Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΤΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (Λκ 8,26-39) του Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ Θεολογίας

 


Κατὰ τὴν πραγματοποίησι τῶν περιοδειῶν του ὁ Κύριος ἔφθασε κάποτε στὴν χώρα τῶν Γαδαρηνῶν, ποὺ εἶναι στὴν ἀπέναντι πλευρὰ τῆς λίμνης ἀπὸ τὴν Γαλιλαία. Καὶ τὸν συνάντησε κάποιος ἄνδρας τοῦ χωριοῦ, ποὺ ἦταν ἀπὸ χρόνια δαιμονισμένος, ροῦχα δὲν φοροῦσε, καὶ σὲ σπίτι δὲν ἔμενε ἀλλὰ στὰ μνήματα. Ὅταν εἶδε τὸν Κύριο ἔβγαλε δυνατὴ κραυγὴ καὶ τοῦ εἶπε˙ Τί ἔχομε μεταξύ μας, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου; Σὲ παρακαλῶ μὴ μὲ βασανίσης. Τὰ εἶπε αὐτά, διότι ὁ Κύριος παρήγγειλε στὸ πνεῦμα νὰ φύγη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ γιὰ πολλὰ χρόνια τὸν κρατοῦσε καὶ ἦταν δεμένος μὲ ἁλυσίδες καὶ χειροπέδες, ἀλλὰ τὶς ἔσπαζε, καὶ τὸ δαιμόνιο τὸν ὁδηγοῦσε στὶς ἐρήμους. Τότε τὸν ρώτησε ὁ Ἰησοῦς˙ Ποιὸ εἶναι τὸ ὄνομά σου; Καὶ ἐκεῖνος ἀπάντησε˙ Λεγεών, διότι ἦσαν πολλὰ δαιμόνια. Καὶ παρακαλοῦσε νὰ μὴν διατάξη νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν ἄβυσσο. Ἐκεῖ κοντὰ ἦταν ἕνα κοπάδι χοίρων ποὺ ἔβοσκαν στὸ βουνό. Καὶ παρακαλοῦσε νὰ τοὺς ἐπιτρέψη νὰ μποῦν στοὺς χοίρους. Καὶ τοὺς ἐπέτρεψε. Τὰ δαιμόνια βγῆκαν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ μπῆκαν στοὺς χοίρους. Καὶ ὥρμησε τὸ κοπάδι ἀπὸ τὸν γκρεμὸ στὴν λίμνη, καὶ ἐκεῖ πνίχτηκαν. Οἱ φύλακες τοῦ κοπαδιοῦ εἶδαν καὶ ἔφυγαν καὶ ἀνέφεραν τὸ γεγονὸς στὴν πόλι καὶ τοὺς ἀγρούς. Βγῆκαν οἱ ἄνθρωποι νὰ δοῦν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθαν στὸν Ἰησοῦ, καὶ βρῆκαν καθισμένο δίπλα του τὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο εἶχε βγάλει τὰ δαιμόνια, ντυμένο καὶ φρόνιμα νὰ κάθεται δίπλα στὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ φοβήθηκαν. Ὅσοι εἶδαν, πῶς σώθηκε ὁ δαιμονισμένος, τοὺς διηγήθηκαν τὸ περιστατικό. Καὶ αὐτοὶ ὅλοι ἀπὸ τὰ περίχωρα τῶν Γαδαρηνῶν παρεκάλεσαν τὸν Κύριο, ἀπὸ τὸν μεγάλο τους φόβο, νὰ φύγη. Καὶ αὐτὸς μπῆκε στὸ πλοῖο καὶ γύρισε πίσω. Τὸν παρακαλοῦσε δὲ, ὁ ἄνθρωπος ποὺ θεραπεύθηκε, νὰ τὸν πάρη μαζί του, ἀλλὰ ἐκεῖνος τοῦ παρήγγειλε νὰ γυρίση στὸ σπίτι του καὶ νὰ διηγῆται ὅσα τοῦ ἔκανε ὁ Θεός. Καὶ πράγματι, γύρισε πίσω καὶ διαλαλοῦσε ὅσα τοῦ ἔκανε ὁ Ἰησοῦς.

“Γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ” (Γα 1,11-19) του Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ Θεολογίας

 


«Γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ». Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ἀρχίζει τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Λόγια μὲ τὰ ὁποῖα ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀνακοινώνει ὅτι ὅσα κήρυξε, αὐτὸ εἶναι τὸ εὐαγγέλιο, δὲν εἶναι ἀνθρώπινες σκέψεις καὶ ἐπινοήσεις. Ὅσα κήρυξε δὲν τὰ παρέλαβε ἀπὸ ἄνθρωπο οὔτε τὰ διδάχθηκε σὲ κανένα σχολεῖο. Τὰ γνωρίζει ἐπειδὴ τοῦ τὰ ἀποκάλυψε, τοῦ τὰ φανέρωσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ αὐτὰ ποὺ μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ πιστεύσωμε, δὲν εἶναι σύστημα τὸ ὁποῖο σκέφθηκε κάποιος ἄνθρωπος, δὲν πρόκειται γιὰ ἀνθρώπινη ἐπινόησι. Κανένα σχολεῖο δὲν τὴν εἶχε περιλάβει στὰ μαθήματά του γιὰ νὰ τὴν διδαχθῆ ὁ ἀπόστολος. Ὁ Παῦλος, ὅπως καὶ κάθε ἀπόστολος, διδάσκει ὅσα τοῦ ἀποκάλυψε, τοῦ φανέρωσε, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ χριστιανικὴ θρησκεία λέγεται «θρησκεία ἐξ ἀποκαλύψεως». Εἶναι ἑπομένως θείας προελεύσεως ἡ πίστις μας. Πιστεύομε μόνον ὅσα ἀποκάλυψε καὶ φανέρωσε ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Μη φοβάσαι το σκοτάδι που πάει να μας πνίξει... του Ελευθεριάδη Γ. Ελευθέριου Ψυχολόγου M.Sc.

 Μη φοβάσαι το σκοτάδι που πάει να μας πνίξει.

Εσύ κοίταξε μόνο να μείνεις σταθερός. Σταθερός σε δυο πράγματα…

Στην Πίστη και την Αγάπη.

 

Και ας έχουν πέσει όλοι οι διάβολοι πάνω σε τούτον τον ευλογημένο τόπο.

Και ας προσπαθούνε με τρόμο, με βία και με εξαναγκασμό, οι κάθε λογής πολιτικάντηδες, εγκάθετοι, 

εγχώριοι ή εξωτερικοί να μας γονατίσουν.

 

Εσύ κοίταξε να μείνεις σταθερός σε δύο πράγματα.

Στην Πίστη και την Αγάπη.

 

Κάνε κουράγιο αδερφέ. Κάνε κουράγιο και έχε θάρρος.

Όπως λέει και ο Άγιος, έχουν οι άνθρωποι τα σχέδιά τους, έχει και ο Θεός τα δικά Του…

 

Εσύ κοίταξε μόνο να μείνεις σταθερός.

Στην Πίστη και την Αγάπη.

Καλό σου βράδυ.

 

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος

Ψυχολόγος M.Sc

Ἑρμηνεία στὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς ΣΤ΄ Λουκά ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''Σταγόνες ἀπὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν''

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ

Λουκ. 8, 26-39

 


ΓΥΜΝΟΙ!

«Ὑπήντησεν αὐτῶ ἀνήρ τις ἐκ τῆς

πόλεως, ὅς εἴχε δαιμόνια ἐκ χρόνων

ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο»

(Λουκ. 8, 27)

 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἀπέναντι ἀπὸ τὴ Γαλιλαία, πρὸς τὸ ἀνατολικὸ μέρος τῆς λίμνης Γεννησαρέτ, ὑπῆρχε στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ μία χώρα, ποὺ ὀνομάζεται χώρα τῶν Γαδαρηνῶν. Οἱ Γαδαρηνοὶ ἦταν ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Θεός τους ἦταν τὸ συμφέρον, ὁ μαμωνᾶς. Κι ὅμως στὴ χώρα αὐτὴ ὁ Χριστὸς πῆγε νὰ κηρύξη τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Μπῆκε σʼ ἕνα πλοῖο κʼ ἔφθασε στὴν παραλία, ὅπου ἄρχιζε ἡ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν. Ἐνῶ ὁ Χριστὸς βάδιζε γιὰ νὰ πάη στὴν πόλι τῶν Γαδαρηνῶν, ἐκεῖ κάπου σὲ κάποια καμπὴ τού δρόμου, συνέβη τὸ ἐξῆς.

