Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Να ήτανε, λέει, αυτά τα Χριστούγεννα η απαρχή για...

 


Να ήτανε, λέει, αυτά τα Χριστούγεννα η απαρχή για

Να κλείσουμε τις τηλεοράσεις και να ανοίξουμε ένα βιβλίο...

Να αφήσουμε τα κινητά και να συναντηθούμε στην ανθρώπινη σχέση και επαφή

Πνευματική ζωή μέσα στον υλικό κόσμο

 


Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

Τὸ νὰ κρατηθεῖς μακριὰ ἀπὸ τὸν κόσμο εἶναι, βέβαια, ἀδύνατο. Ἀρνήσου, ὅμως, ὅσο εἶναι δυνατό, νὰ μπεῖς στὸν κυκεώνα τῆς κοσμικῆς ζωῆς.

Καὶ ὅταν, παρὰ τὴ θέλησή σου, σὲ κάποια περίπτωση ἀναγκαστεῖς νὰ μπεῖς, φέρσου σὰν νὰ μὴ βρίσκεσαι ἐκεῖ: Βλέπε δίχως νὰ βλέπεις καὶ ἄκου δίχως ν’ ἀκοῦς. Τὰ μάτια σου, δηλαδή, ἂς ἀδιαφοροῦν γιὰ ὅ,τι βλέπουν, καὶ τ’ αὐτιά σου ἂς μὴ δίνουν σημασία σ’ ὅ,τι ἀκοῦνε. Φαινομενικὰ, νὰ συμπεριφέρεσαι ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι. Νὰ εἶσαι τίμια καὶ εἰλικρινής. Φύλαξε, ὅμως, τὴν καρδιά σου ἀπὸ συμπάθειες καὶ θέλγητρα. Προσοχὴ προπάντων σὲ τοῦτο: Φύλαξε τὴν καρδιά σου! Ἔτσι θὰ βρίσκεσαι στὸν κόσμο μόνο σωματικά, ὄχι καὶ ψυχικά, ἐκπληρώνοντας τὴν ἀποστολικὴ παραγγελία: «…καὶ ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ἐγκόσμια, ἂς ζοῦν σὰν νὰ μὴν ἀσχολοῦνται καθόλου μ’ αὐτά» (Α’ Κορ. 7:31). Θὰ βρίσκεσαι, δηλαδή, σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν κόσμο καί, ὅποτε εἶναι ἀνάγκη, θὰ συμμετέχεις σὲ ἐκδηλώσεις τῆς κοσμικῆς ζωῆς. Ἐφόσον, ὅμως, κρατᾶς τὴν καρδιά σου σὲ ἀπόσταση, δὲν θὰ κάνεις κακὴ χρήση αὐτῆς τῆς ζωῆς. Μ’ ἄλλα λόγια, δὲν θὰ συμμετέχεις στὴν κοσμικὴ ζωὴ ἐπειδὴ τὸ ἐπιθυμεῖς, ἀλλὰ μόνο ἐπειδὴ θὰ σὲ ὑποχρεώνουν κάποιες ἀναπόφευκτες περιστάσεις.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ [:Ἐφ. 2, 14-22] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ [:Ἐφ. 2, 14-22]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἱ ποτὲ ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας (:Ἀλλὰ κι ἐσεῖς ποὺ ἤσασταν κάποτε εἰδωλολάτρες, μὲ τὴν ἕνωση καὶ κοινωνία σας μὲ τὸν Χριστό, ἀφοῦ ἀκούσατε τὸν λόγο τοῦ κηρύγματος ποὺ εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀλήθεια, δηλαδὴ τὸ χαρμόσυνο κήρυγμα τῆς σωτηρίας σας, κι ἀφοῦ πιστέψατε σὲ αὐτό, σφραγισθήκατε μὲ τὴ σφραγῖδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σύμφωνα μὲ τίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ. Πλησιάσατε καὶ τὸν Θεὸ καὶ τίς διαθῆκες Του μὲ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, διότι Αὐτὸς εἶναι ἡ εἰρήνη μας. Αὐτὸς ἔκανε καὶ τοὺς δύο ἀντιμαχόμενους κόσμους, τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ τὸν Ἐθνισμό, ἕνα. Αὐτὸς γκρέμισε καὶ κατέλυσε τὸν τοῖχο ποὺ δημιουργοῦσε ὁ φραγμὸς τοῦ νόμου ποὺ ὀρθωνόταν ἀνάμεσα στοὺς δύο λαοὺς καὶ τοὺς χώριζε. Κατέλυσε δηλαδὴ τὴν ἔχθρα τῶν δύο λαῶν, ἀφοῦ κατάργησε μὲ τὸ αἷμα Του τὸν νόμο τῶν ἐντολῶν, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ περιεῖχε ἐπιβλητικὲς προσταγές, δὲν ἔδινε ὅμως καὶ τὴ χάρη γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ καὶ τὴν τήρηση τῶν προσταγμάτων αὐτῶν)» [Ἐφ. 2,13-15].

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά - Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ [: Λουκ.18,18-27]«Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;(:Και ιδού Τον πλησίασε κάποιος και Του είπε: “Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;’’)»[Ματθ.19,16]

Ορισμένοι κατηγορούν τον νέο αυτόν ως ύπουλο και πονηρό με τη σκέψη ότι πλησίασε τον Ιησού με σκοπό να Τον πειράξει· εγώ όμως δεν θα μπορούσα να αρνηθώ ότι ήταν φιλάργυρος και δούλος των χρημάτων, επειδή και ο Χριστός τον έλεγξε ως άνθρωπο αυτού του είδους, ύπουλο όμως δεν θα μπορούσα να τον ονομάσω με κανένα τρόπο, και διότι δεν είναι ασφαλές το να επιχειρεί κανείς να κρίνει τα άγνωστα πράγματα και ιδίως όταν πρόκειται για κατηγορίες, και για τον πρόσθετο λόγο ότι ο ευαγγελιστής Μάρκος έχει αναιρέσει αυτήν την υποψία· καθόσον λέγει ότι «Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν(:και ενώ έβγαινε ο Ιησούς από το σπίτι στο δρόμο, έτρεξε κοντά Του ένας άνθρωπος και αφού γονάτισε μπροστά Του, Τού έθετε ερωτήσεις)»[Μάρκ.10,17] και ότι «ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν(:ο Ιησούς τότε τον κοίταξε με πολλή αγάπη και ενδιαφέρον και τον συμπάθησε)»[Μάρκ.10,21].

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Να μιλάμε πνευματικά χωρίς να μιλάμε πνευματικά

 

σχόλιο Γ.Θ: Μακάρι να μην το ξεχάσουμε ποτέ αυτό το κείμενο...

"Να μιλάμε πνευματικά χωρίς να μιλάμε πνευματικά."
Αυτό διάβασα προχτές και ενθουσιάστηκα. Κι ενθουσιάστηκα γιατί θυμήθηκα ότι αυτό το βίωσα με κάποιες μορφές χαριτωμένες και φωτισμένες.

Να μιλάς πνευματικά χωρίς να μιλάς πνευματικά. Όπως ο καλός παππούλης, μου μιλούσε για τις απίθανες ντρίπλες του Ροναλντίνιο και γελούσε. Ή όπως ο αγιορείτης μοναχός περιέγραφε στην παρέα μας, για τα φάρμακα του διαβήτη που έπαιρνε και τις εγχειρίσεις που έκανε, μ' ένα τρόπο ευχάριστο, παιδικό, χαριτωμένο, αλλιώτικο, θεϊκό.

Της αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης - Προσεύχεσθε, Χριστιανοί, προσεύχεσθε! (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

 


Προσεύχεσθε, Χριστιανοί, προσεύχεσθε!

Θὰ σᾶς μιλήσω, ἀγαπητοί μου, γιὰ μιὰ γυναῖκα ποὺ κατώρθωσε νὰ φέρῃ στὸ Χριστὸ μέσα σὲ λίγες ὧρες 352 ψυχές! Ποιά εἶνε αὐτὴ ἡ γυναίκα; Εἶνε ἡ ἁγία Αἰκατερίνη ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα. Γι᾽ αὐτὴν θὰ ποῦμε λίγα λόγια.

