Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΑ΄ Ματθαίου [Α΄ Κορ. θ΄ 2-12]

 


 Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία

Α΄ Κορ. θ΄ 2-12


­δελ­φοί,  σφρα­γς τς ­μς ­πο­στο­λς ­μες ­στε ν Κυ­ρί­ ­μ ­πο­λο­γί­α τος ­μ ­να­κρί­νου­σιν α­τη ­στί. Μ οκ ­χο­μεν ­ξου­σί­αν φα­γεν κα πι­εν; Μοκ ­χο­μεν ­ξου­σί­αν ­δελ­φν γυ­να­κα πε­ρι­ά­γειν, ς κα ο λοι­πο ­πό­στο­λοι κα ο ­δελ­φο το Κυ­ρί­ου κα Κη­φς;  μό­νος ­γ κα Βαρ­νά­βας οκ ­χο­μεν ­ξου­σί­αν το μ ρ­γά­ζε­σθαι; Τίς στρα­τεύ­ε­ται ­δί­οις ­ψω­νί­οις πο­τέ; Τίς φυ­τεύ­ει μ­πε­λ­να κα κ το καρ­πο α­το οκ ­σθί­ει;  τίς ποι­μαί­νει ποί­μνην κα κ το γά­λα­κτος τς ποί­μνης οκ ­σθί­ει; Μ κα­τ ν­θρω­πον τα­τα λα­λ ο­χκα  νό­μος τα­τα λέ­γει; ν γρ τ Μω­ϋ­σέ­ως νό­μ γέ­γρα­πται· «Ο φι­μώ­σεις βον ­λο­ν­τα». Μ τν βο­ν μέ­λει τ Θε­ δι᾿ ­μς πάν­τως λέ­γει; Δι᾿ ­μς γρ ­γρά­φη, «­τι π᾿ λ­πί­δι ­φεί­λει  ­ρο­τρι­ν ­ρο­τρι­ν, κα  ­λο­ν τς λ­πί­δος α­το με­τέ­χειν π᾿ λ­πί­δι. Ε ­μες ­μν τ πνευ­μα­τι­κ ­σπεί­ρα­μεν, μέ­γα ε ­μες ­μν τ σαρ­κι­κ θε­ρί­σο­μεν; Ε λ­λοι τς ­ξου­σί­ας ­μν με­τέ­χου­σιν, ο μλ­λον ­μες; λλ᾿ οκ ­χρη­σά­με­θα τ ­ξου­σί­ ταύ­τλ­λ πάν­τα στέ­γο­μεν, ­να μ γ­κο­πήν τι­να δ­μεν τ ε­αγ­γε­λί­ το Χρι­στο.
Α΄ Κορ. θ΄ 2-12

Α Κορ. 9,2          εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.
Α Κορ. 9,2                Εάν, έστω, δι' άλλους ανθρώπους δεν είμαι Απόστολος, αλλά δια σας οπωσδήποτε είμαι. Μαρτυρία και απόδειξις και επίσημος σφραγίς του αποστολικού μου αξιώματος και έργου είσθε σεις με την χάριν του Κυρίου.
Α Κορ. 9,3          ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί.
Α Κορ. 9,3              Η απολογία μου εις εκείνους, οι οποίοι μου κάνουν ανάκρισιν και ερευνούν με καχυποψίαν να μάθουν, αν είμαι Απόστολος, είναι αυτή ακριβώς, το έργον που έχω κάμει εις σας.
Α Κορ. 9,4          Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν;
Α Κορ. 9,4                Και, λοιπόν, μήπως εγώ και οι συνεργάται μου δεν έχομεν δικαίωμα να φάγωμεν και να πίωμεν αυτά που μας προσφέρουν οι μαθηταί μας δια την διατροφήν μας;
Α Κορ. 9,5          μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς;
Α Κορ. 9,5                Μηπως δεν έχομεν και ημείς δικαίωμα να έχωμεν μαζή μας ανά τας διαφόρους περιοδείας μας Χριστιανήν αδελφήν, δια να μας υπηρετή, (όπως και οι άλλοι Απόστολοι και οι λεγόμενοι αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς;
Α Κορ. 9,6          ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι;
Α Κορ. 9,6                Η μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχομεν δικαίωμα να εργαζώμεθα βιοποριστικόν έργον, (όπως και οι άλλοι Απόστολοι) και να ζώμεν από τα βοηθήματα, που με αγάπην θα μας προσφέρουν οι μαθηταί μας;
Α Κορ. 9,7          τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;
Α Κορ. 9,7                Σας ερωτώ· ποιός ποτέ στρατιώτης παίρνει μέρος εις μίαν εκστρατείαν, εις ένα πόλεμον και πληρώνει ο ίδιος την τροφήν και τον οπλισμόν του; Ποιός φυτεύει αμπέλι και από τον καρπόν αυτού δεν τρώγει; Η ποιός βόσκει ποίμνιον και δεν τρώγει από το γάλα του ποιμνίου; ( Ημείς οι Απόστολοι είμεθα και στρατιώται του Χριστού και εργάται του αμπελώνος του και ποιμένες των λογικών του προβάτων. Σας ερωτώ λοιπόν· είναι λογικόν και νοητόν να μη τρεφώμεθα από το έργον και νοητόν να μη τρεφώμεθα από το έργον μας;)
Α Κορ. 9,8          Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει;
Α Κορ. 9,8                Αλλά μήπως αυτά που σας λέγω είναι παρμένα από τας συνηθείας των ανθρώπων μόνο; Η μήπως δεν λέγει τα ίδια και ο μωσαϊκός Νομος;
Α Κορ. 9,9          ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται· οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ;
Α Κορ. 9,9                Διότι και στον Νομον του Μωϋσέως έχει γραφή· “δεν θα βάλης φίμωτρον και δεν θα δέσης το στόμα του βωδιού που αλωνίζει”· θα του το αφήσης ελεύθερον να τρώγη και κάτι από τα στάχυα που αλωνίζει. Μηπως ο Θεός σαν Νομοθέτης ενδιαφέρεται δια τα βόδια;
Α Κορ. 9,10        ἢ δι᾿ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ᾿ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ᾿ ἐλπίδι.
Α Κορ. 9,10              Η δεν είναι λογικώτερον να πιστεύσωμεν, μήπως δι' ημάς πάντως δίδη αυτήν την εντολήν; Ναι δι' ημάς το λέγει. Διότι δι' ημάς τους πνευματικούς εργάτας έχει γραφή στον Νομον ότι ο γεωργός με την ελπίδα ότι θα απολαύση και ο ίδιος από την εσοδείαν, οφείλει να οργώνη και να καλλιεργή. Και εκείνος που γεμάτος ελπίδα αλωνίζει οφείλει να μετέχη εις την ελπίδα, ότι θα απολαύση τους καρπούς των κόπων του.
Α Κορ. 9,11        Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;
Α Κορ. 9,11               Λοιπόν και ημείς οι πνευματικοί εργάται, εάν εσπείραμεν εις σας τον σπόρον της θείας αληθείας και σας μετεδώσαμεν τας πνευματικάς δωρεάς του Θεού, είναι μεγάλο και παράδοξον πράγμα, εάν και ημείς θερίσωμεν και πάρωμεν προς συντήρησιν μας μερικά από τα υλικά αγαθά σας;
Α Κορ. 9,12        εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ᾿ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.
Α Κορ. 9,12              Εάν άλλοι έχουν απέναντί σας αυτό το δικαίωμα, να τρέφωνται δηλαδή από σας, δεν πρέπει πολύ περισσότερον να το έχωμεν ημείς; (Ποίος από σας και ποίος λογικός άνθρωπος θα πη όχι;). Και εν τούτοις ημείς δεν εκάμαμεν χρήσιν αυτών των δικαιωμάτων μας, αλλ' υποφέρομεν αντιθέτως τα πάντα και πείναν και δίψαν και γυμνότητα, δια να μη δώσωμεν ουδέ την παραμικροτέραν δυσκολίαν, ούτε το παραμικρότερον εμπόδιον εις την απρόσκοπον διάδοσιν του Ευαγγελίου του Χριστού.

πηγήhttps://ellasnafs.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου