Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

Όταν ασπάζεστε τις εικόνες των μαρτύρων του Χριστού, ασπάζεστε τις πληγές και τα παθήματά τους

 (Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος) 

«Αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών» (Α’ Ιω. 5, 5)…Η κύρια νίκη της Εκκλησίας η οποία σήμερα προβάλλει μπροστά μας είναι η νίκη κατά της εικονομαχίας. Οι αγώνες και οι διαμάχες για τις εικόνες κράτησαν πάνω από διακόσια χρόνια. Οι εικονομάχοι ήταν οι εσωτερικοί εχθροί της Εκκλησίας οι οποίοι ήταν πάντοτε και οι πιο επικίνδυνοι επειδή πολλοί από αυτούς είχαν στα χέρια τους δύναμη κοσμική ή εξουσία εκκλησιαστική. Πολλοί ήταν βασιλείς ή πρίγκιπες, πολλοί αυλικοί ευνούχοι, δεινοί δολοπλόκοι και σύμβουλοι αυτοκρατορικοί. Οι τάξεις τους ενισχύθηκαν ιδιαίτερα από πολλούς ιερείς και μοναχούς, ακόμα και αιμοβόρους επισκόπους και επιβαλλόμενους πατριάρχες.

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος: Ο ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 


π. Άγγελος Αγγελακόπουλος 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

(ἐκδ. Φῶς ΧΕΕΝ, Ἀθῆναι 2010, σσ. 173-178, 618-635)

Μετά τήν Ἀπόλυσιν τοῦ Ὄρθρου, καί πρό τῆς Λειτουργίας, λιτανεύομεν κοινῶς μετά τῶν ἁγίων τοῦ Σταυροῦ ξύλων, καί τῶν σεπτῶν Εἰκόνων, καί ἀπερχόμεθα ἐν τόπῳ ὡρισμένῳ, ὅπου δεῖ ἀναγινώσκειν τό Συνοδικόν. Πορευομένων δέ καί ἀναστρεφόντων ἡμῶν, ψάλλομεν τόν παρόντα Κανόνα, ποίημα τοῦ ἁγίου Πατρός ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου.

Ὠδη α΄. Ἦχος πλ. β΄. Βοηθός καί σκεπαστής….

Χαριστήριον ὠδήν, τῷ εὐεργέτῃ Θεῷ τῶν ὅλων, ἄσωμεν πιστοί, ὅτι ἤγειρεν ἡμῖν, σωτήριον κέρας, βασιλείαν κραταιάν, Ὀρθοδοξίας πρόμαχον. (Δίς)

Ἐπεφάνη ἀληθῶς, ἡ θεία χάρις, τῇ Οἰκουμένῃ, δόξα καί τιμή, πεφανέρωται νῦν, σκιρτᾷ Ἐκκλησίᾳ, δεξαμένη τήν στολήν, τῆς ἑαυτῆς γυμνώσεως.

Τόν χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ, διερρηγμένον ὑπό τοῦ πλάνου, καί φαρμακουργοῦ, Ἰωάννου τό πρίν, οἱ θεῖοι Πατέρες, ἐξυφάναντες σαφῶς, τῇ Ἐκκλησίᾳ ἔδωκαν.

Τοῦ Κυρίου τήν μορφην, ἀπολαβοῦσα ἡ Ἐκκλησία, χαίρει καί σκιρτᾷ, σύν τοῖς τέκνοις αὐτῆς, ὡς νίκης βραβεῖα, δεξαμένη παρ’ αὐτοῦ, Ὀρθοδοξίας σύμβολα.

Κυριακή της Ορθοδοξίας - Ερμηνεία της Αποστολικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ [:Εβρ.11,24-26 και 32-40]


    Έπειτα πάλι αναφέρει άλλο γνωστό στους Εβραίους παράδειγμα και μάλλον ανώτερο από το προηγούμενο. Ποιο λοιπόν είναι αυτό; «Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ(:εξαιτίας της πίστεώς του ο Μωυσής, όταν μεγάλωσε και έγινε άνδρας, αρνήθηκε να ονομάζεται βασιλόπουλο, γιος της κόρης του Φαραώ·),μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν(:θεώρησε καλύτερο και προτίμησε να κακοπαθεί μαζί με τον λαό του Θεού, παρά να έχει τις πρόσκαιρες απολαύσεις της αμαρτίας, να ζει δηλαδή άνετα και με τιμές ως Αιγύπτιος άρχοντας με τους ειδωλολάτρες που καταπίεζαν τους Ισραηλίτες), μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν(:Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς και τα αγαθά της Αιγύπτου τις περιφρονήσεις που έμοιαζαν με τον ονειδισμό και την περιφρόνηση που αργότερα θα υπέμενε ο Χριστός. Και αυτά όλα διότι είχε καρφωμένα τα μάτια του στις ουράνιες ανταμοιβές)»[Εβρ.11,24-26].

Λόγος Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας στην Κυριακή της Ορθοδοξίας

Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας

Την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Αγία μας Εκκλησία πανηγυρίζει το θρίαμβο της Ορθοδοξίας, της ορθής πίστεως, η οποία καταπάτησε όλες της αιρέσεις και στερεώθηκε για πάντα. Γι’ αυτό η Κυριακή αυτή καλείται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Οι αιρέσεις φάνηκαν ήδη απαρχής του χριστιανισμού. Οι ίδιοι οι  Απόστολοι του Χριστού προειδοποιούσαν τους συγχρόνους τους, και μαζί τους και εμάς, για τον κίνδυνο από τους ψευδοδιδασκάλους.

Ο  Άγιος Απόστολος Πέτρος στη Β’ Καθολική επιστολή γράφει το εξής: «Εγένοντο δε και ψευδοπροφήται εν τω λαώ, ως και εν υμίν έσονται  ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι, επάγοντες εαυτοίς ταχινήν απώλειαν, και πολλοί εξακολουθήσουσιν αυτών ταις ασελγείαις, δι’ ους η οδός της αληθείας βλασφημηθήσεται» (Β’ Πετ. 2, 1-2).

ΞΥΠΝΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ!

 


  • Αξιότιμε συμπολίτη/συμπολίτισσα
  • Είμαστε υγειονομικοί που υπηρετήσαμε πιστά την υγεία σου επί σειράς ετών, θυσιαστήκαμε για σένα στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, αλλά το κράτος ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΑΣ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 1/9/2021, επειδή δεν εμβολιαστήκαμε καταναγκαστικά.
  • Το κράτος ΣΑΣ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ! ΛΑΘΟΣ!! Σε προστατεύω όταν σε υπηρετώ ΥΓΙΗΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ Ή ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ COVID-19), κάτι το οποίο εξασφαλίζεται ΜΕ ΣΥΧΝΟΥΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΦΛΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ.

Facebook: Το κάποτε «αθώο» μέσο δικτύωσης, έγινε υπερόπλο και «δολοφονεί» προσωπικότητες και κράτηΗ απόφαση του Facebook να επιτρέψει τη ρητορική μίσους και δολοφονίας προς Ρώσους ηγέτες και στρατιώτες, ξεσκέπασε μια και καλή τον πραγματικό ρόλο αυτής της πλατφόρμας.

Facebook: Αν μπορούμε να πούμε πως η κρίση της πανδημίας έριξε πολλές μάσκες και βοήθησε τους λαούς να καταλάβουν ποια είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί το μονοπολικό σύστημα ελέγχου της Δύσης για την καθυπόταξη των μαζών, η κρίση του Ουκρανικού με τη σειρά της αποκαλύπτει μέχρι που έχει φτάσει ο εκτροχιασμός της αναδυόμενης παγκόσμιας δικτατορίας.

Μέσα σε λίγες μέρες ήταν σα να έφυγε ένα τεράστιο καταπέτασμα πάνω από τον δυτικό κόσμο, και να αποκαλύφθηκε το μέγεθος υποκρισίας της άρχουσας τάξης, αφού όλα τα αφηγήματα περί πολυφωνίας, ανεξάρτητης ενημέρωσης, ανοχής της διαφορετικότητας, προοδευτικής σκέψης κ.λπ., έγιναν χαρτοπόλεμος.

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Α΄ Χαιρετισμοί

 Α΄ Χαιρετισμοί

11 Μαρτίου 2022

 «Ἀνοίξω τό στόμα μου καί πληρωθήσεται Πνεύματος καί λόγον ἐρεύξομαι τῇ βασιλίδι Μητρί, καί ὀφθήσομαι φαιδρῶς πανηγυρίζων καί ἄσω γηθόμενος ταύτης τά θαύματα» (εἰρμός ὠδῆς α΄ κανόνος Ἀκαθίστου Ὕμνου).

(Θα ανοίξω το στόμα μου και θα γεμίσει από το Πνεύμα του Θεού, και θα πω λόγο για τη βασίλισσα Μητέρα, και θα φανώ φαιδρός πανηγυριστής και θα τραγουδήσω με χαρά τα θαύματά της).

Ο άγιος υμνωδός, ως στόμα της Εκκλησίας και δικό μας, μας λέει ότι θα μιλήσει, θα φωνάξει για την Παναγία, που είναι η βασίλισσα Μητέρα, που σημαίνει καταρχάς ότι ο λόγος του δεν εκφράζει μόνο τα δικά του συναισθήματα και την προσωπική του πίστη, αλλά την πίστη και τα συναισθήματα όλων των μελών της Εκκλησίας – στην Εκκλησία δεν υπάρχει τίποτε άλλωστε ατομικό.

