευρά του ἡ Ἐκκλησία. Διότι τὸ νερὸ καὶ τὸ αἷμα, ποὺ βγῆκαν ἀπ’ αὐτήν, δηλώνουν τὰ δύο βασικὰ Μυστήρια, τὸ Βάπτισμα καὶ τὴ Θεία Κοινωνία, στὰ ὁποῖα στηρίζεται ἡ Ἐκκλησία. 

Ὅμως ἡ ἐπίσημη ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε, ὅπως εἴπαμε, τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Αὐτὴ θεωρεῖται ἡ «γενέθλια ἡμέρα» τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὅπως τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δημιούργησε τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὰ πάναγνα αἵματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου κατὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἔτσι δημιουργεῖ καὶ τὸ πνευματικὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.

Ἡ πλήρης ἀποκάλυψη τῆς Ἐκκλησίας θὰ γίνει τὴν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου, ὁπότε ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ θὰ ἀποκτήσει πλήρη ἑνότητα καὶ κοινωνία μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2. Ἀνεβαίνοντας μία ψυχὴ στὸν Οὐρανὸ, Αρχιμανδρίτου Σεβαστιανού Δ. ΤοπάληK

άποτε, ὁ μεγάλος πατέρας τοῦ κοινοβιακοῦ συστήματος, ὁ ὅσιος Παχώμιος, βρισκόταν σὲ μία ἀπὸ τὶς πολυάριθμες μονὲς ποὺ εἶχε κτίσει. Ξαφνικὰ πῆρε μία εἰδοποίηση πὼς ἕνας ἀδελφὸς ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῶν Χηνοβοσκιῶν ἦταν βαριὰ ἄρρωστος καὶ τὸν ζητοῦσε. Ἔφυγε βιαστικὰ μὲ τὴν συναίσθηση πὼς κάτι σοβαρὸ συνέβαινε. Πῆρε μαζί του καὶ δύο-τρεῖς ἀπὸ τοὺς γεροντότερους ἀδελφούς. Δὲν εἶχε φτάσει καλὰ-καλὰ στὸ μέσον τοῦ δρόμου ἡ μικρὴ συνοδεία, ὅταν ὁ ὅσιος στάθηκε ἐκστατικός. Ἔβλεπε μπροστὰ στὸν οὐρανὸ ἀγγέλους, ἐνῶ ὁ ἀέρας εἶχε γεμίσει ἀπὸ μελωδικοὺς ἤχους καὶ ψαλμωδίες. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ὕψωσε τὸ βλέμμα του στὸν οὐρανὸ καὶ εἶδε τὴν ψυχὴ τοῦ ἀδελφοῦ, ἐκείνου τοῦ ἀρρώστου, νὰ ἀνεβαίνει, νὰ ἀνεβαίνει, νὰ ἀνεβαίνει, ἐνῶ προπορεύονταν τάγματα ἀγγελικά ποὺ ἔψαλλαν τὰ ὑπερκόσμια ἐκεῖνα ἄσματα ποὺ ἄκουγε. Οἱ μοναχοί ποὺ συνόδευαν τὸν ὅσιο οὔτε ἔβλεπαν, οὔτε ἄκουγαν τίποτα ἀσυνήθιστο καὶ ἀποροῦσαν γιατὶ εἶχε σταθεῖ ἔτσι, στὴ μέση τοῦ δρόμου.

-       «Ἂς μὴν ἀργοποροῦμε, πάτερ», τοῦ λένε «πρέπεινὰ προλάβουμε τὸν ἑτοιμοθάνατο».

-       «Περιττό» τοὺς ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος, καὶ τὸ πρόσωπό του γέμισε ἀπὸ ἀγαλλίαση. Ἔβλεπε τὸν ἀδελφὸ νὰ ἀνεβαίνει στὸν Παράδεισο, στὴν χώρα τοῦ φωτός, κοντὰ στὸν Θεό, καὶ τοὺς εἶπε:

-«Ἀδελφοί, ὁ ἀδελφός μας πορεύεται αὐτὴν τὴν στιγμὴ τὴν μακαρία ὁδό».

Όρθρος και Θεία Λειτουργία Κυριακής Η' Λουκά, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020


Δείτε το βίντεο εδώ:https://youtu.be/a759wzrqqCY

Όρθρος και Θεία Λειτουργία Κυριακής Η' Λουκά 

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

Αμύνταιο Φλώρινας


 

Κυριακή H΄ Λουκά Ο «πλησίον» +Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου «Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον;» (Λουκ. 10,29)


Μία, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὶς ὡραιότερες παραβολὲς τοῦ Εὐαγγελίου εἶνε ἡ παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου . Τὴν εἶπε ὁ Κύριος μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐρώτησι ἑνὸς νομικοῦ «τίς ἐστί μου  πλησίον;», καὶ ἀποτελεῖ σύνοψι τοῦ μυστηρίου τῆς θείας οἰκονομίας, περίληψι ὅλου τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος. Περιέχει ὕψος ἰδεῶν, ποὺ θαυμάζουν οἱ αἰῶνες. 

Ὦ Κύριε! Τὸ πρόβλημα τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων πού, παρ᾿ ὅλα τὰ σχέδια τὰ σύμφωνα καὶ τὰ καταστατικὰ ἔχει γίνει τὸ πιὸ περίπλοκο, τὸ ἔλυσες ἐσὺ μὲ τὴν παραβολὴ αὐτή.  Μὲ τὴ φράσι «Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως» (Λουκ.10,37) ἔδειξες τὸν κανόνα  συμπεριφορᾶς κάθε ἀνθρώπου πρὸς τὸ συνάνθρωπό του. 

Ὑπῆρξαν ἄτομα ποὺ ῥύθμισαν καὶ ῥυθμίζουν τὴ ζωή τους σύμφωνα μ᾽ αὐτόν· ἀλλὰ πότε ἡ ἀνθρωπότης ὡς σύνολο θὰ νιώσῃ τὸ πνεῦμα σου, πότε θὰ θελήσῃ νὰ ἐφαρμόσῃ τὰ διδάγματά σου; Δὲν θὰ κάνουμε λεπτομερῆ ἀνάλυσι τῆς παραβολῆς· θὰ ἐμβαθύνουμε  μόνο στὴ λέξι «πλησίον». 

Ποιός εἶνε ὁ «πλησίον» ; Λέγοντας «πλησίον» συνήθως ἐννοοῦμε τὸν κοντινό,  τὸ διπλανὸ ποὺ ἔχει ἀνάγκη τὴ βοήθειά μας. Κατὰ τὸ βαθύτερο ὅμως νόημα «πλησίον»,  μὲ τὴν ἀπόλυτη ἔννοια , ἀναδείχθηκε ΕΝΑΣ·  ἐκεῖνος ποὺ ἡ ἀγάπη του εἶνε ὑπόδειγμα γιὰ ὅλους.