Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

Λ΄ Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μόρφου Νεόφυτo (31.01.2024)

 

https://youtu.be/ZIs9SJ1HWuw

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ [:Ματθ.22, 34-46] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[: Ματθ.22, 34-46]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


«Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσε τοὺς Σαδδουκαίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; (:Οι Φαρισαίοι όμως, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς αποστόμωσε τους Σαδδουκαίους, μαζεύτηκαν στο ίδιο μέρος όπου ήταν και εκείνος μαζί με τους Σαδδουκαίους, και ένας απ’ αυτούς, νομοδιδάσκαλος, τον ρώτησε δοκιμάζοντάς τον, για να δει ποια απόκριση θα έδινε, και του είπε: ‘’Διδάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο;’’)»[Ματθ.22,3-36].

Πάλι ο ευαγγελιστής προβάλλει την αιτία για την οποία έπρεπε να σιωπήσουν, και δείχνει με αυτό την θρασύτητα εκείνων. Πώς και με ποιον τρόπο; Με το ότι αν και αποστομώθηκαν εκείνοι[:οι Σαδδουκαίοι με την απάντηση με την οποία μόλις προηγουμένως τους είχε αποστομώσει ο Κύριος σχετικά με την ανάσταση των νεκρών, βλ. Ματθ.22,23-33], αυτοί[:οι Φαρισαίοι] πάλι επιτίθενται. Έπρεπε δε μετά από αυτό να ησυχάζουν, αλλά αυτοί συναγωνίζονται με τους προηγουμένους, και προβάλλουν τον νομικό, όχι με σκοπό να μάθουν, αλλά επιχειρούν να παγιδεύσουν τον Κύριο και Τον ερωτούν: «Ποια είναι η πρώτη εντολή;». Επειδή λοιπόν η πρώτη εντολή είναι: «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου(:Να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου)»[Ματθ.22,37], καθώς περίμεναν να τους δώσει κάποια αφορμή, συμπληρώνοντας και διορθώνοντας αυτήν εξαιτίας του ότι παρουσίαζε τον εαυτό Του Θεό, του κάνουν αυτήν την ερώτηση.

Τὰ δικαιώματα τοῦ Διαβόλου, τὸ κράτος, ἡ βία καὶ ἡ δύστυχη Δ.Ι.Σ.


Της Καλλιόπης Ταχτσόγλου

1) Δικαίωμα στὸν ἔρωτα -οἱ παρθενίες, οἱ ἁγνότητες, οἱ ἀθωότητες καὶ λογιῷ ἄλλοι σκοταδισμοὶ καὶ σέξ μόνο στὸν γάμο, οὔ,τελειώσανε πρὸ δεκαετιῶν!

2) Δικαίωμα στὴν μοιχεία - καὶ οἱ παντρεμένοι ἔχουν ψυχή! Τὸ «Οὺ μοιχεύσεις» καὶ τὰ «᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ» «᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ, μοιχᾶται.» τὰ κατάπιαν «οἱ ἀγῶνες γιὰ κοινωνικὴ δικαιοσύνη» ἐδῶ καὶ χρόνια.

3) Δικαίωμα στὴν ἔκτρωση -- τὸ σῶμα εἶναι δικό μου! Τὸ σῶμα εἶναι δικό σου (ἄς ποῦμε δικό σου δηλαδή, διότι δὲν τὸ ἔφτιαξες ἐσὺ μά, ὁ Θεός μέσῳ τῆς μάννας σου καὶ τοῦ πατέρα σου) ὁπότε, κόψ' το, φᾶτο, ῥίξ' το στὰ πιὸ βαθειὰ σκοτάδια ἀφοῦ θέλεις νὰ ζήσῃς τοὺς πειρασμούς, ὅταν ὅμως ἐγκυμονεῖς, ἔχεις ἕνα ἄλλο σῶμα μέσα στὸ σῶμα σου ποὺ δὲν σοῦ ἀνήκει καὶ ποὺ δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται νὰ τὸ ξεριζώσεις καὶ νὰ τὸ κομματιάσῃς διότι αὐτὸ λέγεται δολοφονία, ἐμβρυοπαιδοκτονία - ἄμα δὲν τὸ θέλεις, γέννα το καὶ δῶσ' το, τόσες μαννούλες λακαροῦν γιὰ ἕνα παιδί, καί, κόψε τὸ πήδημα ἄν θέλεις νὰ μὴν σοῦ ξανασυμβῇ.

«Οι με­τά­νοιες εί­ναι η τε­λειό­τε­ρη άσκη­ση που εφευ­ρέ­θη­κε ποτέ, διό­τι γυ­μνά­ζει ψυχή και σώμα»Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα

Οι με­τά­νοιες εί­ναι η τε­λειό­τε­ρη άσκη­ση που εφευ­ρέ­θη­κε ποτέ, διό­τι γυ­μνά­ζει ψυχή και σώμα.

Δεν νο­εί­ται να βρι­σκό­μα­στε εν με­τα­νοία και να μην κά­νου­με με­τά­νοιες, εκτός και αν έχου­με πρό­βλη­μα υγεί­ας. Αλλά και οι με­τά­νοιες χω­ρίς με­τά­νοια, εί­ναι άκυ­ρες. Οι εδα­φιαί­ες με­τά­νοιες, συμ­βάλ­λουν στον αγια­σμό του σώ­μα­τος και στην κα­τα­πο­λέ­μη­ση των σω­μα­τι­κών πα­θών και εί­ναι υπο­χρε­ω­τι­κές, ως έκ­φρα­σης αγά­πης προς τον Κύριο. Θέλει όμως διά­κρι­ση για το πό­σες με­τά­νοιες θα κά­νου­με, σε συν­νε­νόη­ση φυ­σι­κά με τον πνευ­μα­τι­κό μας.

*****

Κατά την Ιερά πα­ρά­δο­ση, ο Αδάμ δι­δά­χτη­κε μετά την πτώ­ση του, από τον Αρχάγ­γε­λο Μιχα­ήλ, να προ­σκυ­νά­ει το Θεό πρη­νη­δόν, κά­νον­τας με­τά­νοιες.

*****

Την Κυρια­κή στη Θεία Λει­τουρ­γία δεν γο­να­τί­ζου­με, διό­τι η Κυρια­κή εί­ναι Ανα­στά­σι­μη ημέ­ρα και αυτό εί­ναι δια­τα­γή των Απο­στό­λων, που πή­ραν στην Απο­στο­λι­κή σύ­νο­δο το 50 μ.Χ. στα Ιερο­σό­λυ­μα. Η μο­να­δι­κή πε­ρί­πτω­ση που γο­να­τί­ζου­με εί­ναι όταν έχου­με χει­ρο­το­νία κλη­ρι­κού, διό­τι τότε στα­μα­τά­με για λίγο τη Θεία Λει­τουρ­γία και δια­βά­ζου­με την Ακο­λου­θία της χει­ρο­το­νί­ας. Επί­σης δεν γο­να­τί­ζου­με όλες τις μέ­ρες από το Πάσχα και για 40 μέ­ρες.

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Επιστολή 647 Καβαλιωτών στους 4 βουλευτές για το γάμο των ομοφυλοφίλων

 

647 Καβαλιώτες έστειλαν με δικαστικό επιμελητή επιστολή στους 4 βουλευτές του Ν. Καβάλας για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Ακολουθεί η επιστολή:

Προς τους Βουλευτές Νομού Καβάλας 1. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 2. Ιωάννη Πασχαλίδη 3. Μακάριο Λαζαρίδη 4. Αγγελική Δεληκάρη

Επιστολή Πολιτών Καβάλα 27-1-2024

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές, Σε λίγες μέρες θα κληθείτε να ψηφίσετε ένα Νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα τέλεσης πολιτικού γάμου σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια, καθώς και τη δυνατότητα να υιοθετούν παιδιά.

Ως πολίτες της εκλογικής περιφέρειας του Νομού Καβάλας καλούμαστε να σας θυμίσουμε ότι σας αποστείλαμε, εκλέγοντάς σας, στη Βουλή των Ελλήνων, για να λύνετε τα προβλήματα της πατρίδας μας και όχι να δημιουργείτε άλλα μείζονος για μας σημασίας.

Ημέρα τιμής προς τη γυναίκα και τη μητέρα από την Ι. Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας


Στις 2 Φεβρουαρίου 2024, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ειρηναίος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Φλώρινας, με αφορμή τη δεσποτική και θεομητορική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου.

Πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Ποιμενάρχης μας τίμησε τη γυναίκα σε όλα τα χρονικά στάδια της ζωής της, βραβεύοντας τρεις γυναίκες, καθιερώνοντας στην Ιερά Μητρόπολη την 2α Φεβρουαρίου ως ημέρα τιμής προς τη γυναίκα και τη μητέρα και θεσπίζοντας την τιμητική βράβευσή της με απόδοση ευγνωμοσύνης και ευχαριστιών.

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

Σὲ κάθε Θεία Λειτουργία περιμένουμε τὴ δική μας ὑπαπαντή, τὴ δική μας συνάντηση μὲ τὸν Χριστὸ (2.2.2019)

Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὴ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, ποὺ τελέσθηκε στὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸ ναὸ Παναγίας Σκουριώτισσας, στὴ Σκουριώτισσα τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (2.2.2019).

Παναγία η Σκουριώτισσα

Έτη πολλά και σε σας, ευλογημένα από τον Χριστό μας, που μας αξίωσε και φέτος εδώ εις την φιλόξενη μονή της Παναγίας της Σκουριωτίσσης, να εορτάσουμε την εορτή της Υπαπαντής,τον σαραντισμό Του, το ποσαράντομά Του όπως λέμε στην Κύπρο, δηλαδή σαράντα μέρες μετά από τη γέννησή Του.

Η Υπαπαντή είναι η υποδοχή του Δικαίου Συμεών, αυτού του προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, που ευρισκόμενος στον ναό του Σολομώντος, περίμενε να εκπληρωθεί η πληροφορία που έλαβε από το Πνεύμα το Άγιον ότι δεν θα πεθάνει μέχρι να δει τον Μεσσία. Αυτόν δηλαδή που θα σώσει τον Ισραήλ, αλλά όχι έναν Ισραήλ με πολιτικές προϋποθέσεις, αλλά πνευματικές. Να σώσει όλους όσους θα Τον πιστέψουν από τον θάνατο, από την αμαρτία και από τον πειρασμό.

Όταν ο δίκαιος Συμεών επαρέλαβε τον Υιόν της Μαρίας, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της παρθένου σαρκωθείς, το Θεανθρώπινο βρέφος του μετέδωσε την ενέργεια Του και τον ενημέρωσε πληροφορώντας την καρδίαν του, ότι Εκείνο το μικρόν παιδάριο, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, είναι ο Κύριος των κυρίων, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων.

Ομιλία Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην Υπαπαντή του Κυρίου

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς

Όπου γίνεται λόγος και περί σωφροσύνης και της αντίθετης με αυτήν κακίας. Εκείνη την προγονική κατάρα και καταδίκη προ Χριστού την είχαμε όλοι κοινή και ίδια, εκχυμένη σε όλους από έναν προπάτορα, σαν να αναπτυσσόταν από τη ρίζα του γένους και να ήταν συνημμένη με τη φύσι. Ο καθένας επέσυρε από τον Θεό στην υπόστασί του με όσα έπραττε προσωπικώς ή την μομφή ή τον έπαινο, ενώ δεν μπορούσε να κάμη τίποτε απέναντι σ’ εκείνη την κοινή κατάρα και καταδίκη και απέναντι στον πονηρό κλήρο που κατεβαίνει από επάνω σ’ αυτόν και δι’ αυτού στους απογόνους του.

Άλλ’ ήλθε ο Χριστός ελευθερωτής της φύσεως, που μετέβαλε την κοινή κατάρα σε κοινή ευλογία˙ αφού ανέλαβε την ένοχη φύσι μας από την ακήρατη Παρθένο και την ήνωσε στην υπόστασί του, νέαν, χωρίς να έχη μετάσχει σε παλαιό σπέρμα, την κατέστησε αθώα και δικαιωμένη, ώστε και οι γεννώμενοι από αυτόν έπειτα κατά πνεύμα να μένουν όλοι έξω από την προγονική εκείνη κατάρα και καταδίκη. Τί λοιπόν; Δεν μεταδίδει τη χάρι του σε καθεμιά από τις υποστάσεις μας και δεν λαμβάνει ο καθένας μας άφεσι των πλημμελημάτων του από αυτόν, επειδή αυτός δεν ανέλαβε υπόστασι από εμάς, αλλά την φύσι μας, την οποία ανανέωσε ενωθείς με αυτήν κατά την ιδιαίτερη υπόστασί του; Πώς όμως θα ενεργούσε έτσι, αυτός που θέλει να σωθούν όλοι τελείως και κατήλθε κλίνοντας τους ουρανούς για χάρι όλων και, αφού δι΄ έργων και λόγων και παθημάτων του υπέδειξε κάθε δρόμο σωτηρίας, επανήλθε στους ουρανούς, ελκύοντας προς τα εκεί τους πιστούς τους; Επομένως για να παράσχη τελεία απολύτρωσι όχι μόνο στη φύσι την οποία έλαβε ο ίδιος από εμάς σε αδιάσπαστη ένωση, αλλά και στον καθένα από τους πιστεύοντας σ’ αυτόν; Τούτο λοιπόν έπραξε και δεν έπαυσε να πράττη, συνδιαλλάσσοντας τον καθένα μας δι’ εαυτού προς τον Πατέρα και επαναφέροντας τον καθένα στην υπακοή και θεραπεύοντας κάθε παρακοή.

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ [:Εβρ.7,7-17] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ [:Εβρ.7,7-17]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Ὃ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκε τὸν Ἀβραάμ (:Ο Μελχισεδέκ όμως, ο οποίος δεν γενεαλογείται και δεν κατάγεται από τη γενεά του Λευί, έχει πάρει το ένα δέκατο από τον Αβραάμ)»[Εβρ.7,6].Στη συνέχεια δεν το προσπέρασε έτσι απλά, αλλά και πρόσθεσε: «καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκε (: και έχει ευλογήσει αυτός τον Αβραάμ που είχε δεχθεί τις θείες επαγγελίες)». Επειδή αυτό ήταν παντού το καύχημα των Ιουδαίων, δείχνει και από την κοινή κρίση όλων ότι ο Μελχισεδέκ ήταν σπουδαιότερος από τον Αβραάμ.

Και συνεχίζει λέγοντας: «χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται (:και βέβαια είναι αναντίρρητο και ομολογημένο ότι το μικρότερο και κατώτερο ευλογείται από το μεγαλύτερο και ανώτερο. Για να ευλογήσει λοιπόν ο Μελχισεδέκ τον Αβραάμ, σημαίνει πως ήταν ανώτερός του)»[Εβρ.7,7].Δηλαδή, όλοι πιστεύουν ότι το κατώτερο ευλογείται από το ανώτερο. Επομένως ο τύπος του Χριστού είναι ανώτερος και από εκείνον που είχε τις επαγγελίες.

Ι.Μ. Κυθήρων: «Καλούμε τους βουλευτὲς να καταψηφίσουν το Νομοσχέδιο»


ΨΗΦΙΣΜΑ

ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Σήμερα 31η Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2024, συναχθήκαμε στό Ἐπισκοπεῖο Κυθήρων, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, στή μηνιαία μας Ἱερατική Σύναξι, οἱ Ἱερεῖς καί ὁ Διάκονος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἀφοῦ ἀκούσαμε ἐμπεριστατωμένη εἰσήγησι περί τῆς Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως, μετά τήν διαλογική συζήτηση καί τήν ἀνταλλαγή ἀπόψεων, συμφωνήσαμε ὁμόφωνα στά κάτωθι:

Ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων μετά τήν ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης νά καταθέσει πρός ψήφιση ἀπό τήν Βουλή τό Νομοσχέδιο περί δικαιώματος πολιτικοῦ γάμου γιά «Ὁμόφυλα ζευγάρια» καί συστοιχώντας πρός τήν ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δηλώνει τά ἑξῆς:

Υπαπαντή: η Ορθόδοξη Γιορτή της Μητέρας

Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου π. Ιεροθέου Βλάχου
Από το βιβλίο του «Οι Δεσποτικές εορτές», Έκδοση Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας), 1995Σαράντα ήμερες από την κατά σάρκα Γέννηση Του ο Χριστός προσφέρθηκε στον Ναό, σύμφωνα με τα καθιερωμένα από τον νόμο. Και επειδή εκεί στον Ναό του έγινε υποδοχή από πνευματοκίνητους ανθρώπους, και μάλιστα επειδή ο Συμεών τον πήρε στην αγκαλιά του, γι' αυτό και λέγεται Υπαπαντή. η λέξη προέρχεται από το ρήμα υπαντάω και σημαίνει έρχομαι σε συνάντηση κάποιου.
Η Εκκλησία καθόρισε η μεγάλη αυτή Δεσποτικοθεομητορική εορτή ["Ν": δηλ. εορτή, που είναι συγχρόνως και "δεσποτική" (του Χριστού) και "θεομητορική" (της Παναγίας)] να εορτάζεται την 2α Φεβρουαρίου, γιατί αυτή η ημέρα είναι η τεσσαρακοστή από την 25η Δεκεμβρίου, πού εορτάζεται η Γέννηση του Χριστού κατά σάρκα. Με αυτόν τον τρόπο διαιρεί τον ετήσιο χρόνο με τους σταθμούς της θείας οικονομίας και τον ευλογεί. Ταυτόχρονα δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα να μυηθή στο μεγάλο μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού.
Το περιστατικό της προσφοράς του Χριστού στον Ναό, κατά την τεσσαρακοστή ήμερα από την Γέννησή Του περιγράφεται μόνον από τον Ευαγγελιστή Λουκά (Λουκ. 2, 22-39) ["Ν": για τις παραπομπές στην Καινή Διαθήκη μπορείτε να μπείτε εδώ και για την Παλ. Διαθήκη εδώ].

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

Ποῦ βαδίζουμε;

του δρ. Δημητρίου Ρίζου *

( "πάντα επίκαιρο" -  Ἀπό τὸ περιοδικὸ "Μεγαλομάρτυρες", Φεβρουάριος 2024, αρ φύλλου 383)


Πρὶν ἀπὸ τὴν δημιουργία τοῦ ὑλικοῦ καὶ ὁρατοῦ κόσμου ὁ Θεὸς δημι-ούργησε  τὸν  πνευματικό,  δηλ.  τοὺς  Ἀγγέλους.  Ἕνας  Ἀρχάγγελος  πίστεψε ὅτι μπορεῖ νὰ γίνη θεὸς καὶ νὰ ἐκθρονίση τὸν Δημιουργό. Ἡ ὑπεροψία του ὅμως  τὸν  γκρέμισε  ἀπὸ  τὴν  ἀγγελική  του  θέσι  καὶ  ἔγινε  ὁ  Βελζεβούλ,  ὁ Σατανᾶς, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ὑλικὴ φύσι. Αὐτὰ τότε, τὰ ὁποῖα καὶ μᾶλλον λησμόνησε ὁ σημερινὸς ὑπερόπτης ἄνθρωπος, ποὺ νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ ἀλλάξη ὅσα πάνσοφα, καί «λίαν καλῶς ἐποίησεν ὁ Κύριος». Καὶ ὁ Κύριος ἐποίησεν «ἄρσεν καὶ θῆλυ» καὶ ἔδωσε τὴν ἄδεια καὶ ἐντολή «αὐξάνεσθαι καὶ πληθύνεσθαι». 

Ἀπὸ τὴν δημιουργία μέχρι σήμερα, καὶ μέχρι τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου ἡ διαιώνισις τοῦ ἀνθρωπίνου γένους θὰ γίνεται μὲ τὴν ἀρχικὴ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ,  αὐξάνεσθαι  καὶ  πληθύνεσθαι,  μὲ  τὴν  ἕνωσι  ἀνδρὸς  καὶ  γυναικός. Αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλα τὰ εἴδη τῶν ἐμβίων ὄντων, μὲ τὴν ἕνωσι ἀρσενικοῦ καὶ  θηλυκοῦ.  Εἶναι  νόμος  καὶ  ἐντολὴ  τοῦ  δημιουργοῦ  ἀνθρώπων  καὶ ἐμβίων ὄντων. 

Ὁ  ὑπερήφανος,  λογοκρατούμενος,  ὑπερφίαλος  καὶ  ἄφρων  σύγχρονος ἄνθρωπος ἔχει, ὅπως καὶ ὁ ἐκπεσὼν Ἀρχάγγελος, κατά  νοῦν νὰ γίνη θεὸς γιὰ νὰ διορθώση τὸν Δημιουργό. Μὲ τὴν νομοθέτησι τῆς  διαστροφῆς  πε-ριμένει νὰ διαιωνίζεται ὁ ἔμβιος κόσμος μὲ τὴν μίξι ἀρσενικοῦ μὲ ἀρσενικὸ ἢ  θηλυκοῦ  μὲ  θηλυκό(;).  Ἂν  αὐτὸ  δὲν  εἶναι  ἀφροσύνη,  ἀμυαλοσύνη, κοντράρισμα μὲ  τὴν  λογικὴ  τοῦ  λογοκρατούμενου,  κατὰ  τὰ  ἄλλα  ἀνθρώ-που,  ἀφύσικο,  παράλογο,  κτλ.,  τὸτε  τί  εἶναι;  Εἶναι  τώρα,  ὄχι  ὁ  ἐκπεσὼν ἄγγελος, ἀλλὰ ὁ ἐκπεσὼν ἄνθρωπος. Ὁ ἐκπεσὼν ἄγγελος ἔγινε διάβολος, καὶ ὁ ἐκπεσὼν ἄνθρωπος νομοθετεῖ τὴν ἀφάνεια τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.  

Βέβαια  δὲν  ἔφθασε  ἐδῶ  ὁ  ἄνθρωπος  τυχαῖα.  Ὁ  παραλογισμὸς  εἶναι ἀποτέλεσμα  πολυχρόνιας  προσπάθειας.  Πρῶτα  ἀμφισβήτησε  τὴν  πίστι στὸν  Θεὸ  Δημιουργό.  Μετὰ τὸν  ἔδιωξε  ἀπὸ τὴν  ζωή  του,  καὶ  χάρηκε τὸν ἑαυτό  του  ὡς  ἀποτέλεσμα ἐξελίξεως,  καὶ στὴν  συνέχεια,  ἐπειδὴ  ἡ  πίστις εἶναι  ἔμφυτη  στὸν  ἄνθρωπο,  δύναμι,  δῶρο,  τοῦ  Δημιουργοῦ,  ἔπρεπε  σὲ κάτι νὰ πιστεύη, ἔτσι ἔβαλε στὴν θέσι τοῦ Θεοῦ τὸν ἑαυτό του. Τόσα ἀκοῦ-με τελευταῖα γιὰ τὸν μεταάνθρωπο καὶ μεταανθρωπισμό, εἶναι ὁ  ἄνθρω-πος, ποὺ αὐτοανακηρύχθηκε θεός! Κατὰ συνέπεια πρέπει νὰ ἀντικαταστή-σουμε τὸν Δημιουργό, καὶ νὰ προσκυνήσουμε τὸν Ἀντίχριστο ἄνθρωπο!!!


Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος (1η Φεβρουαρίου)

Συ δε Tρύφων τι; το ξίφος θνήσκω φθάσας.
Kαιρός δε τίς σου του τέλους; νουμηνία.
Eν Φευρουαρίοιο Tρύφων προ τομής θάνε πρώτη.

Άγιος Τρύφωνας. Η εικόνα αποτελεί μέρος σειράς εικόνων του  ιδίου Αγίου, οι οποίες παραγγέλθηκαν το 1820-1821 μ.Χ. από τον Ιερομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό και εναποτέθηκαν στις ενορίες που αντιμετώπιζαν προβλήματα λόγω της ακρίδας που τότε κατάστρεφε τις καλλιέργειες στην Κύπρο.
Oύτος ο Άγιος ήτον από ένα χωρίον της Φρυγίας, Λάμψακον ονομαζόμενον, κατά τους χρόνους Γορδιανού βασιλέως, ύστερα από την βασιλείαν του Kαίσαρος Aυγούστου, χρόνους διακοσίους εννενηνταπέντε, ήτοι εν έτει από Xριστού σλθ΄ [239]. Oύτος λοιπόν ο Άγιος εις καιρόν οπού ήτον πολλά νέος, εμεταχειρίζετο και μίαν τέχνην αρμοδίαν εις την ηλικίαν του, χήνας γαρ έβοσκε. Kαι εν τη ευτελεί όμως τέχνη ταύτη ευρισκόμενος, ενεπλήσθη από την χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Όθεν δι’ αυτής ιάτρευε κάθε ασθένειαν, και δαίμονας εδίωκεν. Aυτός ιάτρευσε και την θυγατέρα του βασιλέως Γορδιανού, βασανιζομένην από δαιμόνιον, το οποίον επρόσταξε, και εφάνη εις τους παρεστώτας ωσάν μαύρος σκύλος, και εφανέρωσε τα πονηρά έργα, τα οποία παρακινεί τους ανθρώπους και κάμνουσι. Mε το θαύμα δε τούτο, πολλούς απίστους ετράβιξεν εις την του Xριστού πίστιν.

Καλώς ήλθατε στον ηλεκτρονικό κόσμο των Νέων Ταυτοτήτων!

 Ένα απλό πραγματικό γεγονός από ένα διάλογο κάποιων παιδιών με έναν γέροντα που τους ρώτησε:

-Έχετε κλειδιά έξω στον κόσμο;
-Ναι γέροντα,
-θα σας άρεσε να έχετε μονο ένα κλειδί για τα πάντα; (του σπιτιού, τα συρτάρια, της δουλειάς, του εξοχικού, του χρηματοκιβωτίου, του αυτοκινήτου κτλ.) θα σας άρεζε;
-(προβληματίζονται και απαντούν) Όχι και κακή ιδέα!,
-Και εάν αυτό το κλειδί το χάσουμε και το βρεί κάποιος άλλος;.
-Θα μας ξαφρίσει ότι έχουμε και δεν έχουμε!

Καταλάβατε; Και να σας πω και κάτι ακόμα, για φανταστείτε σε αυτό το κλειδί επιπλέον να έχουνε και άλλοι εξουσία επάνω του, που εσείς δεν τους γνωρίζετε!, να ξέρουν πότε και ποιές πόρτες ανοιγοκλείνεται!, αλλά και να έχουν εξουσία επιπλέον να το καταργούν όποτε θέλουν και εσείς κακόμοιροι να κάθεστε έξω απο το σπιτικό σας νηστικοί και διψασμένοι!
Καλώς ήλθατε στον ηλεκτρονικό κόσμο των Νέων Ταυτοτήτων!

π. Αρσένιος

πηγή: https://romioitispolis.gr/

«Κάθε έργο που αποσκοπεί στη σωτηρία ψυχών, δέχεται από την αρχή επιθέσεις»


Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

«Όταν βλέπεις έναν μέθυσο να γίνεται νηστευτής ή έναν αισχρολόγο να ψάλλει θείους ύμνους, να θαυμάζεις τη μακροθυμία του Κυρίου, να εγκωμιάζεις τη μετάνοια και να λες μαζί με τον ψαλμωδό:

«Αυτή η αλλοίωση είναι έργο της δεξιάς του Υψίστου» (Ψαλμ. 76:11). Δηλαδή, τη θαυμαστή αυτή μεταβολή την πραγματοποίησε το δεξί χέρι του Θεού, η δυνατή επέμβαση και ενέργειά Του.

Κάθε έργο που αποσκοπεί στη σωτηρία ψυχών, δέχεται από την αρχή επιθέσεις. Μόλις γεννήθηκε ο Χριστός, ξέσπασε η μανία του Ηρώδη. Κι εσύ, αν αξιωθείς κάποτε να υπηρετήσεις μ’ οποιονδήποτε τρόπο το Θεό, θα υποφέρεις πολύ, θα πονέσεις πολύ, θα κινδυνέψεις πολύ. Μην ξαφνιαστείς. Μην ταραχθείς. Μην αναρωτηθείς: «Εγώ εκτελώ το θέλημα του Θεού και θα έπρεπε να δοξάζομαι γι’ αυτό και να στεφανώνομαι. Γιατί, λοιπόν, υποφέρω;»

Αντιδράσεις για το «ημερολόγιο ΛΟΑΤΚΙ» που μοιράστηκε σε βουλευτές!

 Προειδοποίησαν ότι θα διαμαρτυρηθούν στον πρόεδρο της Βουλής

Οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της κυβέρνησης το ημερολόγιο που μοιράστηκε σε βουλευτές στο πλαίσιο των πιέσεων και των… φροντιστηριακών μαθημάτων για να πειστούν και να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών.

Το συγκεκριμένο ημερολόγιο φέρει μάλιστα λογότυπο της ΜΚΟ «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο» που έχει μεγάλη επιρροή όπως φαίνεται στους κύκλους του Μαξίμου, βρέθηκε σε χέρια βουλευτών εντός του κοινοβουλίου και φαίνεται ότι μοιράστηκε από επιστημονική συνεργάτη βουλευτή.

Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν βουλευτές που αντέδρασαν. Κάποιοι μάλιστα προανήγγειλαν ότι θα διαμαρτυρηθούν και στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, για την συγκεκριμένη ενέργεια.

Δείτε εδώ το ημερολόγιο που μοιράστηκε σε βουλευτές:

ΙΜΙΑ: «Του αντρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δε λογιέται» - Νατσιός Δημήτριος

Ομιλία του Δημήτρη Νατσιού, προέδρου της ΝΙΚΗΣ, στην Ολομέλεια της Βουλής (31/1/2024).


https://youtu.be/CkJCFO0RzsI

πηγή: https://www.nikh.gr/

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

ΙΜΙΑ: «Τιμήστε τους 3 ήρωες με πράξεις κι όχι με λόγια»Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΓΓΕΣΤΙΝΟΣ

Στις 31 Ιανουαρίου 1996 γράφτηκε ο τραγικός επίλογος της κρίσης των Ιμίων.

Μια κρίση που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε ένα γενικευμένο πόλεμο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και απέδειξαν πως είναι έτοιμες να υπερασπίσουν κάθε σπιθαμή Ελληνικής γης, θυσιάζοντας ακόμη και την ζωή τους, σε αντιπαράθεση με την πολιτική ηγεσία που την στιγμή των κρίσιμων αποφάσεων φάνηκε για μια ακόμη φορά κατώτερη των περιστάσεων ,ανάξια να έχει τον πρώτο λόγο του περήφανου λαού μας.

Πολλά έχουν γραφτεί για την νύχτα των Ιμίων, που μέχρι σήμερα συντελούν στην παραχάραξη της Ιστορίας ,παρουσιάζοντας δυο διαφορετικές εικόνες στην αντίληψη των γεγονότων. Η στρατιωτική ηγεσία της χώρας μας είχε αντιληφθεί ότι οδηγούμασταν σε μια πολεμική σύγκρουση με τους απέναντι και μάταια περίμενε την εντολή για τα αυτονόητα ,η οποία δεν ήρθε ποτέ…

Ο 118 ψαλμός κατά του ανώμαλου νομοσχεδίου


Αγαπητοί αδελφοί

Ευσεβής αδελφή μας επικοινώνησε για να μεταφέρει τη συμβουλή Αγιορείτη Γέροντα, ο οποίος είπε ότι αυτόν τον καιρό που κυοφορείται το αντίθεο νομοσχέδιο για τον “γάμο” και την τεκνοθεσία των ομοφυλοφίλων καλό είναι να διαβάζουμε τον 118 (ριη’) ψαλμό. Ο ψαλμός αυτός κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη είναι «Για να πατάξει ο Θεός τους βαρβάρους, και να ταπεινώσει την δράση τους, όταν σφάζουν αθώα γυναικόπαιδα». Αυτό που θα υποστούν τα παιδιά τέτοιων “οικογενειών” θα είναι πολύ χειρότερο από σφαγή…

Να μας λυπηθεί ο Κύριος όλους μας και ιδίως τα παιδιά!

Πότε γονάτισες τελευταία φορά μπροστά στον Κύριο;


Πότε γονάτισες τελευταία φορά μπροστά στον Κύριο;

Λες ότι έχεις δουλείες, πανεπιστήμιο, οικογένεια και δεν προλαβαίνεις.
Το ξέρω, (παρ’ όλα αυτά) μιλάς γι’ Αυτόν συχνά στην παρέα σου, σε γνωστούς και φίλους. Αλλά πόσο συχνά μιλάς σ’ Αυτόν;
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Έχουμε αφήσει την προσευχή αδελφοί και γι’ αυτό έχουμε γεμίσει με λογισμούς. Πέφτουμε εύκολα στην αμαρτία, ενδίδουμε εύκολα στα πάθη μας. Διότι δεν παραδίδουμε την καρδιά και το νου μας στον Κύριο. Αντιστεκόμαστε με πείσμα.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ας γονατίσουμε μπροστά Του. Ας πιάσουμε το ευλογημένο κομποσκοίνι μας κι ας αρχίσουμε την ευχή.
Μιλάμε γι’ Αυτόν αλλά δεν μιλάμε σ’ Αυτόν.
Όμως για να μιλάμε γι’ Αυτόν πρωτίστως χρειάζεται να μιλάμε σ’ Αυτόν. Γλυκαίνει η ψυχή του ανθρώπου που παραδίδεται στην ευχή. Γενικότερα ο άνθρωπος της προσευχής κινείται διαφορετικά μέσα στην ζωή. Αντιμετωπίζει τα πράγματα διαφορετικά, με περισσότερο θάρρος, με περισσότερη πίστη. Όλα τα αγκαλιάζει. Ακόμα και την πιο φοβερή δοκιμασία, και τον πιο βαθύ πόνο.

H δυτικοευρωπαϊκή παιδεία και οι τρεις Ιεράρχες


Αρχιμ. Κύριλλος Κωστόπουλος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Πατρών-Δρ Θεολογίας

“Η Ελληνορθόδοξη Παιδεία των Τριών Ιεραρχών είναι η Παιδεία των Αρχαίων Ελλήνων, η οποία διηθείται μέσα από την Αποκαλυφθείσα από τον Θεάνθρωπο Αλήθεια, μεταμορφώνεται και καθίσταται «πεπληρωμένη» από πάσης πλευράς Παιδεία με σκοπό την ολοκλήρωση του ανθρώπου”.

Aκούγεται συχνά να διακηρύττουν Έλληνες και ξένοι μελετητές ότι η Ευρωπαϊκή Αναγέννηση και ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός αποτελούν την πιο λαμπρή συνέχεια της Αρχαιοελληνικής Παιδείας.

Αληθεύει, όμως, αυτός ο ισχυρισμός; Στεντορεία τη φωνή απαντούμε: Όχι!

Η αρνητική απάντησή μας εδράζεται στο γεγονός ότι κανείς από τους Ευρωπαίους φιλοσόφους δεν μπόρεσε να συντελέσει με την ουμανιστική διδασκαλία του στην πνευματική ολοκλήρωση του ανθρώπου, ο οποίος εισήλθε πλέον ορμητικά στην σκηνή του Ευρωπαϊκού θεάτρου του παραλόγου.

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Παπα-Ηλίας Υφαντής: Διαστροφοκρατία;

Αλήθεια, αναλογιστήκαμε ποτέ ποιο μπορεί να είναι το πραγματικό πολίτευμα της χώρας μας;


Μα και βέβαια δημοκρατία θα πουν κάποιοι! Όμως…

Για να ήταν δημοκρατία, θα έπρεπε ο ΠτΔ να εκλεγόταν απ’ ευθείας απ’ το λαό. Ώστε να εκφράζει τη θέληση και την εθνική και θρησκευτική συνείδηση του λαού. Και όχι σπ’ τον εκάστοτε πρωθυπουργό, ώστε να είναι ενεργούμενο του πρωθυπουργού, ο οποίος και αυτός είναι ενεργούμενο, όχι απλά ξένων, αλλά κυριολεκτικά εχθρικών προς τον λαό τα και την πατρίδα συμφερόντων.

Όπως και η ηγεσία της Δικαιοσύνης. Η οποία θα έπρεπε να εκλέγεται απ’ τους δικαστικούς λειτουργούς. Για να εκφράζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα και όχι τις σκοπιμότητες του εκάστοτε πρωθυπουργού και και πατρώνων του.

Oι Tρεις Iεράρχες (για παιδιά)

 
https://youtu.be/ZMNF9YMB8co?t=10

24 σύντομες προσευχές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
1. Κύριε, μη στερήσης με των επουρανίων σου και αιωνίων αγαθών.

2. Κύριε, λύτρωσαί με των αιωνίων κολάσεων.

3. Κύριε, είτε λόγω είτε έργω είτε κατά νουν και διάνοιαν ήμαρτον, συγχώρησόν μοι.

4. Κύριε, λύτρωσαί με από πάσης ανάγκης και αγνοίας και λήθης και ραθυμίας και της λιθώδους αναισθησίας.

5. Κύριε, λύτρωσαί με από παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως.

6. Κύριε, φώτισον την καρδίαν μου, ην εσκότισεν η πονηρά επιθυμία.

Νατσιός Δημήτρης: Οι Τρεις Ιεράρχες για την Παιδεία

(Ειλικρινά, όταν πλησιάζει η γιορτή των Τριών Ιεραρχών, η γιορτή της Παιδείας και των Γραμμάτων, αισθάνομαι άβολα, νιώθω ως δάσκαλος, ακόμη και ντροπή. Χάσμα μέγα χωρίζει το πνεύμα των Πατέρων, μ’ αυτό που λέγεται σήμερα νεοελληνική Παιδεία. Τους ονομάζουμε προστάτες μας, όμως τους τιμούμε τόσο, ώστε φροντίσαμε να καταργήσουμε την γιορτή τους και να τους εξοβελίσουμε από τα σχολικά βιβλία. Ένα παλιό μου κείμενο…).
Ο Νομπελίστας μας ποιητής Γ. Σεφέρης έλεγε: “Τα γράμματα είναι από τις πιο ευγενικές ασκήσεις κι από τους πιο υψηλούς πόθους του ανθρώπου. Η παιδεία είναι ο κυβερνήτης του βίου. Κι επειδή οι αρχές αυτές είναι αληθινές, πρέπει να μην ξεχνούμε πως υπάρχει μια καλή παιδεία εκείνη που ελευθερώνει και βοηθά τον άνθρωπο να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον εαυτό του και μια κακή παιδεία εκείνη που διαστρέφει και αποστεγνώνει και είναι μια βιομηχανία που παράγει τους ψευτομορφωμένους και τους νεόπλουτους της μάθησης, που έχουν την ίδια κίβδηλη ευγένεια με τους νεόπλουτους του χρήματος”.

Η εμφάνιση των αγίων τριών Ιεραρχών στον άγιο Γεώργιο Καρσλίδη!


Μετά από πολλά χρόνια διηγείτο ο όσιος Γεώργιος σε πνευματικά του τέκνα για τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής του: Βρισκόμουν στο σπίτι μόνος μου, στο σπίτι του αδελφού μου, οι γονείς μου είχαν πεθάνει.

Ήρθε εκείνη την ημέρα κάποιος ζητιάνος, πήρα ένα πιάτο, πήγα στο αμπάρι, πήρα λίγο αλεύρι και του το έδωσα.

Μετά, την άλλη ημέρα, χρειάσθηκε να πάει να πάρει αλεύρι και άρχισε να με μαλώνει λέγοντάς μου· ξεσήκωσες όλο το αμπάρι και το έδωσες στον ζητιάνο. Τα έβαλε μαζί μου, μια φασαρία, να κακό, και αυτό έγινε αιτία να σηκωθώ να φύγω από το σπίτι.

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024

Γιατί πολεμάνε τον χριστιανισμό


Του Μανώλη Κοττάκη

Λίγο έξω από την πόλης της Καβάλας βρίσκεται η κοινότητα της Λυδίας. Εκεί βάπτισε ο Απόστολος Παύλος την πρώτη Ευρωπαία χριστιανή. Τη Λυδία. Λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην Άνω Πόλη, βρίσκεται η Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων, η οποία ανήκει στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα και είναι η μόνη βυζαντινή εκκλησία που σώζεται εν λειτουργία. Δίπλα από το τέμπλο του Ιερού, το οποίο είναι ζωγραφισμένο στο κάτω μέρος του με ελληνικές σημαίες, ευρίσκεται ο χώρος όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος. Σε αυτό το σημείο κτίστηκε η μονή.

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ [: Α' Τιμ. 4,9-16] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ [: Α' Τιμ. 4,9-16]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν (:Τὸ ὅτι οἱ ἀγῶνες τῆς εὐσεβοῦς καὶ ἁγίας ζωῆς μᾶς ὠφελοῦν καὶ στὴ ζωὴ αὐτὴ καὶ στὴ μελλοντικὴ εἶναι λόγος ἀξιόπιστος καὶ ἄξιος νὰ τὸν ἀποδεχθεῖ κανεὶς μὲ ὅλη του τὴν καρδιά. Κι ἐπειδὴ ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι ἀξιόπιστος, γι᾿ αὐτὸ ἀκριβῶς κι ἐμεῖς ὑπομένουμε κόπους καὶ δεχόμαστε ὀνειδισμοὺς ὅτι εἴμαστε δῆθεν ἀνόητοι, ἐπειδὴ ἔχουμε στηρίξει τίς ἐλπίδες μας στὸν ζωντανὸ Θεό. Αὐτὸς εἶναι ὁ σωτῆρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους συντηρεῖ μὲ τὴν πρόνοιά Του, προπαντὸς ὅμως τῶν πιστῶν, τοὺς ὁποίους σώζει ἀπὸ τὸν αἰώνιο θάνατο)» [Α΄ Τιμ. 4,9-10].

Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά – Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας για τη συνάντηση του Κυρίου με τον Ζακχαίο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ[:Λουκ.19,1-10]                                   «Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ·καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι (:Έπειτα από λίγο ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ, και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ζακχαίος. Αυτός ήταν αρχιτελώνης και πολύ πλούσιος. Και προσπαθούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι, αλλά δεν μπορούσε·διότι υπήρχε μεγάλη συρροή λαού, και αυτός ήταν κοντός στο ανάστημα και σκεπαζόταν από το πλήθος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά από το πλήθος που συνόδευε τον Ιησού και ανέβηκε σαν να ήταν μικρό παιδί σε μία συκομουριά για να Τον δει, διότι από τον δρόμο εκείνο, στον οποίο βρισκόταν το δέντρο αυτό, θα περνούσε ο Ιησούς)»[Λουκ.19,1-4].

Η Νομική Θέση της ΝΙΚΗΣ περί «γάμου» ομοφυλοφίλων και υιοθεσίας από ομοφυλόφιλους

 


  1. Η διαφορά φύλου είναι θεμελιώδης προϋπόθεση τέλεσης γάμου στο Δίκαιό μας. Η έλλειψη διαφοράς φύλου καθιστά τον γάμο ανυπόστατο και αντισυνταγματικό.
  2. Είναι παραπλανητικός και ψευδής ο δήθεν διαχωρισμός «ναι στον γάμο – όχι στις υιοθεσίες» που επιχειρήθηκε επικοινωνιακά. Η τυχόν επέκταση του θεσμού του γάμου σε ομοφυλοφίλους, τους αναγνωρίζει ταυτόχρονα και το δικαίωμα υιοθεσίας, όπως πλέον έκδηλα αναφέρει και το νομοσχέδιο προς διαβούλευση.
  3. Είναι ψευδής η παραβίαση δήθεν της αρχής της ισότητας, επειδή δεν αναγνωρίζεται γάμος ομοφυλοφίλων. Η αρχή της ισότητας εφαρμόζεται σε πρόσωπα υπό τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή άνδρας και γυναίκα. Εν προκειμένω πρόκειται για πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή άτομα του ιδίου φύλου.
  4. Δεν μας υποχρεώνει το δίκαιο της ΕΕ να ενσωματώσουμε τις αλλοδαπές έννομες τάξεις, οι οποίες αναγνωρίζουν το γάμο μεταξύ ομoφυλοφίλων ζευγαριών. Αποτελεί καθαρά νομοθετική επιλογή της χώρας μας.
  5.  Το υγιές πρότυπο των ρόλων πατέρα και μητέρας και σχέσεων άνδρα και γυναίκας είναι απαραίτητο για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
  6. Το δίκαιό μας διαθέτει εναλλακτικούς μηχανισμούς προστασίας του τέκνου σε περίπτωση που αποβιώσει ο φυσικός γονέας. Δεν υπάρχει κενό στη νομοθεσία όπως ψευδώς ισχυρίζεται η κυβέρνηση.

 

Αναλυτικά:

Το νομοσχέδιο του Υπ. Επικρατείας για την «ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις» προβλέπει την επέκταση της δυνατότητας σύναψης γάμου και σε πρόσωπα του ιδίου φύλου, την υιοθεσία, ως αυτονόητη συνέπεια της επέκτασης του γάμου και στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια αλλά και την ισότητα στα δικαιώματα των παιδιών ομοφυλοφίλων ζευγαριών. Το νομοσχέδιο εισάγεται εσπευσμένα στη διαβούλευση από την Κυβέρνηση, χωρίς κατάλληλη προετοιμασία, χωρίς μελέτη σε βάθος του θέματος, χωρίς δημόσιο διάλογο για ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που άπτεται των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της υπόστασης της οικογένειας.

Μητροπολίτης Ειρηναίος: «Έχουμε τρελαθεί να ασχολούμαστε με μια ελάχιστη μειοψηφία – Ο βουλευτής να πάει να ψηφίσει ακούγοντας την κοινωνία, αλλιώς δεν τους θέλουμε» «Η εκκλησία πάντα θα είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε ομοφυλοφιλική σχέση»

Η εκπομπή Ραδιοεφημερίδα με την Αναστασία Κοτζακόλιου φιλοξένησε τον Κ.Κ. Ειρηναίο, Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, απάντησε πως δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι διαφορετικό, λέγοντας πως: «Η εκκλησία πάντα θα είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε ομοφυλοφιλική σχέση λόγω του ότι η Αγία γραφή, η διδασκαλία των πατέρων, τα μυστήρια προάγει τον άνθρωπο και δεν τον καταστρέφει ποιμαντικά. Επίσης, η παράδοση και οι αξίες του ελληνοχριστιακού πολιτισμού μας κατευθύνουν σε αυτό, επιπλέον και η φυσιολογία του ανθρώπου».