* * *

Ἑρμηνεία στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς ΣΤ΄ Λουκά ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Αὐγουστῖνου ''ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ''

 


Ζῆλος καὶ ζῆλος

«... Περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων

τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων»

(Γαλ. 1, 14) 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ἀγαπητοί μου, στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς του δὲν γνώριζε τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Καὶ ἐνῶ δὲν τὸν γνώριζε, ἐν τούτοις πολεμοῦσε μὲ μανία τὴν Ἐκκλησία του. Ἔπειτα δέχθηκε τὴ χριστιανικὴ πίστι. Τότε ἦταν ἀκόμη ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ φανατικοὺς  λάτρες τοῦ ἰουδαϊσμοῦ. Διακρινόταν μεταξὺ τῶν συνομηλίκων του, ὅπως λέει ὁ ἴδιος, γιὰ τὴν ἀφοσίωσί του στὶς παραδόσεις τῶν πατέρων του˙ «... Περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων» (Γαλ. 1, 14). Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι, ἄν ἦταν παρὼν τότε, ποὺ οἱ φανατικοὶ Ἰουδαῖοι καταδίκαζαν τὸ Χριστὸ καὶ μὲ φωνὲς καὶ κραυγὲς ἀπαιτοῦσαν ἀπὸ τὸν Πόντιο Πιλᾶτο τὴ θανάτωσί του διὰ σταυροῦ, κι αὐτὸς θὰ κραύγαζε μαζί τους ἐκείνη τὴ φωνή˙ «Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν» (Ἰωάν. 19, 15). Ζηλωτὴς τῶν ἰουδαϊκῶν παραδόσεων καὶ φοβερὸς διώκτης τῆς πρώτης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Ὅπου ἄκουγε πὼς πλήθαιναν οἱ χριστιανοί, ὁ Σαῦλος, ὅπως ἔλεγαν τότε, ἔσπευδε καὶ μαζὶ μὲ ἄλλους φανατικοὺς ἰουδαίους τοὺς καταδίωκε. Προσπαθοῦσε μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις νὰ ξερριζώσῃ τὸ δένδρο τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἀλλὰ τὸ εὐλογημένο αὐτὸ δένδρο εἶχε ῥίξει ἤδη βαθειὲς ῥίζες. Σὲ μιὰ τέτοια ἐπιδρομή του στὴ Δαμασκὸ ἄκουσε τὸ θεϊκὸ ἔλεγχο. Τοῦ ἐμφανίσθηκε μὲ ἐκτυγλωτικὴ λάμψι ὁ Χριστὸς καὶ τοῦ εἶπε˙ «Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν» (Πράξ. 26, 14)˙ δηλαδή, αὐτὸ ποὺ ἐπιχειρεῖς νὰ κάνῃς δὲν θὰ ἔχῃ κανένα ἀποτέλεσμα˙ εἶνε σὰν νὰ κλωτσᾶς σὲ μυτερὰ καρφιά. Τότε μετανόησε εἰλικρινῶς, βαπτίσθηκε καὶ ἔγινε ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ τότε ὁ ζῆλος του πῆρε ἄλλη κατεύθυνσι καὶ ἄλλο χαρακτῆρα. Ὅπως τὰ ἄγρια δένδρα ὅταν ἐμβολιασθοῦν μεταβάλλονται σὲ καρποφόρα, καὶ ἡ ἄγρια ἐλιὰ γίνεται ἥμερη, ἔτσι καὶ ὁ Σαῦλος ἄλλαξε ῥιζικῶς. Κι ὁ ζῆλος του πλέον ἦταν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ, ζῆλος θεϊκός. Ὁ διώκτης Σαῦλος ἔγινε ἀπόστολος Παῦλος. Κήρυττε μὲ πολλὴ δύναμι τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ, προσείλκυε πλήθη ἀνθρώπων, καὶ ὁ χριστιανισμὸς ἁπλωνόταν σʼ ὅλα τὰ μέρη τῆς οίκουμένης. Ὅλοι ἀποροῦσαν γιὰ τὴ μεταβολὴ αὐτή. Ἦταν ὄντως ἕνα θαῦμα ἡ μεταβολὴ τοῦ Παῦλου.

