Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

                            


«Ὁ κατὰ τῶν Τούρκων πόλεμος ἡμῶν …

Εἶναι πόλεμος ἱερός, πόλεμος τοῦ ὁποίου ἡ μόνη αἰτία εἶναι ἡ ἀνάκτησις τῶν δικαίων,

τῆς προσωπικῆς ἡμῶν ἐλευθερίας, τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς τιμῆς».

*********************

«Τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος, τὸ ὑπὸ τὴν φρικώδη Ὀθωμανικὴν δυναστείαν,

μὴ δυνάμενον νὰ φέρη τὸν βαρύτατον καὶ ἀπαραδειγμάτιστον ζυγὸν τῆ τυραννίας,

καὶ ἀποσεῖσαν αὐτὸν μὲ μεγάλας θυσίας,

κηρύττει σήμερον διὰ τῶν νομίμων προστατὼν του,

εἰς ἐθνικὴν συνηγμένων Συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων,

τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ ὕπαρξιν καὶ ἀνεξαρτησίαν»

(Διακήρυξις τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, 1 Ἰαν. 1822, Ἐπίδαυρος).

«…Μὲ τὸν Σταυρὸν ἐμπρὸς καὶ μὲ τὰ ὅπλα εἰς τὰς χεῖρας, προτιμῶμεν νὰ καταβῶμεν εἰς τοὺς τάφους χριστιανοὶ καὶ ἐλεύθεροι, παρὰ νὰ ζήσωμεν σκλαβοι, χωρὶς θρησκείαν, χωρὶς πατρίδα, χωρὶς τιμήν…»

 

**********************

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

 

«… Ὁ πόλεμος, τὸν ὁποῖον κάμνομεν κατὰ τῶν ἀσεβῶν τυράννων δὲν εἶναι κλέπτικος, ἀλλ’ ὅλου τοῦ Ἔθνους μας, ἀποφασισμένος Θεόθεν καὶ ὀργανισμένος ἀπὸ μεγάλους ἄνδρας. Ζητοῦμεν τὴν ἀνεξαρησίαν τοῦ γένους μας καὶ δι’ αὐτὴν συνεισφέρομεν ὅλοι καὶ ὅπλα καὶ πλοῖα καὶ σώματα…»

*********************

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

 

«Τιμιώτατοι καὶ ἀνδρειότατοι καπεταναῖοι τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου,

καὶ σεῖς γενναῖοι ναῦται καὶ πολεμισταί.

Ἠξεύρετε πὼς ὁ πόλεμος, τὸν ὁποῖον κάμνομεν ἐναντίον εἰς τοὺς ἀσεβεὶς τυράννους, ἀποβλέπει εἰς τὴν ἐλευθερίαν μας· ὁ πολυεύσπλαγχνος Θεὸς ἀπεφάσισε τὸν ὄλεθρον καὶ ἀφανισμὸν τῶν ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, καὶ ἡμεῖς εἴμεθα διωρισμένοι ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ τελειώσωμεν τὴν θείανν του ἀπόφασιν. Πρέπει λοιπόν, ἀνδρεῖοι ἀδελφοί νὰ φερώμεθα εἰς ὅλα μας τὰ κινήματα μὲ τάξιν, μὲ γνῶσιν καὶ μὲ μεγαλοψυχίαν. Ἀπὸ σᾶς, ἀδελφοί, προσμένοι τὸ γένος τὴν Έλευθερίαν του, ἀπο σᾶς ἔχει νὰ δοξασθῆ ἡ Ἑλλάς. Ἔχετε λοιπὸν τὴν ἐνδρείαν ἑνωμένην μὲ τὴν τιμήν…»

 

Ὅταν τὴν 3 Ἰουλίου 1822 ὁ τουρκικὸς στόλος, ἀποτελούμενος ἀπὸ 36 πλοῖα, ἠγκοροβόλησε πρὸ τῆς Σάμου καὶ ὁ λαὸς, ἐτρεχε νὰ κρύψη τὰ γυναικόπαιδα εἰς τὰ σπήλαια, ὁ Λυκοῦργος Λογοθέτης, ἔτρεξε εἰς τὴν παραλίαν μὲ τοὺς στρατιῶτας, διὰ νὰ ἐμποδίση τὴν ἀποβίβασιν τοῦ ἐχθροῦ. διὰ νὰ ἐμψυχώση τοῦς Σαμίους, ἐξεφώνησε ἕνα θερμὸν πατριωτικὸν λόγον. Εἶπε: «Ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων εἶναι μαζί μας καὶ αὐτὸς θέλει πολεμήσει τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν, ὡς Παντοδύναμος. Θὰ νικήσωμεν καὶ θὰ θριαμβεύσωμεν».

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ:

Διαπιστώνετε μόνοι σας ὅτι οἱ πρόγονοί μας, ποὺ ἔκαναν κράτος, εἶχαν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Θεοροῦσαν τὸν ἑαυτό του ἐνολοδόχου τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ διώξουν ἀλλόπιστο καὶ νὰ ἐπικρατήση τὸ δίκαιο καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ νὰ ζήσουν οἱ Ἕλληνες σὲ ἐλεύθερη Πατρίδα.


Επιμέλεια:Δημήτριος Π. Ρίζος Δρ Θεολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου