Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο 5ος (1749-1821)

 


«
Καὶ ἐγὼ ὡς κεφαλὴ τοῦ Ἔθνους καὶ Ὑμεῖς ἡ Σύνοδος, ὀφείλομεν ν’ ἀποθάνωμεν διὰ τὴν κοινὴν σωτηρίαν. Ὁ θάνατος ἡμῶν θὰ δώσει δικαίωμα εἰς τὴν χριστιανοσύνην νὰ ὑπερασπίσῃ τὸ ἔθνος ἐναντίον τοῦ τυράννου».

*********************


«Μὴ μὲ προτρέπετε νὰ φύγω…Διὰ τοῦτο εἶμαι Πατριάρχης. Διὰ νὰ σώσω ὸ Ἔθνος μου. Ὁ θάνατός μου θὰ ὠφελήση περισσότερον παρὰ ἡ ζωή μου…

Σήμερα (ἦταν Κυριακὴ τῶν Βαΐων) θὰ φᾶμε ψάρια, ἀλλὰ μετά τινας ἡμέρας, ἴσως τὰ ψάρια θὰ φᾶνε ἡμᾶς … (Ἀπάντησις πρὸς τοὺς προκρίτους)

 

Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας λειτουργίας τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα τοῦ 1821, μὲ σουλτανικὸ φιρμάνι ἀπηγγέλθη ἡ παῦσις τοῦ Πατριάρχου, καὶ ὡδήγηθηκε εἰς τὰς φυλακάς … Εἰς πρότσιν δὲ τῶν δημίων νὰ δεχθῆ τὸν ἰσλαμισμὸ διὰ νὰ ἀπαλλαγῇ τῶν βασάνων καὶ τῆς θανατικῆς ποινῆς, ἐντόνως παρεκάλεσε νὰ παύσουν νὰ λέγουν τέτοιους λόγους προσβλητικοὺς διὰ τὸν Πατριάρχη τῶν χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος θὰ ἀποθάνῃ, ὡς ἔζησε, χωρὶς νὰ προδόσῃ τὸν σταυρωθέντα Κύριό του. Πρὸς τοῦς δεικνύοντας εἰς αὐτὸν τὰ ἕτοιμα καὶ ποικίλα βασανιστήρια εἶπε· «Κάμετε τὸ ἔργον σας· ὁ Πατριάρχης τῶν χριστιανῶν ἀποθνῄσκει χριστιανός …»

 

**********************

Ὁ ἀπαγχονισμὸς ἀπὸ τοὺς Τούρκους τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοῦ Ε΄, εἶναι τὸ ἰσχυρότερο τεκμήριο τῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὴν Ἐπανάστασι του 1821 καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος.

Ἡ Ἐκκλησία καὶ τὰ Μοναστήρια ἔδωσαν τὸ πᾶν στὸν ἱερὸ ἀγώνα τοῦ Ἔθνους.

 

*********

Ἡ μνήμη τοῦ ἱερομάρτυρος Πατριάρχου Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ ἑορτάζεται στὶς 10 Ἀπριλίου

 

Ἡ Ἑλλάς, ἡ μαρτυρικὴα καὶ «ἀπ’τὰ κόκκαλα βγαλμε΄νη τῶν Ἐλλήνων τὰ ἱερὰ», ἡ χώρα τῶν ἡρώων καὶ μαρτύρων, θὰ γίνῃ ὅ,τι ἐμεῖς τὴν κάνουμε. Ἀναμένη καὶ σήμερα τὴν θετικὴ τῶν τέκνων της ἀφοσίωση στὰ μεγάλα ἰδανικὰ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος.

Επιμέλεια:Δημήτριος Π. Ρίζος Δρ ΘεολογίαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου