Σάββατο 6 Ιουλίου 2024

Κυριακή Β΄ Ματθαίου - Υπομνηματισμός της Ευαγγελικής περικοπής από τον Ιερό Χρυσόστομο

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Ματθ. 4, 18-22]

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ (:ενώ λοιπόν περπατούσε κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δυο αδελφούς· τον Σίμωνα, τον οποίο κατόπιν ονόμασε Πέτρο, και τον Ανδρέα τον αδελφό του, οι οποίοι έριχναν δίχτυα στη θάλασσα, διότι ήταν ψαράδες. Και τους λέει: ‘’Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ικανούς να αλιεύετε αντί για ψάρια ανθρώπους· αυτούς θα τους ελκύετε στη βασιλεία των ουρανών με τα πνευματικά δίχτυα του κηρύγματος’’. Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα τους και Τον ακολούθησαν)»[Ματθ.4,18-20].

Βέβαια ο ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι διαφορετικά προσκλήθηκαν αυτοί οι δύο μαθητές από τον Κύριο. Επομένως, είναι φανερό ότι η παραπάνω πρόσκληση που τους απηύθυνε ο Κύριος και που αναφέρει εδώ ο ευαγγελιστής Ματθαίος είναι η δεύτερη στη σειρά. Αυτό επίσης μπορεί να το διαπιστώσει κανείς από πολλά σημεία. Στο ευαγγέλιο του Ιωάννη λοιπόν αναφέρεται ότι ο Ανδρέας και ο Πέτρος προσκλήθηκαν για πρώτη φορά, προτού κλειστεί στη φυλακή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής[βλ. Ιω.1,35-36:

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ [:Γαλ. 3,22- 4,5]


ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ [:Γαλ. 3,22- 4,5]

«Συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσι (:Τώρα όμως έγινε με τον νόμο το εντελώς αντίθετο από τη δικαίωση. Ο γραπτός νόμος του Θεού δηλαδή έκλεισε ολοκληρωτικά τα πάντα κάτω από την αμαρτία, για να ποθήσουν οι άνθρωποι τον ιατρό και σωτήρα· και έτσι η ευλογία που υποσχέθηκε ο Θεός, να δοθεί με την πίστη στον Ιησού Χριστό σε όλους όσους πιστεύουν)»[Γαλ.3,22].

Εάν η υπόσχεση του Θεού είχε δοθεί μέσω του μωσαϊκού νόμου, εύλογα θα φοβόσουνα μήπως, εκπίπτοντας από τον νόμο, εκπέσεις και από τη δικαίωση· εάν όμως για τον λόγο αυτόν δόθηκε, για να περικλείσει τα πάντα, δηλαδή για να ελέγξει και να δείξει τις αμαρτίες τους, όχι μόνο δεν σε εμποδίζει να επιτύχεις την υπόσχεση, αλλά και συνεργεί στο να την επιτύχεις. Αυτό λοιπόν δηλώνοντας έλεγε τα παραπάνω λόγια ο Παύλος· διότι επειδή οι Ιουδαίοι δεν αισθάνονταν, ούτε την άφεση επιθυμούσαν, έδωσε τον μωσαϊκό νόμο ώστε να ελέγχει για τα τραύματα, για να ποθήσουν τον Ιατρό· διότι το ρήμα «συνέκλεισεν» σημαίνει «έλεγξε», και αφού έλεγξε, κρατούσε αυτούς σε φόβο.

Μνήμη της Aγίας Mεγαλομάρτυρος Kυριακής (7 Ιουλίου)

 Kυριακή θανούσα την τομήν φθάνει,

Προαιρέσει πλην και τελειούται ξίφει.

Αγία Μεγαλομάρτυς Κυριακή. Τοιχογραφία του 15ου αιώνα στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά (Κύπρος)
Kατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού εν έτει σπβ΄ [282], ήτον ένα ανδρόγυνον Xριστιανικόν, Δωρόθεος και Eυσεβία ονομαζόμενον, οι οποίοι επειδή ήτον άτεκνοι, παρεκάλουν τον Θεόν να χαρίση εις αυτούς καρπόν και τέκνον, υποσχόμενοι ότι να χαρίσουν πάλιν το γεννηθέν παιδίον εις αυτόν. Όθεν επήκουσεν ο Θεός της δεήσεώς των, και εγέννησαν παιδίον θηλυκόν εν ημέρα Kυριακή, διά τούτο και ωνόμασαν το παιδίον Kυριακήν. Tην οποίαν βαπτίσαντες, ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Kυρίου, κατά τον Aπόστολον, και εφύλαττον αυτήν παρθένον, επειδή και έμελλον να την αφιερώσουν εις τον Θεόν. Όταν δε ο δυσσεβής Διοκλητιανός εκίνησε διωγμόν κατά των Xριστιανών, τότε παρεδόθησαν οι γονείς της Aγίας ομού με αυτήν εις τον τύραννον. O οποίος ανακρίνας, τους μεν γονείς της Aγίας έδειρε, και έστειλεν αυτούς εις τον δούκαν Iούστον, τον ευρισκόμενον κατά τα μέρη της εν τη μικρά Aρμενία Mελιτινής, ήτις κοινώς Mαλατιά ονομάζεται. Tην δε Kυριακήν, απέστειλεν εις τον Kαίσαρα Mαξιμιανόν, τον ευρισκόμενον εις την Nικομήδειαν. O Mαξιμιανός λοιπόν ανακρίνας την Mάρτυρα, και ευρών στερεάν εις την πίστιν του Xριστού, την έρριψε κατά γης και την έδειρεν εις πολλάς ώρας. Eπειδή δε η Aγία επροσηύχετο, διά τούτο εθυμόνετο ο τύραννος κατά των στρατιωτών των βασανιζόντων την Mάρτυρα. Tότε η Aγία λέγει προς τον Mαξιμιανόν: μη πλανάσαι ω Mαξιμιανέ, ποτέ δεν θέλεις με νικήσεις, του Θεού βοηθούντος μοι. Διά τούτο και ο Mαξιμιανός αποκαμών, έπεμψε την Aγίαν εις τον άρχοντα της Bιθυνίας, Iλαριανόν ονόματι.

Δύσκολο πράγμα... - Ελευθέριος Ελευθεριάδης


Δύσκολο πράγμα το να κρατάς ισορροπίες.

Δύσκολο πράγμα το να προσπαθείς να διατηρήσεις τις σχέσεις ζωντανές.

Δύσκολο πράγμα το να μην λες αλήθειες που πληγώνουν.

Δύσκολο πράγμα η υπομονή την ώρα που ο άλλος ξεσαλώνει.

Δύσκολο πράγμα το να παλεύεις μόνος σου. Οι άνθρωποι πολλές φορές θεωρούν τη σχέση δεδομένη..

Δύσκολο πράγμα το να μην σε καταλαβαίνουν εκείνοι που αγαπάς.

Υπάρχει περίπτωση να περάσει μια ολόκληρη ζωή, και ο άλλος να μην έχει καταλάβει τίποτα από την προσπάθεια που έκανες…

Υπάρχει περίπτωση να μην εκτιμηθεί ποτέ, το ό,τι έχεις παλέψει να προσφέρεις…

Έτσι είναι οι σχέσεις Άνθρωπε.

Δίνεις τα πάντα σου, ρισκάρεις, χωρίς να ξέρεις το τι θα πάρεις πίσω από όλο αυτό…

Ας είναι…

Την αγάπη την βιώνεις καλύτερα, όταν την προσφέρεις.

Καλό είναι που μιλάς γι’ Αυτόν. Καλύτερο όμως είναι να μιλάς σ’ Αυτόν

αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

Πότε γονάτισες τελευταία φορά μπροστά στον Κύριο;

Λες ότι έχεις δουλείες, πανεπιστήμιο, οικογένεια και δεν προλαβαίνεις.
Το ξέρω, (παρ’ όλα αυτά) μιλάς γι’ Αυτόν συχνά στην παρέα σου, σε γνωστούς και φίλους. Αλλά πόσο συχνά μιλάς σ’ Αυτόν;

Έχουμε αφήσει την προσευχή αδελφοί και γι’ αυτό έχουμε γεμίσει με λογισμούς. Πέφτουμε εύκολα στην αμαρτία, ενδίδουμε εύκολα στα πάθη μας. Διότι δεν παραδίδουμε την καρδιά και το νου μας στον Κύριο. Αντιστεκόμαστε με πείσμα.

Ας γονατίσουμε μπροστά Του. Ας πιάσουμε το ευλογημένο κομποσκοίνι μας κι ας αρχίσουμε την ευχή.

Μιλάμε γι’ Αυτόν αλλά δεν μιλάμε σ’ Αυτόν.

Επί πέντε ώρες υπομονετικά στο δικαστήριο για ένα πολίτη, που διώκεται άδικα. Μπράβο τους!

Έχετε ξαναδεί πρόεδρο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ να στηρίζει και να συμπαραστέκεται επί πέντε ώρες υπομονετικά στο δικαστήριο για ένα πολίτη, που διώκεται άδικα;

Ελεύθερος, αφέθηκε ο 34χρονος Νεκτάριος Μ. ο οποίος είχε συλληφθεί κινηματογραφικά την Παρασκευή με ανυπόστατες κατηγορίες επειδή θέλησε να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για τη διεξαγωγή του Europride στη Θεσσαλονίκη, σε περίκλειστο χώρο.
Η δίκη του πήρε αναβολή για τον Ιανουάριο του 2025.

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού κινήματος ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός μαζί με τον βουλευτή Νίκο Παπαδόπουλο, στελέχη και φίλους της Νίκης ήμασταν από τις 11 το μεσημέρι και για πέντε ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός των δικαστηρίων προκειμένου να στηρίξουμε τον Νεκτάριο.

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024

Θα κοιμηθείς όταν πεθάνεις... - Ελευθέριος Ελευθεριάδης


Θα κοιμηθείς όταν πεθάνεις.
Τότε θα ξεκουραστείς. Στο τέλος. Μην περιμένεις να δεις χαΐρι πιο νωρίς. Σε αυτή τη ζωή δεν έχεις έρθει για άραγμα. Μόνο μικρά διαλείμματα θα έχεις και μετά ξανά αγώνας. Πάλη. Τρέξιμο.
Ας είναι.

Θα κοιμηθείς όταν πεθάνεις.
Κοίτα να το πάρεις απόφαση όσο πιο νωρίς μπορείς. Μην παραπονιέσαι και γκρινιάζεις. Τσάμπα φθείρεσαι. Εγκλωβίζεσαι μέσα σε αναπάντητα ‘’γιατί’’.

Θα κοιμηθείς όταν πεθάνεις.
Το γεγονός ότι κουράζεσαι, είναι δείκτης ότι είσαι ακόμα ζωντανός. Ότι το χρέος σου, απέναντι στη ζωή, στο κόσμο, σε σένα, στον Θεό, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Πάλεψέ το με χαρά. Βίασε τον εαυτό σου. Και θα δεις τον εαυτό σου σιγά σιγά να δυναμώνει.

Θα κοιμηθείς όταν πεθάνεις.
Σήκω από το κρεβάτι σου. Πάλεψε.
Η ξεκούραση δεν είναι αυτοσκοπός. Η ξεκούραση είναι το ‘’μέσον’’.
Μια μικρή ανάπαυλα.
Στον αγώνα καλή δύναμη, και η Παναγιά μαζί σου.

"Η ΝΙΚΗ μόλις αποκτήσει την κυβερνητική πλειοψηφία θα καταργήσει όλα όσα έχει επιβάλει ο ΛΟΑΤΚΙ δικαιωματισμός" - Δήμος Θανάσουλας

Αφυπνιστικό debate του εκπροσώπου τύπου της ΝΙΚΗΣ κόντρα στον Υπεύθυνο Παιδείας Νεότητας ΣΥΡΙΖΑ.


πηγή: https://nikh.gr/

Μία ημέρα στέρηση από την αμαρτία..


Στις αρχές του ΙΘ΄ αιώνος, η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους, το Ρωσικό, που την εποχή αυτή είχε Έλληνες μοναχούς, ήταν πλήρως εγκαταλελειμμένη.

Η Ιερά Κοινότης, λοιπόν, το έτος 1803, αποφάσισε να διαγράψει το μοναστήρι από τον αριθμό των αγιορειτικών μονών, και απευθύνθηκε στον οικουμενικό πατριάρχη Καλλίνικο με ανάλογη αίτηση.

Ο πατριάρχης απέρριψε αποφασιστικά τέτοια πρόταση και έδωσε εντολή να φροντίσουν αμέσως για την εξεύρεση εμπείρου και πνευματικού ηγουμένου, στου οποίου τα χέρια θα παρέδιδαν όσο το δυνατόν γρηγορώτερα το κοινόβιο για να το ανασυγκροτήση. Μόλις η Ιερά Κοινότης έλαβε γνώση της Πατριαρχικής αποφάσεως, επέλεξε και πρότεινε τον Έλληνα π. Σάββα, ηλικιωμένο ιερομόναχο της Σκήτης Ξενοφώντος, ο οποίος κατά τη γνώμη τους ήταν ικανός να αντεπεξέλθη στο έργο που επρόκειτο να του ανατεθή. (Ο π. Σάββας τελικά με εντολή του Πατριάρχη πάει στην Κωσταντινούπολη και το κείμενο συνεχίζει ως ακολούθως):

29% αύξηση στις αμβλώσεις στα κορίτσια κάτω των 16 ετών στη Σκωτία, μέσα στο 2023


«Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση», «κοινωνία χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις», «αντισύλληψη», «ενημέρωση», «παροχές υγείας», και άλλα σχετικά, όλα τελικά οδηγούν στην άμβλωση

Society for The Protection of the Unborn, SPUC

29 Μαΐου 2024

Μέσα στο 2023, πραγματοποιήθηκαν στη Σκωτία 18.207 αμβλώσεις, αύξηση 10%, αριθμός ρεκόρ σε σύγκριση με τις 16.607 του 2022, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Σκωτίας. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στα κορίτσια κάτω των 16 ετών, στα οποία οι αμβλώσεις αυξήθηκαν κατά 29%.

Το 98,1% όλων των αμβλώσεων στη Σκωτία πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση των εκτρωτικών Mifepristone και Misoprostol, εκ των οποίων το 57,6% ελήφθη εξ ολοκλήρου στο σπίτι από τις γυναίκες που έλαβαν και τα δύο χάπια.

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024

Αυτή είναι η Νεολαία της Αποκάλυψης. ΜΠΑΡΑΚΙ, SEX, FACEBOOK, TABLET, GREEKLISH. Τι λείπει όμως πραγματικά από το γηρασμένο παιδί σου;


Γράφει ο Θ. Ι. Ρηγινιώτης

Εμείς οι μεγάλοι νομίζω πως δε φανταζόμαστε καν πώς ζουν οι έφηβοι και οι φοιτητές (η φοιτητική περίοδος είναι μια παράταση της εφηβείας), τι σκέφτονται και πώς νιώθουν.

Η ζωή τους είναι μια αφύσικη ζωή, γεμάτη άγχος και εξαρτημένη 100% από τη μοντέρνα τεχνολογία. Δεν έχουν πια ρίζες, υπακούνε σε αγνώστους στο Facebook, αλλά συγκρούονται με τους γονείς και δε μαθαίνουν τίποτα από τους παππούδες τους. Μια μεγάλη μερίδα τους ζει στο σκοτάδι, διασκεδάζει σε σκοτεινούς χώρους, δραπετεύει από την πραγματικότητα στον εικονικό κόσμο του Διαδικτύου ή μέσα σε εκκωφαντική μουσική, θρίλερ, βιντεοπαιχνίδια βίας και δαιμονικών ηρώων, ιστοσελίδες πορνό, τσιγάρα και αλκοόλ. Κάνει σεξ από 12 χρονών, κάνει εκτρώσεις από 12 χρονών. Είναι, όπως γράφει ένας Αμερικανός ροκάς, που έγινε κάποια στιγμή ορθόδοξος μοναχός (αλλά δεν έμεινε), «η Νεολαία της Αποκάλυψης».

Σχόλιο για την απαράδεκτη στάση των «ποιμένων» απέναντι στη σύλληψη και κράτηση ομολογητή Χριστιανού.Η σύλληψη και κράτηση του ομολογητή χριστιανού και η μετά ταύτα κραυγαλέα σιωπή των «ποιμένων» αποκαλύπτει την αθλιότητα και αναξιότητα της σύγχρονης εκκλησιαστικής ηγεσίας.

Ούτε μια επισκοπική φωνή διαμαρτυρίας, ούτε μια δήλωση συμπαράστασης στο διωκόμενο μέλος της Εκκλησίας, ούτε μια επίσκεψη στον κρατούμενο πιστό που έδωσε την καλή ομολογία, από την πλευρά της ηγεσίας της Εκκλησίας που έχει καταντήσει ουρά των πολιτικών εξουσιαστών και των νεοταξιτών γενικότερα.

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

Πώς να περάσεις τη νύχτα σου…


Στάρετς Σάββας ο παρηγορητής

Το βράδυ, με το τέλος όλων των έργων της ημέρας, ευχαρίστησε τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες πού έλαβες κατά τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή:

επειδή παρέμεινες ζωντανός, κι ακόμη για τις πνευματικές και σωματικές σου δυνάμεις, για την υγεία σου, για την τροφή, το ποτό, για όλους τους ψυχοσωτήριους λογισμούς, για όλες τις άγιες επιθυμίες, για το γήινο και το ουράνιο φως, για τη βοήθεια και προστασία Του, δηλαδή για κάθε ευεργεσία Του.

Ύστερα απασχόλησε την καρδιά σου με τούς ακόλουθους πνευματικούς λογισμούς: «Να πού εγώ για μια ακόμη μέρα ήρθα πιο κοντά στο θάνατο.

Τι θα συμβεί, αν θελήσει ο Κύριος να με βάλει αυτή τη νύχτα μπροστά στο Δίκαιο Κριτήριο Του; Θα αντέξω; Το πρωί έβαλα σκοπό να περάσω όλη την ημέρα με αγιότητα. Πώς την πέρασα; Μήπως παρόργισα τον Κύριο με κάτι;

Μετά απ’ αυτές τις ερωτήσεις:

Συγκλονιστικός ο Νίκος Παπαδόπουλος για την χουντάρα που φυλακίζει όποιον διαμαρτύρεται κατά των Σοδόμων

 

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Γέροντας Θαδδαίος: «Ὅποιος ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς δὲν στεναχωριέται γιὰ τίποτε… Πρέπει νὰ ὑποφέρουμε ἀρκετὰ στὴν καρδιά μας, ὥστε νὰ μάθουμε τὴν ταπεινοφροσύνη»


Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα

Πῶς θὰ καταλάβουμε, ἂν ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἢ ὄχι;

Νὰ, ὁρίστε πῶς. Ἂν στενοχωριέσαι γιὰ ὁτιδήποτε, αὐτὸ σημαίνει πὼς δὲν ἄφησες τὸν ἑαυτό σου ὁλόκληρο στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, παρόλο ποὺ ἐξωτερικὰ φαίνεται ὅτι τὸ ἔκανες. Ὅποιος ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς δὲν στεναχωριέται γιὰ τίποτε! Ὅταν ὁ τέτοιου εἴδους ἄνθρωπος ἔχει κάποια ἀνάγκη, παρακαλάει τὸν Θεό. Ἄν δὲν πάρει αὐτὸ ποὺ ζητάει, μένει ἥσυχος, πράος σὰν νὰ τὸ πῆρε. Ἡ ψυχὴ ποὺ ἀφέθηκε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τίποτε δὲν φοβᾶται. Δὲν φοβᾶται οὔτε τὶς ἀπειλές οὔτε τοὺς ληστὲς καὶ γιὰ ὅλα ὅσα τοῦ συμβαίνουν λέει:

Ἔτσι ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἀρρώστια, ὁ ἥσυχος ἄνθρωπος σκέφτεται, πὼς καὶ αὐτὴ ἡ ἀρρώστια θὰ μὲ βοηθήσει σὲ κάτι, μοῦ εἶναι χρήσιμη γιὰ κάτι, ἀλλιῶς δὲν θὰ μοῦ τὴν ἔστελνε ὁ Θεός. Ἔτσι φυλάγουμε τὴν ἠρεμία, τὴν γαλήνη καὶ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα μας.

Ελληνική Δημοκρατία… στο περίπου!


Πρωτ. Στέφανος Στεφόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ… στο περίπου!

Τι ζούμε Θεέ μου!
Το θέατρο του παραλόγου.
Ή όπως το περιέγραφε κάποτε ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, “ένα απέραντο φρενοκομείο”!
Ούτε οι Άγιοι δεν θα μας προλαβαίνουν πιά.
Δόξα τω Θεώ που Εκείνος ακόμα μακροθυμεί!

Κάποιοι μιλούν για τον “ανάποδο κόσμο”.
Δεν γνωρίζω αν είναι ανάποδος αλλά σίγουρα είναι δαιμονικός.
Τρία τινά τράβηξαν την προσοχή μου γύρω απ’ αυτό που θα χαρακτήριζα ως το άκρο άωτο του κιτς θεάματος των “χρωματιστών αοράτων” συνανθρώπων μας και των διάσημων ουδέτερων, τύπου τα εαυτά επιχειρηματιών, διπλωματών, πολιτικών – υποστηρικτών τους.
Αυτή η “παρέλαση” – μασκαριλίκι άφησε την όζουσα ατμόσφαιρά της ανεξίτηλη στο μη αόρατο, μη διαφορετικό, μη πολύχρωμο κοινό. Και είχε απ’ όλα.
Αποκριάτικες στολές ρόλων1, παρουσία διάσημων όλων των κοινωνικών αποχρώσεων, πολιτικά πρόσωπα, πανεπιστημιακούς, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες της υγείας biz, διπλωμάτες απ’ τα… Κράβαρα, και επίσης δεν είχε αλλά…είχε (βάλτε και λίγο το μυαλό σας να δουλέψει!) εκ του αρνητικού, δηλαδή διά της σιωπής, που όμως εδώ κινδυνεύει να εκληφθεί ως έμμεση αποδοχή, των θεσμών της δικαιοσύνης, της αστυνομίας και της Εκκλησίας!

Παρακάτω θα εστιάσω σε τρία πολύ προβληματικά σημεία.

Διδάγματα Αρχαίων Ελλήνων

Ένας φτωχός πλησίασε τον Σωκράτη και του είπε:

“Θέλω να γίνω μαθητής σου, αλλά δεν έχω τίποτε, το μόνο που μπορώ να σου προσφέρω είναι ο εαυτός μου”
Ο Σωκράτης του απαντά:
“Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μου δίνεις το πιο σπουδαίο πράγμα;”

Ο φιλόσοφος Αντισθένης συμβούλευε τους Αθηναίους να ανακηρύξουν με την ψήφο τους τα γαϊδούρια σε άλογα. Και όταν του είπαν ότι κάτι τέτοιο είναι έξω από κάθε λογική, ο Αντισθένης παρατήρησε:
“Μήπως και απλούς άντρες δεν αναδεικνύεται στρατηγούς με την ψήφο σας και χωρίς να έχουν πάρει καμία απολύτως εκπαίδευση;

Ο Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν τον ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο, απάντησε:

Τρίτη 2 Ιουλίου 2024

Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς (2 Ιουλίου) – «O Άγιος της Οικουμένης»


Ιωάννη Μαξίμοβιτς, αγγελόμορφε, ιεραρχών θεοφόρων και διδασκάλων σοφών εκλαμψάντων άρτι σάπφειρε πολύτιμε, ως Ορθόδοξων ασκητών καλλονήν και ποταμόν αστείρευτον θαυμασίων, σε ανυμνούντες ευχάς σου θερμάς προς Κύριον αιτούμεθα.

Πανίσχυρες ήταν οι θείες ενέργειες και δυνάμεις, τις οποίες η χάρις του Τριαδικού θεού δώρισε στον άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς, (1896-1966) επίσκοπο Σαγγάης και Σαν Φρανσίσκο, του οποίου τη μνήμη επιτελούμε στις 2 Ιουλίου.

Στο συναξάρι της ημέρας αυτής, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε: «Ήταν Ρώσος στην καταγωγή και χειροτονήθηκε επίσκοπος για τη ρωσική εκκλησία της διασποράς στη Σαγγάη το 1934. Το 1951 ορίστηκε Αρχιεπίσκοπος Δυτικής Ευρώπης με έδρα αρχικά το Παρίσι και στη συνέχεια τις Βρυξέλλες.

Το 1962 τον τοποθέτησαν στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί όπου υπέμεινε αγόγγυστα πολλές δοκιμασίες και κα­τηγορίες.

Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 2 Ιουλίου (νέο ημερολό­γιο) το 1966 μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

Δοξάστηκε από το Θεό με την αφθαρσία και μυροβλυσία του αγίου λειψάνου του.

Η ψυχή μετά τόν θάνατο (Ανάλυση του λόγου του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς, από τον π. Σεραφείμ Ρόουζ)

Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς

Απέραντη και απαρηγόρητη θα ήταν η θλίψη μας για τους αποβιώνοντες οικείους μας, εάν ο Κύριος δεν μας είχε δωρίσει αιώνια ζωή. Η ζωή μας θα ήταν άσκοπη, εάν τελείωνε με τον θάνατο. Ποιο όφελος θα είχαν τότε η αρετή και οι καλές πράξεις; Σε τέτοια περίπτωση θα αποδεικνύονταν σωστοί όσοι λένε: «Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε!»

Ο άνθρωπος, όμως, δημιουργήθηκε για να ζήσει αιώνια, και ο Χριστός με την Ανάσταση του άνοιξε τις πύλες της Βασιλείας των Ουρανών, της αιώνιας μακαριότητας για όσους έχουν πιστέψει σε Αυτόν και έχουν ζήσει σύμφωνα με τις εντολές Του. Η παρούσα ζωή μας είναι μια προετοιμασία για τη μελλοντική ζωή, προετοιμασία, που λήγει με τον θάνατό μας. «Απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά δε τούτο κρίσις» (Προς Εβραίους 9,27). Τότε ο άνθρωπος εγκαταλείπει όλες τις εγκόσμιες φροντίδες∙ το σώμα αποσυντίθεται, προκειμένου να εγερθεί εκ νέου κατά τη γενική Ανάσταση.

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα «αζήτητα»

 Ι. Κουντουράς, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.


Ανήκω στην τάξη των ομότιμων καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., με ακαδημαϊκό έργο ενεργό, που προσωπικά θεωρώ δεν με κατατάσσει στα «αζήτητα». Μέχρι σήμερα 503 επιστημονικές μου μελέτες δημοσιεύθηκαν με λέξεις κλειδιά Kountouras J στον επίσημο ιστότοπό μας PubMed, όπως δύναται να το διαπιστώσει οποιοσδήποτε θέλει να εκτιμήσει αντικειμενικά τον ανοδικό, στάσιμο, υποδεέστερο ή σχεδόν «αζήτητο» δήθεν ακαδημαϊκό επιστημονικό χαρακτήρα των ανηκόντων στο Α.Π.Θ., μηδενός εξαιρουμένου και ασφαλώς ούτε και του εαυτού μου.

Πρόσφατα, χρησιμοποιώντας πάλι σχετικές λέξεις κλειδιά, διαπίστωσα ότι το επιστημονικό δυναμικό του Α.Π.Θ., στη συντριπτική του πλειοψηφία, εκτός μιας μειονότητας εξαιρέσεων, κατατάσσεται διεθνώς στα αζήτητα, (φευ!) χωρίς ίχνος συστολής, ντροπής. Όχι μόνο δεν ιδρώνει το αφτί τους στο άκουσμα της διεθνούς επιστημονικής κατακραυγής εναντίον τους, αλλά με ιταμή - αήθη θρασύτητα ολοκληρώνουν και τον ηθικό εξευτελισμό τους που όζει αποπτωτική σήψη, καθώς δηλώνουν συμμετοχή στο αποπτωτικό Europride 2024 με ύφος δήθεν «pride»- υπερήφανης παράνοιας ή παράκρουσης. Συνεπώς γίνονται «τα έσχατα χείρονα των πρώτων…». Όλα τούτα προκαλούν αίσθημα αφόρητης πλήξης και απόρριψης.

Ομιλία του π. Γεωργίου Σχοινά, στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου: Ξεκαθαρίστε

 

https://youtu.be/enFtFdvDTkI

πηγή: https://enromiosini.gr/

Θυμιάζετε, να αποκρούσουμε την Θεία Οργή

Στα κεφάλαια 16 και 17 των Αριθμών της Παλαιάς Διαθήκης βλέπομαι την ανταρσία του Κορρέ, του Δαθαν και του Αδαρών και μαζί μ’ αυτούς εστασίασαν και άλλοι 250 από τους Ισραηλίτας. Ο Θεός δια του Μωυσέως μακροθυμεί, αλλά εκείνοι αποθρασύνονται. Τότε επεμβαίνει ο Κύριος και για να παιδαγωγήσει το πλήθος του λαού, τιμωρεί τους επαναστάτες. Γίνεται σεισμός, ανοίγει η γη και τους καταπίνει όλους. Και τον Κορρέ και τον Δαθαν και τον Αδαρών, μαζί με τα πράγματά τους, μαζί με τους 250, και τους κατάπιε όλους η γη. Επεκράτησε φόβος , αλλά την άλλη μέρα όμως, ξανάρχισε πάλι ο γογγυσμός και όρμησαν για να σκοτώσουν τον Μωυσή και τον Ααρών. Εκείνοι, μόλις που πρόλαβαν και μπήκαν μέσα στην Σκηνή του Μαρτυρίου για να σωθούν. Αμέσως σαν προστατευτικό τείχος, εμφανίζεται Θεία Νεφέλη και καλύπτει όλη την Σκηνή και περιφρουρεί τους δύο άνδρες.

Βρίσκονται σε απορία τι να πράξουν. Στέκονται με βαθειά ευλάβεια και σιωπή μπροστά στο Θεό, περιμένοντας οδηγίες. Και ο Κύριος ομιλεί και τους λέγει:

Περί Πανελλαδικών 2024...

Έκλεισε και φέτος ο επίπονος κύκλος προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Μία διαδικασία που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη μέσα από τις αντίξοες συνθήκες που καλούνται τα παιδιά μας να διαγωνιστούν.

Συμμεριζόμαστε την αγωνία κ την ανασφάλεια των χιλιάδων διαγωνιζομένων που εξετάστηκαν σε προβληματικά θέματα, όπως επισημάνθηκε από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, την Ελληνική Εταιρεία Φιλολόγων και την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, υπό συνθήκες ακραίου καύσωνα, χωρίς έστω ανεμιστήρες σε πολλές περιπτώσεις.

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024

Η Ασθένεια και Χριστιανική της Θεραπεία – Γνωριμία με τους Αγίους Αναργύρους-Ιατρούς Αγίους της Εκκλησίας μας


Ἀρχιμ. Κύριλλου Κεφαλόπουλου

B.A. Hist., Th.M., Ph.D.

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει, ἰδίως στὴν σημερινὴ κοινωνία, πολλὰ προβλήματα, θλίψεις καὶ στενοχώριες ποὺ τὸν βασανίζουν, ἀρρώστιες καὶ πόνο ποὺ ταλαιπωροῦν τὴν σωματική του ὑγεία ὅσο καὶ τὴν ψυχοδιανοητική του ἰσορροπία.

Ἡ Ἰατρικὴ ἐπιστήμη προσπαθεῖ μὲ φάρμακα καὶ μεθόδους θεραπείας νὰ ἰατρεύσει τὶς ἀρρώστιες ποὺ ταλαιπωροῦν τὸν ἄνθρωπο, ἐνῶ ἄλλες ἐπιστῆμες, ὅπως ἡ ψυχολογία καὶ ἡ ψυχιατρικὴ παλεύουν μὲ τὶς ψυχικὲς ἀσθένειες ποὺ ἰδίως σήμερα, φαίνεται νὰ ἀπασχολοῦν ὁλοένα καὶ περισσότερο τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Ὅμως, τὸ πρόβλημα τῆς ἀσθένειας καὶ τοῦ πόνου εἶναι πλατύτερο, μὲ πολλὲς διαστάσεις καὶ προεκτάσεις, σωματικές, πνευματικές, ψυχικές, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τὶς καλύψουν πλήρως οἱ ἐπιστημονικὲς προσεγγίσεις, οἱ ὁποῖες συνήθως μένουν σὲ μία ἐπιφανειακὴ θεώρηση τῶν πραγμάτων, ἀδυνατώντας νὰ εἰσέλθουν στὰ ἐνδότερα τῆς ψυχοπνευματικῆς διάστασης τῆς ἀνθρώπινης ὑποστάσεως.

Μνήμη των Aγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Kοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων (1η Ιουλίου)

Bολαίς αδελφούς ου διέσπων οι λίθοι,
Ως εις έν άμφω συμπεπηγότας λίθον (ήτοι τον Xριστόν).
Πρώτη Iουλίοιο λίθοισιν Aνάργυροι ήθλουν.

Μαρτύριο των Αγίων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων. Μηνολόγιο Οξφόρδης (14ος αι.)
Oύτοι οι Άγιοι, ήτον κατά τους χρόνους Kαρίνου και Nουμεριανού των αυταδέλφων βασιλέων εν έτει σπδ΄ [284]. Eκατάγοντο δε από την μεγαλόπολιν Pώμην. Aυτάδελφοι δε όντες, εμεταχειρίζοντο και οι δύω την αυτήν τέχνην της ιατρικής, και ιάτρευον, όχι μόνον τους ανθρώπους, αλλά και τα κτήνη και άλογα ζώα. Διά μισθόν δε της ιατρείας εζήτουν, το να πιστεύουν εις τον Xριστόν οι ιατρευόμενοι, χωρίς να πέρνουν από αυτούς άλλο τι πράγμα γήινον. Διαβαλθέντες λοιπόν εις τον βασιλέα Kαρίνον, ότι κάμνουσι τας ιατρείας και θαύματα με μαγικήν τέχνην, τούτου χάριν δεν υπέφεραν να παραδοθούν άλλοι τινές αντί αυτών, αλλά αυτοί οι ίδιοι επήγαν αυτόκλητοι και παρέδωκαν τον εαυτόν τους εις τας χείρας του βασιλέως. Όθεν όχι μόνον αυτοί δεν επείσθησαν να αρνηθούν τον Xριστόν, αλλά και τον βασιλέα Kαρίνον εκατάπεισαν να αρνηθή την ασέβειαν, με το να έτυχε και αυτός της παρά των Aγίων ιατρείας. Όταν γαρ αυτός άρχισε να ερωτά τους Aγίους και να φοβερίζη αυτούς, ότι έχει να τους παιδεύση ανίσως δεν αρνηθούν τον Xριστόν, τότε ω θείας δίκης! ευγήκεν από τον τόπον της η θέσις του προσώπου του, και εγύρισεν οπίσω εις την ράχιν του. Iατρεύθη δε υπό των Aγίων από την ασθένειαν ταύτην.

Άρης Σερβετάλης: «Ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος να πιστεύει στο Θεό»


Υπογράμμισε συγκεκριμένα ο γνωστός ηθοποιός (που αντιστάθηκε και στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ενώ διέπρεψε εμφατικά στην ερμηνεία τού Αγίου Νεκταρίου):
«Η Ορθοδοξία μού έδωσε απαντήσεις.

Ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος να πιστεύει.

Γνωρίζοντας την Ορθοδοξία άλλαξα ως άνθρωπος, βλέπω τη ζωή με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο.
Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, είναι αποκάλυψη.
Όταν κάποιος φτάνει σε σημείο που δεν έχει να πιαστεί από κάπου, έρχεται η πρώτη γνωριμία με την θρησκεία.
Ήμουν σε τέλμα λόγω καταστάσεων, και σε τέτοια δύσκολη περίοδο ψάχνεις να βρεις τι είναι αυτό που θα δώσει νόημα στη ζωή σου.

Η Ορθοδοξία μού έδωσε απαντήσεις για το νόημα τής ζωής, μού απαντήθηκαν πράγματα πολύ βασικά για την ψυχοσύνθεσή μου.
Ανακάλυψα την θρησκεία μέσω ενός ιερομόναχου.
Αν και στις μέρες μας υπάρχει ο προσωπικός ψυχολόγος, εμένα ψυχαναλυτής μου είναι ο πνευματικός μου»..

πηγή: https://koukfamily.blogspot.com/

«Ο κόσμος στέκεται με τις προσευχές των Αγίων και όταν εξασθενήσει η προσευχή τότε θα απολεσθεί»


Άγιος Σωφρονιος του Έσσεξ

«Ένας Άγιος είναι φαινόμενο εξαιρετικά πολύτιμο για όλη την ανθρωπότητα. Οι Άγιοι με το γεγονός της υπάρξεώς τους, η οποία μπορεί να είναι αφανής για τον κόσμο, αλλά φανερή στον Θεό, φέρνουν στη γη, σε όλη την ανθρωπότητα, πλούσια την ευλογία του Θεού…

Ο κόσμος στέκεται με τις προσευχές των Αγίων και όταν εξασθενήσει η προσευχή τότε θα απολεσθεί. Ο Άγιος Βαρσανούφιος μαρτυρεί ότι στην εποχή του η προσευχή τριών ανδρών συγκρατούσε τον κόσμο από την καταστροφή. Χάρη στους άγνωστους στον κόσμο Αγίους μεταβάλλεται η ροή των ιστορικών ακόμη και των κοσμικών γεγονότων. Γι’ αυτό κάθε Άγιος είναι φαινόμενο κοσμικού χαρακτήρα, που η σπουδαιότητά του ξεπερνά τα όρια της επίγειας ιστορίας και επεκτείνεται στον κόσμο της αιωνιότητας. Οι Άγιοι είναι το αλάτι της γης, η έννοια της υπάρξεώς της, ο καρπός, που για χάρη του και αυτή διατηρείται. Και όταν η γη σταματήσει να γεννά Αγίους, τότε θα αρθεί από αυτήν η δύναμη που συγκρατεί τον κόσμο από την καταστροφή».[Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, σσ. 284-285]

Πῶς νὰ συναντήσης τὸν Θεὸν «πρόσωπον πρὸς πρόσωπον»

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Πῶς νὰ συναντήσης τὸν Θεὸν «πρόσωπον πρὸς πρόσωπον»

«Τίς ἡµᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγµὸς ἢ λιµὸς ἢ γυµνότης ἢ κίνδυνος ἢ µάχαιρα; καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου θανατούµεθα ὅλην τὴν ἡµέραν· ἐλογίσθηµεν ὡς πρόβατα σφαγῆς» (Ρωμ. η΄, 35, 36).

(: Δηλ.: Τέτοιαν ἀγάπην ἔδειξεν εἰς ἡµᾶς ὁ Χριστός. Ποῖος λοιπὸν θὰ ἠµπορέσῃ νὰ µᾶς χωρίσῃ ἀπὸ τὴν ἀγάπην αὐτήν, ποὺ µᾶς ἔχει ὁ Χριστός; Μήπως θὰ µᾶς καταστήσῃ ὀλιγώτερον ἀγαπητοὺς εἰς τὸν Χριστὸν ἢ µήπως θὰ µᾶς χωρίσῃ ἀπ’ αὐτοῦ θλῖψις ἀπὸ ἐξωτερικὰς περιστάσεις ἢ στενοχωρία καὶ ἐσωτερικὴ πίεσις τῶν καρδιῶν µας ἢ διωγµὸς ἢ πεῖνα ἢ γύµνια καὶ ἔλλειψις ρούχων ἢ µάχαιρα ποὺ νὰ µᾶς φοβερίζῃ µὲ σφαγήν;

Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

Πρώην Αεροπαγίτης Γεώργιος Αποστολάκης: Να μην βιαστεί κανείς να πάρει την νέα ταυτότητα. Εγώ δεν θα την πάρω

 
https://youtu.be/Xmst-Mg43Dw

πηγή: https://romioitispolis.gr/

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Εγκώμιο στους Άγιους Πάντες


Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου


Δεν πέρασαν ακόμη επτά μέρες, από τότε που γιορτάσαμε την ιερή πανήγυρη της Πεντηκοστής, και πάλι μας πρόφθασε χορός μαρτύρων ή καλύτερα στρατιά μαρτύρων και παράταξη, που δεν είναι καθόλου κατώτερη από την στρατιά των αγγέλων, την οποία είδε ο πατριάρχης Ιακώβ, αλλά είναι ίδιας αξίας και τάξης με αυτή· γιατί μάρτυρες και άγγελοι διαφέρουν μόνο στα ονόματα, στα έργα τους όμως ταυτίζονται.

Στον ουρανό κατοικούν οι άγγελοι, στον ουρανό και οι μάρτυρες. Αιώνιοι και αθάνατοι είναι εκείνοι, το ίδιο θα γίνουν και οι μάρτυρες. Αλλ᾽ εκείνοι έλαβαν και ασώματη φύση; Και τι σημασία έχει αυτό; Γιατί οι μάρτυρες, αν και έχουν σώμα, όμως είναι αθάνατο ή καλύτερα και πριν από την αθανασία ο θάνατος του Χριστού στολίζει τα σώματά τους περισσότερο από την αθανασία.