Φωτεινά Μονοπάτια «Η Αγία Αικατερίνη του Θεοβάδιστου Όρους Σινά» | 04/12/2016 | ΕΡΤ

 

https://youtu.be/krAmMMxjyuo

«Δεν σε αφήνει να σκεφτείς η τηλεόραση…»

 


π. Νίκων Ἁγιορείτης

Πρέπει νὰ ἀρχίσει λίγο τὸ μυαλὸ νὰ δουλεύει καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ σκεφτόμαστε γιατί ἔχουμε παύσει νὰ σκεφτόμαστε. Θὰ ἀρχίσουμε νὰ σκεφτόμαστε ἐὰν ἀρχίσουμε νὰ βλέπουμε λιγότερο τηλεόραση.

Θέλεις νὰ δεῖς κάτι ὡραῖο;  Πάρε τήν ὡραιοτερη ὀθόνη πού ὑπάρχει, σπάσε τὴν κεραία, βάλε ἀπὸ κάτω ἕνα dvd καὶ νὰ βλέπεις, ὅ,τι ἔργα θέλεις ἐσὺ καί ὅ,τι ντοκιμαντὲρ θέλεις ἐσύ.

Ο π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ - π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ - 22.11.2022 | Ορθόδοξο μονοπάτι


 https://youtu.be/hNntPb7sXhs

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η παράταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού εργαζομένων σε δομές υγείας λόγω ελλείψεως επαναξιολογήσεως του μέτρου


 ΣτΕ Γ΄ 7μ. 2332/2022 

Πρόεδρος: Γ. Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλος Επικρατείας

Με την 2332/2022 απόφαση της επταμελούς συνθέσεως του Γ’ Τμήματος, κρίθηκε α) ότι η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4917/2022, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 περί επαναξιολογήσεως της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των εργαζομένων στις δομές υγείας μέχρι τις 31-12-2022, είναι αντίθετη προς την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και β) ακυρώθηκε η Γ4β/Γ.Π.οικ.21912/14-4-2022 απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Β΄ 1995/20-4-2022), με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 ν. 4825/2021 (Α΄ 157)»

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Αθώος ο Μητροπολίτης Κυθήρων για το «αδίκημα» της τέλεσης ακολουθίας εν μέσω εγκλεισμού

 


Φωτό -Ο Μητροπολίτης Κυθήρων σήμερα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά.
Αθώος ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ

Αθώος κρίθηκε ο επίσκοπος Κυθήρων Ᾱντικυθήρων Σεραφείμ, ο οποίος δικάστηκε από το Β’ Τριμελές Πλημμελιοδικείο Πειραιώς για παράβαση απαγόρευσης πάσης Θείας Ἱερουργίας κατά τον Μάρτιο 2020, λόγω των μέτρων της πανδημίας ύστερα από εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου. Μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε στη δίκη και ο Πειραιώς Σεραφείμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kythera.News όταν ξεκίνησε η δίκη και παρουσιάσθηκαν οι δικηγόροι υπεράσπισης, ο πρόεδρος του δικαστηρίου τους είπε: «Σας τιμά αυτή η υπεράσπιση». Η δίκη τελείωσε σε 15 λεπτά. Ο εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση, ενώ ο πρόεδρος της έδρας  προσφώνησε τον μητροπολίτη Κυθήρων ως «εξαιρετικό Σεβασμιότατο». Με την ανακοίνωση της αθωωτικής απόφασης το ακροατήριο χειροκρότησε.

πηγή: https://aktines.blogspot.com/

Διακοπὴ κοινωνίας 19 Μητροπολιτῶν

 


Διακόπτει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας τὴν κοινωνίαν μὲ ὅσους Μητροπολίτας τῆς Ἑλλάδος συλλειτουργοῦν μὲ ἀχειροτονήτους, καθηρημένους, ἀφωρισμένους καὶ αὐτοχειροτονήτους τῆς Οὐκρανίας. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxianewsagency.gr» τῆς 10ης Νοεμβρίου 2022:

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Καλύτερα να μας λείψει το οξυγόνο παρά ο πνευματικός...

 


Όταν πας στον πνευματικό σου, είναι σαν να πηγαίνεις στον Θεό, εφόσον είναι το όργανο δια του οποίου ο Θεός ενεργεί.

Καλύτερα να μας λείψει το οξυγόνο παρά ο πνευματικός.

Η εξομολόγηση είναι το "σαπούνισμα" 

και η Θεία Κοινωνία είναι το "ξέβγαλμα". 

Η εξομολόγηση προετοιμάζει και η Θεία Κοινωνία τακτοποιεί. 


Ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος +

πηγή: https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/

Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης: Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος – Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνᾶμε

 

«Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος»

Μιά δαι­μο­νι­σμέ­νη ὁ­μο­λο­γοῦ­σε: “Ὅ­ταν ἤ­μουν 13 χρο­νῶν, ἔ­βο­σκα τά γε­λά­δια σέ μιά ρε­μα­τιά καί ἐ­κεῖ βλαστή­μη­σα τόν Χρι­στό καί τόν ἀν­τί­χρι­στο καί δαι­μο­νί­στη­κα, μπῆ­κε μέ­σα μου δαί­μο­νας. Ἀ­πό τό­τε δέν εἶμαι κα­λά. Παν­τρεύ­τη­κα καί μέ πῆ­γε ὁ ἄν­τρας μου στήν Ἀγ­γλί­α, στήν Γερ­μα­νί­α, σέ ὅ­λους τούς για­τρούς. Οἱ για­τροί δέν βρῆ­καν τί­πο­τα. Δέν ξέ­ρουν ὅ­τι ἔ­χω δαί­μο­να. Τώ­ρα, μέ ἔ­φε­ρε καί σέ σέ­να”.
Τούς εἶ­πα, “ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση καί θεί­α Κοι­νω­νί­α” καί φώ­να­ξε τό δαι­μό­νιο: “Ἐ­σύ δέν τά λές κα­λά! Ἐ­κεῖ­νος ὁ ἄλ­λος ὁ πα­πάς (ἕ­νας ἄλ­λος Ἱ­ε­ρέ­ας ἐξ ἐγ­γά­μων πού εἶ­χαν πά­ει πρω­τύ­τε­ρα) τά λέ­ει κα­λύ­τε­ρα. Μό­νο μεταλα­βιά (θεί­α Κοι­νω­νί­α), δέν χρει­ά­ζον­ται δι­α­βά­σμα­τα (ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση) “.

"Εἴ­δα­τε, ἀ­δελ­φοί μου, πώς δέν τήν θέ­λει τήν ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση ὁ δι­ά­βο­λος καί ὅ­τι ἡ θεί­α Κοι­νω­νί­α δί­χως ἐ­ξομο­λό­γη­ση δέν ὠ­φε­λεῖ σέ τί­πο­τα".

«Όταν σου έρθει πειρασμός χωρίς να το περιμένεις… αναζήτησε το γιατί, και όταν το βρεις, διορθώσου»

 


Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής

Τὰ λυπηρὰ ποὺ μᾶς συμβαίνουν γίνονται ἢ γιὰ παιδαγώγησή μας, ἢ γιὰ τὴν ἐξάλειψη παλιῶν ἁμαρτιῶν, ἢ γιὰ διόρθωση τῆς τωρινῆς ἀμέλειάς μας, ἢ γιὰ ἀποτροπὴ μελλοντικῶν ἁμαρτιῶν.

Θέλω να αθωωθεί ο Πατέρας Αντώνιος

 

Του Χρήστου Χωμενίδη  

Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι οι καταγγελίες εναντίον της “Κιβωτού του Κόσμου” να αποδειχθούν ψευδείς. Αφού η αστυνομία και η δικαιοσύνη ερευνήσει εξονυχιστικά, να αποδώσει την ηγεσία και τα στελέχη της στην κοινωνία άσπιλα, χωρίς ίχνος σκιάς, ώστε να εξακολουθήσουν το έργο τους.

