Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν 'Αποστόλων, Γ 12- 18 Αἰτία τοῦ θαύματος τῆς θεραπείας τοῦ χωλοῦ, ἐνοχῆ τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ12 δν δ Πτρος πεκρνατο πρς τν λαν· νδρες σραηλται, τ θαυμζετε π τοτ, μν τ τενζετε ς δίᾳ δυνμει εσεβείᾳ πεποιηκσι το περιπατεν ατν;

12 Οταν δε είδε ο Πετρος τον λαόν, έλαβε τον λόγον και είπε· “άνδρες Ισραηλίται, τι θαυμάζετε, δια το γεγονός αυτό, η διατί έχετε καρφώσει τα μάτια σας εις ημάς, ως εάν ημείς με την ιδικήν μας δύναμιν η ευσέβειαν εκάμαμε αυτόν να περιπατή;

13  Θες βραμ κα σακ κα ακβ, Θες τν πατρων μν, δξασε τν παδα ατο ησον· ν μες μν παρεδκατε κα ρνσασθε ατν κατ πρσωπον Πιλτου, κρναντος κενον πολειν·

13 Ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των προγόνων μας, εδόξασε τον παίδα αυτού Ιησούν, ο οποίος με την ενανθρώπησίν του έγινε κατά πάντα υπάκουος στον Πατέρα του, δια την σωτηρίαν των ανθρώπων. Σεις όμως τον παρεδώκατε στον σταυρικόν θάνατον και τον αρνηθήκατε εμπρός στον Πιλάτον, όταν εκείνος έκρινε ότι έπρεπε να τον απολύση.

14 μες δ τν γιον κα δκαιον ρνσασθε, κα τσασθε νδρα φονα χαρισθναι μν,

14 Σεις όμως αντιθέτως προς τον Πιλάτον αρνηθήκατε τον απολύτως άγιον και δίκαιον, τον Ιησούν, και εζητήσατε να σας χαρισθή ένας φονιάς.

15 τν δ ρχηγν τς ζως πεκτενατε, ν Θες γειρεν κ νεκρν, ο μες μρτυρς σμεν.

15 Αυτόν δε, ο οποίος είναι αρχηγός και χορηγός της ζωής, τον εφονεύσατε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε εκ νεκρών και του γεγονότος αυτού ημείς οι Απόστολοί του είμεθα οι αυτόπται μάρτυρες.

16 κα π τ πστει το νματος ατο τοτον, ν θεωρετε κα οδατε, στερωσε τ νομα ατο, κα πστις δι’ ατο δωκεν ατ τν λοκληραν τατην πναντι πντων μν.

16 Και αυτή η πίστις μας στο όνομα αυτού εστερέωσε εις τα πόδια του τούτον τον άνθρωπον, τον οποίον βλέπετε υγιή και εγνωρίζατε καλά ότι ήτο προηγουμένως χωλός. Η πίστις, η οποία προέρχεται από αυτόν και αναφέρεται εις αυτόν, έδωσε στον τέως χωλόν πλήρη και τελείαν την θεραπείαν εμπρός εις τα μάτια όλων.

17 κα νν, δελφο, οδα τι κατ γνοιαν πρξατε, σπερ κα ο ρχοντες μν·

17 Τωρα δε, αδελφοί, προσέξατε αυτά, που θα σας πω. Γνωρίζω ότι εξ αγνοίας επράξατε σεις, όπως και οι άρχοντες σας, το μεγάλο αυτό έγκλημα της σταυρώσεως του αθώου.

18  δ Θες προκατγγειλε δι στματος πντων τν προφητν ατο παθεν τν Χριστν πλρωσεν οτω.

18 Ο Θεός όμως με την σταυρικήν θυσίαν του Υιού του επραγματοποίησε όσα είχε προαναγγείλει με το στόμα όλων των προφητών του δια το σωτήριον πάθος του Χριστού.