Ἀπὸ τὸ παράδειγμα τοῦ Παῦλου διδασκόμαστε, ὅτι ὁ ζῆλος εἶνε δύο εἰδῶν. Ζῆλος κατακριτέος, καὶ ζῆλος ἐπαινετός. Ζῆλος ὑπὲρ τοῦ κακοῦ, καὶ ζῆλος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ. Ζῆλος ποὺ ὡς πρότυπο ἔχει τὴ σφοδρὴ μανία τῶν ἰουδαίων γιὰ τὴν ἐξόντωσι τῶν χριστιανῶν, καὶ ζῆλος ποὺ ὡς πρότυπο ἔχει τὸ ζῆλο τοῦ Παύλου μετὰ τὴ μεταστροφή του.

* * *

Μνημόσυνο Κωνσταντίνου Κατσίφα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου

 Tήν Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου 2020, στον Ἱστορικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Φλωρίνης, θα τελεσθεῖ Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Βορειοηπειρώτη Ἐθνομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα δύο χρόνια μετά τόν μαρτυρικό θάνατό του.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

Κίνηση Ὀρθοδόξων Πολιτῶν Φλώρινας

Με τέτοια ηγεσία και παιδεία νικούν οι λαοί… Δημήτριος Νατσιός, δάσκαλος - Κιλκίς

 

Με τα «ΟΧΙ» ανήλθαμε στις κορυφές της δόξας!


    Γιορτάζουμε την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ», τρία γράμματα, μια ελαχιστότατη λέξη που περικλείει μέσα της το μεγαλείο της ελληνικής ιστορίας!! Με τα «ΟΧΙ» ανήλθαμε στις κορυφές της δόξας!! Με τα «ΝΑΙ» και τις προδοσίες των διαχρονικών Νενέκων που κυβερνούν τον τόπο, καταντήσαμε περίγελως της Οικουμένης. Σεργιανίζουν αμέριμνα τα καράβια των Μωχαμετάνων στο Αιγαίο και αναπολούμε τους Κανάρηδες και τους Κουντουριώτηδες που έστελναν τις ναυαρχίδες τους στον πάτο της γαλανόλευκης πατρίδας μας. Οι τρομεροί ναυμάχοι μας δεν γνώριζαν από «επακουμβήσεις» και λοιπές κουτοπονηριές που επινοούν οι τζιτζιφιόγκοι του κατευνασμού, αλλά τίναζαν στον αέρα τις φρεγάτες των θρασύδειλων Τούρκων.

Εορτάζει και πανηγυρίζει ο παλαιός ενοριακός Ναός του Αγίου Δημητρίου στην Αχλάδα

 

 


Εορταστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας το διήμερο 25-26 Οκτωβρίου στον παλαιό Ενοριακό Ι.Ν Αγίου Δημητρίου Αχλάδας προς τιμή της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου του Μυροβλήτου.


Πρόγραμμα εορτασμού


Κυριακη 25 Οκτωβρίου

18:00 Μέγας Πανηγυρικός Πολυιερατικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος


Δευτέρα 26 Οκτωβρίου
7:30 Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία


Εκ του Ιερού Ναού

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΩΡΑ: Αθώος για την πρώτη δίκη ο Μητροπολίτης Κέρκυρας Νεκτάριος

 


Την αθώωση του Μητροπολίτη Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων αποφάσισε το δικαστήριο, αναφορικά με την πρώτη δίκη.

Αθώος κρίθηκε από το δικαστήριο ο Μητροπολίτης Νεκτάριος σχετικά με το κήρυγμα που είχε πραγματοποιήσει στις 25 Μαρτίου με το οποίο προσκαλούσε του πιστούς να παραβλέψουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που είχε ορίσει η πολιτεία, λέγοντάς τους να δηλώσουν οτι βγαίνουν έξω για να γυμναστούν και στη συνέχεια να μεταβούν στην εκκλησία.

Τούτη την ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη δίκη του Μητροπολίτη, που έχει σχέση με την παραβίαση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της ΚΥΑ καθώς είχε τελέσει τη θεία λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων και τη λιτάνευση του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος με την παρουσία περισσότερων πιστών από όσους προβλέπονταν.


Πηγή:https://www.vimaorthodoxias.gr/

ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ!Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2012 παρουσιάσθηκε στό Ὁμοσπονδιακό Κοινοβούλιο τῆς Γερμανίας (Bundestag) μιά ἔκθεση γιά τήν διαχεί ριση πιθανῶν κρίσεων ἀπό πλημμύρα, μετά τό ξαφνικό λιώσιμο μεγάλης ποσότητος χιονιοῦ στίς Ἄλπεις καί τίς λοιπές χαμηλότερες ὀροσειρές, προέβλεπε δέ καί ἀντιμετώπιση λοιμικῆς νόσου σέ μορφή πανδημίας.

Ἡ ἐν λόγῳ ἔκθεση δημοσιεύθηκε τόν Ἰανουάριο 2013 ὡς ἔντυπος  δημοσίευση, ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῑ μέ τά ΦΕΚ στήν χώρα μας. Στή συνέχεια θά ἀποδώσουμε τά βασικά ἀποσπάσματα σέ μετάφραση, παραλείπο ντας μόνο ἐπαναλήψεις καί σχήματα- πίνακες: 

Γερμανικό Ὁμοσπονδιακό Κοινοβούλιο – 17η Ἐκλογική Περίοδος  Ἔντυπος δημοσίευση 17/12051 

Ο κ. Αντωνιάδης Νικόλαος, δικηγόρος, έλαβε εισαγγελική εντολή χορήγησης αντιγράφου της εισήγησης για τις μάσκες στα σχολεία– Υπάρχουν εισαγγελείς…

 


Μετά από 1,5 μήνα από το αίτημά του κ. Αντωνιάδη στον Βασίλη Κικίλια, και αφού εν τω μεταξύ η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Μεταδοτικών Νοσημάτων τον  παρέπεμψε “απευθείας στο μέιλ της Επιτροπής – ήτοι στο eoc-covid@moh.gov.gr“, και αφού με νεότερο έγγραφό του προς την Επιτροπή τους προειδοποίησε ότι αν δεν του χορηγήσουν το αντίγραφο της εισήγησής τους για την υποχρεωτικότητα της μάσκας, θα την πάρει με εισαγγελική εντολή, πήγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ζήτησε να του δοθεί εισαγγελική παραγγελία για τη χορήγηση αντιγράφου της εισήγησης, την οποία για κάποιο λόγο (ποιον άραγε;) οι της επιτροπής “δυσκολεύονταν” να του δώσουν.

Και εκεί, στην Εισαγγελία, ο καλός Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριος Μπουγιούκος, μετά από ένα σύντομο και πολύ ωραίο διάλογο που είχε με τον κ. Αντωνιάδη, επείσθη να υπογράψει εντολή προς την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊου Covid-19 για τη χορήγηση αντιγράφου  της από 20.8.2020 εισήγησης για την υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας στα σχολεία από τα παιδιά μας.

Εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Φλωρίνης


 

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 19 - 25 Οκτωβρίου 2020


 Κατά τις ημέρες αυτές θα τελεστούν:


α) καθημερινά ο Εσπερινός στις 5:00 μ.μ. - 6:00 μ.μ.


β) Κυριακή 25 Οκτωβρίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 04:00 π.μ. - 09:00 π.μ.


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Περιόδου 19 - 25 Οκτωβρίου 2020

 


 Κατά την εβδομάδα αυτή θα τελεστούν καθημερινά Θείες Λειτουργίες:


Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή 07.30-09.30 στον ναό της Αγίας Παρασκευής
Πέμπτη 07:30-09:30 στον ναό του Αγίου Λουκά

Το Σάββατο Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7:30 π.μ. - 10:30 π.μ. και

την Κυριακή Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7:30 π.μ. – 10:30  


Εκ του ιερού Ναού

Μια καταπληκτική συνέντευξη από τον Στέφανο Δαμιανίδη του Focus Fm με καλεσμένο τον κ. Γάκη Δημήτριο Ιατρό

Υπάρχει έρευνα που το αποδεικνύει και την κρύβουν λέει στον Focus Fm και στον Stefanos Damianidis ο χειρουργός Δημήτρης Γάκης! Ακούστε τον στο παρακάτω βίντεο και μάθετε τι λέει και για το ενδεχόμενο ενός νέου γενικού Lock Down

 Δείτε το βίντεο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=viS1MEGS3Z8&t=1sΟμιλία για τον Μακεδονικό Αγώνα από τον εκπαιδευτικό Κίμωνα Σαββάκη

 


    Εκατό δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατο του Παύλου Μελά, που σηματοδοτεί και την επίσημη ημερομηνία έναρξης του Μακεδονικού Αγώνα, ερχόμαστε να τιμήσουμε όλους εκείνους που με τη ζωή τους πλήρωσαν τα λύτρα της δικής μας ελευθερίας, αυτούς που μας δίνουν την ευκαιρία να βρεθούμε για ακόμη μια φορά κοντά στην ιστορία αυτού του τόπου, να αναλογιστούμε και να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες.

    Ο Μακεδονικός Αγώνας είναι η προσπάθεια για να διατηρηθεί ζωντανή η ελληνική συνείδηση των κατοίκων της Μακεδονίας και οι Μακεδονομάχοι, είναι οι άνδρες και οι γυναίκες που με αυταπάρνηση και γενναιότητα μαζεύτηκαν από όλα τα μέρη του ελληνικού κόσμου και στήριξαν τον σκοπό αυτό μέσα στις αντίξοες συνθήκες μιας καταρρέουσας Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μέσα στον μακεδονικό χώρο συγκρούονταν Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι καθώς και Ρουμάνοι που διεκδικούσαν την  πατρότητα του βλάχικου στοιχείου στην περιοχή.

    Την ολιγωρία του ελληνικού κράτους, που είχε βγει τραυματισμένο από την ελληνοτουρκική σύρραξη του 1897, έρχεται να καλύψει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον διορισμό νέων και δραστήριων μητροπολιτών στην Μακεδονία. Γερμανός Καραβαγγέλης στην Καστοριά, Χρυσόστομος Καλαφάτης στην Δράμα, Ιωακείμ Φορόπουλος στο Μοναστήρι, Αιμιλιανός Λαζαρίδης στα Γρεβενά, Φώτιος Καλπίδης στην Κορυτσά καθώς και πολλοί άλλοι έρχονται να διασώσουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Παράλληλα με αυτούς έρχονται να επικουρήσουν το εθνικό έργο ο Λάμπρος Κορομηλάς κι ο Ίωνας Δραγούμης, πρόξενος και υποπρόξενος αντίστοιχα στην Θεσσαλονίκη και στο Μοναστήρι. Στην Αθήνα, το Μακεδονικό Κομιτάτο, στελεχωμένο από άνδρες όπως ο Δημήτριος Καλαποθάκης και ο Νικόλαος Πολίτης, προσπάθησε να διαφωτίσει την κοινή γνώμη για όσα συνέβαιναν σε αυτόν εδώ τον τόπο.

Εορτάζει και πανηγυρίζει ο παλαιός ενοριακός Ναός του Αγίου Δημητρίου στην Αχλαδα

 


Εορταστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας το διήμερο 25-26 Οκτωβρίου στον παλαιό Ενοριακό Ι.Ν Αγίου Δημητρίου Αχλάδας προς τιμή της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου του Μυροβλήτου.


Πρόγραμμα εορτασμού


Κυριακη 25 Οκτωβρίου

18:00 Μέγας Πανηγυρικός Πολυιερατικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος


Δευτέρα 26 Οκτωβρίου
7:30 Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία


Εκ του Ιερού Ναού

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

Ρήματα ζωής από τον Αρχιμανδρίτη Σεβαστιανό Τοπάλη...Κυριακή Ευαγγελιστού Λουκά


Η ομιλία αυτή εκφωνήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 στην Ιερά Μονή Αγίων Παντελεήμονα και Ευβούλης 

 

Ρήματα ζωής από τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Κ. Χατζηγιάγκου...Το μυστήριο του Χρίσματος


 Η ομιλία αυτή εκφωνήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Φλωρίνης στις 18 Οκτωβρίου 2020

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ περιόδου 19-25 Οκτωβρίου 2020

 


Α΄. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ θὰ τελεστοῦν οἱ ἑξῆς θεῖες Λειτουργίες:
α) Τρίτη 20/10 (Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου). Ὥρα, 7:30 π.μ.. Μετὰ τὴ Θ. Λειτουργία, στὶς 9:45 π.μ., θὰ τελεστεῖ Δοξολογία μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου, προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.
β) Τρίτη 20/10 (ἑσπέρας), ΑΓΡΥΠΝΙΑ πρὸς τιμὴν τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ. Ὥρα, 9:00 μ.μ.. - 01:00 π.μ.
γ) Παρασκευὴ 23/10 (Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου).
Ὥρα, 7:30-9:30 π.μ.. Θὰ τελεστεῖ ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου.
δ) Σάββατο 24/10 (Ψυχοσάββατο). Ὥρα, 7:30 π.μ. - 9:30 π.μ..
ε) Κυριακὴ 25/10 ὥρα: 7:15-10:30 π.μ..
Β΄. ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Τὶς ὑπόλοιπες μέρες θὰ τελεῖται, ὡς συνήθως, κάθε πρωὶ στὶς 7:30 π.μ.
Ὄρθρος καὶ κάθε ἀπόγευμα στὶς 6:00 μ.μ. Ἑσπερινός.

Τὴν Παρασκευὴ ὁ Ἑσπερινὸς τοῦ Ψυχοσαββάτου θὰ ἀρχίσει στὶς 5:30μ.μ..
Θὰ ἀκολουθήσει ἡ Ἀκολουθία τῶν Μνημοσύνων.
Ἡ καθιερωμένη Παράκλησις δὲν θὰ γίνει.

Το μνημόσυνο του Παύλου Μελά στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πισοδερίου Φλώρινας

 ...Ἂνδρες πού περπατοῦν στή ζωή εὐθυτενεῖς καί μέ γαλήνη, μαθημένοι νά πονοῦν χωρίς νά ὑποφέρουν, νά νικοῦν χωρίς νά θριαμβολογούν, νά νικῶνται χωρίς νά μοιρολογοῦν.

Αὐτοί εἶναι οἱ πραγματικοί ἂνδρες, θεμέλια γενεῶν... 

Λίγα λόγια, πολλά ἒργα.(Παύλος Μελάς)


Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πισοδερίου Φλώρινας, τελέστηκε το μνημόσυνο για τον ήρωα Παύλο Μελά. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και κατάνυξης, χορός ιεροψαλτών  υπό τη διεύθυνση του κ. Παντελή Δάφα απέδωσε με άριστοτεχνικό τρόπο τους ύμνους της ημέρας.


                                             

Το χρονικό της προσφοράς και της θυσίας:

Ο Παύλος Μελάς γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1870 στη Μασσαλία της Γαλλίας. Ο πατέρας του Μιχαήλ, Ηπειρώτης, εμπορεύονταν στη Μασσαλία. Η μητέρα του Ελένη ήταν γόνος κεφαλλονίτικης οικογένειας. Η οικογένειά του εγκατα­στάθηκε στην Αθήνα το 1874.
Γίνεται αξιωματικός του πυροβολικού. Ζη την πίκρα της ταπεινω­τικής ήττας του 1897. Βιώνει τη δυσκολότερη κρίση της ζωής του. ΄Αλλοτε είναι ευχα­ριστημένος. ΄Αλλοτε αηδιάζει και απογοητεύεται. Αλλά αυτό χαλυβδώνει την θέλησή του.η κυβέρνηση αποφασίζει να στείλει τέσσερις αξιωματικούς για να «μελετήσουν» από κοντά την κατάσταση. «Του Παύλου του έρχεται σα ζάλη απ’ τη χαρά του», σημειώνει η Ναταλία. Στο γράμμα του προς τον ΄Ιωνα, στις 21 Μαρτίου 1904 από το Ανταρτικό, γράφει: «Είμαι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων. Εξεπληρώθη τ’ όνειρόν μου. Η εργασία μου επιτυγχάνει πληρέστατα…».