Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ σιωπηλὸς διάκονος τοῦ μυστηρίου – Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 24 Δεκεμβρίου 2023


Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 24 Δεκεμβρίου 2023, Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Ματθ. α΄ 1-25)

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ υἱοῦ Ἀβραάμ. Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀράμ, Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ, Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί, Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ροβοάμ, Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀσά, Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὀζίαν, Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἄχαζ, Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐζεκίαν, Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν, Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀζώρ, Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀχείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ, Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδει­γματίσαι, ἐβουλή­θη λά­θρα ἀπολῦσαι αὐτήν. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μα­­ριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐ­­τῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου· τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ [:Ἑβρ. 11,8-10 καί 32-40] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ [:Ἑβρ. 11,8-10 καὶ 32-40]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν τόπον ὃν ἔμελλε λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθε μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. Πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός (:ἐξαιτίας τῆς πίστεώς του ὁ Ἀβραὰμ ὑπάκουσε στὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος τὸν καλοῦσε νὰ φύγει ἀπὸ τὴν πατρίδα του καὶ νὰ πάει στὸν τόπο ποὺ θὰ κληρονομοῦσε. Καὶ ἔφυγε χωρὶς νὰ ξέρει ποῦ πηγαίνει. Χάρη στὴν πίστη του ὁ Ἀβραὰμ ἔμεινε ὡς ξένος στὴ γῆ ποὺ τοῦ ὑποσχέθηκε ὁ Θεὸς καὶ τὴ θεωροῦσε ξένη χώρα καὶ ὄχι δική του. Καὶ διέμεινε μέσα σὲ σκηνὲς μαζὶ μὲ τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν Ἰακώβ, ποὺ ἦταν συγκληρονόμοι τῆς ἴδιας ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ. Ζοῦσε ὁ Ἀβραὰμ ἀκόμη καὶ στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας ὡς ξένος καὶ μετανάστης, διότι περίμενε νὰ κατοικήσει στὴν ἐπουράνια πόλη, ἡ ὁποία ἔχει τὰ ἀληθινὰ καὶ ἀδιάσειστα θεμέλια, καὶ τεχνίτη καὶ κτίστη της τὸν ἴδιο τὸν Θεό)» [Ἑβρ. 11,8-10].

Μητροπολίτης Μόρφου: ”η ιδιόχειρη Επιστολή του Αγίου Παϊσίου για το χάραγμα είναι αυθεντική!” Το σημείο που έδωσαν τα ” Σημεία των καιρών” σήμερα!!!! ΒΙΝΤΕΟ


Μητροπολίτης Μόρφου: ”η ιδιόχειρη Επιστολή του Αγίου Παϊσίου για το χάραγμα είναι αυθεντική!” Τη δήλωση αυτή έκανε κατά την 27η ομιλία του στη σειρά των συναντήσεων με το λαό που τιτλοφορείται ”ανάβοντας τον αναπτήρα των Αγίων” στις 22/11/23 στο Ακάκι…

Kαι ένα ακόμη σημείο των Σημείων των καιρών.. επί του πνευματικού πιεστηρίου που για εμένα είναι θαύμα και σημείο μαζί.

Χθες τη νύχτα βαθιά μεσάνυχτα είδα την ομιλία του Δεσπότη Μόρφου. Αλλά από εκείνη την ώρα και ως τώρα δεν ήξερα που να επικεντρωθώ ποιο ήταν το κυρίαρχο σε μια ομιλία διάρκειας 2.30 ωρών. Ενώ ήμουν έξω σήμερα το μεσημέρι και του καιρού συμβάλλοντος μονολόγησα τουλάχιστον 2 φορές νοερά τις 2 πρώτες γραμμές της επίμαχης επιστολής που φυσικά και δεν τις θυμόμουν επ΄ουδενί λόγω και δεν τις ήξερα δεν τις είχα συγκρατήσει ‘‘ Μετά τη μπόρα την δαιμονική θα έλθει η λιακάδα η θεική.” Μια ρίμα 2 στίχοι.Αυτό ήταν. Μάλιστα μου φάνηκε ωραίο και είπα ας το συγκρατήσω. Σαν νόημα μου άρεσε..και ειδικά η ”λιακάδα” μου φάνηκε ότι είχε τόνο πνευματικό.

Χριστούγεννα χωρίς Χριστό! Πως μπορείς να μην εορτάσεις τα Χριστούγεννα με 9 απλά βήματα!


– Μην νηστεύεις, δεν χρειάζεται!

– Μην εκκλησιάζεσαι!

– Μην προετοιμάζεσαι πνευματικά!

– Μην κάνεις φιλανθρωπίες!

– Στόλισε τα πάντα κοσμικά! Λαμπάκια κλπ.

– Κάνε περιττά έξοδα γιατί οι ημέρες το απαιτούν!

– Μην ακολουθείς τίποτα από όσα η εκκλησία μας προτρέπει!

– Την παραμονή των Χριστουγέννων, όταν η κτιση ολόκληρη ετοιμάζεται να εορτάσει τα γενέθλια του Λυτρωτού της, οργάνωσε ένα όμορφο ρεβεγιόν με φαγητά και ποτά, όπως οι άθεοι καθιέρωσαν να κάνουν!

Ανακοίνωση Ιερών Μονών και Ιερών Ησυχαστηρίων για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό του πολίτη


Ἐπίλογος

Τά σύγχρονα ἐπιτεύγματα στόν χῶρο τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας φανερώνουν τό μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου, συνάμα ὅμως καταδεικνύουν καί τήν τραγικότητά του, ὅταν, αὐτονομημένος ὁ ἴδιος ἀπό τόν Θεό, τά καταχρᾶται καί δέν τά χρησιμοποιεῖ γιά τό καλό του ἀλλά γιά τήν αὐτοκαταστροφή του.

Γνωρίζουμε ὅτι στίς μέρες μας τό διεθνές πολιτικό σκηνικό τό διαμορφώνουν οἱ παγκόσμιες ἀγορές, ἐρήμην τῶν λαῶν. Καί γνωρίζουμε, ἐπίσης, ὅτι αὐτές οἱ ἀγορές δέν στηρίζονται σέ ἠθικές ἀξίες ἤ ἀρχές, παρά μόνο σέ οἰκονομικά συμφέροντα ἤ ἄλλες ἐπιδιώξεις. Γι’ αὐτό καί δέν εἶναι λίγοι οἱ πολίτες πού εὔλογα ἀνησυχοῦν ὅτι ἡ τεράστια δύναμη τῆς ψηφιακῆς πληροφορίας θά χρησιμοποιηθεῖ μελλοντικά γιά τήν περιστολή τῶν προσωπικῶν τους ἐλευθεριῶν, γιά τόν ἀσφυκτικό ἔλεγχο τῆς ἰδιωτικῆς τους ζωῆς καί γιά τή σταδιακή ἑδραίωση ἑνός παγκόσμιου ὁλοκληρωτικοῦ συστήματος. Ἕνα τέτοιο τυραννικό σύστημα θά χρησιμοποιήσει κάποτε ὡς ὑποδομή καί ὁ ἀναμενόμενος —σύμφωνα μέ τήν προφητεία τῆς Ἀποκάλυψης— ἀντίχριστος, προκειμένου νά ἐπιβάλει τήν παγκόσμια κυριαρχία του.

Τό ἐθνικό σύμβολο ταυτίζεται μέ τήν κυριαρχία, ὄχι μέ τήν βία!


Ἡ ἄπατρις πολιτική ἐλίτ καί ἡ τέχνη τοῦ ρόζ – «Πειράζουν» τήν σημαία, «πειράζουν» τήν οἰκογένεια, «πειράζουν» τήν ἱστορία καί τήν γλῶσσα, ὁ ἐθνικός ὕμνος πῶς τούς διέφυγε; – Τελεία ἀποσύνθεσις πρό τῆς ἐξαφανίσεως

«ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ἀπελευθερώσουμε τόν ἑαυτό μας ἀπό τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ θάλασσα θά γαληνέψει. Πρέπει νά μάθουμε νά πλέουμε καί μέ δυνατούς ἀνέμους!». Πρόκειται γιά σκέψεις ἑνός μεγάλου Ἕλληνα, παγκόσμιου καί τοπικοῦ ταυτόχρονα. Κοσμοπολίτη καί πατριώτη. Τοῦ Ἀριστοτέλη Ὠνάση. Δημοσιεύονται στήν ἐξαιρετική ἔκδοση «Ἡ Ἱστορία τῶν Ἐπιχειρήσεων Ὠνάση, 1924-1975». Ὁ ἐμβληματικός αὐτός Ἕλλην πού τά ἔβαλε μέ κράτη ὑπερδυνάμεις καί μέ διεθνῆ ἐπιχειρηματικά θηρία κυμάτισε τήν ἑλληνική σημαία στά πλοῖα του ἀλλά καί στά ἀεροσκάφη τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας στά πέρατα τῆς γῆς. Καί μάλιστα σέ φουρτουνιασμένους καιρούς.

Ι.Μ.Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας: Λατρευτικό πρόγραμμα Αγίου 12ημέρου 2023-2024

 


ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝΓράφει ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, κ.Ειρηναίος.

Αν ο Χριστιανισμός επικράτησε μέσα στο θρησκευτικό πλουραλισμό και την ιδεολογική αποσάθρωση των πρώτων αιώνων της μετά του Χριστού εποχής, οφείλεται στο γεγονός ότι η ηθική του διδασκαλία στηρίχθηκε στο πρότυπο και στο παράδειγμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού που είναι η ενσάρκωση της αρετής, της αγάπης και της θυσίας. Τα χρόνια εκείνα υπήρχε ένας παράταιρος κόσμος, μέσα σε ένα φυλετικό μωσαϊκό της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που έφτανε στο λυκόφως της και παράδερνε μέσα σε κακομεταχειρισμένες κοσμοθεωρίες και μύθους που γεμίζουν το κεφάλι αλλά αδειάζουν την ψυχή. Ένας μεγάλος Ρώσος συγγραφέας ο Μαξίμ Γκόργκι παρασταίνει τους κενολόγους αυτούς ως εξής: «Εκεί βρίσκεις και περκάλι[1] για σάβανα και πίσσα και καντιοζάχαρη και βόρακα[2] για τις κατσαρίδες, μα δεν βρίσκεις τίποτα το φρέσκο, το καυτό, το γερό. Πας κοντά τους με πονεμένη την ψυχή, μην αντέχοντας πια την μοναξιά, διψασμένος ν’ ακούσεις κάτι ζωντανό και σου προσφέρουν ξαναμασημένες χλιαρές μπουκιές, σκέψεις από βιβλία που τις μηρυκάζουν και έχουν ξινίσει από την πολυκαιρία. Και αυτές οι ξεραμένες και σκληρές σκέψεις έχουν πάντα τόσην ανακολουθία που, για να σου τις εξηγήσουν, μεταχειρίζονται μια τεράστια ποσότητα από άδεια λόγια».

Αυτήν ακριβώς την ώρα και την εποχή έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Ο Μεσσίας και Λυτρωτής του κόσμου γεννήθηκε, για να κηρύξει, να θυσιαστεί, να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Από τότε μια μικρή αρχικά παρέα ανθρώπων μετέφερε σε όλον τον κόσμο το απλό αλλά βαθύ μήνυμα του Θεανθρώπου· αγάπη, ειρήνη, ταπείνωση, θυσία. Ίσως το μήνυμα μέχρι και σήμερα να ακούγεται παράλογο, επαναστατικό και για πολλούς ουτοπικό. Όμως, ήταν και είναι το μόνο «φρέσκο» και «γερό» μήνυμα το οποίο οι απλοί ψαράδες της Γαλιλαίας μετέφεραν σε όλο τον κόσμο, τόσο οι ίδιοι όσο και οι μαθητές τους. Από τόπο σε τόπο κήρυτταν την αγάπη και τη θυσία ως το μόνο λίκνο πολιτισμού στον κόσμο και ως δυνατότητα σωτηρίας στους ανθρώπους. 

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

Προσκυνούμεν Σου τη γένναν Χριστέ: Οι Μεγάλες ώρες Των Χριστουγέννων

Στον Ιερό μας Ναό την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00, θα τελεστεί η Ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών των Χριστουγέννων, που μας εισάγει επίσημα στη μεγάλη Εορτή. Τί είναι όμως η Ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών των Χριστουγέννων;
Από την ιστοσελίδα ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ διαβάζουμε από ΕΔΩ, το κείμενο του Θεολόγου Κωνσταντίνου Κουτούμπα:

Μουσικολειτουργική προσέγγιση στην ακολουθία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων


Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών τελείται το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου μετά τον Όρθρο. Στη σύγχρονη πράξη όλες Ακολουθίες της Παραμονής των Χριστουγέννων (Όρθρος – Ώρες – Εσπερινός) αποτελούν ένα σώμα στο τέλος του οποίου τελείται και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Για αυτό και οι Εκκλησίες την Παραμονή ξεκινούν αρκετά πρωί προκειμένου να καλυφθεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται.
Εξαίρεση αποτελεί η Ακολουθία όταν τα Χριστούγεννα πέσουν Κυριακή η Δευτέρα, οπότε και μετατίθεται η Ακολουθία των Ωρών την Παρασκευή, χωρίς όμως Θεία Λειτουργία, καθώς γίνεται συσχετισμός με την Μεγάλη Παρασκευή κατά την οποία δεν τελείται Θεία Λειτουργία. Εύλογα θα πει κανείς πώς γίνεται να τελεστεί Θεία Λειτουργία την Παραμονή των Χριστουγέννωνενώ είναι ημέρα νηστείας. Απαντώντας θα λέγαμε ότι είναι μεν ημέρα πλήρης νηστείας η Παραμονή των Χριστουγέννων, ωστόσο η Θεία Λειτουργία συνδέεται εμφανώς με τον Εσπερινό των Χριστουγέννων (στην αρχαία εκκλησιαστική πράξη τελούνταν αργά το απόγευμα της 24ηςΔεκεμβρίου). Για τον ίδιο λόγο η Ακολουθία των Ωρών που φέρει τα ίσα της μεγάλης Παρασκευής μεταφέρεται την προ των Χριστουγέννων Παρασκευή, καθώς Σάββατο και Κυριακή καταλύονται (τουλάχιστον από οίνο και έλαιο).

Μνήμη της Aγίας Mεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας (22 Δεκεμβρίου)

 Μνήμη της Aγίας Mεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας

Αναστασία φάρμακον πιστοίς μέγα,
Πάν φάρμακον λύουσα και κεκαυμένη.
Kαύθη Aναστασίη πυρί δευτέρα εικάδι λαύρω.

Μαρτύριο Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας. Τοιχογραφία 1547 μ.Χ. Ιερά Μονή Διονυσίου, Άγιον Όρος
H Aγία αύτη και ανδρειοτάτη Mάρτυς Aναστασία, ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού εν έτει σϟ΄ [290], καταγομένη εκ της πόλεως Pώμης, θυγάτηρ πατρός μεν Έλληνός τινος, Πρεπεξάστου ονομαζομένου. Mητρός δε, Φαύστης, από την οποίαν επροσφέρθη εις ένα άνδρα θεοσεβή, Xρυσόγονον καλούμενον, και έμαθε παρ’ αυτού τα ιερά γράμματα. Tην δε εις Xριστόν πίστιν εδιδάχθη και από αυτόν και από την μητέρα της. Συζευχθείσα δε διά γάμου με ένα άνδρα Πούπλιον ονόματι, απεστρέφετο την μετ’ εκείνου κοινωνίαν διά την απιστίαν του, προφασιζομένη πάντοτε, ότι είναι ασθενής, και μη καταδεχομένη την τούτου συνάφειαν. Ύστερον δε ενδυθείσα φορέματα πενιχρά, και μίαν μόνην δουλεύτραν έχουσα ακολουθούσαν αυτή, πάντοτε συνανεστρέφετο με γυναίκας πτωχάς.

Επαναλαμβάνοντας συνεχώς τις ίδιες αμαρτίες


Πού είναι τα δύσκολα; Ότι μάθαμε ανάποδα. Και φανταζόμαστε τον θάνατο ζωή. Και την αμαρτία κέρδος. Και μέχρι να μάθουμε το σωστό είναι δύσκολα.

Και μέχρι να το περπατήσουμε, ακόμη πιο δύσκολα. Και μέχρι να το σταθεροποιήσουμε ακόμη περισσότερο.

Γι’ αυτό εξομολογούμαστε πολλές φορές. Γιατί πολλές φορές κάνουμε τα ίδια λάθη. Είναι εκείνο που λέει ο άγιος εκεί στο Γεροντικό: Πάτερ κάνω τα ίδια πράγματα, τα είπα μια φορά, τα ξαναέκανα. Τα ξαναείπα, τα ξαναέκανα.

Πόσες φορές θα γίνει αυτό; Του απαντά ο άγιος: μέχρι που να σε βρει ο Θεός όρθιο. Εμείς πολλές φορές από εγωισμό, ο εγωισμός χώνεται παντού, λέμε: πάλι τα ίδια θα πάω να πω; Αμάν. Θα μ’ έχει βαρεθεί κι ο παπάς.

Πῶς ἔγινε ἡ ἀρχή τοῦ θεοδρόμου ἀστέρος που ὁδήγησε τους τρεῖς Μάγους εἰς τον Χριστόν


Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου

[...]Διήγηση από τα Πνευματικὰ Γυμνάσματα» τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, διὰ τὸ πῶς ἔγινε ἡ ἀρχὴ τοῦ θεοδρόμου ἀστέρος ποὺ ὁδήγησε τοὺς τρεῖς Μάγους εἰς τὸν Χριστόν.
Εἶναι μία ἱστορία ποὺ μαρτυρεῖται ὡς ἀληθινὴ καὶ ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀλλὰ καὶ ἄλλων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Σύμφωνα μὲ αὐτήν, ὑπῆρχε εἰς τὴν Περσίαν ἕνας περίφημος ναὸς τῆς Θεᾶς Ἥρας, ὁ ὁποῖος εἶχε πολλὰ εἴδωλα, χρυσὰ καὶ ἀργυρὰ καὶ εὑρίσκετο πλησίον τῶν βασιλικῶν ἀνακτόρων. Μία ἡμέρα λοιπόν έπῆγε εἰς τὸν ναὸν ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίας μὲ τὸν ἱερέαν τῶν εἰδώλων καὶ ἔμειναν ἄναυδοι μπροστὰ εἰς ἕνα ἐκπληκτικὸ θέαμα. Ὅλα τὰ εἴδωλα εἶχαν ἀρχίσει νὰ χορεύουν καὶ νὰ παίζουν μουσικὴ εὑρισκόμενα μέσα σὲ ἐκστατικὴ χαρά.

Μάλιστα, γυρίζοντας πρὸς τὸ μέρος τοῦ βασιλέως, τοῦ εἶπαν ὅλα μαζὶ τὰ ἑξῆς: «Σήμερα ἀπὸ τὴν Δέσποινα Πηγή, ποὺ τὸ ὄνομά της εἶναι Μαρία, θὰ ἀναβλύσῃ τὸ ἀθάνατο ὕδωρ. Θὰ γεννήσῃ παιδίον, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, καὶ ἀπὸ τὴν σάρκα του θὰ τρέφονται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Αὐτὴ ἡ οὐράνιος Παρθένος ποὺ θὰ ἀναδειχθῇ εἰς Βασίλισσαν τοῦ κόσμου ἔχει τέκτονα ἀρραβωνιαστικό, ἀλλὰ δὲ γεννᾷ ἀπὸ μίξη ἀνδρός. Καὶ ἐμεῖς τὰ εἴδωλα πλέον εἴμαστε ἄτιμοι καὶ ἄδοξοι θεοί, χωρὶς δύναμιν καὶ χάριν. Τὸ θεῖον βρέφος γεννᾶται εἰς τὴν Βηθλεέμ, ἀπὸ ὅπου πηγάζει ἡ σωτηρία δι’ ὅλα τὰ ἔθνη. Ἀνέστη Βασιλεία ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα, ἡ ὁποία θὰ καταργήσῃ τὰ μνημόσυνα καὶ θὰ ἀφανίσῃ ὅλες τὶς ἐνθυμήσεις τῶν Ἰουδαίων».

Τί λείπει σήμερα ἀπὸ τὰ παιδιά;


Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Ἀφορμὴ γι’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα, καλοί μου φίλοι, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν, ἦταν δύο δημοσιεύματα ποὺ ἔπεσαν στὴν ἀντίληψή μας. Τὸ ἕνα ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν πρόθεση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ καθιερώσει τὴν ἐπίσκεψη τῶν μαθητῶν στὸν ψυχολόγο τοῦ σχολείου καὶ μάλιστα χωρὶς τὴν ἄδεια τῶν γονέων τους (!!!) καὶ τὸ ἄλλο μὲ τὴν πανευρωπαϊκὴ ἔρευνα τῆς γνωστῆς Vodafone γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐλλειμμάτων στὶς ψηφιακὲς δεξιότητες τῶν παιδιῶν (!!!).

* * *
Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὸ πρῶτο δημοσίευμα, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας βρίσκεται στὴ διαδικασία μελέτης ἀπὸ νομικῆς πλευρᾶς (δηλαδὴ στὸ ἂν στέκει νομικά), προκειμένου νὰ ἔλθει ρύθμιση στὴ Βουλή, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία θὰ προβλέπονται τὰ ἑξῆς: α) Γιὰ τὴν πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ μαθητῆ στὸν ψυχολόγο τοῦ σχολείου νὰ μὴ ἀπαιτεῖται ἄδεια τοῦ γονέα, β) Μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ μαθητῆ, ἐφ’ ὅσον τὸ κρίνει ὁ ψυχολόγος, νὰ καλοῦνται οἱ γονεῖς στὸ σχολεῖο γιὰ ἐνημέρωση καὶ γ) ὁ ψυχολόγος σὲ συνεργασία μὲ τοὺς γονεῖς καὶ μετὰ ἀπὸ συναίνεσή τους νὰ μπορεῖ νὰ προγραμματίζει τὶς ἐπισκέψεις του μὲ τὸν μαθητή.

Παπα-Ηλίας Υφαντής: Ο δρόμος των αγγέλων….


Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή των παιδιών. Των παιδιών, που αυτές τις μέρες περιμένουν τα δώρα τους. Και, όχι βέβαια το θάνατο και την καταστροφή, που σπέρνουν για χιλιάδες παιδιά οι σύγχρονοι Ηρώδες.

Και πρώτα-πρώτα είναι η γιορτή του θεϊκού παιδιού. Που, ωστόσο, δεν ήρθε, για να πάρει, αλλά, για να προσφέρει δώρα. Και επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει, δεδομένου ότι ήταν νήπιο, μίλησαν – για να κάμουν τις προγραμματικές του δηλώσεις – για λογαριασμό του τα ουράνια παιδιά, οι άγγελοι.

Και δεν μίλησαν στους γραμματείς και τους φαρισαίους: Τη νομική και θρησκευτική αριστοκρατία. Που είχαν αναγάγει την υποκρισία, το ψέμα και την αδικία, σε επιστήμη. Όπως άλλωστε συμβαίνει και στις μέρες μας. Οπότε το έγκλημα έχει γίνει νόμος και καθεστώς, ενώ η δικαιοσύνη και η αλήθεια βρίσκονται υπό αμείλικτο διωγμό…

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Κύμα απομάκρυνσης χριστιανικών συμβόλων σε Ευρώπη και ΗΠΑ λόγω… «διαφορετικότητας»


Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Γερμανία η απόφαση νηπιαγωγείου του Αμβούργου να μην στήσει φέτος χριστουγεννιάτικο δένδρο ώστε… «κανένα παιδί να μην νιώσει περιττό», με πολίτες από όλη τη χώρα να στέλνουν διαμαρτυρίες και το θέμα να φιλοξενείται εκτενώς στον Τύπο. 

 «Παράλογη» και «απαράδεκτη» έκριναν αυτή την απόφαση δημόσια πρόσωπα και πολιτικοί. 

 Αλλά δεν περιορίστηκαν εκεί… Άγνωστοι έστησαν χριστουγεννιάτικο δένδρο κοντά στο νηπιαγωγείο ώστε να καλύψουν το κενό, ενώ εμπορικά καταστήματα της πόλης έστειλαν στους μαθητές χριστουγεννιάτικα δώρα. 

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν»


Ἀθηνᾶς Παπαϊωάννου φιλολόγου, λογοτέχνιδος

«Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον, οὐρανὸν τὸ σπήλαιον, θρόνον χερουβικὸν τὴν Παρθένον, τὴν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ Ἀχώρητος, Χριστὸς ὁ Θεός, ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν».

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του καὶ τὴν ἐπὶ γῆς παρουσία Του, ἦρθε νὰ ἀνασύρει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν δαιδαλώδη ζόφο τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς ἁμαρτίας, ὅπου, ἐπὶ αἰῶνες, χαροπάλευε καὶ νὰ τὸν φέρει κοντά Του, χαρίζοντάς του, τὸ δῶρο τῆς βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Μὲ τὴ Γέννησή Του «ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως…!». Ἀλλὰ οἱ, ἀνὰ τὸν κόσμο, σοφοί, διανοούμενοι καὶ ποικίλοι διαχειριστὲς τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, εὑρισκόμενοι σὲ πνευματικὴ σύγχυση, παραπαίουν σὲ ἀτραποὺς καινοφανῶν ἰδεοληψιῶν, ὄντες ὑποτακτικοὶ σὲ κενόδοξες καὶ φιλόδοξες σκοπιμότητες, ἔκλεισαν τοὺς φωταγωγοὺς τῆς ψυχῆς τους, μὴ ἀποδεχόμενοι τὴν «Ἀλήθεια», ἐπειδὴ «οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν…» (Α’ Κορ. α, 21).

Η ΔΙΣ για το γάμο των ομόφυλων – Δείτε το επίσημο έγγραφο

 

Τι καρπούς λοιπόν θα δρέψουμε όταν ταΐζουμε τα παιδιά μας με χαλασμένη τροφή;


Λυκούργος Νάνης, ιατρός

Στους δύστηνους καιρούς μας κυριαρχεί ένας ανεξέλεγκτος δικαιωματισμός των παιδιών, των εφήβων και των νέων.

Πολιτικοί, εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και γονείς, τους «χαϊδεύουν τα αυτιά» κατά το δη λεγόμενο, και τους θωπεύουν τις αδυναμίες τους, αναγνωρίζοντάς τους μόνο δικαιώματα ενώ , ταυτόχρονα, απαξιώνουν την έννοια της τιμωρίας της παραβατικής συμπεριφοράς την οποία θεωρούν απαρχαιωμένη, παρωχημένη και ντεμοντέ και μεσαιωνικό απολίθωμα.

Προεόρτια Χριστουγέννων


Σέ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσωμε τήν μεγάλην ἑορτή τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Τό γεγονός τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου θά ξαναφέρῃ ἡ Ἐκκλησία μπροστά στά μάτια τῆς ψυχῆς μας καί θά μᾶς καλέσῃ νά προσκυνήσωμε μαζί μέ τούς ποιμένας καί μέ τούς μάγους τόν γεννηθέντα βασιλέα καί νά ὑμνολογήσωμε μαζί μέ τίς στρατιές τῶν οὐρανίων ἀγγέλων τήν ἐνανθρώπησι τοῦ Θεοῦ τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης. Τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», ὁ ἀγγελικός ὕμνος τῆς γεννήσεως (Λουκ. 2, 3), θά ἀντηχήσῃ καί πάλι στούς ναούς μας. Στό νεογέννητο βρέφος τῆς Βηθλεέμ θά ἰδοῦμε τόν τεχθέντα Σωτῆρά μας, τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεό. Σ᾿ αὐτό τό βρέφος θά ἀντικρύσωμε τήν «λύτρωσιν» πού «ἀπέστειλεν ὁ Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ» (Ψαλμ. 110, 9), γιατί μέσα στό βρεφικό του σῶμα δέν κρύβεται μόνον ὁ Θεός, ἀλλά καί τό πλήρωμα τῆς σωτηρίας μας, ἡ ἀνακαίνισις καί ἡ θέωσις τῆς φθαρτῆς μας φύσεως, ἡ καινή κτίσις· ὁ ἄνθρωπος πού γίνεται Θεός, αὐτό τό μυστήριο τῆς σωτηρίας καί τῆς λυτρώσεως ὅλων ἡμῶν.

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023

Αποσπάσματα από επιστολές του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, επισκόπου Αντιοχείας

 Ιερομάρτυς Ιγνάτιος Αντιοχείας. Τοιχογραφία του 13ου μ.Χ. στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος της Ιεράς Μονής Σοποτσάνι, Σερβία


Πρέπει να μη λεγόμαστε μόνον αλλά και να είμαστε χριστιανοί (Μαγν. IV, 1).

Από αυτά τίποτε δεν σας διαφεύγει, εάν έχετε απόλυτη στον Ιησού Χριστό πίστη και αγάπη, που είναι η αρχή και το τέλος της ζωής· αρχή η πίστη και τέλος η αγάπη. Τα δύο δε μαζί, όταν ενώνονται, είναι ο Θεός· ενώ όλα τα άλλα έχουν σαν συνέπεια την καλοκαγαθία. 2. Κανένας δεν αμαρτάνει όταν έχει πίστη, ούτε όταν έχει αγάπη μισεί. «Το δέντρο γίνεται φανερό από τον καρπό του» έτσι αυτοί που βεβαιώνουν ότι ανήκουν στον Χριστό, θα φανούν από τα έργα τους. Γιατί τώρα δεν είναι ζήτημα διαβεβαιώσεως το έργο, αλλά εάν κανείς θα βρεθεί με δυνατή πίστη μέχρι το τέλος (Εφεσ. XIV).

Αντιχριστιανική, αντιεπιστημονική και επικίνδυνη η «θεωρία του φύλου»


Η ομοφυλοφιλία έχει πάρει τη θέση κυρίαρχης ιδεολογίας – ανθρωπολογίας, ως μια «νέα» θεώρηση της ανθρώπινης οντολογίας, με την εισαγωγή της «θεωρίας του φύλου». Η ανθρωπότητα, από το απώτερο παρελθόν ως τις τελευταίες δεκαετίες, γνώριζε ότι στην ανθρώπινη φύση υπάρχουν μόνον δύο φύλα, του άνδρα και της γυναίκας, όπως συμβαίνει και στο υπόλοιπο ζωϊκό και φυτικό βασίλειο.

Με την ένωση άρρενος και θήλεος ολοκληρώνεται η αναπαραγωγική λειτουργία της ανθρώπινης φύσης, διότι χάρις σε αυτή έρχονται στη ζωή νέες υπάρξεις. Όπως είναι γνωστό από την βιβλική διήγηση της Γενέσεως: ο «Αδάμ έγνω Εύαν την γυναίκα αυτού» (Γεν.4,1), οι συζυγικές σχέσεις ανδρός και γυναικός υιοθετούνται από τον Θεό ως οι μόνες κατά την οντολογία και φυσιολογία ανθρώπινες σχέσεις, μέσα στους όρους της οικονομίας του Θεού και ως αντίδοτο, τρόπον τινά, του βιολογικού θανάτου, που ήταν αποτέλεσμα του πνευματικού θανάτου εξ’ αιτίας της αμαρτίας. Είναι προφανές, ότι συζυγικές σχέσεις ανδρός με άλλον άνδρα, ή γυναικός με άλλην γυναίκα αποτελούν μία παρά φύσιν κατάσταση, ένα είδος ανατροπής του αληθούς ερωτισμού, ξένη και άγνωστη στο αρχικό σχέδιο της δημιουργίας του ανθρώπου. Τούτο μαρτυρεί πέραν των άλλων η ίδια η οντολογία της κατασκευής του ανθρώπου. Η κατασκευή δηλαδή υπό του Θεού των γεννητικών οργάνων ανδρός και γυναικός αποτελούν ένα οδοδείκτη, που μας δείχνει ποιά είναι η κατά φύσιν σχέσις και ποιά η παρά φύσιν.

Ἀχρήματη κοινωνία: ἡ πιό ἔξυπνη δικτατορία

Τίτλος Ἐκπομπῆς: Ἀχρήματη κοινωνία: ἡ πιό ἔξυπνη δικτατορία

Καλεσμένoς: Νικόδημος Καλλιντέρης, Νομικός, Ὑποψήφιος Διδάκτωρ συνταγματικοῦ δικαίου ΕΚΠΑ.


«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν Μὲ τὸν Χαράλαμπο Ἂνδραλη, Νομικό-Δικηγόρο.

πηγή: https://aktines.blogspot.com/

Όσα ακούσει κανείς τα Χριστούγεννα στην εκκλησιά του φτάνει να ζήσει μια ολόκληρη χρονιά..!


π. Συμεών Κραγιόπουλος

…πρέπει να προσέχουμε αυτά τα οποία περιέχονται στα βιβλία της Εκκλησίας και τα οποία είτε αναγινώσκονται είτε ψάλλονται στους ναούς και ιδιαίτερα τώρα τις μεγάλες γιορτές.

Τίποτε άλλο δεν θέλει ένας χριστιανός, τίποτε άλλο, παρά να πάει στην εκκλησία τα Χριστούγεννα, και απ’ όσα θα γίνουν εκείνη την ημέρα στο ναό -σ’ όποιο ναό κι αν πάει- απ’ όσα θα ακούσει, πολύ λίγα να πιάσει, πολύ λίγα να κρατήσει, πολύ λίγα να φθάσουν στην ψυχή του. Αυτά του φθάνουν να ζήσει μια ολόκληρη χρονιά, του φθάνουν για όλη του τη ζωή, του φθάνουν, αν θέλετε, για την αιωνιότητα. Μόνο το απολυτίκιο, ας πούμε, των Χριστουγέννων να προσέξει κανείς λέξη προς λέξη και με τον φωτισμό του Θεού να εμβαθύνει στο νόημά του, του φθάνει. Μόνο το κοντάκιο να προσέξει ή μόνο το εξαποστειλάριο «Επεσκέψατο ημάς…» ή ένα τροπάριο από τους αίνους ή από τις καταβασίες ή από τα καθίσματα «Δεύτε ίδωμεν πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός…» του φθάνει.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς - Σ’ αυτή την κρύα σπηλιά πρώτα άρχισε να χτυπά η πλέον ζεστή καρδιά, που χτύπησε στη γη…


Προς ένα μελλοντικό προσκυνητή: Για το σπήλαιο της Βηθλεέμ

Ετοιμάζεσαι για ταξίδι στους Αγίους Τόπους του Κυρίου. Άκουσες, λες, την ομιλία του δεσπότη Νεκταρίου περί του προηγούμενου προσκυνηματικού ταξιδιού, οπότε αυτό σε ενθάρρυνε ακόμα περισσότερο να πραγματοποιήσεις τον αγαθό σκοπό σου. Όμως ήθελες ενόψει Χριστουγέννων ακόμα κάτι να μάθεις περί του σπηλαίου της Βηθλεέμ, τούτου του γήινου παλατιού του ουράνιου Βασιλιά.

Η πλέον δοξασμένη απ᾿ όλες τις σπηλιές στον κόσμο βρίσκεται στο τέλος της πόλης της Βηθλεέμ. Καλός δρόμος, λευκός σαν ύφασμα, οδηγεί τους προσκυνητές από τα Ιεροσόλυμα προς τη Βηθλεέμ. Όμως εμείς λίγη προσοχή δώσαμε στον δρόμο. Με τα μάτια κοιτούσαμε τον δρόμο, ενώ με τις σκέψεις σκεφτόμασταν περί εκείνης της ιερής σπηλιάς. Γύρω μας πέτρινοι σωροί, γύρω από τον δρόμο κάτι λίγες πρασινάδες, λίγα αμπέλια, μερικοί κήποι με ελαιόδεντρα, που και που κάποιος αγρός με σιτάρι, αλλά κυρίως πέτρες. Όμως δεν μας νοιάζει. Τα μάτια μας κοιτάζουν όλα αυτά επιφανειακά, ενώ η ψυχή μας προσδοκά να δει εκείνη την αγαπητή σπηλιά.

Μην ξεχνάτε τις ψυχές που «έφυγαν» αυτές τις Άγιες Μέρες: Ο Άγιος Παΐσιος για τους νεκρούς, τα μνημόσυνα & το Ψυχοσάββατο


Με αφορμή τις Άγιες Μέρες που έρχονται, μοιραζόμαστε μερικά από τα σοφά λόγια του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος μας καλεί να προσευχηθούμε και να προσφέρουμε ελεημοσύνη για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων.

Οι προσευχές και τα μνημόσυνα έχουν τη δυνατότητα και από την κόλαση να βγάλουν τη ψυχή.

Τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για τους νεκρούς, τα μνημόσυνα και το Ψυχοσάββατο

Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί (πλην των Αγίων) μπορούν να προσεύχονται;

-Έρχονται σε συναίσθηση και ζητούν βοήθεια, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται στον Άδη μόνο ένα πράγμα θα ήθελαν από τον Χριστό: να ζήσουν πέντε λεπτά για να μετανοήσουν.

Ἡ καθ' ἡμᾶς εἰκόνα τῆς Γεννήσεως

Ανάλυση των νοημάτων και των συμβολισμών που περιέχονται στην Ορθόδοξη εικόνα της Χριστού Γεννήσεως

η Γέννησις, 16ος αιώνας, Βενετία


τοὺ Γεωργίου Χατζή *

Η Εικόνα, λένε, είναι το ευαγγέλιο του αγραμμάτου. Παρατήρησε προσεκτικά μια καλή Ορθόδοξη εικόνα, και θα καταλάβεις όλη την θεολογία του ιστορουμένου προσώπου, ή της υπόθεσης, κι ας μην ξέρεις καθόλου γράμματα. Μα και να ξέρεις γράμματα, και πάλι τα μάτια σου θα ρουφήξουν το εικονιζόμενο θέμα πιο άμεσα, πιο εσωτερικά, παρά αν διάβαζαν τις λέξεις.

Σήμερα τείνουμε να ξεχάσουμε πως ο πολιτισμός μας, αιώνες επί αιώνων τώρα, είναι πολιτισμός “εικονιστικός”, ας μου επιτραπεί η γλωσσική αυθαιρεσία. Ο Έλληνας από τα αρχαία χρόνια θέλει να δει για να καταλάβει, να οικειοποιηθεί το βίωμα. Στην γλώσσα μας “βλέπω” και “καταλαβαίνω” είναι ένα. Η λαϊκή έκφραση “άκου να δεις” τα λέει όλα.

Λοιπόν, η εικόνα της Γέννησης του Θεανθρώπου για όποιον την παρατηρεί σωστά είναι ωσάν να διάβασε τα σχετικά ευαγγελικά χωρία. Και μάλιστα είναι από τις παλαιότερες εικόνες που ιστορήθηκαν από την Εκκλησία, στους πρώτους κιόλας αιώνες της, σε όλα τα μέρη όπου υπήρχαν Χριστιανοί, σε Ανατολή και Δύση. Και ιστορήθηκε με τον ίδιο τρόπο που την έχουμε και σήμερα, με τα ίδια συνθετικά στοιχεία, ανεξάρτητα από τις όποιες στυλιστικές διαφορές της εκάστοτε τοπικής κουλτούρας. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του Σινά, του 7ου μ.Χ. αιώνα, με την μοναδική της απλή αλλά καρδιακή λαϊκή εγκαυστική κοπτική τέχνη, καμωμένη με χρωματιστό μελισσοκέρι. Επίσης γνωστή είναι και η ημίγλυφη παράσταση από τους Τρεβήρους (σημερινό Τριέρ της Γερμανίας) του 10ου μ.Χ. αιώνα, αλλά και άλλες, λιγότερο γνωστές. 

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

"Όταν το κράτος γίνεται φοροφαγάς, ο πολίτης αναγκάζεται να γίνει φοροφυγάς!"


Η σημαία μας επιτρέπεται να αλλάξει το χρώμα της μόνο όταν βαφεί κόκκινη από το αίμα των ηρώων, είναι δυνατόν να διακωμωδείται;

Τα τελευταία 15 χρόνια οι κυβερνήσεις στο θέμα του χουλιγκανισμού δεν τολμούν να αγγίξουν το κατεστημένο της βίας και όσους το ευνοούν. Ατιμωρησία, ηθική κατάπτωση και ασυδοσία, οι νέοι πάσχουν από κρίση κοινωνικής ταυτότητας με αποτέλεσμα της στρατολόγησή τους σε οπαδικούς στρατούς.
Κ. Τσακαλώτο, δείχνατε εσείς αγάπη όταν ψηφίζατε τα μνημόνια που έστειλαν στον τάφο συμπολίτες μας, τα παιδιά μας στα ξένα, όταν μειώνατε συντάξεις; Ας επικεντρωθούμε στους Έλληνες αντί να επιδοτούμε τον εποικισμό της χώρας από Ισλαμιστές. Σε κάποιες περιοχές της Αθήνας νοιώθεις ότι ακυρώθηκε η Επανάσταση του ΄21.
Ο προϋπολογισμός δείχνει τελικά ότι η κυβέρνηση δρα ως διαχειριστής, τοποτηρητής και φιλήκοος των ξένων. Λείπει το όραμα.

Ομιλία του Δημήτρη Νατσιού, προέδρου της ΝΙΚΗΣ, στην Ολομέλεια της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024» (17/12/2023).

πηγή: https://www.nikh.gr/

Να κοινωνάμε συχνά, να ποθήσουμε να ενωθούμε με τον Κύριο

 


Η Ορθοδοξία, η φιλόστοργη Μάνα μας, κρύβει σπουδαίους πνευματικούς θησαυρούς, τους οποίους αποκαλύπτει και προσφέρει πλουσιότατα στα παιδιά της, οδηγώντας τους στην ένωση με τον ίδιο τον Χριστό.

Οι πνευματικοί θησαυροί της Εκκλησίας μας, δεν υπάρχουν και ούτε θα υπάρξουν πουθενά αλλού μέχρι της συντέλειας των αιώνων. Καμία άλλη πίστη δεν μπορεί να σε οδηγήσει εκεί που σε οδηγεί η Ορθοδοξία, στην ίδια την Αγάπη.

Ο μεγαλύτερος θησαυρός της είναι η Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει ομορφότερο, σπουδαιότερο, αγιότερο γεγονός στην γη από την Θεία Λειτουργία.

Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους περὶ τῆς προθέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν νομοθέτησιν τοῦ γάμου τῶν «ὁμοφύλων ζευγῶν»


ΚΑΡΥΑΙ τη 5η/18η Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ἐξ ἀφορμῆς προσφάτων δηλώσεων περὶ τῆς προθέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερ­νήσεως διὰ τὴν νομοθέτησιν τοῦ γάμου τῶν «ὁμοφύλων ζευγῶν», ὡς ἐπίσης καὶ τῆς υἱο­θεσίας τέκνων ὑπ’ αὐτῶν, ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Κοινότης ἐκφρά­ζει τὸν ἔντονον προβλη­μα­τισμὸν καὶ ἀνησυχίαν πάντων τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέ­ρων.

Τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὡς χῶρος προσευχῆς καὶ ἀσκήσεως εὔχεται ταπεινῶς γιὰ ὅ­λους τοὺς ἀνθρώπους, ὡς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ. Παρὰ ταῦτα ἐκφράζομεν τὸν προβληματι­σμὸν καὶ τὴν βαθεῖαν λύπην μας γιὰ τὰ σχεδιαζόμενα νομοθετήμα­τα. Ὀφείλομεν, διὰ τῆς παρούσης ἀνακοινώσεως, νὰ δηλώσωμεν σαφῶς ὅτι κάθε μορφὴ γάμου ἢ τεκνο­θεσίας, ἡ ὁποία ἀντίκειται εἰς τὴν εὐαγγελικὴν διδα­σκαλίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν μακραίω­νην πα­ράδοσιν τοῦ εὐσεβοῦς ἔθνους καὶ γέ­νους ἡμῶν, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸν ἱερὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας, εὑρίσκει ἡμᾶς ἀπολύτως ἀντιθέτους.

Είμαστε άνθρωποι του Θεού;


Διατεινόμαστε πολλοί ὅτι εἴμαστε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ – ἡ ζωή μας τό ἐπιβεβαιώνει: πιστεύουμε στόν Χριστό, ἐκκλησιαζόμαστε καί κοινωνοῦμε ἴσως, κάνουμε τήν προσευχή μας ὅταν μποροῦμε, δίνουμε κάποιες ἐλεημοσύνες.

Θεωροῦμε μᾶλλον ὅτι εἴμαστε στήν «πλευρά» τοῦ Θεοῦ, ὁπότε καί Ἐκεῖνος μᾶς ὀφείλει τή σωτηρία μας, ὅταν μάλιστα ἔρχονται στιγμές πού Τόν «ὑπερασπιζόμαστε» ἀπέναντι στούς «κακούς» πού Τόν μάχονται.

Μά ἔρχεται ὁ «ἐπικίνδυνος» λόγος τοῦ Θεοῦ, «ὁ τομώτερος ὑπέρ πᾶσαν δίστομον μάχαιραν» πού πάει νά «καταρρίψει» τήν εἰκόνα πού ἔχουμε στό μυαλό μας γιά τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας! «Είσαι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ; Δέν μπορεῖς νά ἐπιθυμεῖς τά πλούτη καί τόν θησαυρισμό σου στή ζωή αὐτή. Μόλις πᾶς νά τά ἐπιθυμήσεις ἔχεις ἀνοίξει τή θύρα γιά νά πέσεις σέ πειρασμό, σέ παγίδα πού σοῦ ἔχει ἑτοιμάσει ὁ Πονηρός διάβολος, σέ καταστάσεις πού θά σέ βυθίσουν στήν καταστροφή καί τό χαμό σου! Τό νά ἐπιθυμεῖς τά πλούτη σημαίνει ὅτι ξέφυγες ἀπό τόν ὀρθό δρόμο, τόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ, καί κινεῖσαι πιά στόν σκοτεινό δρόμο τῆς πλάνης. Δέν εἶσαι πιά κἄν πιστός καί αὐτοβασανίζεσαι πληγώνοντας τόν ἑαυτό σου. Κι αὐτό γιατί; Διότι ἀγάπησες τά χρήματα! Κι αὐτή ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν πού ὑπάρχουν, ἡ πύλη τῆς κόλασης!» (ελεύθερη απόδοση λόγων Απ. Παύλου: Α΄ Τιμ. 6, 9-11).

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023

Καλλυντικὰ καὶ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα - Ἡ ἀποτρόπαια κορύφωση τῆς ἀνθρώπινης ματαιοδοξίας


Τοῦ Brian Clowes
Ὑπάρχουν φῆμες πὼς οἱ κλινικὲς ἐκτρώσεων πωλοῦν τὰ μωρὰ ποὺ ἔχουν ἐκτρωθεῖ σὲ μεγάλες ἑταιρεῖες καλλυντικῶν, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ τὰ «χρησιμοποιηθοῦν» γιὰ τὸ κολλαγόνο τους - τὸ κύριο πρωτεϊνικὸ συστατικὸ τοῦ συνδετικοῦ ἱστοῦ.
Αὐτὴ ἡ ἐπίμονη φήμη ἔρχεται στὸ προσκήνιο τώρα ποὺ ἔγινε γνωστὸ πὼς ἐμβρυικὲς κυτταρικὲς σειρὲς χρησιμοποιοῦνται στὴ φαρμακοβιομηχανία γιὰ τὴν παρασκευὴ διαφόρων σκευασμάτων. Ἀπὸ τὴν ἔρευνα ποὺ ἔχει γίνει ὡς σήμερα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἐμβόλια καὶ λοιπὰ φάρμακα, δὲν ὑπάρχει ἀπόδειξη ὅτι κάποια ἀμερικανικὴ ἑταιρεία χρησιμοποιεῖ ἐμβρυϊκὰ κύτταρα ἐκτρωθέντων μωρῶν σὲ καλλυντικά. Οἱ ἐπαγγελματίες ποὺ δραστηριοποιοῦνται ὑπὲρ τῆς ἀγέννητης ζωῆς δὲν ἔχουν διαπιστώσει ὡς σήμερα περιπτώσεις λήψης κολλαγόνου ἀπὸ μωρὰ ποὺ μόλις ἐκτρώθηκαν, γιὰ χρήση σὲ καλλυντικὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.
Ὡστόσο, τὸ ἀνθρώπινο κολλαγόνο ἀπὸ τὸν πλακοῦντα χρησιμοποιεῖται ἐκτενῶς σὲ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις, ἰδιαίτερα στὴν αἰσθητικὴ χειρουργικὴ καὶ στὴ... θεραπεία σοβαρῶν ἐγκαυμάτων. Ὁρισμένες ἑταιρεῖες καλλυντικῶν χρησιμοποιοῦν ἐπίσης πλακοῦντες στὰ προϊόντα ὀμορφιᾶς τους.

Ο άγιος Διονύσιος Ζακύνθου (17/12) κι ο φονιάς του αδελφού του


ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:
Εκείνο το απόγευμα ο ηγούμενος της Ι. Μονής Παναγίας Αναφωνήτριας στη Ζάκυνθο, Διονύσιος Σιγούρος κλάδευE τα δέντρα του περιβολιού του μοναστηριού, όταν ένα νέος άντρας, τρομαγμένος κι ανήσυχος, πλησίασε και πέφτοντας στα πόδια του Διονυσίου ψιθύρισε: “Σώσε με, γέροντα. Με κυνηγούν να με σκοτώσουν”, ρίχνοντας αγωνιώδεις ματιές στην αυλόπορτα. Ο ηγούμενος, που σαν Ζακυνθινός γνώριζε όλους τους συντοπίτες του, κατάλαβε πως ο επισκέπτης ήταν ξένος. “Ποιος, παιδί μου, καταδιώκει έναν ξένο άνθρωπο στο φιλόξενο νησί μας;” ρώτησε παραξενεμένος. “Οι Σιγούροι, γέροντα.” Ξαφνιάστηκε ξανά ο γέροντας, καθώς άκουσε πως τον ξένο κυνηγούσαν συγγενείς του.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: “Γιατί σε κατατρέχουν οι Σιγούροι;”, τον ρώτησε ο ηγούμενος.
Κι εκείνος: “Έκαμα φονικό, δέσποτα,” Ο Διονύσιος έμεινε εμβρόντητος. “Ποιον σκότωσες;”, τον ρωτά. “Τον άρχοντα Κωνσταντίνο Σιγούρο”, του απαντά εκείνος κατεβάζοντας τα μάτια. Πληγώθηκε κατάκαρδα ο ηγούμενος, καθώς άκουσε πως σκοτωμένος ήταν ο αδερφός του! Τα μάτια του υγράνθηκαν. Συναισθήματα θλίψης κι οργής τον τύλιξαν και για μια στιγμή πέρασε από το μυαλό του να εκδικηθεί το φονιά του αδερφού του, παραδίνοντάς τον για άμεση και δίκαιη τιμωρία. Όμως, ευθύς αμέσως μετάνιωσε για τη σκέψη του. Χαλιναγώγησε το πάθος της εκδίκησης, που γεννήθηκε στην ψυχή του. Όχι, δεν έπρεπε να πάρει εκδίκηση. Θυμήθηκε πως ο Κύριος είχε συγχωρήσει τους σταυρωτές Του πάνω στο σταυρό. «Κύριε, ελέησόν με, τον αμαρτωλό», ψιθύρισε κι έκαμε το σημείο του σταυρού.

Κάποια Χριστούγεννα ο Παπαδιαμάντης…

 Όταν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης πήγε να παραδώσει ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα στην εφημερίδα Ακρόπολις

Πήγε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στα γραφεία της εφημερίδας «Ἀκρόπολις» για να παραδώσει ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα. Ο Σταμάτης Σταματίου δεν τον αναγνώρισε και μάλιστα σχημάτισε την εντύπωση ότι ήταν κάποιος άπορος που πήγε να πάρει τις δέκα δραχμές για τα Χριστούγεννα, όπως όλοι οι φτωχοί της εποχής. Ο Παπαδιαμάντης τις πήρε, αλλά ήθελε να δώσει και το κείμενό του. Ακολουθεί ο χαρακτηριστικός διάλογος , όπως τον κατέγραψε Στ. Σταματίου:

-Κι᾿ αὐτά τί να τα κάμω; Δεν τα θέλετε;
    (Και μοῦ ἔδειχνε κάτι χαρτιά. Νόμισα πως ἦταν πιστοποιητικά ἀπορίας.)

–Κράτησέ τα, τοῦ εἶπα, ἐμᾶς δεν μᾶς χρειάζονται.
   (Ἐσείστηκε, λυγίστηκε ὀλίγο, ἔκανε, σκυφτός να φύγῃ, ξαναγύρισε.)

–Τότε ἀφοῦ δέν σᾶς χρειάζονται αὐτά, ἐγώ με τί δικαίωμα θα πληρωθῶ;

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023

Πως ν’ αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις;

Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

«Yπάρχουν άνθρωποι, που όταν είναι καλά και το πορτοφόλι τους είναι γεμάτο και τα παιδιά τους προοδεύουν και όλα είναι ευχάριστα, δοξάζουν τον Θεό.

Όταν όμως έλθει καμία θλίψη, τότε χάνουν την ψυχραιμία τους, γογγύζουν και βλαστημούν και καταριώνται την ημέρα που γεννήθηκαν, υπάρχουν δε και άλλοι που τόσο πολύ απογοητεύονται, ώστε δίνουν τέρμα στη ζωή τους με αυτοκτονία.

Ω ANΘPΩΠOI που θλίβεστε στον κόσμο αυτόν! Για να αντιμετωπίσετε νικηφόρα τις θλίψεις, πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή. Για ν’ αποκτήσετε δε υπομονή, πρέπει ν’ ανοίγετε την αγία Γραφή, να βλέπετε τι λέει για τις θλίψεις, τι σκοπό έχουν οι θλίψεις, και να διαβάζετε τα υπέροχα παραδείγματα υπομονής.

Άγιος Διονύσιος ο Νέος, ο Ζακυνθινός Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης (17 Δεκεμβρίου)


Τῆς Ζακύνθου τὸv γόνον καὶ Αἰγίvης τὸν πρόεδρον, τὸv φρουρὸν μονῆς τὼv Στροφάδωv, Διοvύσιοv ἅπαντες, τιμήσωμεv συμφώνως οἱ πιστοί, βοῶντες πρὸς αὐτὸν εἰλικριvῶς· Tαῖς λιταῖς τοὺς τὴv σὴν μνήμην ἐπιτελοῦντας σῶσον καὶ βοῶντάς σοι· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι· δόξα τῷ δωρησαμένῳ σε ἡμῖv, πρέσβυν ἀκοίμητον.

Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε το 1547 μ.Χ. στο χωριό Αιγιαλός της Ζακύνθου. Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Δραγανίγος ή Γραδενίγος Σιγούρος (ή Σηκούρο). Η οικογενειά του ήταν εύπορη και κατείχε μεγάλη έκταση γης, ενώ οι γονείς του συμμετέχοντας στους πολέμους των Βενετών κατά των Τούρκων απέκτησαν και αριστοκρατικό ιδίωμα. Ο πατέρας του λεγόταν Μώκιος και η μητέρα του Παυλίνα, ενώ είχε άλλα δύο αδέλφια τον Κωνσταντίνο και τη Σιγούρα. Σύμφωνα με τοπικές παραδόσεις της Ζακύνθου, που δεν επιβεβαιώνονται ιστορικά, ο Άγιος είχε για ανάδοχο τον Άγιο Γεράσιμο.

Θα εκπλαγούμε ευχάριστα αν μοιράσουμε αυτά τα δώρα...


Περιμένοντας τα Χριστούγεννα ελάτε να μοιράσουμε δώρα!!

Ελάτε να μοιράσουμε τα χριστουγεννιάτικα δώρα:
Στον εχθρό μας, λέω να δώσουμε τη συγχώρεση.
Στον ανταγωνιστή μας, την ανοχή.
Στο φίλο μας, την καρδιά σας.
Σε όλους, την φιλανθρωπία.
Σε κάθε παιδί πολλή αγάπη και φροντίδα.
Στους ηλικιωμένους στοργή και στον εαυτό μας, σεβασμό κι αγάπη.

Νομίζω ότι θα εκπλαγούμε ευχάριστα αν μοιράσουμε αυτά τα δώρα..
Ας το τολμήσουμε!!

πηγή: https://simeiakairwn.wordpress.com/

Ἡ θεία Φιλανθρωπία σὲ φάτνη ταπεινὴ ἀγκαλιάζει τὸ πλάσμα Του


Γράφει ὁ Παῦλος Σαββίδης, Θεολόγος
 
Τὰ Χριστούγεννα ποὺ πλησιάζουν καὶ φέτος, ἀνανεώνουν τὴν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ νὰ διακρίνουμε μέσα ἀπὸ τὴ Φάτνη, τὴν ἐκπληκτικὴ καὶ πάντοτε ἀβυθομέτρητη ἀγάπη στὸ ἐξόριστο πλάσμα Τοῦ τὸν ἄνθρωπο.

Μέσα στὸν Κῆπο τῆς Ἐδὲμ ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος ἄφησε νὰ τοῦ φύγει μέσα ἀπὸ τὰ θεϊκὰ Χέρια τοῦ Πλάστη του ἡ μακαριότητα καὶ ἡ ἀθανασία. Τὸ τίμημα αὐτῆς τῆς ἐνσυνείδητης ἄρνησης καὶ θλιβερῆς ἀποστασίας του ἦταν νὰ κουβαλᾶ ὡς «πολύτιμη» προῖκα τὸν πολύμορφο πόνο, καὶ ἔτσι δὲν τὰ καταφέρνει νὰ ἡσυχάσει ἀπὸ μόνος του! Ἡ ἁμαρτία μὲ τὰ «φιλεπίστροφα» πάθη μὲ ἀποκορύφωμα τὶς ἀκατανόμαστες σαρκικὲς καὶ σοδομικὲς διαστροφές, ἐξαχρείωσαν τὸν «πεπτωκότα» βασιλέα τῆς κτίσεως καὶ ὁ κατήφορος προεξοφλοῦσε πὼς οὔτε τέρμα οὔτε πάτο εἶχε, καὶ πολὺ περισσότερο σωτήρια ἐπιστροφή!