Γιατί;

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

π. Γεώργιος Σχοινάς: "Τά Εἰσόδια τῆς Ἀφιέρωσης"

 

https://youtu.be/d7_cNntc54k

Μέ τόν π. Γεώργιο Σχοινά, 
προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Φιλοπάππου.

Τήν 21η τοῦ Νοεμβρίου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τά Εἰσόδια τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας στόν Ναό. Οἱ Ἅγιοι Προπάτορες, Ἰωακείμ καί Ἄννα, ἀφιέρωσαν στόν ναό τό μοναδικό τους τέκνο, τό ὁποῖο ἀπέκτησαν μετά κόπων καί βασάνων, ὡς ἔνδειξη βαθιᾶς εὐχαριστίας καί δοξολογίας πρός τον Πλαστή. Στήν ἀφιέρωση αὐτή, ὅμως, ἡ Παναγία δέν εἶχε παθητικό ρόλο. Ἡ ἴδια κατ' οὐσίαν ἀφιέρωσε τόν ἑαυτό της στή λατρεία καί τή δοξολογία τοῦ Θεοῦ! Παραχώρησε... τή ζωή της στόν Ζωοδότη.


Αὐτή ἡ ἐθελουσία παραχώρηση, εἶναι γιά μας ἡ ἀπαρχή τοῦ «ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφου καί ἀγγέλοις ἀγνώστου μυστηρίου». Εἶναι ἡ χαρμόσυνη εἴδηση τῆς ἐπιστροφῆς μας στόν παράδεισο, στήν προπτωτική κατάσταση τῆς κοινωνίας μέ τόν Δημιουργό καί Κύριο τῶν πάντων. Ὅλα αὐτά δέν θά μποροῦσαν νά γίνουν παρά μόνο μέ τήν συγκατάβαση ἐκείνου τοῦ κοριτσιοῦ, πού ἔδωσε ὁλάκερη τήν ὕπαρξή της στήν διακονία τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.

πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Ψήφισαν νόμο για φίμωση του Κλήρου

 

πηγή: https://ellasnafs.blogspot.com/

Τέσσερεις προτεσταντικές ἐκδοχές τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας

 


Τέσσερεις προτεσταντικές ἐκδοχές τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας

 Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

    Tό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστί­ας ὑπῆρξε ἀντικείμενο θεολογικῶν διαφωνιῶν καί ἐρίδων στόν χῶρο τοῦ Προτεσταντισμοῦ ἀπό τά πρῶτα χρόνια ἐμφάνισής του στό ἱστορικό προσκήνιο καί μέχρι σήμερα συνέχισε νά παραμέ­νει ἀντικείμενο διαφορετικῶν θεωρήσε­ων μεταξύ τῶν διαφόρων κλάδων του, μέ κάποια μόνο στοιχεῖα κοινῶν θεολογικῶν παραδοχῶν καί συμφωνίας. Τά κοινῶς ἀποδεκτά στοιχεῖα ἀπό τό σύνολο τῶν προτεσταντικῶν κλάδων, παλαιότερων καί νεότερων, εἶναι: α) ἀπορρίπτεται ὁ ὅρος καί ἡ θεολογική σχολαστική διδα­σκαλία περί μετουσίωσης, β) ἄρνηση θε­ώρησης τῆς θείας Εὐχαριστίας ὡς θυσί­ας ἱλαστηρίου, γ) τά εὐχαριστιακά δῶρα δέν ἀποτελοῦν ἀντικείμενο λατρείας ἤ ἁπλῆς προσκύνησης, καί δ) μετάληψη καί ἀπό τά δύο εἴδη.

Το δίδαγμα της πατάτας. Μια διδακτική ιστορία που αξίζει να πείτε στα παιδιά σας

Μια δασκάλα έχει αποφασίσει να παίξουν ένα παιχνίδι στην τάξη της.

Λέει λοιπόν στα παιδιά, να φέρει το κάθ’ ένα, μια πλαστική σακούλα, που θα περιέχει μέσα μερικές πατάτες. Σε κάθε πατάτα θα δώσει ένα όνομα από τα πρόσωπα που μισεί.
Έτσι, ο αριθμός των πατατών που κάθε παιδί θα βάλει στη σακούλα του θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ανθρώπων που μισεί.
Την άλλη μέρα κάθε παιδί, έφερε από μια σακούλα με πατάτες, με το όνομα των ανθρώπων που μισούσαν, γραμμένο σε κάθε πατάτα. Κάποια παιδιά είχαν δύο πατάτες μέσα στη σακούλα, άλλα τρεις, άλλα πέντε και άλλα περισσότερες. Η δασκάλα λέει μετά στα παιδιά, να κουβαλούν μαζί τους την πλαστική σακούλα με τις πατάτες, όπου και αν πηγαίνουν (ακόμη και στην τουαλέτα), για μερικές μέρες…

Είναι ωραίο να έχεις κάποιον που πιστεύει σε εσένα. - Ελευθεριάδης Γ. ΕλευθέριοςΕίναι ωραίο να έχεις κάποιον που πιστεύει σε εσένα.

Είναι ωραίο να έχεις κάποιον, που θα γυρίσει σε μια δύσκολη στιγμή και θα σου πει: ‘’Μη φοβάσαι. Είμαι εγώ εδώ…’’.
Είναι ωραίο να νιώθεις ότι υπάρχουν άνθρωποι, που ακόμα και αν δεν μπορούνε να σε βοηθήσουνε κάπως πρακτικά, να ξέρεις, ότι καμαρώνουνε για σένα. Να το βλέπεις στα μάτια τους κάθε φορά που σε κοιτάν…
Είναι ωραίο να έχεις ανθρώπους δίπλα σου… Ανθρώπους που με την παρουσία τους, να σου λεν ‘’προχώρα’’.
Μα ακόμα και αν δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά, μη σταματάς να προχωράς. Μη σταματάς καθόλου να παλεύεις.
Δε πάνε μπροστά οι άνθρωποι που έχουνε βοήθεια…
Πάνε μπροστά αυτοί, που δεν έπαψαν ποτέ τους να παλεύουν.

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος
Ψυχολόγος M.Sc.

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Εισόδια της Θεοτόκου: Το γεγονός της εορτής και τα εξ αυτού συμπεράσματα (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)

 


Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου  

«Την θεόπαιδα Παρθένον καί Θεοτόκον ν να Κυρίου προσαγομένην εσεβς νευφημήσωμεν…»

Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας γιορτάζει την Είσοδον της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον ναόν του Σολομώντος, εις τα Άγια των ΑγίωνΕίναι γνωστό ότι οι γονείς της Υπεραγίας Θεοτόκου, Ιωακείμ και Άννα, ήσαν στείροι. Δηλαδή δεν έκαναν παιδιά. Και είχαν φθάσει σε μία προχωρημένη ηλικία, και παιδί δεν είχαν. Επειδή δε εθεωρείτο όνειδος, κυρίως εις την γυναίκα που δεν έκανε παιδιά, γι’ αυτό τον λόγο νυχθημερόν παρακαλούσαν τον Κύριο να τους δώσει ένα παιδί. Και ο Κύριος εισήκουσε την προσευχή τους. Και τους έδωκε ένα κορίτσι. Την Υπεραγίαν Θεοτόκον. Και στις προσευχές τους μέσα, είχαν τάξει εις τον Θεόν να προσφέρουν το παιδί εις τον ναόν. Ό,τι δηλαδή είχε κάνει παλιότερα η Άννα, η γυναίκα του Ελκανά, η δεύτερη γυναίκα του Ελκανά, που δεν είχε παιδιά, κι εκεί παρακαλούσε τον  Θεό, στον ναό να της δώσει παιδί. Διότι η άλλη γυναίκα είχε πολλά παιδιά, και ησθάνετο πολύ δύσκολα, ησθάνετο όνειδος, όπως σας είπα, ντροπή· γι’ αυτόν τον λόγο, παρακαλούσε θερμά τον Θεό, και είπε: «Θεέ μου, δώσε μου ένα παιδί, και θα Σου το αφιερώσω». Και πράγματι, έκανε τον Σαμουήλ. Και τριών ετών τον έφερε εις τον ναόν και...τον αφιέρωσε τότε επί αρχιερέως Ηλί. Και έμενε εις τον ναόν. Εκεί εκοιμάτο, εκεί έτρωγε, εκεί έμενε ο Σαμουήλ.

Δικάζεται ο ταπεινός ποιμενάρχης Κυθήρων Σεραφείμ

 


ΠΡΟΣΟΧΗ
Αδελφές, αδελφοί,

την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, ο επίσκοπος Κυθήρων Ᾱντικυθήρων Σεραφείμ, δικάζεται από το Β’ Τριμελές Πλημμελιοδικείο Πειραιώς. Δικάζεται «διά παράβασιν ἀπαγορεύσεως πάσης Θείας Ἱερουργίας κατά μῆνα Μάρτιον 2020, Β’ δεκαπενθήμερον.»

Μετά την προσβολή της Αγίας Ζώνης της Παναγίας από φερέφωνα του συστήματος και την προσπάθεια δικαστικού διασυρμού του π Αντωνίου Στυλιανάκη, ακολουθεί η προσπάθεια ψυχικής εξόντωσης ενός ομολογητού επισκόπου. Ενός ταπεινού κληρικού.

Του πατρός και ποιμενάρχου Σεραφείμ. Δικάζεται με τον αριθμό 18.

Προσευχή και κομποσκοίνι αδελφοί, η Παναγιά να συνδράμει τον καλό μας δεσπότη και να καταισχυνθούν οι διώκτες.

Α.Δ.

πηγή: https://yiorgosthalassis.blogspot.com/

«Πρωτόνοια»: Η πρώτη σκέψη που έρχεται στο νου μας μόλις ξυπνήσουμε

 


Μεγάλη σημασία δίνουν οι Πατέρες της εκκλησίας μας στην πρωτόνοια.

Στην πρώτη σκέψη δηλαδή που έρχεται στο νου μας μόλις ξυπνήσουμε. Και τι πιο ευλογημένο να σκεφτώ τον Θεό, την προσευχή μόλις ανοίξω τα μάτια μου;

Για άλλη μια μέρα, για άλλη μια ευκαιρία μετανοίας για άλλη πορεία προς τα όνειρά μου!

Ελευθέριος Ανδρώνης: Ακρίβεια στα τρόφιμα; Βγάλτε τα αντικλεπτικά από το «παντεσπάνι» και φάτε το

 Η κυβέρνηση θεωρεί «φυσιολογικό» το να ζώνονται τα τρόφιμα με συναγερμούς και αδιαφορεί για τον γενικό «συναγερμό» που σημαίνουν τα φτωχοποιημένα νοικοκυριά.
 
Ακρίβεια – Τρόφιμα: Αν δεν έχετε να φάτε ψωμί με 2 ευρώ, φάτε παντεσπάνι. Αν δεν έχετε καύσιμα να κινήσετε το αυτοκίνητο σας, νοικιάστε λιμουζίνα με σοφέρ. Αν δεν έχετε καύσιμα να ζεσταθείτε, μπείτε στις Cayenne και ανάψτε κλιματισμό ή επενδύστε σε πανάκριβους λέβητες βιομάζας και… κουκούτσια από ροδάκινα. Και αν δεν σας φθάνουν τα χρήματα για να ταΐσετε το παιδί σας, μάθετε το να τρώει… χαβιάρι.

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά – Ομιλία στα Εισόδια της Θεοτόκου

 


Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΑΝΥΠΕΡΑΓΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

   Εάν το  δέντρο αναγνωρίζεται από τον καρπό και το καλό δέντρο παράγει επίσης καλό καρπό[βλ. Ματθ.7,16: «Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;(: Από τη διαγωγή τους και τα έργα τους, που σαν καρπό παράγουν, θα τους μάθετε καλά. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια σταφύλια ή από τους αγκαθωτούς θάμνους σύκα;)»