 

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

Μεγάλη Σαρακοστή - Ἕνας τρόπος ζωῆς!

 


Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μεγάλη Σαρακοστή», του π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν,
ἐκδόσεις Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1999

Μὲ τὴν παρακολούθηση τῶν ἀκολουθιῶν, μὲ τὴ νηστεία, ἀκόμα καὶ μὲ τὴν προσευχὴ σὲ τακτὰ διαστήματα δὲν ἐξαντλεῖται ἡ ὅλη προσπάθεια στὴ διάρκεια τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς. Ἢ μᾶλλον γιὰ νὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ ἀποτελεσματικὰ καὶ νὰ ἔχουν νόημα, πρέπει να ὑποστηρίζονται καὶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴ ζωή. Χρειάζεται δηλαδή, ἕνας «τρόπος ζωῆς» ποὺ νὰ μὴν... ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ μὴν ὁδηγεῖ σὲ μία «διασπασμένη» ὕπαρξη.

Στὸ παρελθόν, στὶς ὀρθόδοξες χῶρες ἡ ἴδια ἡ κοινωνία πρόσφερε μία τέτοια ὑποστήριξη μὲ τὸν συνδυασμὸ ποὺ εἶχε στὰ ἔθιμα, στὶς ἐξωτερικὲς ἀλλαγές, μὲ τὴ νομοθεσία, μὲ τοὺς δημόσιους καὶ ἰδιωτικοὺς κανονισμούς, μὲ ὅλα δηλαδὴ ὅσα περιλαμβάνονται στὴ λέξη πολιτισμός. Κατὰ τὴ Μεγάλη Σαρακοστὴ ὁλοκλήρη ἡ κοινωνία ὑποδεχόταν ἕνα συγκεκριμένο ῥυθμὸ ζωῆς, ὁρισμένους κανόνες ποὺ ὑπενθύμιζαν στὰ ἄτομα-μέλη τῆς κοινωνίας τὴν περίοδο τῆς Σαρακοστῆς. Στὴ Ῥωσία, λόγου χάρη, δὲν μποροῦσε κανεὶς εὔκολα νὰ ξεχάσει τὴ Σαρακοστή, γιατὶ οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν χτυποῦσαν διαφορετικὰ αὐτὴ τὴν περίοδο· τὰ θέατρα ἔκλειναν καί, σὲ παλιότερους καιρούς, τὰ δικαστήρια ἀνέβαλλαν τὴ λειτουργία τους. Φυσικά, ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρεθίσματα ἀπὸ μόνα τους, εἶναι φανερό, ὅτι δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ ἀναγκάσουν τὸν ἀνθρωπο νὰ ὁδηγηθεῖ στὴ μετάνοια ἢ σὲ μία πιὸ ζωντανὴ θρησκευτικὴ ζωή. Ἀλλὰ ὅμως δημιουργοῦσαν μία ὁρισμένη ἀτμόσφαιρα – ἕνα εἶδος σαρακοστιανοῦ κλίματος, ὅπου ἡ ἀτομικὴ προσπάθεια γινόταν εὐκολότερη.

Σκανδαλώδης ἀντιπαράθεσις


Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἡ ἀντιπαράθεση τῶν Μητροπολιτῶν μὲ τοὺς ἱερεῖς τους εἶναι ἕνα μεγάλο σκάνδαλο. Οἱ πρῶτοι ἀμφισβητοῦν τοὺς δεύτερους, ὡς πρὸς τὴ διαχείριση τοῦ ἱεροῦ χρήματος! Τὰ θέλουν ὅλα δικά τους καὶ σοφίζονται τρόπους ἐλέγχου καὶ ἀφαίμαξης τοῦ περιεχομένου τῶν παγκαρίων τῶν ναῶν. Τὸ πάθος τῆς πλεονεξίας τῶν Μητροπολιτῶν αὐτῶν εἶναι ἀκόρεστο. Ὅσα νὰ τοὺς δώσεις δὲν ἱκανοποιοῦνται. Συνήθως ἀνήκουν στὴ νέα γενιά, ἔχουν πολλὲς προσωπικὲς ἐπιθυμίες, καταδυναστεύονται ἀπὸ τὸ κοσμικὸ φρόνημα καὶ κυριαρχοῦνται ἀπὸ τὴν ἐσφαλμένη ἐντύπωση ὅτι μητρόπολη εἶναι μόνο τὸ μέγαρο καὶ τὰ γραφεῖα, ἐνῷ τὶς ἐνορίες τὶς βλέπουν ὡς ἀνεξάντλητες πηγὲς ἐσόδων! 

ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ)


από το κανάλι ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ    

Οι «ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ» αφιερώνουν τον Ύμνο στον θρυλικό 18χρονο αγωνιστή της ΕΟΚΑ που θυσιάστηκε για την Ελευθερία της Κύπρου και την Ένωση της με την Μητέρα Ελλάδα. Ο Ευαγόρας απαγχονίσθηκε από τους Άγγλους δυνάστες και ο Αγώνας του αποτελεί ιερή παρακαταθήκη μέχρι την τελική Νίκη και Δικαίωση!   

Μουσική: Άρτ Κυδωνάκης και Φώτης Μήλιος,  
Ποίηση: Γιώργος Σαγιάς.    

Ακολουθούν οι στίχοι:    

Πώς θα ήταν ένας κόσμος χωρίς ατομική ιδιοκτησία;

 


8 Ιουλίου 2021, Aden Tate στο TheOrganicPrepper, Μετάφραση: Απολλόδωρος
 
Στο πλαίσιο της Μεγάλης Επανεκκίνησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, έχει βγει το μότο ότι μέχρι το έτος 2030, "δεν θα σας ανήκει τίποτα. Και θα είστε ευτυχισμένοι".
 
Για όσους από εμάς δεν έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου από τον κομμουνισμό, αυτό πιθανότατα φαίνεται κάπως ανησυχητικό. Ας εξετάσουμε όμως πώς ακριβώς μπορεί κανείς να διασφαλίσει ότι "οι άνθρωποι δεν θα κατέχουν τίποτα". 
 
Ας δούμε πώς μοιάζει ένας κόσμος χωρίς ατομική ιδιοκτησία. 

– Γέροντα, πώς θα μπορέσω την Σαρακοστή να αγωνισθώ περισσότερο στην εγκράτεια;

 


Αγίου Παϊσίου 

Οι κοσμικοί τώρα την Σαρακοστή προσέχουν κατά κάποιον τρόπο την εγκράτεια, ενώ εμείς οι μοναχοί πάντα πρέπει να προσέχουμε. Το κυριότερο όμως που πρέπει να προσέξει κανείς είναι τα ψυχικά πάθη και μετά τα σωματικά.

Γιατί, αν δώσει προτεραιότητα στη σωματική άσκηση και δεν κάνει αγώνα, για να ξεριζωθούν τα ψυχικά πάθη, τίποτε δεν κάνει.

Πήγε μία φορά σε ένα μοναστήρι ένας λαϊκός στην αρχή της Σαρακοστής και κάποιος μοναχός τού φέρθηκε απότομα, σκληρά. Εκείνος όμως ο καημένος είχε καλό λογισμό και τον δικαιολόγησε. Ήρθε μετά και μου είπε: «Δεν τον παρεξηγώ, Πάτερ. Ήταν βλέπεις από το τριημέρι!».

Πόσες παραβάσεις του θελήματος του Θεού έκανες κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης συζήτησης;

 


Η ανθρώπινη ύπαρξη φανερώνεται επική, όταν καταφέρει να δαμάσει τη διάνοια και τη γλώσσα...

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

Τα εγκώμια των αγίων Μαρτύρων

 


Κοίτα πόση ευγνωμοσύνη έδειξαν στον Θεό οι άγιοι Μάρτυρες με το να αγωνισθούν επάνω στη γη· πόση παρρησία απέκτησαν προς τον Θεό σβήνοντας τις αμαρτίες τους με το μαρτύριο. Και δεν έλαβαν τη δωρεά μόνο μ’ αυτό, αλλά ακόμη έλαβαν επιπλέον και τη βασιλεία των ουρανών μαζί με τον παράδεισο· διότι έχυσαν το αίμα τους σαν αντιστάθμισμα για το ατίμητο αίμα, που άξιζε περισσότερο από κάθε τιμή, δηλαδή για το αίμα του Δεσπότη· και στη συνέχεια με το να προτιμήσουν στο στάδιο περισσότερο από τα παιδιά τους, αλλά και περισσότερο από τις συζύγους τους τον πόθο του Θεού, στεφανώθηκαν, ώστε βαδίζοντας δια μέσου της πείρας των μαστίγων να λάβουν τα στεφάνια του αγώνα τους. Τόσο πολύ δηλαδή έλκυσε το νου τους ο πόθος του Σωτήρα στο στάδιό του, ώστε και να αγοράσουν ακόμη οι φθαρτοί τα άφθαρτα.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΟ ΓΟΜΑΤΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ: Στην περιοχή του χωρίου Γοματίου της Χαλκιδικής υπήρχε μετόχι της Μονής Ξηροποτάμου. Η κτηματική περιουσία του μετοχίου απαλλοτριώθηκε και παραμένει μόνον ο ναός προς τιμήν των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, που υπάγεται στην ενορία Γοματίου. Η εορτή των αγίων Τεσσαράκοντα είναι και η κυρία εορτή της ενορίας. Λειτουργεί πάντοτε ο Μητροπολίτης Ιερισσού και παρατίθεται τράπεζα (κουρμπάνι) σ' όλους τους προσκυνητάς που έρχονται από το χωριό και από τα άλλα γειτονικά χωριά.

ΕΚΕΙ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ...

 


ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΟΜΑΣΤΕ

Δε χρειάζεται ο άνθρωπος να απελπίζεται για κανέναν, ούτε για τον εαυτό του ούτε για τους άλλους, πολυ δέ περισσότερο για τα μέλη της οικογένειάς του. Όταν βλέπουμε ή νομίζουμε ή θεωρούμε ότι ο Θεός κλείνει μια πόρτα , να είμεθα βέβαιοι ότι κλείνει μέν την πόρτα, αλλά ανοίγει ένα παράθυρο.Και δεν ανοίγει μόνο ένα, αλλά ίσως και δύο και τρία και πέντε, οπότε κλείνοντας την πόρτα, μπορεί να μην στείλει το φως απο την πόρτα, αλλα θα το στείλει οπωσδήποτε από το παράθυρο.Θα έλθει και φως και δροσιά και Χάρις και ενέργεια Θεού.Επομένως, να περιμένουμε τη Χάρι να ενεργήσει. Εκείνο, που πρέπει να γίνει, είναι να εκμεταλλευώμεθα εμείς το φως, που μπαίνει μέσα από αυτό ή από αυτά τα παράθυρα.Μην το αφήνουμε να πηγαίνει χαμένο, διότι έρχεται νυξ ( το λέει και η Γραφή ) και όταν θα έλθει η νύχτα, τότε πιθανόν να είναι αργά.Να εκμεταλλευώμεθα τον καιρό τώρα, διότι " οι καιροί ου μενετοί ", όχι μόνο γιατί δεν ξέρουμε αν θα ζούμε αύριο, αλλά δεν ξέρουμε τί καιροί θα έλθουν κι αν θα είναι καλοί και κατάλληλοι για τη σωτηρία μας. Προσοχή λοιπόν!

Απο το βιβλίο:
Στεφάνου Αναγνωστόπουλου Ιερέως
ΑΝΑΣΑΣΜΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

πηγή: https://yiorgosthalassis.blogspot.com/

Ψηφιακή δικτατορία: O Βill Gates παρουσιάζει το ηλεκτρονικό τατουάζ – Τον «δολοφόνο» των smartphones και των ελευθεριών μας

 


Ο Bill Gates μας παρουσιάζει τη νέα εποχή της ψηφιακής υποδούλωσης, την εποχή του σφραγίσματος κάθε ανθρώπου με ηλεκτρονικό τατουάζ...

Bill Gates: Τι και αν ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, και κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ένα άνευ προηγουμένου πυρηνικό ολοκαύτωμα που θα καταντήσει ολόκληρες πολιτείες σαν σκορπισμένες παράγκες; Τι και αν όλοι οι λαοί της Δύσης κρατούν την αναπνοή τους και κραυγάζουν για ειρήνη;

Μόρφου Νεόφυτος: Τα αποθέματα της υπομονής και της πίστης (Εσπερινός Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, 08.03.2021)

 


Ιερό Εξωκκλήσι Αγίων Σαράντα Μαρτύρων

Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής των αγίων Σαράντα Μαρτύρων, που τελέσθηκε στο πανηγυρίζων ομώνυμο ιερό εξωκκλήσι της κοινότητος Λινού της μητροπολιτικής περιφέρειας Μόρφου (8.3.2021).

Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, 1105/6. Ιερά Μονή Παναγίας Φορβιώτισσας, Ασίνου

Έτη πολλά και σε σας. Εύχομαι τα έτη μας, κλήρου και λαού, πατέρων και αδελφών να είναι Σταυροαναστάσιμα. Όπως ήταν τα έτη των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. 

Τώρα οι άγιοι Μάρτυρες εκεί στον παράδεισο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος την ευλογημένη Βασιλεία, ζουν την Ανάσταση του Χριστού μας και περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία Του. Όσο ήταν εις τη γη όλοι οι άγιοι  όσιοι, ασκητές, ασκήτριες και μάρτυρες όπως οι άγιοι που γιορτάζουν σήμερα, είτε ιεράρχες, ομολογητές, ιερομάρτυρες όπως ο άγιος Χαράλαμπος και ο άγιος Φιλούμενος, έζησαν όλοι τους οι άγιοι σταυρικά. Δηλαδή στη γλώσσα τη δική μας τί σημαίνει σταυρικά; Τη γλώσσα εννοώ της καθημερινότητάς μας. Έζησαν εν υπομονή. Υπομονετικά. 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, Αρχιμ. Επιφάνιος Κ. Χατζηγιάγκου

 


Μεγ.  Τεσσαρακοστὴ ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητα τὴν ἱερώτερη ἀλλὰκαὶὡραιότερηπερίοδο τοῦἐκκλησιαστικοῦἔτους. Εἶναιμιὰ περίοδος προετοιμασίας γιὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. Σ’ αὐτὴν ὁ χριστιανὸς καλεῖται νὰ ἀγωνιστεῖ κατὰ τοῦ κακοῦ ποὺ ὑπάρχει μέσα του καὶ γύρω του, νὰ ἀντισταθεῖ στοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ, ὥστε νὰ ἀξιωθεῖ μὲ καθαρὴ τὴν ψυχὴ νὰ προσκυνήσει τὰ σεπτὰ Πάθη καὶ τὴν Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Στὸν ἀγώνα αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει τὴν πνευματικὴ πανοπλία, μὲ τὴν ὁποία θὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς ἐπιθέσεις τοῦ διαβόλου, τὶς προκλήσεις τῆςἁμαρτίας ποὺ δεχόμαστε ἀπὸ τὸ περιβάλλον, καθὼς καὶ τὰ ἄγρια θηρία τῶν παθῶν ποὺ φωλιάζουν μέσα μας. Βασικὸ ὅπλο εἶναι ἡ νηστεία, μὲ τὴν ὁποία χαλιναγωγοῦμε τὰ πάθη καὶ ἰσχυροποιοῦμε τὴ θέλησή μας. Μαζὶ μὲ τὴ νηστεία, ὅπλο παντοδύναμο εἶναι ἡ προσευχή, τὴν ὁποία καλούμαστε περισσότερο νὰ ἀσκήσουμε τὴν περίοδο αὐτή. Ἐκτὸςἀπ’ αὐτὰ ἡ Ἐκκλησίαμᾶς προσφέρει καὶ ἕνα πλοῦτο ἀπὸ ἱερὲς ἀκολουθίες.Στὴ συνέχεια θὰ δοῦμε μὲ συντομία τὶς κυριώτερες ἀπ’ αὐτές.

 Ἂς ποῦμε κατ’ἀρχὴν λίγα λόγια γιὰ τὶς Κυριακὲς τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ κάθε Κυριακὴ τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου, ἡ ὁποία εἶναι ἐκτενέστερη καὶ κατανυκτικότερη ἀπὸ τὴν λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, ποὺ τελεῖται τὸ ὑπόλοιπο ἔτος.

Ἐπὶ πλέον, κάθε Κυριακὴ ἑορτάζουμε καὶ ἕνα ἰδιαίτερο γεγονὸς ἢ κάποιον ἅγιο. Τὴν Α΄Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ποὺ λέγεται καὶ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἑορτάζουμε τὴ νίκη τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τῶν αἱρέσεων ποὺ ἐμφανίστηκαν ἀνὰ τοὺςαἰῶνες καὶ ἰδιαιτέρως κατὰ τῶν εἰκονομάχων. Μετὰ τὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας γίνεται λιτανεία, κρατώντας στὰ χέρια ἱερὲς εἰκόνεςκαὶ ψάλλοντας τὸ ὡραῖο ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν ἀγαθέ».

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

Η ευχαριστιακή νηστεία και η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

 


Περιοδικό  ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ 
τομ. 66/ Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017,  σελ. 4-8
Η  ευχαριστιακή νηστεία και
η  Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
(ιστορικοκανονική προσέγγιση)
Αναμφισβήτητα η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων διασώζει αρχαία λειτουργική πρακτική[1], αλλά κυρίως το ασκητικό ήθος και την πνευματικότητα της Ορθοδόξου παραδόσεως μέχρι τις ημέρες μας. 

Η περίοδος της Μ. Τεσσαρακοστής είναι η κατ’ εξοχήν πένθιμη περίοδος της Εκκλησίας μας. Το πένθος δηλούται με την απαγόρευση τελέσεως εορταστικών εκδηλώσεων και ακολουθιών[2], αλλά και με δύο πρακτικές που σχετίζονται άμεσα με το υπό εξέταση θέμα: με την καθιέρωση αυστηρότατης νηστείας και με την απαγόρευση τελέσεως Θ. Λειτουργίας τις καθημερινές ημέρες της Μ. Τεσσαρακοστής.

ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΨΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑΣ

 


https://youtu.be/9m2N16nQ_W8


Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ - Ἁγίου Σιλουανοῦ του Ἀθωνίτη

 


https://youtu.be/5RUOdfHm3Nc

Ὁ Ἀδάμ, ὁ πατέρας τῆς οἰκουμένης, ἐγνώριζε στόν Παράδεισο τή γλυκύτητα τῆς θείας ἀγάπης. Ἔτσι, μετά τήν ἔξωσή του ἀπό τόν Παράδεισο γιά τό ἁμάρτημά του, ἐγκαταλειμμένος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θλιβόταν πικρά καί ὀδυρόταν μέ βαθεῖς στεναγμούς. Ὅλη ἡ ἔρημος ἀντηχοῦσε ἀπό τούς λυγμούς του. Ἡ ψυχή του βασανιζόταν μέ τή σκέψη: «Ἐλύπησα τόν ἀγαπημένο μου Θεό». Δέν μετάνοιωνε τόσο γιά τήν Ἐδέμ καί τό κάλλος της, ὅσο γιά τήν ἀπώλεια τῆς θείας ἀγάπης, πού τραβᾶ ἀχόρταγα τήν ψυχή στό Θεό.
Τό ἴδιο καί κάθε ψυχή πού γνώρισε μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα τό Θεό κι ὕστερα ἔχασε τή χάρη, δοκιμάζει τό ἀδαμιαῖο πένθος. Θλίβεται ἡ ψυχή καί μεταμελεῖται σφοδρῶς, ὅταν προσβάλη τόν ἀγαπημένο Κύριο.
Βασανιζόταν κι ὀδυρόταν στή γῆ ὁ Ἀδάμ κι ἡ γῆ δέν τοῦ ἔδινε χαρά. Νοσταλγοῦσε τό Θεό κι ἐφώναζε:

«Οι δαίμονες φεύγουν τρέχοντας από τη νηστεία… η νηστεία είναι αφόρητη γι’ αυτούς, είναι ανυ­πόφορη» (Άγιος Λουκάς Ιατρός)


 Ξεκινάει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και θα σας μιλήσω για τη νηστεία. Θα πείτε: Για ποιο λόγο θα μιλήσει για τη νηστεία, αφού εμείς εδώ και πολύ καιρό πεινάμε, ζούμε μια διαρκή Μεγάλη Τεσσα­ρακοστή; Τι λοιπόν, δεν χρειάζεται να μιλήσω; Και όμως, χρειάζεται πάρα πολύ.

Η νηστεία, κατά την οποία νηστεύατε μέχρι τώρα, ήταν η τιμωρία του Θεού, όμως η νηστεία που ξεκινάει αύριο είναι αγία νηστεία, καθιερωμένη από την Αγία Εκκλησία, δεν είναι τιμωρία του Θεού, αλλά είναι η ευ­λογία του Θεού, το έλεος του Θεού.

Στο ΣτΕ η συνταγματικότητα του προστίμου των 100 ευρώ

 


Πολίτες που διαφωνούν με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για όσους είναι άνω των 60 ετών προσέφυγαν στο ΣτΕ και ζητούν την ακύρωση της απόφασης που προβλέπει την μηναία καταβολή προστίμου των 100 ευρώ.   

Υποστηρίζουν ότι είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ), καθώς και παράνομη η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και της επιβολής διοικητικού προστίμου των 100 ευρώ.   

ΗΠΑ: Ο FDA δωροδοκήθηκε με 3 εκατομμύρια δολάρια για την έγκριση του €μβολίου COVID-19 της PfizerΚαθώς ο κύκλος των ειδήσεων συνεχίζει να επικεντρώνεται στην κατάσταση στην Ουκρανία, ο FDA συμμορφώθηκε με δικαστική εντολή για να αρχίσει να δημοσιεύει 55.000 σελίδες δεδομένων της Pfizer ανά μήνα που χρησιμοποιήθηκαν για την έγκριση του εμβολίου COVID-19 που παρήγαγε με την BioNTech, με την πρώτη παρτίδα να δημοσιεύεται αθόρυβα χθες, την 1η Μαρτίου. 

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022

Απάνθισμα από το περιοδικό "ΤΑ ΚΡΙΝΑ"


Από σήμερα θα σας παρουσιάζουμε άρθρα, εικόνες, συνεντεύξεις από αξιόλογα χριστιανικά περιοδικά προς ωφέλεια όλων μας αλλά παράλληλα θα θέλαμε να στηρίξουμε και να κάνουμε περισσότερο γνωστές  αυτές τις οάσεις μέσα στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Θα επιθυμούσαμε επίσης να μας στέλνετε και εσείς αντίστοιχο υλικό αναφερόμενοι πάντα και στην προέλευσή του.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 


Περιοδικό "Τα κρίνα"
Ιδιοκτήτης : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ"
Εκδότης-Υπεύθυνος Σύνταξης-Κ.Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Τευχ.402 Φεβρουάριος 2022 σελ.11

 

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης- Καλή Σαρακοστή!

 

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη [Κυριακή, 6 Μαρτίου 2022]

Κυριακή 6 Μαρτίου 2022

Ἡ προσευχή τῆς Μ. Τεσσαροκοστῆς

 


  “Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου…”      

Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ,δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα,καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου,

ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.»

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ: Πως να διέλθουμε την Μεγάλη Τεσσαρακοστή

 


Τώρα αρχίζει ο πνευματικός μας αγώνας. Η έμπνευσή μας πολλαπλασιάζεται με τη σκέψη ότι εκατομμύρια χριστιανοί θα τηρήσουν τη Νηστεία αυτή. 

Η οδός προς την ανάσταση, ακόμη και για τον ίδιο τον σαρκωθέντα Θεό, πέρασε από παθήματα. Το μυστήριο των παθημάτων θα το κατανοήσουμε μόνο αργότερα. Κατ’ άρχάς το δεχόμαστε ως όρο για την εν Θεώ ανάπτυξή μας, ως όρο για την προκοπή μας στη πρόσληψη του λόγου του Θεού και την αφομοίωση των οδών Του στην πρακτική ζωή…

Πώς ο σατανάς αντιλαμβάνεται την νοερά προσευχή του ανθρώπου αφού δεν γνωρίζει το τι σκέφτεται ο άνθρωπος

 


Κάποιος νέος μοναχός είχε μία απορία...


''Πώς ο σατανάς αντιλαμβάνεται την νοερά προσευχή του ανθρώπου και απομακρύνεται απ' αυτόν, εφόσον δεν έχει τη δύναμη να του διαβάσει το πνεύμα δηλ...δεν γνωρίζει το τι σκέφτεται ο άνθρωπος μέσα του''.

Ένα βράδυ, του παρουσιάζεται μια Αγία στον ύπνο και του λέει:
- Νίκο (έτσι τον έλεγαν) έχεις την απορία, πως ο σατανάς αντιλαμβάνεται, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται νοερώς...εφόσον τη σκέψη του ανθρώπου, μόνο ο Θεός τη γνωρίζει.
Άκουσε λοιπόν:
Όπως η σόμπα, που καίει εσωτερικώς ξύλα και δεν φαίνεται η φωτιά, όμως η θέρμανση σε πληροφορεί ότι η σόμπα έχει φωτιά...
Ετσι και ο σατανάς, μπορεί να μην βλέπει την προσευχή σου....
αλλά επειδή καίγεται όταν σε πλησιάζει, αντιλαμβάνεται ότι είσαι ενωμένος με τον Θεό, δια της προσευχής...

Δημήτριος Παναγόπουλος

πηγή: yiorgosthalassis.blogspot.com/

Τι συμβαίνει στην Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης;

 


Η λεγομένη πανδημία του Κορωνοϊού, που ταλαιπωρεί εδώ και δύο χρόνια τους ανθρώπους του πλανήτη μας, παιδεύει και την Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης. Ταυτόχρονα, όμως, γίνεται και η αιτία για να αποκαλυφθούν πρόσωπα, χαρακτήρες, πράγματα. Παρατηρούμε λοιπόν, στην προειρημένη Μητρόπολη, με την πρώτη ματιά, μια ακατανόητη, εμμονή του Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ιακώβου για να εμβολιαστούν υποχρεωτικά, με κάθε τρόπο και μέσο, οι Ιερείς της Μητρόπολής του, κάτι που δεν παρατηρείται με τόση ένταση και σε τέτοιο βαθμό σε καμιά άλλη Μητρόπολη της Ελλάδας. 

Ἔφθασε καιρός....

Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων ΝΙΚΗ, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παρρησία· δι' αὐτῆς γὰρ Μωϋσῆς, γέγονε τῷ Κτίστῃ συνόμιλος, καὶ φωνὴν ἀοράτως, ἐν ταῖς ἀκοαῖς ὑπεδέξατο· Κύριε, δι' αὐτῆς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς, προσκυνῆσαί σου τὰ Πάθη καὶ τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν, ὡς φιλάνθρωπος.

Να συγχωρηθούμε μεταξύ μας.  
Να ευχηθούμε ο ένας στον άλλον Καλή Τεσσαρακοστή, που σημαίνει ν' αξιωθούμε με τη χάρη του Θεού να διανύσουμε την ιερή αυτή περίοδο.