Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2021 (V) του Δημητρίου Π. Ρίζου Δρ Θεολογίας

 

                                 Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Είδαμε τί έγραψαν ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς. Τώρα θα δούμε τί έγραψε ο Ιωάννης, και όχι όλα.


Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

1,19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευΐτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν· σὺ τίς εἶ; 20 Καὶ ὡμολόγησε, καὶ οὐκ ἠρνήσατο· καὶ ὡμολόγησεν ὅτι οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός. 21 Καὶ ἠρώτησαν αὐτόν· τί οὖν; Ἠλίας εἶ σύ; Καὶ λέγει· οὐκ εἰμί. Ὁ προφήτης εἶ σύ; Καὶ ἀπεκρίθη, οὔ. 22 Εἶπον οὖν αὐτῷ· τίς εἶ; Ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 23 Ἔφη· ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης. 24 Καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων· 25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὔτε Ἠλίας οὔτε ὁ προφήτης; 26 Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων· ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 27 Αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. 28 Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων. 29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 30 Οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 31 Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων. 32 Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν. 33 Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ' ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. 34 Κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο, 36 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. 37 Καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. 


1,19 Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, όταν οι Ιουδαίοι έστειλαν από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λευΐτες να τον ρωτήσουν, «Συ ποιος είσαι;». 20 Και ωμολόγησε και δεν αρνήθηκε, αλλά ωμολόγησε, «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός». 21 Και τον ρώτησαν πάλιν, «Τί λοιπόν, είσαι συ; Ο Ηλίας;». Και λέγει, «Όχι». 22 Είπαν λοιπόν σ’ αυτόν, «Ποιος είσαι; Για να δώσουμε απάντησι σ’ εκείνους που μας έστειλαν. Τί λες για τον εαυτό σου;». 23 Ο Ιωάννης είπε, «Εγώ είμαι η φωνή ενός που φωνάζει στην έρημο· Κάνετε ίσιο τον δρόμο του Κυρίου, καθώς είπε ο Ησαΐας ο προφήτης». 24 Οι απεσταλμένοι ήσαν εκ μέρους των Φαρισαίων 25 και τον ρώτησαν· «Γιατί λοιπόν βαπτίζεις, αφού δεν είσαι εσύ ο Χριστός ούτε ο Ηλίας ούτε ο Προφήτης;». 26 Αποκρίθηκε σ’ αυτούς ο Ιωάννης, «Εγώ βαπτίζω με νερό, αλλά μεταξύ σας στέκεται ένας πού σεις δεν τον ξέρετε, αυτός που έρχεται ύστερα από μένα, και είναι ανώτερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από το υπόδημά του». 28 Αυτά συνέβησαν στην Βηθανία πέρα από τον Ιορδάνη, όπου ο Ιωάννης βάπτιζε. 29 Την άλλη μέρα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέγει, «Να ο Αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. 30 Αυτός είναι για τον οποίο εγώ είπα, «Ύστερα από εμέ έρχεται κάποιος, που είναι ανώτερός μου, διότι υπήρχε πριν από μένα». 31 Και εγώ ο ίδιος δεν τον ήξερα, αλλά για να γίνη φανερός στον Ισραήλ, γι’ αυτό ήλθα εγώ να βαπτίζω με νερό». 32 Και ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία, και είπε, «Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνη σαν περιστερά από τον ουρανό και έμεινε επάνω του. 33 Εγώ δεν τον ήξερα, αλλ΄ εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε, «Σε όποιον θα δής να κατεβαίνη το Πνεύμα και να μένη επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο». 34 Και εγώ είδα και μαρτύρησα ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού». 

35 Την άλλη μέρα πάλιν στεκόταν εκεί ο Ιωάννης με δύο από τους μαθητές του 36 κύτταξε τον Ιησούν καθώς περνούσε και είπε· «Να ο Αμνός του Θεού». 37 Άκουσαν αυτό οι δύο μαθητές και ακολούθησαν τον Ιησού. 

Παρατηρήσεις: 

1. Από το κήρυγμα του Ιωάννου και την κοσμοσυρροή φαίνεται ενοχλήθηκαν οι άρχοντες των Ιουδαίων, και γι’ αυτό ρωτούν, ερευνούν για να είναι σίγουροι ότι δεν κινδυνεύει η θέσις τους. Στις διερευνητικές τους ερωτήσεις παίρνουν την απάντησι από τον ίδιο. Δεν είναι αυτός ο Μεσσίας, ο οποίος βεβαίως ήρθε και είναι ανάμεσά σας, αλλά δεν τον γνωρίζετε. Εγώ ετοιμάζω τον δρόμο για να έρθη και να τον δεχθήτε. Και τους θυμίζει την προφητεία οτι αυτός είναι η φωνή που ακούγεται στην έρημο. Εσείς πρέπει να αλλάξετε και να βαδίσετε τον ίσιο δρόμο του Θεού. Θα έρθη μετά από μένα, αλλά υπάρχει πριν από μένα, και είναι τόσο ανώτερος που εγώ ούτε να λύσω τα κορδόνια του δεν είμαι άξιος. Αυτἠ η συνάντησι και ο διάλογος έγιναν στην Βηθανία, όπου βάπτιζε ο Ιωάννης. 

2. Την άλλη μέρα, μετά από αυτή την συνάντησι, διέκρινε ο Ιωάννης ανάμεσα στον κόσμο τον Ιησού, και σήκωσε το χέρι του και τον έδειξε λέγοντας· Να ο αμνός που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Ξέρετε τι σημασία έχει αυτό; Έπρεπε να υπάρχη κάποιος που να μας τον συστήσει και να τον αναγνωρίσουμε τον Μεσσία. Και τούτο διότι εμφανίσθηκαν και άλλοι, ψευδομεσσίες, που έλεγαν ότι είναι ο Μεσσίας και εξαπατούσαν τον λαό. Τώρα ο Ιωάννης μας τον συστήνει για να είμαστε σίγουροι ότι αυτός είναι πράγματι ο Μεσσίας. Προσέξτε ότι και ο ίδιος τον πληροφορήθηκε από τον Θεό. Του είχε πει ότι κατά την βάπτισι σε εκείνον που θα σταθή το Πνεύμα το Άγιο με την μορφή περιστεράς εκείνος θα είναι. Έτσι με θεία φώτισι και υπόδειξι από τον Θεό ο Ιωάννης με σιγουριά μας υποδεικνύει τον αναμενόμενο Μεσσία. Βεβαιώνω λοιπόν αυτό που είδα και είμαι βέβαιος ότι αυτός είναι. 

Και πάλι την επόμενη μέρα τον έδειξε σε δύο από τους μαθητές του, οι οποίοι βεβαιώθηκαν ήταν αυτός ο Μεσσίας. Τότε άφησαν τον δάσκαλό τους τον Ιωάννης και ακολούθησαν τον Ιησού. Αυτοί οι δύο ήσαν ο Ανδρέας και ο Ιωάννης. Συνάντησαν τον Ιησού και έμειναν μαζί του όλο το απόγευμα. (Τί συζήτησαν και τί αποκαλύψεις έγιναν δεν είναι για τώρα. Σε άλλη ευκαιρία θα τα πούμε). 3,22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβε μετ' αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. 23 Ἦν δὲ καὶ ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο· 24 οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης. 25 Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ. 26 Καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπον αὐτῷ· ραββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 27 Ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν· οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδέν, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 28 Αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον· οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός, ἀλλ' ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. 29 Ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. Αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. 30 Ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. 31 Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστι καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ· ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστί, 32 καὶ ὃ ἑώρακε καὶ ἤκουσε, τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. 33 Ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ Θεὸς ἀληθής ἐστιν. 34 Ὅν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός, τὰ ρήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ· οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα. 35 Ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 36 Ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ' ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ' αὐτόν. 22 Ύστερα από αυτά ήλθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στην Ιουδαία και έμεινε εκεί μαζί τους και βάπτιζε. 23 Ο Ιωάννης επίσης βάπτιζε στην Αινών κοντά στου Σαλείμ, διότι εκεί ήσαν πολλά νερά και ἔρχονταν και βαπτίζονταν. 24 Διότι ο Ιωάννης δεν είχε ακόμη ριχθή στην φυλακή. 25 Τότε έγινε συζήτησις μεταξύ μερικών από τους μαθητές του Ιωάννου και κάποιου Ιουδαίου περί καθαρισμού. 26 Και ήλθαν στον Ιωάννη και του είπαν, «Ραββί, εκείνος που ήταν μαζί σου πέραν από τον Ιορδάνη, γιά τον οποίο συ έδωσες μαρτυρία, βαπτίζει και όλοι έρχονται σ’ αυτόν». 27 Αποκρίθηκε ο Ιωάννης, «Δεν μπορεί να πάρη τίποτε ο άνθρωπος, εάν δεν του είναι δοσμένο από τον ουρανό. 28 Σεις οι ίδιοι είσθε μάρτυρες ότι είπα· «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός αλλ’ ότι είμαι απεσταλμένος πριν από εκείνον». 29 Εκείνος που έχει την νύμφη είναι ο γαμβρός αλλ’ ο φίλος του γαμβρού που στέκει και τον ακούει, χαίρει πολύ για την φωνή του νυμφίου. 30 Αυτή λοιπόν η χαρά μου έχει ολοκληρωθή. Εκείνος πρέπει να αυξάνη, εγώ δε να ελαττώνομαι. 31 Εκείνος που έρχεται από επάνω, είναι ανώτερος από όλους. Εκείνος, που είναι από την γη, ανήκει στην γη και μιλάει για γήϊνα πράγματα. 32 Εκείνος που έρχεται από τον ουρανό, είναι ανώτερος από όλους και δίνει μαρτυρία γι’ εκείνο πού έχει δή και ακούσει, και όμως κανείς δεν δέχεται την μαρτυρία του. 33 Εκείνος που δέχθηκε την μαρτυρία του βεβαίωσε ότι ο Θεός είναι αληθινός. 34 Εκείνος που έστειλε ο Θεός, λαλεί τα λόγια του Θεού, διότι ο Θεός δεν δίνει με μέτρο το Πνεύμα. 35 Ο Πατέρας αγαπά τον Υιό και τα παρέδωσε όλα στα χέρια του. 36 Εκείνος που πιστεύει στον Υιό έχει ζωή αιώνια. Εκείνος όμως που απειθεί στον Υιό δεν θα δή ζωή, αλλ’ η οργή του Θεού μένει πάνω του». 

1. Μη ξεχνάτε ότι το ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι βαθειά θεολογικό, και όχι απλή ιστορία και διήγησι. Δεν θα μπούμε σε βαθειά νοήματα. Καταλαβαίνεται μέχρι τώρα ότι ο Ιωάννης έκανε πολλές συζητήσεις για πολλά θέματα και με πολλούς ανθρώπους. Ένα θέμα που τον απασχόλησε ήταν οι καθαρμοί, για τους οποίους ο ευαγγελιστής δεν δίνει λεπτομέρειες, διότι τους θεωρεί χωρίς μεγάλη σημασία. 

2. Για ένα διάστημα, πριν φυλακισθή ο Ιωάννης, βάφτιζε ο Ιωάννης και σε άλλο σημείο ήταν ο Χριστός. Τα πλήθη άρχισαν να προσέρχονται στον Χριστό και να αραιώνουν από τον Ιωάννη. Οι μαθητές του στενοχωρήθηκαν και του το είπαν. Τότε εκείνος με μια εικόνα από την καθημερινότητα τους έδωσε να καταλάβουν ότι έτσι ακριβώς πρέπει να γίνει. Η αποστολή και το έργο του Ιωάννη εδώ τελειώνει. Βάπτισε τον Κύριο, τον σύστησε στους ανθρώπους, τελείωσε το έργο του. Χαίρεται που τα πράγματα ακολούθησαν τον σωστό δρόμο. Τελείωσε ο παλαιός κόσμος και ανατέλλει η νέα εποχή με τον Ιησού Χριστό. 

3. Ο Ιωάννης κατευθύνει τον κόσμο στον Χριστό. Αυτὸν πρέπει να πιστέψουν, αυτόν να ακολουθήσουν. Ο Ιωάννης είναι από εδώ, από την γη. Ο Χριστὸς έρχεται από τον ουρανό και αυτόν πρέπει οι άνθρωποι να πιστεύουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου