Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Οικουμενισμός - Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος


Εάν ο Πάπας θέλει ένωσιν να αναγνωρίσει και ομολογήσει όλας τας πλανάς, αιρέσεις και καινοτομίας τας οποίας έκαμον, απ’ αρχής οι κατά καιρούς Πάπαι, αποσχισθέντες από την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, να μετανοήσει, να κλαύση πικρώς,  να ταπεινωθεί και τότε είναι δεκτός.

...Εάν δεν αποβάλλουν την υπερηφάνεια και ο Πατριάρχης και ο Πάπας και εάν δεν  ταπεινωθούν, μιμούμενοι τον Κύριον, όχι μόνον δεν θα επιτύχουν έναν αλλά θα αυξήσουν την διαίρεσιν και θα προξενήσουν μεγάλα σκάνδαλα, ταραχάς, συγχύσεις, μεγάλην βλάβην και ζημιάν εις τον εαυτών ποίμνια. 

Εάν μιμηθούν τον Κύριον και  ταπεινωθούν, θα επιτύχουν την ένωσιν, θα ωφελήσουν εαυτούς και τα εαυτών ποίμνια και θα δοξασθή και δι’ αυτών, ως εδοξάσθη και υπό των Αγίων Αποστόλων το Όνομα του Ουρανίου μας Πατρός, επειδή “Κύριος υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν”, και “πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτό υψωθήσεται” (Λουκ. 18,14). 

…”Εάν οι σημερινοί Αρχιερείς, δεν σεβαστούν τας αποφάσεις, τους κανόνας και τας παραδόσεις των θείων Αποστόλων και Αγίων Πατέρων της εκκλησίας, αλλά τας καταφρονούν, ποιος που καλώς φρονεί θα σεβασθή τας ιδικάς των;” 


Ο Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού παραγγέλλει:  Μη συγκοινωνήτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Εις περιστάσεις κατά τας οποίας περιφρονείται και υβρίζεται η Αγία Ορθόδοξος Πίστις ημών επιτρέπεται έλεγχος ακόμη και θυμός δίκαιος δικαιώτατος, απαγορεύεται δε η σιωπή. Αλλά και ο έλεγχος να γίνεται με διάκρισιν και σύνεσιν, όχι, με ταραχήν και θυμόν υπερβολικόν, να γίνεται με θυμόν θεϊκόν... 


Ο Θεός δεν εγκαταλείπει την Εκκλησία Του, και εκείνους που την πολεμούν θα τους ταπεινώσει και θα τους συντρίψει ως  σκεύη κεραμέως, και μακάρι εκείνοι οι οποίοι μέχρι θανάτου θα μείνουν πιστοί εις την Ορθόδοξον πίστιν, εις την ορθόδοξον ομολογίαν.


πηγή: http://www.impantokratoros.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου