Σάββατο 8 Ιουνίου 2024

Άγιος Αγαθάγγελος. Τιμάται την Κυριακή του τυφλού.Τη δεκάτη εβδόμη του μηνός Φεβρουαρίου, μνήμη του αγίου νεομάρτυρος Αγαθάγγελου του εν Μοναστηρίω.

Ο άγιος Αγαθάγγελος, νέος γενναίος Έλληνας από τη Φλώρινα της Μακεδονίας, ασκούσε το επάγγελμα του υποδηματοποιού στο Μοναστήρι. Διαμαρτυρόμενος για τους βίαιους εξισλαμισμούς που συνηθίζονταν από τους μουσουλμάνους κατά το τριήμερο Μπαϊράμι που γιορταζόταν μετά το Ραμαζάνι, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και απέσπασε ένα φιρμάνι που απαγόρευε τις πρακτικές αυτές. Έξαλλοι οι Τούρκοι της περιοχής του τον συνέλαβαν και αφού τον βασάνισαν άγρια, τον αποκεφάλισαν στις 17 Φεβρουαρίου του 1727.

(Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπό Ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, τόμος έκτος, εκδ. Ίνδικτος 2004)

πηγή: https://imflorinas.gr/

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: Ομιλία στο κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη Η΄ Εωθινό Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται κατά την Κυριακή του Τυφλού


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά:

ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Η' 
ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ [Ιω.20,11-18]

(το οποίο διαβάζεται κατά την Κυριακή του Τυφλού)

Όπου εκτίθεται και ότι μεγάλων δωρεών θα αξιωθούν όσοι παραμένουν έως το τέλος με ευλάβεια στις ιερές συνάξεις.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Ιωάννης ο Παρθένος είναι ο μόνος που απέκτησε και πλούτισε κατά χάρη μητέρα την μόνη από τις μητέρες Παρθένο, ο εξαιρετικά αγαπημένος του Χριστού, ο περισσότερο από τους άλλους ευαγγελιστές θεωρούμενος ως υιός βροντής, την οποία ο Κύριος ανέβηκε στους ουρανούς και κρότησε· γι΄αυτό, χρησιμοποιώντας πιο μεγαλόφωνο κήρυγμα, για να μας διατρανώσει το συμβάν της δεσποτικής αναστάσεως από τους νεκρούς και να ιστορήσει τον τρόπο της φανερώσεως μετά την ανάστασή Του, την περασμένη Κυριακή[:Κυριακή της Σαμαρείτιδος, ανάγνωση στον όρθρο του Ζ΄ Εωθινού Ευαγγελίου, Ιω.20,1-10] ακούστηκε να λέγει δια της περικοπής του ευαγγελικού συγγράμματός του: «Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωΐ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς(:Αφού πέρασε το Σάββατο, την επόμενη ημέρα, που ήταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στο μνημείο πρωί, όταν ήταν ακόμη σκοτάδι, και βλέπει ότι ο λίθος που έφραζε την είσοδο του τάφου ήταν σηκωμένος από το μνήμα. Όταν λοιπόν είδε το μνήμα ανοιχτό, τρέχει κι έρχεται στον Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς)»[Ιω.20,1-2], δηλώνοντας στο σημείο αυτό τον εαυτό του.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ [:Πράξ. 16,11-34] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ [:Πράξ.16,11-34]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Ἀναχθέντες οὖν ἀπὸ τῆς Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νεάπολιν, ἐκεῖθὲν τε εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶ πρώτη τῆς μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις κολωνία. Ἦμεν δὲ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς, τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πόλεως παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζετο προσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξί. καὶ τίς γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τὸν Θεόν, ἤκουεν, ἧς ὁ Κύριος διήνοιξε τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου(:ἀπὸ τὴν Τρωάδα πλεύσαμε στὸ ἀνοιχτὸ πέλαγος καὶ ἤλθαμε κατευθεῖαν στὴ Σαμοθράκη. Καὶ τὴν ἄλλη μέρα ἤλθαμε στὴ Νεάπολη(:στὴ σημερινὴ Καβάλα). Ἀπὸ ἐκεῖ ἤλθαμε στοὺς Φιλίππους, ποὺ εἶναι ἡ σπουδαιότερη ρωμαϊκὴ ἀποικία στὴν περιφέρεια τῆς Μακεδονίας. Παρατείναμε μάλιστα τὴ διαμονή μας στὴν πόλη αὐτὴ γιὰ μερικὲς ἡμέρες. Καὶ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου βγήκαμε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη σὲ κάποιο μέρος ποὺ ἦταν κοντὰ σ᾿ ἕνα ποτάμι καὶ θεωροῦνταν τόπος προσευχῆς τῶν Ἰουδαίων. Ἐκεῖ καθίσαμε κι ἀνοίξαμε συνομιλία μὲ τίς γυναῖκες ποὺ εἶχαν συναχθεῖ ἐκεῖ. Αὐτὰ ποὺ λέγαμε ἐκεῖ τὰ ἄκουγε ἰδιαιτέρως κάποια γυναῖκα ποὺ ὀνομαζόταν Λυδία καὶ ἦταν ἔμπορος ποὺ πουλοῦσε πορφύρες (:δηλαδὴ τὰ πολυτελῆ ἐκεῖνα ὑφάσματα ποὺ βάφονται μὲ κόκκινο χρῶμα). Ἡ γυναῖκα αὐτὴ καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας Θυάτειρα˙ ἦταν προσήλυτη καὶ εἶχε εὐλάβεια στὸν ἀληθινὸ Θεό. Ὁ Κύριος τῆς ἄνοιξε τὰ πνευματικὰ αἰσθητήρια τοῦ νοῦ καὶ τῆς διήγειρε τὸ πνευματικὸ ἐνδιαφέρον, γιὰ νὰ προσέχει σὲ ὅσα ἔλεγε ὁ Παῦλος)»[Πράξ.16,11-15].

Κυριακή του Τυφλού: Θέλουμε το Χριστό να είναι το Φως στη ζωή μας;

Χριστός Ανέστη!

Για άλλη μία Κυριακή, έκτη από την Κυριακή του Πάσχα, θυμόμαστε άλλο ένα θαύμα που επιτέλεσε ο Χριστός στους ανθρώπους· την ίαση του τυφλού. Προσπαθεί να θεραπεύσει κάθε πονεμένο άνθρωπο και να του δώσει την πολυπόθητη ίασή του.

Η ευαγγελική περικοπή είναι γνωστή σε όλους μας, αλλά θα ήθελα να σταθώ σε μία φράση του Χριστού: «Eις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ίνα οι μη βλέποντες βλέπωσι και οι βλέποντες τυφλοί γένωνται» (Ιω. 9:39). Δηλαδή· «Ήρθα για να φέρω σε κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους, κι εκείνοι που βλέπουν ν’ αποδειχθούν τυφλοί».

Τι πάει να πει με αυτά τα λόγια ο Χριστός;

Πόσο σημαντικές είναι οι Ευρωεκλογές;


Το ιερατείο της ΕΕ προσπαθεί, με κάθε τρόπο, να πείσει του Ευρωπαίους πολίτες, ότι η μεθαυριανή ψήφος τους είναι καταλυτικής σημασίας, για το μέλλον της Ευρώπης, του κόσμου, αλλά και για την ποιότητα ζωής του καθένα από εμάς.

Της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Η ΕΕ ετερόφωτη και χωρίς δική της φωνή

Πόσο, όμως, πραγματικά σημαντική είναι αυτή η ψήφος, σε μια ΕΕ που:

* Δεν ήταν σε θέση να προβλέψει τα καταστρεπτικά, για την ίδια, αποτελέσματα των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας; Οι οποίες, κυρώσεις, όχι μόνο δεν έθιξαν, αλλά και ευνόησαν την εν γένει θέση της Αμερικής στην υφήλιο! Οι δραματικές συνέπειες της, χωρίς δισταγμό και περισυλλογή, εφαρμογής των σχετικών επιλογών των ΗΠΑ, από την ΕΕ απεικονίζονται στην κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ναυαρχίδα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Γερμανία, αλλά και το σύνολο των κρατών-μελών της.

Ὁ βόθρος τῆς Ἄθεης- Ἀντίχριστης Εὐρώπης ξεχύνεται στοὺς δρόμους καὶ τὰ σοκάκια τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης ἀπὸ 21-29 Ἰουνίου 2024.

 


Ἁγιορείτικη Κελλιώτικη Φωνή.

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 16// 29.5.2024 (ν.ἡμ.).

Μεσοπεντηκοστῆς

Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Σὲ ἀντιπαραβολὴ τῆς πνευματικῆς ἁλώσεως τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης, τῆς συμβασιλεύουσας τῆς Αὐτοκρατορίας μας.

Ὁ βόθρος τῆς Ἄθεης- Ἀντίχριστης Εὐρώπης ξεχύνεται στοὺς δρόμους καὶ τὰ σοκάκια τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης ἀπὸ 21-29 Ἰουνίου 2024.ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.                          ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Σὲ συμπαράσταση τῆς ἔμπονης καρδιακῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ καὶ ὑπερπολυτέκνου (δέκα τέκνα) κ.Μιχαήλ Τσακιρίδη (ἐκ Νεαπόλως Θεσαλλονίκης) τῆς 28.5.2024,

Ἀπαντάω μὲ ἀνοιχτὴ ἐπιστολή:

Ἀντιλαμβανόμενος τὸν πόνο καὶ τὴν ἀγωνία στὸ πρόσωπό σου, καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ κάθε γονιοῦ (πατέρα καὶ μητέρας) σὲ ποιά κοινωνία προτίθενται ἐπιβαλλόμενοι νὰ μεγαλώσουν τὰ τέκνα τους (τὸ μέλλον καὶ τὸ κλέος τῆς Ἑλλάδος μας...).

Η ΝΙΚΗ για το Europride στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και με εξώδικη διαμαρτυρία προς το Thessalonikipride


Υπόμνημα διαμαρτυρίας στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κατέθεσε η ΝΙΚΗ.
Εξώδικο διαμαρτυρίας παραλαμβάνουν και οι διοργανωτές της ΜΚΟ Thessalonikipride.
Οι «παρελάσεις υπερηφανείας» προσβάλλουν συστηματικά τη δημόσια αιδώ και τα εθνικά και θρησκευτικά μας σύμβολα, κάτι που δεν αρνείται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Είναι παράλογο κοινόχρηστοι χώροι της Θεσσαλονίκης να μετατρέπονται σε «απαγορευμένες ζώνες» για γονείς με παιδιά.

Υπόμνημα Διαμαρτυρίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Την Πέμπτη 6/6, κλιμάκιο στελεχών της ΝΙΚΗΣ συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Αγγελούδη, και υπέβαλε επίσημο Υπόμνημα Διαμαρτυρίας, αναφορικά με την οργάνωση του EuroPride 2024 στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Όσιος Πορφύριος: «Τι να σου κάνουν και οι πολιτικοί; Είναι μπερδεμένοι με τα ψυχικά τους πάθη»

Από το βιβλίο «Διδαχές Γερόντων» του πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Κάποιος ρώτησε το Γέροντα Πορφύριο τι πρέπει να ψηφίσει στις βουλευτικές εκλογές κι εκείνος του απάν­τησε παραβολικά: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σαν την κλώσσα. Κάτω από τα φτερά της σκεπάζει και άσπρα πουλάκια και μαύρα πουλάκια και κίτρινα και κάθε χρώ­ματος πουλάκια». Και άλλοτε είπε για τους πολιτικούς: «Τι να σου κάνουν και οι πολιτικοί; Είναι μπερδεμένοι με τα ψυχικά τους πάθη. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του, πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τους άλλους; Φταίμε και εμείς για την κατάσταση αυτή. Αν ήμασταν αληθινοί χριστιανοί, θα μπορούσαμε να στείλουμε στη βουλή, όχι βέβαια χριστιανικό κόμμα, αλ­λά χριστιανούς πολιτικούς και τα πράγματα θα ήταν δια­φορετικά».

20/5/23

πηγή: https://enromiosini.gr/

Ὑπομονὴ εἰς τὸ μῖσος τῶν ἁμαρτωλῶν


Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Εἶναι πιὰ κοινὴ διαπίστωση τῶν συνειδητῶν χριστιανῶν ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι – χριστιανοὶ καὶ αὐτοὶ- ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ χωρὶς ἔλεγχο συνειδήσεως περιφρονοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ ἁμαρτία ἔχει γίνει μόδα καὶ θεωρεῖται σπουδαῖο κατόρθωμα ἡ «ἀπελευθέρωση» ἀπὸ τὶς ἠθικὲς ἐντολές.

Ὅλες οἱ ἡλικίες ἀκολουθοῦν τὸν ἴδιο δρόμο. Τὰ παιδιὰ πρωτοστατοῦν, οἱ γονεῖς ἀκολουθοῦν καὶ οἱ παπποῦδες βαδίζουν πιὸ ἀργά. Μόνο ὅταν διαπιστωθεῖ ἐγκληματικὴ πράξη ἢ ἐπικίνδυνη παρέκκλιση, τότε ἀνησυχοῦν οἱ γονεῖς γιὰ τὰ παιδιά τους καὶ οἱ παπποῦδες γιὰ τὰ ἐγγόνια τους. Χωρὶς ὅμως νὰ ἀναγνωρίζουν δικές τους εὐθύνες ἀλλὰ τὰ ἀποδίδουν ὅλα στοὺς ἄλλους καὶ εἰδικότερα στοὺς ἀνθρώπους τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, μὲ τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι δὲν λαμβάνουν ἔγκαιρα μέτρα γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν δυσάρεστων καταστάσεων! Λησμονοῦν, δυστυχῶς, ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν ἀντιμετωπίζονται μὲ τοὺς νόμους, ἀλλὰ ἐξαλείφονται μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ποῦ νὰ κατανοήσουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ τὴν ἀξία τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν, ὅταν βλέπουν τοὺς ἱερεῖς καὶ γυρίζουν τὸ πρόσωπό τους ἀλλοῦ;

«Ειρήνη πάσι», ίσως η σπουδαιότερη ευχή…


Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Η ειρήνη βγαίνει μέσα από τα σπλάγχνα του Θεού και προσφέρεται σε μας.
Ξεπερνά πάντα νουν και φρουρεί τις καρδιές μας.

Είναι, όπως λέει ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, “ἀπασῶν τῶν ἀρετῶν ὁμοῦ και φιλοσοφίας ἁπάσης καρπός”.

Όταν αποκτούμε την ειρήνη, αποκτούμε όλα τα αγαθά και δεν έχομε καμιά ανάγκη.
Γι’ αυτό η ειρήνη αποτελεί το μοναδικό και το πλέον αναγκαίο στοιχείο της θείας Λειτουργίας.

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024

Γεώργιος Ἀποστολάκης: "Τὸ εὐρωκοινοβούλιο ἔχει κάλπικο δημοκρατικὸ μανδύα, διότι δὲν νομοθετεῖ. Δίνει ἁπλὰ γνῶμες καὶ "νομιμότητα" γιὰ τὴν δικτατορία τῶν ἐλίτ"!

 


Ὁ βουλευτὴς Ἐπικρατείας τῆς Νίκης κ. Γεώργιος Ἀποστολάκης, ἐξηγεῖ καὶ ἀποκαλύπτει στοὺς πολῖτες, πῶς τὸ εὐρωκοινοβούλιο εἶναι οὐσιαστικὰ μιὰ πολιτικὴ μαριονέτα. Γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε αὐταπάτες, ἐξηγεῖ ὅτι τὸ εὐρωκοινοβούλιο λειτουργεῖ γιὰ νὰ ὑλοποιεῖ μὲ "νομιμότητα" τὶς ἀποφάσεις τῶν οἰκονομικὰ ἰσχυρῶν, εἶναι ἡ ἐκσυγχρονισμένη δικτατορία τῶν ἐλίτ! Ἔχει κάλπικο δημοκρατικὸ μανδύα, διότι τὸ εὐρωκοινοβούλιο δὲν νομοθετεῖ, ἁπλὰ δίνει μιὰ γνώμη. Τὸ νομοθετικὸ ἔργο ἀνήκει στὴν εὐρωπαϊκὴ ἐπιτροπὴ ποὺ ὡστόσο δὲν ἐκλέγεται! Ὅποιος δὲν ἐκλέγεται ἀλλὰ διορίζεται, δὲν ἔχει δημοκρατικὴ νομιμοποίηση!

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Ο Άγιος Νεκτάριος συμβουλεύει για τους πολιτικούς


Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος συμβούλευε γιὰ τοὺς πολιτικοὺς τὰ ἑξῆς:

«Ἐκλέξατε Χριστιανὸν ἀγαπητόν, σώφρονα, ἀνεμπαθῆ καὶ γενναῖον. Μὴ συσχηματιζόμενον τῇ δολιότητι καὶ πανουργίᾳ, ἀλλ’ ἐσχηματιζόμενον ἐντιμότητι καὶ ἀγαθοεργίᾳ. Τέκνα μου, μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι ψεῦσται, πόται, μοιχοί, τυχοδιῶκται, Μασῶνοι, Ἑβραῖοι, Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων διῶκται, νὰ εὑρίσκωσι πρέπει τῶν Κοινοβουλίων τὴν θύραν κλειστήν!… Οὐχὶ τῶν τοιούτων ὁ κότινος (ψῆφος). Διότι κακὰ ἀπεργάζεται ἡ καρδία αὐτῶν καὶ ὀλέθρια βγάζει ὁ νοῦς των. Μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας…! Προκρίνατε, ἐναρέτους. Συνεπεῖς ἐν βιωτῇ καὶ ἐν πράξει. Ἀκριβεῖς ἐν τῷ λέγειν, νουνεχεῖς ἐν τῷ δρᾷν. Δεδιχασμένους, τεταραγμένους, χρηματοζήλους καὶ ὕλῃ ἐμπεπλησμένους μὴ στέργε δι’ ἐκλογῆς. Οἱ τὴν Βουλὴν δι’ ἐμπορίαν καὶ οὐχὶ διὰ τὴν τῶν πολλῶν παρηγορίαν θέλοντες, ἅρπαγες εἶναι καὶ ἐπείσακτοι. Ρίπτε, βάλε καὶ δίωκε αὐτοὺς μακρὰν τῆς τῶν κοινῶν ἐπιστασίας.

Η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο – Αγίου Παισίου του Αγιορείτου.

«Ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού»

– Γέροντα, ο Αββάς Μακάριος λέει ότι ο Θεός μας δίνει τα ουράνια αγαθά, και αυτό το πιστεύουμε. Πρέπει να πιστεύουμε ότι θα μας δώση και τα επίγεια, που δεν είναι τόσο σημαντικά;

– Ποια επίγεια;

– Ό,τι μάς χρειάζεται.

– Ναί, καλά το είπες. ο Θεός αγαπάει το πλάσμα Του, την εικόνα Του, και το φροντίζει γι’ αυτά που του χρειάζονται.

– Αυτό πρέπει να το πιστεύη ο καθένας και να μήν ανήσυχη;

Απτόητοι ακολουθούν το σχέδιο του ψηφιακού ολοκληρωτισμού: Η κυβέρνηση φέρνει τον Προσωπικό Αριθμό του Πολίτη στο τέλος του καλοκαιριού

Το σχέδιο καταπάτησης των ελευθεριών προχωρά - Ο προσωπικός αριθμός επιβάλλεται υποχρεωτικά για να μάθει ο κόσμος ότι δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς αυτόν


Ελευθέριος Ανδρώνης

Ούτε τα τύμπανα του 3ου παγκοσμίου πολέμου, ούτε η ευρωπαϊκή αστάθεια, ούτε τα σκάνδαλα διαρροής προσωπικών δεδομένων δεν πτοούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη στο να μετατρέψει τους πολίτες σε απρόσωπους αριθμούς, όπως ακριβώς έκαναν οι ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του τρίτου Ράιχ.

Σε μια εποχή που οι πολιτικές χαράσσονται με παράνομα λογισμικά παρακολούθησης και τα ψηφιακά δεδομένα αποδεικνύονται πιο ευάλωτα από ποτέ, η κυβέρνηση τα ενοποιεί σε έναν αριθμό, σε μια και μόνο ψηφιακή δεξαμενή που θα προσφέρεται ως λεία για τους μεγαλοκαρχαρίες του κρατικού και ιδιωτικού συμφέροντος.

Προσευχή για μας και για τους άλλους – Οι τρεις βασικές μορφές προσευχής

 


Γέροντας Ευστράτιος Γκολοβάνσκι

Όταν με αληθινή πίστη προσευχόμαστε, ο Θεός άλλοτε από αγάπη εκπληρώνει τα αιτήματά μας και άλλοτε, πάλι από αγάπη, δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτά.

Ο γιατρός, βλέπετε, γνωρίζει καλύτερα από τον ασθενή ποιο είναι το κατάλληλο για την περίπτωσή του φάρμακο. Ένα, πάντως, είναι σίγουρο: Αν τα αιτήματά μας είναι σύμφωνα με το θείο θέλημα, ο Κύριος οπωσδήποτε μας τα ικανοποιεί.

Τι θα πρέπει να κάνουμε, όταν απευθυνόμαστε στον Θεό με την προσευχή;

Πρώτον, να Τον δοξολογούμε για τα θαυμαστά έργα Του. Δεύτερον, να Τον ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες Του. Και τρίτον, να Τον παρακαλάμε για τις ανάγκες μας.

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

Ὁ πρόεδρος, βουλευτὲς καὶ ὑποψήφιοι τῆς Νίκης, ἀποκλειστικὰ στὴν κάμερα τοῦ Ρωμαίικου, μετὰ τὴν μεγαλειώδη χθεσινὴ ἐκδήλωση τῆς Νίκης στὸ Περιστέρι!


Στιγμιότυπα καὶ δηλώσεις τοῦ προέδρου, μέρους τῶν βουλευτῶν καὶ ὑποψηφίων εὐρωβουλευτῶν τοῦ Δημοκρατικοῦ Πατριωτικοῦ Κινήματος "NIKH" μετὰ τὸ πέρας τῆς προεκλογικῆς ἐκδήλωσης τοῦ κόμματος τὴν Δευτέρα 03/06/2024 στὸ Περιστέρι. Ἡ "ΝΙΚΗ" συνεχίζει νὰ δίνει δυναμικὰ τὸ παρὸν στὰ πολιτικά δρώμενα!

 πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Αυτό είναι το πρόβλημα… Αγαπάμε και οι δύο τον ίδιο άνθρωπο. Εγώ εσένα και εσύ τον εαυτό σου…


Αυτό είναι το πρόβλημα….

Αγαπάμε και οι δύο τον ίδιο άνθρωπο. Εγώ εσένα και εσύ τον εαυτό σου…

Και έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε χωριό…

Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε καλά παρέα…

Γιατί εγώ στα δίνω όλα και εσύ θεωρείς πως είναι δεδομένα.

Γιατί εγώ σου ανοίγω την καρδιά μου και εσύ δεν το εκτιμάς.

Πώς να σε εμπιστευτώ; Πώς να σου ανοιχτώ; Πως να γίνουμε οι δυο μας ένα;

Αν δεν βγεις από το εγώ σου, αν δεν με αφουγκραστείς, δε θα μπορέσει να προχωρήσει ποτέ η σχέση…

Αυτό είναι το πρόβλημα….

Αγαπάμε και οι δύο τον ίδιο άνθρωπο. Εγώ εσένα και εσύ τον εαυτό σου…

Χριστός Ανέστη.

Ψυχολόγος Ελευθεριάδης Ελευθέριος 

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος: Πῶς ἐνεργεῖ ἡ χάρη; (ἐπιστολή)

 Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

Θυμᾶσαι, πιστεύω, ὅτι ὁ χριστιανὸς δὲν εἶναι ἕνας κοινὸς ἄνθρωπος, ἀφοῦ διαμορφώνεται τόσο ἀπὸ τὴ φύση ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ χάρη. Πρέπει νὰ διευκρινίσω, ὅμως, ὅτι ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς δὲν σώζονται ὅλοι. Σώζονται, μπαίνουν δηλαδὴ στὴν αἰώνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ, μόνο ἐκεῖνοι στοὺς ὁποίους ἐνοικεῖ ἡ χάρη, διαποτίζοντάς τους ὁλοκληρωτικά, μεταμορφώνοντας θὰ ἔλεγα, σύνολη τὴ φύση τους. Πρόσεξε τί λέει ὁ Κύριος! Λέει πὼς «ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μοιάζει μὲ προζύμι, ποὺ τὸ πῆρε μία γυναίκα καὶ τὸ ἀνακάτεψε μ’ ἕνα σακὶ ἀλεύρι, ὥσπου ζυμώθηκε ὅλο» (Ματθ. 13:33). Τὸ ζυμάρι δὲν φουσκώνει ἀμέσως μόλις ἀνακατωθεῖ μὲ τὸ προζύμι. Φουσκώνει στὴν ὥρα του, ἀφοῦ πρῶτα τὸ προζύμι διεισδύσει καὶ ἁπλωθεῖ σιγὰ-σιγὰ μέσα του. Τὸ ψωμὶ ποὺ γίνεται ἔτσι, εἶναι ἀνάλαφρο, εὐωδιστό, νόστιμο. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴ χάρη. Ὅταν ἑνώνεται μὲ τὴ φύση μας, στὸ ἅγιο Βάπτισμα, δὲν τὴ διαποτίζει ἀμέσως. Ἁπλώνεται σιγὰ-σιγά. Κι ὅταν ἡ χάρη ἁπλωθεῖ παντοῦ, ὅταν σύνολη ἡ φύση μας χαριτωθεῖ, τότε, ὅλα ὅσα κάνουμε, παίρνουν ἕναν ἄλλο χαρακτήρα. Τότε οἱ ἐνέργειές μας, μολονότι φαινομενικὰ εἶναι οἱ ἴδιες μὲ ἄλλες ὅμοιες ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου, ἀποκτοῦν ἕνα ἰδιαίτερο ἄρωμα, μίαν ἰδιαίτερη γεύση, ἕναν ἰδιαίτερο ἦχο. Ὁ Θεὸς δέχεται μόνο αὐτὲς τὶς ἐνέργειες, ποὺ Τοῦ εἶναι ἐξαιρετικὰ εὐάρεστες.

π. Συμεών Κραγιόπουλος (†): Οι προσδοκίες των γονέων και η αληθινή αγάπη


Ο γάμος, όπως μας λέει και ο απόστολος Παύλος, είναι μέγα μυστήριο (Εφ. 5:32). Αυτό φαίνεται ακόμη από τα πρώτα βήματα, από τις πρώτες ημέρες του ανθρώπου. Στην αρχή της Αγίας Γραφής λέγεται σαφώς: «Ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού…» (Γέν. 2:24). Δηλαδή, τη στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος αποφασίζει να γίνει συνδημιουργός με τον Θεό, φθάνει μέχρι του σημείου να εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μητέρα και να βρει τη γυναίκα του και να δημιουργήσει έτσι οικογένεια. Προ της πτώσεως, αν δηλαδή δεν είχε πέσει ο άνθρωπος, δεν γνωρίζουμε πώς θα ήταν τα πράγματα· όμως, μετά την πτώση έτσι έχουν. Και έρχεται ο Κύριος και ευλογεί με ειδικό μυστήριο τον γάμο, όσο πεζός κι αν είναι σε ορισμένες πτυχές του και σε ορισμένες εκδηλώσεις του.

Για να ξαναμπούμε στην Αγιά Σοφιά… Όροι & προϋποθέσεις!


«…Τὸ πιστεύω, θὰ ξαναμποῦμε στὴν Ἁγια-Σοφιὰ νὰ τελειώσουμε τὴ διακοπεῖσα Λειτουργία―, πρέπει ὅλοι νὰ μετανοήσουμε· οὔτε μοιχεῖες, οὔτε διαζύγια, οὔτε βλασφημίες, οὔτε ἐκτρώσεις, οὔτε ἀδικίες, ἀλλὰ παντοῦ νὰ βασιλεύῃ Χριστός. Τότε Ἐκεῖνος θὰ σκεπάσῃ καὶ θὰ εὐλογήσῃ τὸν τόπο μας, καὶ θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα νὰ δοξασθῇ πάλι ἡ πατρίδα μας καὶ νὰ ξαναστηθῇ ὁ σταυρὸς στὸν τροῦλλο τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς.
Ἔτσι γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, τρίτη φορά (πρώτη στὸ Βυζάντιο, δεύτερη στὰ βουνὰ τῆς Πίνδου, τρίτη στὸν Ἕβρο καὶ τὰ νησιά), θὰ σταθοῦμε ἐμπρὸς στὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ θὰ ξαναποῦμε· «Χαῖρε», Παναγιά, «δι᾿ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι»…

~Μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Ανακοίνωση της υποψήφιας Ευρωβουλευτού Μαρίας Χατζή

 


Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες μου Έλληνες,

Όσα συμβαίνουν και αποφασίζονται στην Ευρώπη μας αφορούν άμεσα. Οι Ελληνικοί νόμοι στην πλειονότητά τους είναι απηχήματα και απότοκα αποφάσεων που λαμβάνονται στα έδρανα και στα γραφεία των Βρυξελλών. Δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε αμέτοχοι σε αυτή την πραγματικότητα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του εφησυχασμού.

Το διακύβευμα των φετινών ευρωεκλογών είναι τεράστιο. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη της ευημερίας που οραματίστηκαν αυτοί που την έστησαν. Υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. Διορισμένοι γραφειοκράτες κομισάριοι, που κανείς δεν εξέλεξε, ορίζουν το μέλλον και τις τύχες μας, “αποφασίζουν και διατάσσουν” για ζητήματα ζωής και θανάτου, χωρίς να λογοδοτούν πουθενά. Τα διάφορα “λόμπι” κόβουν και ράβουν. 

Άφρονες και παρανοϊκές πολιτικές έχουν σακατέψει (και θα γίνει ακόμα χειρότερο) την πρωτογενή παραγωγή, ειδικά την γεωργική. Έχουν δημιουργήσει μια στρεβλή και αλλοπρόσαλλη “πράσινη ανάπτυξη”, οδηγώντας σε ενεργειακή κρίση, με κέρδη για τους λίγους και βάρη για τους πολλούς. Το φάσμα της φτώχειας εμφανίζεται πάλι.

Η ελευθερία του λόγου φιμώνεται, η προσωπική ζωή παραβιάζεται, οι παραδοσιακές αξίες μας περιφρονούνται, η κοινωνική σύγχυση και η κρίση ταυτότητας μεθοδεύονται. Αλλογενείς πληθυσμοί κατακλύζουν την ήπειρο, εκτοπίζοντας τους αυτόχθονες και επιβάλλοντας τα δικά τους ήθη.

Και το χειρότερο, άφρονες και παρανοϊκές πολιτικές κινδυνεύουν να ανοίξουν την πόρτα του φρενοκομείου, να μας φέρουν στο χείλος του πολέμου, ενός αναίτιου και ανεξήγητου πολέμου, που θα μας συμπαρασύρει όλους, με ορατό πια τον εφιάλτη μιας πυρηνικής καταστροφής.

Η βούληση των λαών και των εθνών που συγκροτούν την Ε.Ε. παρακάμπτεται επιδεικτικά. Ειδικά των μικρότερων, όπως εμείς. Αυτό δεν είναι ανεκτό και πρέπει να σταματήσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα όχημα για την ανάσχεση αυτού του κατήφορου, αρκεί να στελεχωθεί από τα κατάλληλα άτομα. Στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες οι λαοί ήδη έχουν αρχίσει να αντιδρούν έντονα, και αυτό θα φανεί άμεσα στις επικείμενες ευρωεκλογές.


Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες μου Έλληνες,

Είμαι η Μαρία Χατζή. Είμαι 28 ετών. Γόνος πολύτεκνης οικογένειας, του Γεωργίου και της Σμαράγδας, μεγάλωσα στην ακριτική Φλώρινα. Μετά από πολυετή απουσία μου στο εξωτερικό (Ιταλία), τώρα ζω στην Θεσσαλονίκη. Εργάζομαι ως αεροσυνοδός, και είμαι τελειόφοιτη Γεωπόνος του Α.Π.Θ. Στις φετινές ευρωεκλογές συστρατεύομαι με την ΝΙΚΗ ανταποκρινόμενη στην τιμητική πρόσκληση για ένταξη στο ψηφοδέλτιό της.

Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

Η Ελλάδα υπέγραψε ψήφισμα της ΕΕ για Επίτροπο ΛΟΑΤΚΙ στη νέα Κομισιόν!


Η Εστία της Κυριακής αποκαλύπτει όλο το κείμενο-ντοκουμέντο που ενέκριναν 18 χώρες της ΕΕ και το καταψήφισαν 9, με αρχηγό την Ιταλία της Μελόνι

Από τη Μαρία Δεναξά

Η υπερβολική μηντιακή έκθεση της κοινότητας LGBT, φαίνεται πως δηλητηριάζει αν όχι υπονομεύει τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από την αποδοχή της διαφορετικότητας κι ότι αυτή πρεσβεύει, μέσα σε υποτιθέμενα Δημοκρατικά πολιτεύματα, τα οποία στις μέρες μας αγνοούν επιδεικτικά πως ΔΕΝ πρέπει να υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που να προστατεύονται ή να υπερπροβάλλονται περισσότερο από άλλες. Ίσως είναι με αυτό το σκεπτικό, που από τις 27 χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννέα αρνήθηκαν να υπογράψουν μια νέα διακήρυξη για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+: η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κρατία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβακία. Εννέα χώρες που φάνηκαν πως δεν είναι διατεθειμένες, τουλάχιστον για την ώρα, να υποταχθούν στη δικτατορία που μεθοδικά έχτισε τα τελευταία χρόνια αυτή η μειονότητα.

Ο άνθρωπος ωριμάζει, όταν πλέον συγχωρήσει τους γονείς του - Ελευθέριος Ελευθεριάδης


“Ο άνθρωπος ωριμάζει, όταν πλέον συγχωρήσει τους γονείς του. Όταν συγχωρέσει τη μάνα και τον πατέρα του, για όλα εκείνα τα λάθη, που είτε από άγνοια, είτε από αδυναμία έχουν κάνει στην ανατροφή του. Ο άνθρωπος ωριμάζει, όταν πλέον μπορεί και συγχωρεί τον αδελφό. Τον σύζυγό. Τη σύζυγο. Όταν μπορεί και συγχωρεί τις πτώσεις των ανθρώπων δίπλα του. Μεγάλο πράγμα, να καλλιεργεί κάνεις μια ελεήμονα καρδιά.

Ο άνθρωπος ωριμάζει, όταν μπορεί και συγχωρεί τον εαυτό του. Αυτό βέβαια προϋποθέτει, το να αναγνωρίζει κανείς τα λάθη του. Να τα αναγνωρίζει και να βάζει αρχή για να μην τα ξανακάνει.

Ο άνθρωπος ωριμάζει, όταν συγχωρεί… Συγχωρεί, ελευθερώνεται και πάει παρακάτω.”

Ελευθέριος Ελευθεριάδης


π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: "Ἐν ὄψει Εὐρωεκλογῶν"


Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη
[Κυριακή, 02 Ἰουνίου 2024]

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024

Γέροντας ΙΩΣΗΦ ο Ησυχαστής Σωτήριες αλήθειες (Α! Μέρος)Σωτήριες αλήθειες, καρπός χάριτος και πείρας από τον πνευματικόν ανθόκηπον του μεγάλου Ησυχαστού του αιώνος μας

Γέροντος ΙΩΣΗΦ του Αγιορείτου, † 1959.

* Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος. Η χάρις Του ε­νεργεί όλα. Αυτή είναι η κινητήριος δύναμις. Το δε πώς γί­νεται, πώς ενεργείται η αγάπη, είναι να φύλαξης τας εντο­λάς.

* Ένα μόνον ζητεί ο Θεός. να τον τιμάς, να τον αγα­πάς και να φυλάττης τας έντολάς Του, αναγνωρίζων ότι ο Πλαστουργός σου είναι Αυτός. Δεν θέλει να μοιράζης την δόξαν Του και να λατρεύης, άλλα αντί άλλων. Δεν θέλει να αγαπήσης κανένα πράγμα περισσότερον απ' Αυτόν...

* Ο κόπος είναι δια το σώμα, η ταπείνωσις δια την ψυχήν. και πάλιν τα δύο ομού, κόπος και ταπείνωσις, δι' όλον τον άνθρωπον.

Τι σημαίνει η ελληνική γλώσσα λίγοι από μας το γνωρίζουνΗ Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις. είναι από την Ελληνική γλώσσα.. (βιβλίο Γκίνες)

Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ’ αυτήν δεν υπάρχουν όρια.
(Μπιλ Γκέιτς, Microsoft)

Η Ελληνική και η Κινέζικη. είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα παρουσία από τους ίδιους λαούς και… στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από τη μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική.
(Francisco Adrados, γλωσσολόγος).

Γιατί οι Έλληνες δεν μαθαίνουν Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο;

Ο βασικός λόγος που τα ελληνόπουλα δεν μαθαίνουν Αρχαία Ελληνικά στο σχολείο είναι διότι το υπουργείο παραπαιδείας εδώ και δεκαετίες έχει θέσει ως σκοπό του να μην διδάσκεται σωστά η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.

Η γλώσσα είναι εργαλείο σκέψεως. Όσο πιό πολλές λέξεις χρησιμοποιούμε, όσο πιό αφηρημένες έννοιες συλλαμβάνουμε, όσο πιό καλή σύνταξη προτάσεων οικοδομούμε, τόσο περισσότερο ακονίζουμε την σκέψη μας. Όποιος δεν χρησιμοποιεί σωστά την γλώσσα, δεν μπορεί να μεταφέρει τις σκέψεις του στον έξω κόσμο. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους γύρω του, δεν μπορεί να ενεργήσει γρήγορα.

Λυκοῦργος Μαρκούδης: «Ψῆφος: τὸ μόνο δικαίωμα ποὺ μᾶς ἔχει ἀπομείνει σὲ αὐτὴν τὴν δημοκρατικὴ χώρα» ω

 


Ραδιοφωνικὴ συνέντευξη τοῦ Λυκούργου Μαρκούδη, υποψηφίου Εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΙΚΗΣ στὸ FLASH 99.4 στὴν ἐκπομπὴ "Μᾶς Ἀφορᾶ" μὲ τὸν Γ. Μαγκριώτη (29/05/2024).

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

«Όποιος νικάει τα πάθη του αυτός νικάει και τη λύπη του..»

 


Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα

Για να διαφυλάξει κανείς την ψυχική του γαλήνη πρέπει να απομακρύνει από τον εαυτό του τις σκοτεινές σκέψεις. Πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε χαρούμενη διάθεση και όχι στενάχωρη. Μόνο, αν σταματήσουμε να κατηγορούμε τους άλλους θα αποκτήσουμε ψυχική γαλήνη.

Ο λυπημένος δεν μπορεί να ανυψώσει το νου του στον Θεό ούτε μπορεί ποτέ να κάνει καθαρή προσευχή.

Όποιος νικάει τα πάθη του αυτός νικάει και τη λύπη του, ενώ όποιος νικιέται από τα πάθη του δεν μπορεί να γλυτώσει τις χειροπέδες της λύπης. Όποιος αγαπάει τα υλικά αγαθά είναι αδύνατον να μην νιώσει τη λύπη. Αντίθετα όποιος περιφρονεί τα κοσμικά αγαθά είναι πάντα χαρούμενος. Όποιος συνεχώς προσπαθεί να γνωρίσει τον ίδιο τον εαυτό του δεν έχει χρόνο να κατηγορεί τους άλλους.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Διώκεται βουλευτής για «μίσος» επειδή παρέθεσε την Καινή Διαθήκη

 

Η βουλευτής Päivi Maria Räsänen* : Αθωώθηκε πρωτοδίκως και στο Εφετείο και παραπέμπεται στο Ανώτατο Δικαστήριο για «ρητορική μίσους» επειδή τόλμησε να τα βάλει με την επέλαση των LOATKI στην κοινωνία της Φινλανδίας…

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Διώκεται βουλευτής για «μίσος» επειδή παρέθεσε την Καινή Διαθήκη

Ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Φινλανδίας βρίσκεται η υπόθεση πολιτικού που κατηγορείται για «ρητορική μίσους» επειδή παρέθεσε τη Βίβλο.

Η Φινλανδική Εισαγγελία άσκησε έφεση και παρέπεμψε στο Ανώτατο Δικαστήριο την βουλευτή Päivi Maria Räsänen, η οποία είχε αθωωθεί ομόφωνα από τις κατηγορίες «υποκίνησης σε μίσος» που συνδέονται με την παράθεση της Βίβλου στο δικαστήριο του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Ελσίνκι και στο Εφετείο.

Η κα Räsänen - μητέρα 5 παιδιών - δήλωσε σχετικά:

Η Νίκη Κεραμέως στη συνεδρίαση της Λέσχης Bilderberg στη Μαδρίτη


Στη συνεδρίαση μετέχουν 130 προσωπικότητες- επιχειρηματίες, τραπεζίτες, πολιτικοί και ακαδημαϊκοί

Στη Μαδρίτη γιορτάζει τα 70 χρόνια από την ίδρυσή της η περίφημη Λέσχη Bilderberg. Η συνάντηση πραγματοποιείται με μεγάλη μυστικότητα στο ξενοδοχείο Mirasierra της ισπανικής πρωτεύουσας και θα διαρκέσει ως την Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισπανικού Τύπου στη συνεδρίαση μετέχουν 130 προσωπικότητες- επιχειρηματίες, τραπεζίτες, πολιτικοί και ακαδημαϊκοί. Από ελληνικής πλευράς φέρεται να μετέχει η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα πάντα με τον ισπανικό Τύπο. «Οι ιθύνοντες της Λέσχης επέλεξαν το ξενοδοχείο Eurostars Suites Mirasierra έτσι ώστε οι παγκόσμιοι μεγιστάνες, επιχειρηματίες και τραπεζίτες, να μπορούν να συναντηθούν με τις πιο σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες στην παγκόσμια σκηνή και να συμφωνήσουν σε κοινές στρατηγικές για αυτές που θεωρούν ότι είναι οι κύριες προκλήσεις που πρέπει να μοιραστούν σήμερα», τονίζουν πηγές στη Μαδρίτη.