Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΣ

 


«Τὴν ἐπανάστασιν ἐκίνησαν καὶ ἐνεψύχωσαν οἱ κληρικοί, καθ’ ὅτι πρῶτοι ἐπῆραν τὰ ὅπλα, ὅλοι σχεδὸν οἱ ἐκ τοῦ Ἱερατικοῦ τάγματος,

ἄνευ τῶν ὁποίων ποτὲ ὁ λαὸς δὲν ἤθελε κινηθῆ ἢ ἠδύνατο νὰ εὐδοκιμήση».

*********

 (Ἐμμ. Ξάνθος πρὸς τὸν Ἀλ.Ὑψηλάντη)

«Ὁ Θεὸς, Πρῖγκιψ, Σᾶς προσκαλεῖ νὰ ὁδηγήσετε τὸν λαὸν αὐτοῦ, τὸν νέον Ἰσραήλ, εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας. Ὁ Θεὸς εὐλογεῖ ἤδη ἄνωθεν τὴν ἀρχηγίαν, τὴν ὁποίαν Σᾶς προσφέρει τὸ Ἔθνος».

Επιμέλεια:Δημήτριος Π. Ρίζος Δρ Θεολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου