Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022

Ἀντιβλασφημικὸς ἀγῶν, Κανείς δὲν ἀνελάμβανε...

 ... Ἐξύπνησα νύκτα. Τὰ ἄστρα ἔλαμπον ἀκόμη εἰς τὸν οὐρανόν. Μαζὶ μὲ ἕνα καλόγηρον ἐξεκινήσαμεν ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγ. Νικάνορος - Ζάβορδας, ἐπεράσαμεν δάση καὶ ἐφθάσαμεν εἰς τὸ χωρίον Τ... τῆς περιοχῆς Γρεβενῶν. Ἦτο Κυριακὴ πρωΐ. Ἐπήγαμεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Εὑρήκαμεν τὸν εὐημέριον μόνον. Ἐκκλησίασμα μηδέν. Κτυποῦμεν τὴν καμπάναν, ἐξερχόμεθα οἱ ἴδιοι εἰς τὴν πλατεῖαν, προσκαλοῦμεν ὅσους εὑρήκαμεν ἐκεῖ, στέλλομεν καὶ τὰ παιδιά, ποὺ ὡς λαγωνικὰ σκορπίζονται εἰς ὅλον τὸ χωρίον διὰ νὰ εὕρουν καὶ νὰ εἰδοποιήσουν τοὺς μεγάλους. Καὶ ἦλθον σχεδὸν ὅλοι. Πολλοὶ ἦλθον ἀπὸ περιέργειαν διὰ νʼ ἀκούσουν τὸν ἱεροκήρυκα. Διότι ἕως τότε δὲν εἶχε περάσει ἀπὸ τὸ χωρίον των ἱεροκῆρυξ. Δὲν εἶχον ἀκούσει ποτὲ λόγον Θεοῦ. Δυστυχισμένε λαέ! Χρόνια, δεκαετίας ὁλοκλήρους ἔμεινες χωρὶς χριστιανικὴν διαφώτισιν... Μὲ πόσην δίψαν οἱ χωρικοὶ ἤκουσαν τὸ κήρυγμα! Ὅπως τὸ χωράφι, ποὺ περιμένει τὴν βροχούλαν τοῦ φθινοπώρου!


Μετὰ τὸ κήρυγμα καὶ τὴν θείαν Λειτουργίαν κατʼ ἀρχαῖον Μακεδονικὸν ἔθιμον συνεκεντρώθησαν εἰς τὸ προαύλιον τοῦ ἱ. Ναοῦ. Ἐκεῖ κατὰ τὰ χρόνια τῆς Τουρκικῆς δουλείας συνεζήτουν καὶ ἔλυον τὰς διαφοράς των κατὰ χριστιανικὸν τρόπον. Ἐκεῖ καὶ ἐγὼ τοὺς ὡμίλησα ἐκ νέου. Τοὺς ἔδωκα διαφόρους πρακτικὰς συμβουλάς. Καὶ συμφώνως πρὸς ἐγκύκλιον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γρεβενῶν, ἔκαμα σύστασιν νὰ σχηματισθῇ καἰ εἰς τὸ χωρίον αὐτὸ μία Ἀντιβλασφημικὴ Ἐπιτροπὴ διὰ τὴν καταπολέμησιν τῆς βλασφημίας. Τοὺς εἶπα˙ «Ποιός ἀπὸ σᾶς θέλει νὰ ἀναλάβῃ καὶ νὰ γίνῃ μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς; Πέντε φθάνουν διὰ νὰ σχηματισθῇ μία τέτοια ἐπιτροπὴ στὸ χωριό σας». Οἱ χωρικοὶ ἤκουσαν τὴν πρότασίν μου, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἐπροθυμοποιεῖτο νʼ ἀναλάβῃ. Περίεργον! Ἠπόρησα καὶ τοὺς ἠρώτησα ἐκ νέου˙ «Γιατί κανεὶς ἀπὸ σᾶς δὲν ἀναλαμβάνει; Ἐὰν σᾶς καλοῦσα νὰ γίνετε μέλη μιᾶς ἄλλης ἐπιτροπῆς, ὅλοι θὰ θέλατε νὰ λάβετε μέρος εἰς τὴν ἐπιτροπήν. Ἀλλά τώρα, ποὺ σᾶς προσκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ λάβετε μέρος εἰς μίαν ἁγίαν ἐκστρατείαν ἐναντίον τῆς βλασφημίας, κανεὶς δὲν ἀναλαμβάνει. Γιατί;...».

Τότε ἕνας, ζωηρότερος ἀπὸ ὅλους, μοῦ ἀπήντησε˙ «Πάτερ! Δὲν τολμοῦμεν νὰ γίνουμε μέλη τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς, διότι σήμερον ὅλοι μας βλασφημοῦμεν. Ὅλο τὸ χωριὸ νὰ ἐρευνήσῃς, δὲν θὰ βρῇς ἕνα ποὺ νὰ μὴ ἔχῃ μολύνει τὴν γλῶσσάν του μὲ βλασφημίας. Θέλεις νὰ ἀκούσῃς καὶ κάτι ἄλλο; Καὶ αὐτὸς ὁ παπᾶς μας κάποτε - κάποτε βλασφημᾷ...». Ἕνας δὲ ἄλλος ἀσπρομάλλης γέρος, σηκώθηκε καὶ εἶπε μὲ συγκίνησιν μεγάλην˙ «Ἐὰν στὸ χωριό μας ἤρχετο ἕνας πρὶν 60 χρόνια, ὅσον καιρὸν καὶ ἐὰν ἐκάθετο εἰς τὸ χωριό μας, οὔτε μίαν βλασφημίαν θὰ ἤκουε. Ὑπῆρχε τότε μεγάλη εὐλάβεια. Ὑπῆρχε φόβος Θεοῦ. Καὶ οἱ Τοῦρκοι ἀκόμη ἐπρόσεχαν νὰ μὴ βλασφημῇ κανένας Χριστιανός. Ἀλλὰ ὕστερα ἀπὸ τὸν Α΄ Παγκόσμιον πόλεμον μεγάλη ἀσέβεια ἐξαπλώθῃ στὴ Χώρα μας. Διάφοροι γραμματισμένοι, ποὺ περνοῦσαν κάποτε - κάποτε ἀπὸ τὸ χωριό, μας ἔλεγαν πὼς δὲν ὑπάρχει Θεός. Τὰ παιδιά μας, ποὺ ἐπῆγαν στὸ Στρατό, ἤκουσαν ἀξιωματικοὺς νὰ βλασφημοῦν, καὶ γύρισαν πίσω στὰ σπίτια μας βλάσφημοι. Ἔτσι ἐξαπλώθῃ στὸ χωριό μας ἡ βλασφημία. Τώρα ὅλοι μας βλασφημοῦμε. Καὶ ὁ παπᾶς, καὶ τὰ νήπια ἀκόμη. Σήμερον ὅμως ποὺ ἠκούσαμε τὸ κήρυγμα, συναισθανθήκαμε βαθειὰ τὴν ἁμαρτία μας. Ἄς μᾶς λυπηθῇ ὁ Θεός!».

Θεέ μου, Πανάγαθε Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, Κριτά Ἀόρατε! Τί θλιβερὸν θέαμα! Ἕνα ὁλόκληρον χωρίον μὲ 500 ψυχὰς νὰ εἶνε βυθισμένον μέσα εἰς τὸ κρῖμα τῆς τρομερᾶς ἁμαρτίας! Καὶ δὲν εἶνε μόνον τὸ χωρίον αὐτό, ποὺ κατοικεῖται ἀπὸ βλασφήμους. Ἡ ἰδία περίπου κατάστασις ἐπικρατεῖ καὶ εἰς τὰ ἄλλα χωρία. Ἡ βλασφημία, ποὺ ἤρχισεν ἀπὸ τὰς μεγάλας πόλεις, ἐπροχώρησε καὶ εἰς τὴν ὕπαιθρον καὶ ἔφθασε μέχρι τῶν κορυφῶν τῆς Πίνδου καὶ ἐμόλυνε πᾶσαν ψυχήν, καὶ ὡς κῦμα τεράστιον τῆς κολάσεως κατακλύζει σήμερον ὅλην μας τὴν Πατρίδα. Παντοῦ ἀκούεται ἡ βλασφημία. Καὶ εἰς τὰ σχολεῖα, καὶ εἰς τὰ νοσοκομεῖα, καὶ εἰς τὰς φυλακάς. Ἀλλοίμονον, καὶ μέσα εἰς τοὺς στρατῶνάς μας. Εὐσεβεῖς νέοι, ποὺ στρατεύονται καὶ ὑπηρετοῦν εἰς διαφόρους στρατιωτικὰς μονάδας, γράφουν πόσον πικραίνεται ἡ καρδία των, διότι καθημερινῶς ἀκούουν τὰ αἰσχρότατα λόγια τῆς βλασφημίας. Ἕνας ἐξ αὐτῶν γράφει ˙«Δὲν ὑποφέρω πλέον. Τὰ 80% τῶν συναδέλφων μου βλασφημοῦν καθημερινῶς...». Καὶ ἕνας ἄλλος γράφει· «Ἡ λύπη μου εἶνε μεγάλη. Ἀκούω τὸν ἀξιωματικόν μου νὰ βλασφημῇ τοὺς στρατιῶτας. Ἐὰν ἐβλασφημοῦσε τὸν πατέρα μου, δὲν θὰ ἐλυπούμην τόσον πολύ, ὅσον λυποῦμαι τώρα ποὺ ἀκούω νὰ βλασφημῆται ὁ Κύριος μας...».

* * *

Βλασφημοῦν λοιπὸν οἱ Ἕλληνες! Καὶ μὲ αὐτὸ τί κάμνουν; Ἀσέβειαν, ἀπιστίαν, ἀγένειαν, ἀχαριστίαν, τρέλλαν ἐκδηλώνουν. Ναί, τρέλλαν. Διότι λογικὸς ἄνθρωπος δὲν ἠμπορεῖ νὰ βλασφημήσῃ τὸν Δημιουργόν του. Ὁ βλάσφημος ὁμοιάζει μὲ τὸν τρελλόν, ἐκεῖνον ποὺ μίαν ἡμέραν συνέλεξε λίθους, ἀνέμενε νὰ νυκτώσῃ, καὶ ἔπειτα ἤρχισε νὰ ῥίπτῃ τοὺς λίθους εἰς τὸν οὐρανόν, νὰ πετροβολῇ τὰ ἄστρα. Κανείς, ἐννοεῖται, λίθος δὲν ἔφθασεν εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς λίθους, ποὺ ἔρριπτεν ὁ τρελλός, ἔπεσαν ἐπάνω εἰς τὴν κεφαλήν του. Κάτι χειρότερον κάμνει ὁ βλάσφημος. Δὲν πετροβολεῖ τὰ ἄστρα. Μὲ τὴν βλασφημίαν του τὸν Θεὸν θέλει νὰ κτυπήσῃ καὶ νὰ προσβάλῃ. Κάμνει λοιπὸν τὴν γλῶσσάν του σφενδόνην καὶ ἐκσφενδονίζει ὡς μαύρους λίθους τὰς βλασφημίας του κατὰ τοῦ Θεοῦ. Τυφλέ, τρελλὲ ἄνθρωπε! Σοῦ ἔδωκε τὴν γλῶσσαν ὁ Θεὸς διὰ νὰ τὴν κάμῃς κιθάραν καὶ νὰ ὑμνῇς καὶ νὰ δοξολογῇς καθημερινῶς τὸ μέγα του ὄνομα, ποὺ ὑμνεῖ καὶ δοξολογεῖ πᾶσα ἡ κτίσις. Καὶ σὺ τὴν γλῶσσάν σου τὴν ἔκαμες σφενδόνην τοῦ Σατανᾶ διὰ νὰ ἐκσφενδονίζῃς τὰ βλήματα τῆς μαύρης σου ψυχῆς κατὰ τῆς Θεότητος. Μάθε, ἄνθρωπε!. . . Ἄνθρωπε ; Δὲν ἀξίζει νὰ σὲ ὀνομάσω ἄνθρωπον ἐφʼ ὅσον βλασφημεῖς τὸν Θεόν. Οὔτε Διάβολον δὲν ἠμπορῶ νὰ σὲ ὀνομάσω, διότι ὁ Διάβολος δὲν τολμᾶ νὰ βλασφημήσῃ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Μάθε λοιπόν, σκουλήκι τῆς γῆς, μηδαμινὸν ὄν, τρελλέ, ποὺ θὰ ἔπρεπε διὰ τὴν βλασφημίαν σου νὰ κλεισθῇς εἰς εἰδικὸν τρελλοκομεῖον, μάθε, ὅτι τὰ βλήματᾶ σου δὲν ἐγγίζουν τὸν Οὐρανόν. Μάταιος κόπος! Θὰ ἐπιστρέψουν καὶ θὰ πέσουν ὅλα ἐπάνω σου. Καὶ τότε «γράψε ἀλλοίμονον»! Δὲν ἤκουσές ποτε τί συμφορὰ ἔπεσεν εἰς τὰ σπίτια τῶν βλασφήμων; Παίζεις λοιπὸν μὲ την φωτιάν;

                                                                * * *

Ἀλλὰ καὶ σεῖς, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ὅσοι γνωρίζετε ἀνθρώπους εἰς τὴν γειτονιάν σας, εἰς τὸ ἐργοστάσιον καὶ εἰς τὸ γραφεῖόν σας, οἱ ὁποῖοι βλασφημοῦν, ἔχετε ἱερὰν ὑποχρέωσιν νὰ γίνετε φρουροὶ τῆς τιμῆς τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Μὴ ἐπιτρέπετε ποτὲ εἰς κανένα νὰ βλασφημῇ ἐνώπιόν σας τὸν Κύριον. Διαμαρτυρηθῆτε ἐντόνως. 20 ζωντανοὶ Χριστιανοὶ ἐὰν εὑρίσκοντο εὶς ἑκάστην πόλιν, ἡ βλασφημία θὰ εἶχεν ἐλαττωθῇ. Τὸ ποσοστὸν τῶν βλασφήμων θὰ ἦτο ἐλάχιστον. Τώρα βλασφημοῦν ἀναισχύντως εἰς τὰς πλατεῖας, καὶ κανεὶς δὲν διαμαρτύρεται, κανεὶς δὲν κάμνει τοὐλάχιστον μίαν παρατήρησιν, διὰ νὰ σωφρονίσῃ τὸν βλάσφημον. Κανείς!


Χριστιανοὶ τῆς Ἑλλάδος! Κηρύξατε ἀπὸ σήμερον ἀμείλικτον πόλεμον κατὰ τῆς βλασφημίας. Θὰ ἔχετε τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ.Ἕκδοσις Β΄
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος
«Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Ἀναπαύσεως 18
55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310343901
(σελ. 37-40)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου